Өтетін орны : Алматы қ., Гоголь к-сі, 114 үй Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндеДата23.02.2016
өлшемі79.39 Kb.
#5817
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Қазақтан Республикасының Тәуелсіздігі 25 жылдығына орай Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2016 жылдың 12 сәуірінде «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 69-шы республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді.«Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 69-шы республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясында стендтік баяндамалар сессиясы және жас инноваторлар көрмесі өтетіндігін хабарлайды. Стендтік сессияға, инновациялық технологиялар көрмесіне белсене атсалысуға шақырамыз.

Стендтік баяндамалар 841х1189 мм (А0 пішінде) өлшемде ұсынылуға тиіс.


Өтетін орны: Алматы қ., Гоголь к-сі, 114 үй

Конференция жұмысы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде
Конференция барысында төмендегі бағыттар бойынша жұмыстар жүргізіледі:
I СЕКЦИЯ. Заманауи филологиялық ғылымдар: бағыт-бағдарлары мен зерттеу аспектілері;

IІ СЕКЦИЯ. Педагогика және психология: инновация және заманауи әдістер;

ІІІСЕКЦИЯ. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және ғылым көкжиегі;

ІV СЕКЦИЯ. Жаратылыстану ғылымы (химия, биология, экология, география): қазіргі күйін талдау және даму перспективалары;

Vсекция.Физика-математика ғылымдарының зерттеулері мен тәжірибесіндегі математикалық әдістер және ақпараттық технологиялар;

VI СЕКЦИЯ. Өнер және мәдениет: теория мен тәжірибенің заманауи бағыттары;
Материалдарды рәсімдеу тәртібі:

Мақала материалдары баспадан шығу үшін келесі талаптарды қанағаттандыру керек.

Мәтіннің көлемі толық 1 бет тезис түрінде, А4 форматында (210х297), MS WORD редакторында, Times New Roman шрифтімен жазылған болуы тиіс (тезистің түпнұсқасы ағылшын тілінде, қосымша қазақ немесе орыс тілінде аудармасы берілуі қажет).


 1. Таблицалар, схемалар мен суреттерге атау беріліп, Windows бағдарламасында теріледі.

 2. Парақтың параметрлері: шрифт өлшемі - 11, әр аралық - 1, жол жиегі сол жағы - 30 мм, оң жағы - 15 мм, жоғарғы және төменгі жағы - 20 мм, азат жол басындағы аралық қалыпта жазылуы тиіс.

 3. Бастапқы жолдың ортасында баяндаманың тақырыбы БАС ӘРІПТЕРМЕН (ҚОЮ ШРИФТПЕН), бір жолдан кейін (қою шрифтпен) автор (-лар)-дың тегі, аты-жөні жазылады, одан бір жол төмен мекеменің толық аты (қою шрифтпен) (мақала авторының мамандығы мен оқитын жоғары оқу орны) көрсетіледі.

 4. Бір шегіністен кейін (бос жолақ) азаттық жолдан мақала мәтіні жазылады.

 5. Егер әдебиеттерге сілтеме берілетін болса, тік квадрат жақшаның ішінде жазылып, әдебиеттер тізіміндегі нөміріне сай нөмірмен көрсетіледі. Дәйектеме (цитата) қолданған жағдайда міндетті түрде түпнұсқаның парағы көрсетілсін [1, 256 б.].

 6. Түйіндеме міндетті түрде қазақ, орыс тілдерінде болуы керек.

Ұйымдастыру комитеті Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағын баспа түрінде жариялайды.

Конференцияға тапсырыс 2016 жылдың 31-ші наурызына дейін қабылданады.


Өтінім нысаны:

А.Ж.Т. (толығымен)
Оқу орны, курс, мамандығы
Ғылыми жетекшісінің аты-жөні
Ғылыми жетекшісінің ғылыми дәрежесі
Ұйым (жоғары оқу орнының атауы, мекен-жайы)
Автордың мекен-жайы (индекс көрсету міндетті)
Телефон
E- mail:
Мақала тақырыбы
Секция
Керекті техникалық құралдарЭлектронды пошта арқылы жібергенде «Тақырып» бөлімінде: «Қазмемқызпу конференциясына _________________ -дан (баяндамашы фамилиясы)» көрсетілсін.

Ұйымдастыру жарнасы – 2 000 теңге*. Қонақ үй, тамақтану шығындары іс-сапарға жіберуші есебінен. Мақала мәтіні және тіркеу формасы бір файлмен көрсетіліп, файл атауы автор фамилиясымен, егер бірнеше автор болса, тіркеу жарнасы төлеген автордың аты-жөнімен аталады.

Баяндама материалдары мен тіркеу формасы 2016 жылдың 31-ші наурызына дейін қабылданады.

Талапқа сай емес толтырылған және ұйымдастыру комитетіне көрсетілген уақыттан кеш өткізілген мақалалар ғылыми еңбектер жинағына енгізілмейді.

Баяндаманың электрондық нұсқасы, қағазға басылған мәтіні төменде көрсетілген мекен-жайға жіберілуі керек.

Ұйымдастыру комитетінің шешімімен ең үздік деп танылған баяндаманың толық мәтіні Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетітің «Хабаршы» журналына жарияланатын болады.

Ұйымдастыру комитетінің мекен-жайы: Алматы қ., Әйтеке би көшесі 99, Бас оқу ғимараты, Ғылым және халықаралық байланыстар басқармасы, 105-кабинет.

Тел.: 8 (727) 233-17-67; E- mail: student.science@kazmkpu.kz
РНН

600 700 169 665

ИИК

KZ 498560000000012012-kzt

БИК

KCJBKZKX

БИН

990 240 005 438

КБЕ

16

АҚФ АҚ БанкЦентрКредит Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, №156


Ұйымдастыру комитеті
*Ұйымдастыру жарнасы студенттерге - тегін, магистранттарға, докторанттарға және жас ғалымдарға – 2000 тенге.
мИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

К 25-летию независимости Республики Казахстан 12 апреля 2016 года Казахский государственный женский педагогический университет проводит 69-ю Республиканскую научно-практическую конференцию студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых на тему: «Молодежь и наука: настоящее и будущее».

Наш университет информирует Вас о том, что в рамках 69-ой республиканской научно-практической конференции студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых на тему: «Молодежь и наука: настоящее и будущее» пройдет сессия стендовых докладов и выставка работ молодых инноваторов. В связи с этим, приглашаем Вас принять активное участие в конкурсе стендовой сессии и выставки инновационных технологии.

Стендовые доклады должны быть представлены в размере 841х1189 мм (в формате А0).Место проведения: г.Алматы, ул. Гоголя, 114

Языки конференции: казахский, русский, английский.
На конференции планируется работа следующих секций:
I СЕКЦИЯ. Современные филологические науки: направления и аспекты;

IІ СЕКЦИЯ. Педагогика и психология: инновации и современные методы;

ІІІ СЕКЦИЯ. 25-летие независимости Республики Казахстан и гооризонт науки;

ІV СЕКЦИЯ.Современная наука естествознания (химия, биология, экология, география): обсуждение настоящего состояния и перспектива развития;

V секция. Математические методы и информационные технологии в физико-математических иследованиях;

VI СЕКЦИЯ. Искусство и культура: современные направления теории и практики.
Требования к оформлению материалов:

Для публикации материал статьи должен соответствовать следующим требованиям: 1. Принимаются статьи объемом 1 стр. (в виде тезиса) формата А4 (210х297), для набора текста статьи необходимо использовать редактор MSWORD, шрифт Times New Roman (оригинал тезиса должен быть на английском языке, также необходимо приложить перевод полного текста на казахском или на русском языках).

 2. Таблицы, схемы, рисунки должны иметь название и быть набраны в среде Windows.

 3. Параметры страницы: размер шрифта – 11, интервал – 1, отступы: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, абзацный отступ: стандартный

 4. В начале строки по центру название доклада ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (жирным шрифтом), под названием доклада – по центру строчными буквами (жирным шрифтом) ФИО автора (-ов), ниже: полное наименование специальности автора (-ов) и название учреждения, где выполнена работа (жирным шрифтом).

 5. Через один интервал (пустую строку) после абзацного отступа – непосредственно материал статьи.

 6. Список литературы помещается в конце текста и составляется в соответствии с порядком упоминания работ. Ссылки на литературу в тексте оформляется в квадратных скобках [1, с.256].

 7. Резюме на двух языках: на языке оригинала статьи и русском языке.

Материалы республиканской научно-практической конференции оргкомитет выпустит в виде сборника.

Заявку на конференцию необходимо выслать до 31 марта 2016 года на адрес оргкомитета.


Форма заявки

Ф.И.О. автора (полностью)
Шифр, специальность, курс
Ф.И.О. научного руководителя
Ученая степень научного руководителя
Организация (название вуза, адрес)
Адрес автора (указать индекс)
Телефон
E- mail
Название доклада
Секция
Необходимое техническое оборудованиеЗаявку и статью необходимо выслать до 31 марта 2016 года спометкой «на конференцию Казгосженпу» от _________________ (указать ФИО) по указанному ниже электронному адресу.

Организационный взнос – 2000 тенге*. Командировочные расходы несет направляющая сторона. Текст доклада и форма заявки оформляются одним файлом, название файла – фамилией автора (-ов).

Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов конференции. Статьи, не оформленные в соответствии с указанными требованиями, рассматриваться не будут.

Электронную и бумажную версию доклада выслать по нижеуказанному адресу.

Полный текст докладов, признанных лучшими по решению организационного комитета, будут опубликованы в журнале Казахского женского педагогического университета «Известник».Адрес организационного комитета: г. Алматы, ул. Айтеке би, 99, Главный учебный корпус, Управление науки и международных связей, 105-кабинет.

Тел.: 8 (727) 233-17-67; е-mail: student.science@kazmkpu.kzРНН

600 700 169 665

ИИК

KZ 498560000000012012-kzt

БИК

KCJBKZKX

БИН

990 240 005 438

КБЕ

16

АГФ АО БанкЦентрКредит г.Алматы, ул.Богенбай батыра, №156


Организационный комитет
*Организационный взнос: для студентов – бесплатно, для магистрантов, докторантов и молодых ученых – 2000 тенге.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет