Пән атауы Элементарлық математика Пән кодыДата23.02.2016
өлшемі81 Kb.
ЖЕКЕ ПӘНДЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ

Мамандық _5В010900 – Математика
Пән атауы

Элементарлық математика

Пән коды

EM1333

Пән үлгісі

Міндетті

Курс/пән деңгейі

Бакалавриат, цикл БП

Оқу уақыты

4

Семестр (1-8)

2

Кредиттер саны

3

Лектордың аты жөні

Бертисканова К.Т.

Курстың мақсаты ( оқытудан күтілетін нәтиже, алынатын құзыреттілік)

Элементар математика курсын оқу барысында орта мектептегі математика пәндерінің ғылыми негіздерін жан-жақты ашып, есептер шығаруда тиімді қолдану.

Пререквизиты

Мектеп математика курсы

Пән мазмұны

Бұл курста негізгі математикалық курстарды математиканы оқыту әдістемесімен байланыстыратын аралық буын болып табылады. Бұл курстың негізгі мақсаты болашақта математика мұғалімі болатын студенттерге мектеп математикасынан білім, білік, дағдының қалыптасуының негізі, оларды берік те саналы меңгеруі болып табылады.


Ұсынылатын әдебиеттер

1. М.Ө.Исқақов, С.Н.Назаров. Математика мен математиктер жайындағы әңгімелер 2-том, Алматы “Мектеп” 1970 ж.

2. Виленкин Н.Я. и др. , Алгебра для 8 кл., Учебное пособие для учашихся шк. и кл. с углублением математики, М., Просвещение , 1998 г.

3. Виленкин Н.Я. и др. , Алгебра для 9 кл., Учебное пособие для учашихся шк. и кл. с углублением математики, М., Просвещение , 1998 г.

4. Виленкин Н.Я. и др. , Алгебра и математический анализ для 10 кл., Учебное пособие для учашихся школ. с углублением математики, М., Просвещение, 1995 г.

5. Виленкин Н.Я. и др. , Алгебра и математический анализ для 11 кл., Учебное пособие для учашихся школ. с углублением математики, М., Просвещение, 1998 г.

6. Цыпкин А.Г. Справочное пособие по методам решения задач по математике. М.: Наука, 1983.

7. Мордкович А.Г., Алгебра и начала анализа, Москва “Высшая школа” 1979 ж.

8. Әбілқасымова А.Е., .Кудакова Р. Алгебра және анализ бастамалары, Алматы “Ана тілі” 1991ж.

9. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия. М.: Просвещение, 1991

10. Гусев В.А. и др. Практикум по элементарной математике: Алгебра и тригонометрия.: Учеб. Пособие для студентов физ.-мат.спец. пед. ин-тов и учителей/ В.А.Гусев, В.Н.Литвиненко, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1992.

11. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих во ВТУЗы. Под.ред. Сканави М.И., М., 1980 г.

12. Шарыгин И.Ф., Факультативный курс по математике 10 кл., М., 1989 г.

13. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И., Факультативный курс по математике 11 кл., М., 1991 г.

14. Галицкий М.Л., Гольдман А.М., Звавич М.И. Сборник задач по алгебре для 8 - 9 классов: учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 1995

15. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика. АныҚтамалыҚ материалдар. Алматы: «Ана тілі», 1993.

16. Потапов М.К., Александров В.В., Пасиченко П.И. Алгебра и анализ элементарных функций. Москва «Наука», 1980г.

16. Болтянский В.Г., Сидоров Ю.В., Шабунин М.И. Лекции и задачи по элементарной математике. Москва «Наука», 1972г.

17. Новоселов С.И. Специальный курс элементарной алгебры. Москва « Советская наука», 1951 г.

18. Погорелов А.В. Геометрия: Орта мектептің 7-11 кластарына арналған оқулық.- Алматы: Рауан, 1991.

19. Атанасян Л.С. және басҚалар. Геометрия: Жалпы білім беретін мекемелердің 10-11 сыныптарына арналған оқулық –Алматы, «Мектеп» баспасы, 2001 ж.

20. Бектаев Қ.Б. Ықтималдықтар теориясы және комбинаторика элементтері. Алматы, 1974 ж.

21. Бектаев Қ.Б. Ықтималдықтар теориясы және математикалыҚ статистика. Алматы, 1991 ж.

22. www.znanie.ksu.kz

23. www.znanie.kz
Сабақтың өткізілу әдісі

Иллюстративті- түсініктемелі, репродуктивті, проблемалы мәлімдеу әдісі, дербес-ізделінді, (эврестикалық),слайдтық презентациялар.

Әдістер/бағалау түрі

Ағымдық, аралық, қортынды бақылау/ тестілеу

Оқыту тілі

Қазақша

Мамандық (саты) бойынша білім алуға қажетті жағдай:

Студент сабаққа қатысуға міндетті. Қалып қойған сабақты (себепті, себепсіз), студент оқу-әдістемелік кешенінде көрсетілген мөлшерде толық тапсыруы тиіс. Курс көлемінің үштен бір бөлігін себепсіз жіберіп қойған жағдайда оқудан шығарылып жіберіледі.

Студент: курс бойынша оқытылатын лекцияларды қысқаша дәптеріне жазып отыруға, оқу процесіне белсенді қатысуға, өз уақытысында практикалық және үй тапсырмаларын, бақылау жұмыстарын орындауға міндетті.

Description of individual disciplines

Specialty _ "5B010900-MathematicsThe name of discipline

Elementary mathematic

Сode of discipline

EM1333

Course level / discipline

Core courses

Type of discipline

Component Selection

year of study

1

Semester (1-8)

1-2

The number of credits

4

Full name of the lecturer

Bertiskanova K.T.

Сourse оjectives (expected learning objectives and competencies acquired)

To help students skills or problem solving, the conscious assimilation of mathematical disciplines which are taught at the university.

Prerequisites

School mathematics

The content of the course / discipline

The main issues of school course algebra and geometry are presented here. Special attention is given to issues that are not discussed in the academic literature. For example, the introduction to mathematical logic, set theory, algebra, numbers, identity transformations of mathematical expressions, algebraic and transcendental equations and inequalities, trigonometry, methods of optimization and mathematical modeling, mathematical problems and their solution and preparation, introduction to probability theory and mathematical statistics, the introduction of the geometry of plane figures, plane geometry, introduction to the geometry of space figures, solid geometry. The proposed tasks are organized by level of complexity: the challenges of the school mathematics course, a problem, beyond the school curriculum in the course of elementary mathematics.

Recommended Reading

1. Болтянский В.Г. и др. Лекции и задачи по элементарной математике.- М.: Наука, 1972.

2. Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции.- М.: Учпедгиз., 1950.

3. Новоселов С.И. Специальный курс элементарной алгебры.- М.: Советская наука, 1953.

4. Новоселов С.И. Специальный курс тригонометрии.- М.: Советская наука, 1954.

5. Новоселов С.И. Алгебра и элементарные функции. Пособие для учителей. – М.: Советская наука, 1956.

6. Аргунов Б.И., Балк М.Б. Элементарная геометрия.- М.: Просвещение, 1966.

7. Энциклопедия элементарной математики. IV геометрия.- М.: Физматлит, 1963.

8. Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции.- М.: Наука, 1967.

9. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Учебное пособие для подготовительных отделений.- М.: Высшая школа, 1979.

10. Погорелов А.В. Элементарная геометрия.- М.: Наука, 1972.

11. Болтянский В.Г., Яглом И.М. Геометрия.- М.: Учпедгиз, 1963.

12. Бабушкин В. Геометрия. - М.: Высшая школа, 1964.

13. Литвиненко В.Н., Мордкович А.Г. Практикум по решению задач школьной математики. - М.: Просвещение, 1981.

14. Цыпкин А.Г. Справочник по математике для средней школы. - М.: Наука, 1979.

15. Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. - М.: Наука, 1987.

16. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра и математический анализ. 11 класс. - М.: Просвещение, 1998.

17. Воробьев Н.Н. Признаки делимости. – М.: Наука. 1980.

18. Виленкин Н.Я. Индукция. Комбинаторика. -М.: Просвещение, 1976.

19. Виленкин Н.Я. и др. Алгебра. – М.: Просвещение, 1972.

20. Андронов И.К., Окунев А.К. Основной курс тригонометрии. – М.: Просвещение, 1960.

21. Мендельсон Э.Введение в математическую логику. М.,Наука,1984.

22. Александров А.А.Введение в теорию множеств. М.,Наука,1977.

23. Бухштаб А.А.Теория чисел. – М.: Просвещение, 1966.

24. Постников М.М. Введение в теорию алгебраических чисел. М.Наука,1982

25. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. М.Высшая школа,1977

26. Гончаров В.А. Методы оптимизации. М.Высшее образование.,2010.

27. Забуев В.В. Элементарная математика. М.Наука., 1974.

28. Архипов Г.Т. Лекции по математическому анализу. М.: Дрофа.,2003.

29. Бертисканова К.Т. Курс лекций по дисциплине «Элементарная математика». Караганда, 2008 г.

30. Электронный учебник по дисциплине «Элементарная математика». Караганда, 2012 г.

31. www.obrasovanie.ru

32. www.znanie.ksu.kz33. www.znanie.kz


teaching Methods

Explanatory and illustrative methods, reproductive method, the problem statement, partial search method (heuristic), slide presentations.

Methods / evaluation forms

The current, interim, final inspection / testing.

Language of instruction

English

Conditions (requirements) for training services (steps):

Students are required to attend. A student must pass class again if missed class for a good or valid reason. Absences without good cause in excess of one-third of the course may result in the exclusion of a student from the course. The student must: take notes of lectures, complete assignments according to plan workshops and schedule of implementation and delivery tasks in the discipline, not to be late for the job, to participate in the learning process to be active.

Каталог: files -> Other -> The academic mobility -> opicanie
opicanie -> Жеке пәндердің (курстардың, юниттардың) сипаттамасы «5В050600 –Экономика» мамандығы
opicanie -> Жеке пәндердің сипаттамасы (курстар, юниттер) Мамандық «5В010800-Дене шынықтыру және спорт»
opicanie -> Жеке пәндер мәліметі (курстардың, юниттердің) Мамандық «5В050300-Психология»
opicanie -> Пән атауы/юнит Азаматтық қоғам дамуының басты бағыттары Пәннің коды
opicanie -> Пән атауы Алгебра Пән коды
opicanie -> Пән атауы Органикалық химияның теориялық негіздері Пән коды
opicanie -> Пән атауы Геопалитика негіздері Пән коды
opicanie -> Жеке пәндер сипаттамасы (курстар, юниттар) Мамандық 5В011000 – Физика
opicanie -> Жеке пәндер мәліметі (курстардың, юниттердің) Мамандық «5В050300-Психология»
opicanie -> Жеке пәндердің (курстардың, юниттардың) сипаттамасы «5В050600 –Экономика» мамандығы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет