ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері» мамандық үшін 6М010300 «Педагогика және психология»Дата01.07.2016
өлшемі165.43 Kb.
#171686

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘҚ

ПОӘҚ 042-18-31.1.59/01-2014

ПОӘҚ

Оқытушыға арналған пән «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы

санасының өзгешеліктері» бойынша бағдарламасы


Баспа №2 11.09.2014ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері»

мамандық үшін 6М010300 - «Педагогика және психология»


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз
1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы: ___________ 30.08.2015 ж. Джумажанова Г.К., псх.ғ.к., доценті, кафедра «Педагогикалық психология»


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Кафедра мәжілісінде «Педагогикалық психология»

Хаттама № 1 «03» 09. 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі _______________ Джумажанова Г.К.


2.2 Факультеттің педагогика оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 «05» 09. 2015 ж.


Төрайымы _________________ Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «11» 09. 2015 ж.


Төрайымы ________________ Искакова Г.К.
4 №2 БАСПА 11.09.2014 ж.

Мазмұны: 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәнінің (модульдің)мазмұны

 5. Магистранттардың өздік жұмыстарының тізімі

 6. Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

 7. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері» бағдарламасы 6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқитын.
 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері» пән бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

6М010300 «Педагогика және психология» мамандығының 6.08.067-2010, ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы «08» тамыз №349 бұйрығымен бекітілген, ҚР МЖМБС мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;

- 6М010300 - «Педагогика және психология» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және рәсімдеуге жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны».
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Пәннің оқу-әдістемелік кешені Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ-нің пәндерге арналған оқу-әдістемелік кешені туралы ережесіне сай құрастырылған. Аталған пәнді оқыту барысында дәріс, тәжірибелік, сондай-ақ БӨЖ және БӨЖО сабақтары құрастырылады. Оқу жоспарының көшірмесінде бөлініп берілген әр сабақ түрлері сағатқа шағылған, пәннің қысқаша мазмұны, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. ОӘК оқу пәнін меңгерудің барлық талаптарына сай келеді. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі бар. Магистранттарға арналған жұмыс бағдарламасы берілген. Магистрантқа арналған жүмыс бағдарламасында оқылуға тиісті тақырыптар мен жұмыс түрлерінің тізімі әдебиеттердің көрсетілуімен айқындалған. Әр дәріс сабағы бойынша қысқаша мәлімет берілген. Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары және әр тақырыпта қарастырылатын мәселелер жоспар түрінде нақты көрсетілген. БӨЖ және БӨЖО тапсырмаларын өткізудің мерзімі, тақырыптары және әдебиеттері жазылған. Магистранттардың білімін бағалау әдістемесі бар

3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Магистранттарда жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің табиғаты, механизмі, заңдылықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыру. Сана туралы теориялық білімдерді зерттеп, психологтың қызметінде сана қасиеттерін экспериментальды әдістемелердің көмегімен дамытудың негіздерін қарастыру.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: • Сана туралы психологиялық және психофизиологиялық зерттеулердің теориялық бағыттарымен танысу;

 • Курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын әдістемелерді іріктеп жүйелейге бағдарлау;

 • Курс бойынша білімдер жүйесін тәжірибеде қолдану дағдыларын дамыту.

3.4. Білімді алу нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті:

білу:


 • сана туралы психологиялық және психофизиологиялық зерттеулердің теориялық бағыттарын;

 • педагогикалық қызметіне ақпараттық-қалыптастыру, құрастырушылықты, жобалаушылықты, ұйымдастырушылықты және әдістемелік дағдыларын дамытуды.

 • әдістерді орынды қолдану іскерлігін.

игеру:

 • пән бойынша меңгерген білімін күнделікті өз іс-әрекетінде, сонымен қатар, кәсіби іс-әрекет практикасында өздігінен.

 • курсты оқыту барысында жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері деңгейлерін анықтайтын және дамытатын әдістемелерді;

ұғып алу:

 • адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдістемелері.

 • қабылдауы керек: жобалау әдісін меңгеруді.

3.5. Пән пререквизиттері:

Психология

Конфликтология

3.6. Пән постреквизиттері:

Магистрлік диссертация дайындау әдісі

3.7. Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит


Дәріс

сағ.


Практ.

сағ


Зертх.

сағ.


БОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Жалпы сағат

Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

15

30

-

23

67

135

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кестеТақырыптардың аталуы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

Модуль 1. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуы және

психикасы дамуының өзіндік сипаты

Тақырып 1. Сана туралы жалпы түсінік

Сана адам миының функциясы. Сана объективті дүниенің бейнесі1

Тақырып 2. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі

Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі және құрылымы. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуына түсінік. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуын зерттеудің негізгі кезеңдері1

Тақырып 3. Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты

Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты жайлы түсінік беру. Жасөспірімдердің психикасының дамуы мен сананың өзара байланысы. Жасөспірімдердің психикасының дамуы1

Тақырып 4. Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының қазіргі мәселелері

Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының жас кезеңдік ерекшеліктері. Отандық психологтардың жас кезеңдерге бөлу сипаттамасы. Жас ерекшелік кезеңдерге бөлуді оқу іс – әрекеті барысында қарастыру.1

Тақырып 5. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігі

Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясы. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлықы1

Тақырып 6. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері

Жасөспірімдердің психологиясы. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері1

Модуль 2. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеу
Тақырып 7. Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез- құлық ауытқушылықтар және оларды жою және алдын алу жолдары

Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез-құлықы. Жасөспірімдердің мінез- құлықындағы ауытқушылықтар1

Тақырып 8. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық негіздері

Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық сипаттамасы. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтары.1

Тақырып 9. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктері

Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктерінің жалпы сипаттамасы. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер1

Тақырып 10. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру ерекшеліктері Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру ерекшелігі. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары

1

Тақырып 11. Жасөспірімдердің қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

Қарым –қатынастағы қиындықтар анықтамасы. Қиындықтар саласының жалпы сипаттамасы. Қиындықтардың жас ерекшеліктер саласы1

Модуль 3. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы

сана ерекшеліктері
Тақырып 12. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі, түрлері

Агрессивті және агрессивті тәртіп. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі, түрлері1

Тақырып 13. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі

Жасөспірімдердің мінез-құлқы. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі1

Тақырып 14. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері

Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылы1

Тақырып 15. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің негізгі аспектілері

Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгеруі. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің негізгі аспектілері1

Барлығы

15

Зертханалық сабақтары
-

-

Тәжірибелік/семинар сабақтары
1 Тәжірибелік. Сана туралы жалпы түсінік

Сана адам миының функциясы. Сана объективті дүниенің бейнесі2

2 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі

Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі және құрылымы. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуына түсінік. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуын зерттеудің негізгі кезеңдері2

3 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты

Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты жайлы түсінік беру. Жасөспірімдердің психикасының дамуы мен сананың өзара байланысы. Жасөспірімдердің психикасының дамуы2

4 Тәжірибелік. Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының қазіргі мәселелері

Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының жас кезеңдік ерекшеліктері. Отандық психологтардың жас кезеңдерге бөлу сипаттамасы. Жас ерекшелік кезеңдерге бөлуді оқу іс – әрекеті барысында қарастыру.2

5 Тәжірибелік. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігі

Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясы. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлықы2

6 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері

Жасөспірімдердің психологиясы. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері2

7 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез- құлық ауытқушылықтар және оларды жою және алдын алу жолдары

Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез-құлықы. Жасөспірімдердің мінез- құлықындағы ауытқушылықтар2

8 Тәжірибелік. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық негіздері

Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық сипаттамасы. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық заңдылықтары.2

9 Тәжірибелік. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктері

Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктерінің жалпы сипаттамасы. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер2

10 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру ерекшеліктері Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру ерекшелігі. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары

2

11 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

Қарым –қатынастағы қиындықтар анықтамасы. Қиындықтар саласының жалпы сипаттамасы. Қиындықтардың жас ерекшеліктер саласы2

12 Тәжірибелік. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі, түрлері

Агрессивті және агрессивті тәртіп. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі, түрлері2

13 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі

Жасөспірімдердің мінез-құлқы. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі2

14 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері

Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылы2

15 Тәжірибелік. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің негізгі аспектілері

Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгеруі. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің негізгі аспектілері2

Барлығы

30


5 БІЛІМАЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1. Сана туралы жалпы түсінік

5.2. Жасөспірімдердің тұлғалық дамуының теориялық негізі

5.3. Жасөспірімдердің психикасының дамуының өзіндік сипаты

5.4. Психологиядағы жасөспірімдердің тәртіп бұзушылығының қазіргі мәселелері

5.5. Қылмысқа барған жасөспірімдердің делинквентті мінез-құлық психологиясының ерекшелігі

5.6. Жасөспірімдердің психологиялық дамуындағы өзгешеліктері

5.7. Жасөспірімдердің тәрбиесі мен дамуындағы мінез- құлық

ауытқушылықтар және оларды жою және алдын алу жолдары

5.8. Отбасындағы жасөспірімдерді тәрбиелеудің психологиялық негіздері

5.9. Қазіргі кезеңдегі мінез-құлқында ауытқуы бар жасөспірімдер тұлғасының өзіндік сана-сезімдерінің ерекшеліктері

5.10. Жасөспірімдердің өткір аффективті реакциялары және саналарының өзгеру ерекшеліктері

5.11. Жасөспірімдердің қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

5.12. Агрессивті және агрессивті тәртіп: психологиядағы теория негізі, түрлері

5.13. Жасөспірімдердің мінез-құлқының өзгеруі

5.14. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктері

5.15. Жасөспірімдердің тәртіп бұзушылықтағы санасының өзгешеліктерінің негізгі аспектілері
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кестеӘдебиеттер және оқу-әдістемелік құжаттар

Экземплярлар саны

Магистранттардың саны

Қамтамасыздық пайыз

Селецкий А.И. Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся поведением. Киев, 1998.-238 с.

4

7

50

Бартол, Курт. Психология криминального поведения. 7-е междунар. изд. Еврознак: Олма-Пресс, 2004.-352с.

4

7

62

Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о правонарушениях подростков. Карелия, 1990.-92с.

7

7

100

Немов Р.С. Психология. Книга 2. М., 2000.

3

7

50

Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушының алдын-алу». // Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.

7

7

100


7 ӘДЕБИЕТТЕР

7.1. Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Бартол, Курт. Психология криминального поведения. 7-е междунар.изд. Еврознак: Олма-Пресс, 2004.-352с.

7.1.2 Селецкий А.И. Тарарухин С.А. Несовершеннолетние с откланяющимся поведением. Киев, 1990. - 238с

7.1.3 Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение: Теория и методол. исслед. Красноярск 1990.-253с.

7.1.4 Немов Р.С. Психология.Книга 2. - М., 2000.

7.1.5 Образцов В.А. Криминалистическая психология: Методы, рекомедации. Москва, Юнити-дана, Закон и право. 2002.-447с.

7.1.6 Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. - Алматы,1962

7.2. Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Золотухина Е.В. Чухраев Б.М. Почему они такие? заметки о правонарушениях подростков. Карелия, 1990.-92с.

7.2.2 Копыстынский Е.А. Этот опасный возраст. Москва, знание. 1991.-93с.

7.2.3 Абдрасулов Е. «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушының алдын-алу».// Заң. 2005.- №6. 21-23 бет.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет