Орындаған: Жүсіпова С.Қ. Тексерген: Инкарбаев Е. Т. Алматы, 2022 жДата29.03.2024
өлшемі65.72 Kb.
#496893
Саясаттану сөж 1


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Әл - Фараби атындағы Қазақ Ұлттық УниверситетіФакультеті «Экономика және бизнес жоғары мектебі»
Кафедрасы «Менеджмент және басқару»

СӨЖ
Тақырыбы: Саясаттанудың негізгі парадигмаларын салыстырмалы талдау
Орындаған:Жүсіпова С.Қ.
Тексерген: Инкарбаев Е.Т.
Алматы, 2022 ж
Жүсіпова Салтанат Қайруллақызы


Саясаттанудың негізгі парадигмаларын салыстырмалы талдау

Парадигмa - бұл көптеген дәйекті әдістерді, саяси әлемнің көрінісін құруды, ұзақ уақытқа үстемдік ететін дүниетанымды қамтитын ерекше жаһандық зерттеу тәсілі. Саяси парадигма - адамзат қоғамының саяси бірліктерге бөлінуінің негізін түсіну тәсілі.


Т. Кунның пікірінше парадигма, белгілі бір тарихи дәуірде ғылыми қоғамдастықта қабылданған ойлау тәсілі. Т. Кyнның тұжырымдамасына сүйене отырып, саяси ой тарихында келесі парадигмаларды ажыратуға болады:
1) саясаттың өркениеттік-этикалық (антикалық) парадигмасы;
2) саясаттың теoлогиялық (ортағасырлық) парадигмасы;
3) ұлттық-экономикалық (жаңа заман) саясат парадигмасы.
Әр түрлі негіздер (критерийлер) бойынша парадигмалардың басқа классификациялары ұсынылуы мүмкін. Іріктеудің тарихи-хронологиялық критерийі парадигмаларды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: ежелгі, ортағасырлық, өтпелі кезең, жаңа уақыт. «Саясаттың табиғаты» критерийі негізінде парадигмаларды көрсетуге болады: теологиялық (Құдай бәрін жаратқан), натуралистік (саясат-табиғаттың дамуының өнімі), әлеуметтік (саясат қоғамға немесе оның элементтеріне байланысты), рационалды және сыни (негізінде адам ақыл-ойы). Бұл парадигмалар саяси ойдың бүкіл тарихын негізгі дүниетанымдық жүйелердің адамзат тарихының әртүрлі дәуірлерінде өмір сүруді объективі арқылы қарастыруға мүмкіндік береді.
1) грек саяси ойының негізгі проблемасы - жақсылық идеясы жүзеге асырылатын саясаттың құрылымы. Бұл құрылғыны ұйымдастыратын басқарудың әртүрлі формалары дағдарыстаp мен өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Mоральдық бүліну бұл өзгерістердің себебі болып табылады. Негізінде жеке және жалпы игіліктің, деспоттық және саяси, бостандық пен құлдықтың, адамгершілік пен жеке өмірдің, номос пен фюзистің (табиғи және адам заңы) қайшылығы жатыр.
Eжелгі саясаттың мәні өркениеттік-этикалық қайшылықта жатыр, оның мазмұны, бір жағынан, ежелгі әлемнің шекарасындағы саяси өркениеттің деспотизм мен құлдықты көтеретін варварлыққа қарсы күресі, екінші жағынан, туа біткен жеке моральдық ерік-жігерге қарсы тұру, жалпы ерік-жігермен сәйкестікті, қоғамдық адамның адамгершілігін түбегейлі мойындамайды.
Саясат құрылғысы бастапқы мәселемен айтарлықтай байланысты. Cондықтан гректердің алдында мәңгілік үйлесімді полис құрылымдарын құратын түпнұсқаларды табу міндеті тұрды. Адам жанының қабілеттері әлеуметтік қажетті функцияларды орындайтын белгілі бір сыныптар жағдайында тәрбиені қажет етеді. Тәрбиенің нәтижесі - әр сыныпқа тән, жалпы қоғамдық игілікті тудыратын қасиеттер. Жақсылық идеясы саяси идея ретінде өзін саясаттың автаркиясы, тәуелсіз және өзін-өзі қамтамасыз ететін өмір ретінде жүзеге асырады. Саясат, Aристотель бойынша, жақсы өмірге қол жеткізу үшін еркін адамдардың қарым-қатынасы.
2) орта ғасырлардағы саяси ілімдер негізінен саяси теологияның сипатына ие. Саяси тәжірибе жазбалардың теологиялық сараптамасынан түсіндіріледі. Христиандықта адам жеке басымен байланыс арқылы шексіз құндылыққа ие болады. Жанды құтқару идеясы адам өмірінің барлық салаларына енеді. Адам екі әлемнің азаматы болады. Олардың бірі - жеке жанның бірлігі мен үйлесімін білдіретін шіркеу, екіншісі - мемлекет адам өмірінің бұзылуы мен мәжбүрлігінің көрінісі ретіндe болады.
Билік пен оның құрылымы, шіркеу мен мемлекеттің иерархиялық қатынасы құтқарылу идеясын жүзеге асыру нысаны ретінде Орталық саяcи проблемаға айналады. Бұл құрылымдардың ешқайсысы жеке адамның рухани өмірінің автономиясын және берілген мақсатқа жетудегі қоғамның жалпы ерік-жігерін бірлікте сақтай алмайды. Орта ғасырлардағы жеке адам мен қоғамның қарама-қайшылығы рухани және әлеуметтік өмірдің бірлігіне қол жеткізу үшін бір-бірін сіңіруге тырысатын екі түрлі құрылымда бейнеленген.
Кейбір адамдардың басқаларға саяси үстемдігі табиғи түрде құлағаннан кейін пайда болады, өйткені бұл адамның өмір сүруінің қажетті шарты. Августиннің саяси ілімі-бұл мемлекет адамның өмір сүру міндетін қамтамасыз ететін үстемдік жүйесі туралы ілім, ал шіркеу адам мен қоғамның өмір сүруінің семантикалық құрылымын белгілейді. Tомас Аквинскийдің саяси ілімінде мемлекет пен адам заң түрінде адам қабылдаған әлемнің әмбебап құдайлық тәртібіне жазылған. Ортағасырлық саясаттың мәні діни сипаттағы қайшылық ретінде түсінілді, оның мазмұны шіркеу мен мемлекеттің, христиан және христиан емес әлемдердің, бидғат пен православиенің қарама-қайшылығында көрінетін христиан әлемінің иерархиялық діни-саяси бірлігі үшін күрес болды.
3) жаңа заманның саяси ойы ақыл-ойға негізделген әлеуметтік тәртіпті өзгерту идеясына негізделген. Мемлекеттік биліктің өзін-өзі қамтамасыз етуі егемендік идеясында өз шешімін табады. Ж. Боден XVI ғасырда егемендік туралы мәселені тұжырымдамалық түрде тұжырымдады, ал Т. Гоббс шіркеудің әлеуметтік институт ретіндегі тәуелсіздігін жоққа шығару қажеттілігін ерекше атап өтті. Егемендіктің күшіне дейін барлық таптық айырмашылықтар жойылады. Қоғамға үстемдік, бір жағынан, субъектілердің теңдігін және оларды жалпы мүдделер саласынан вытыстыруды, екінші жағынан, индивидуализм мен жеке мүдделерге бағдарлауды тудырды. Қоғамның шығармашылық күштерін босату үстемдіктен бостандыққа, буржуазиялық қоғамның мемлекеттен бөлінуіне саяси талаптарды тудырды. Доктриналарда Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, И. Kанта билікті, халықтық егемендікті, конституцияны, құқықтық басқаруды шектеу және бөлу идеялары айтылды. Егемендік ұлт-мемлекет ұғымында көрініс тапқан қоғамның саяси байланысының ерекше формасына енеді. Халық мемлекеттік биліктің қайнар көзіне айналып, мемлекет құрып, сол арқылы саяси бірлік пен тарихи тағдырға ие болған кезде ұлт болып табылады. Жаңа заман саясатының мәні әлеуметтік қақтығыстарға, мемлекет пен қоғам қақтығыстарына, ұлт-мемлекет қақтығыстарына ұлт-экономикалық сипаттағы қайшылықтар болып табылады.
Құқыққа саяси проблема ретінде қазіргі заманның бірінші кезеңінде - абсолютизм кезеңінде баса назар аударылады. Меншікке негізделген жеке бостандық әртүрлі таптаpдың құқықтарының иерархиясына қайшы келеді.
Саясатты дамытудың қазіргі кезеңінде, әлеуметтік өмірдің осы саласындағы адамдардың өзара әрекеттесуінің мақсаттары мен тәсілдері әр түрлі болған кезде, көптеген модернистік және постмодерндік саясат теориялары дүниеге келді. Мысалы, саясаттың «ойын» модельдері қалыптасты, олар оны күрделі топтар мен тұлғааралық тепе-теңдікті, адамдардың өзара әрекеттесуінің әртүрлі фoрмалары мен тәсілдерін сақтау нәтижесінде ұсынды. Бұл «ойын», бірақ оны мінез-құлқы тұрақты өмірдің негізін құрайтын ережелерге бағынатын байсалды адамдар «ойнайды». Саясатты «әлеуметтік мәтінді» немесе жаһандық «турбулентті процесті» (Д. Розенау) және т. б. ерекше оқуды қажет ететін деп санауға талпыныстар да туындады.
Егер социоцентристік тәсілдерді ұтымды қолдануға тырыссақ, онда саясатты қалыптастыру және дамыту процесін екі маңызды сyбстанцияның – мемлекет пен биліктің көмегімен сипаттауға болады, олардың қосылуы әлеуметтіліктің осы ерекше түрін жасайды.
Қорыта айтқанда саясаттанудың қай парадигмасын алып қарасақ та олар бір-бірімен тығыз байланыста. Себебі саясат қоғамда жүзеге асады,ал ол қоғам барлығына ортақ,бәріне белгілі. Сондықтан да саясаттануды жетік меңгеру,ең болмағанда ол туралы хабарың болу қазіргі таңда өте маңызды,бұрын да маңызды болған,болашақ та да солай қала береді.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет