Пәннің шифры: eв 1106 Пән атауы: Еңбекті қорғау Пререквизиттерібет1/6
Дата23.06.2016
өлшемі0.74 Mb.
#154777
  1   2   3   4   5   6ЭК

Пәннің шифры: EВ 1106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: мектептегі еңбекті қорғау пәні

Постреквизиттері: жоқ

Мақсаты: Еңбекті қорғауда құқықтық актілердегі тапсырмасы мен ролі орындау.Осы көрсетілген нәтижесін тәжірбиелік тұрғыдан әдістемелерін қолдана алу. Еңбек қауіпсіздік ережелерін үйрену.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Кіріспе, Пәннің оқытылу кезінде терминдер мен еңбекті қорғауды анықтау. Еңбек қорғаудағы заңды сұрақтарын игеру. Еңбек қорғау сұрақтарын ұйымдастыру. Еңбек жағдайының өндіріс аттестациясының обьектісі. Еңбек шартын жақсартудағы іс-шаралар. Өндіріс орындарының метеорологиялық ортаның жақсартылуы. Өндірістегі мереорологиялық жағдайлардың және іс-шаралардың қалыпқа келтіру.Өндірісті жаңарту. Өндірістегі шу мен дірілдер. Тоқтан сақтану. Өндіріс ұйымдарындағы өрт қауіпсіздігін сақтау.Өндіріс орындарында өрт болған жағдайдағы өрт себептерін анықтау.Өрт түрлері; өртке қауіпті құрал-жабдықтар, кеңседегі жарылыс келтіретін заттар.Өртке қарсы оқу жаттығуларын жүргізу.Күтілетін нәтиже: еңбекті қорғау актілерімен ортада қолдана білу керек; өндірісте санитарлық- гигеналық әдістемелердің негізін игеру; еңбек қорғауды ұйымдастыру және өндірісте жараланғандағы алғашқы көмек; жоспар құра білу керек; өндірісте жұмыс істеуге қолайлы және ортаның микроклимат жағдайын құру :

Түйінді құзыреті:: еңбек қауіпсізідк жағдайы және қорғау жағдайын шешу құзіреті.

  • Өндіріс орталығында жұмыс аймағында санитарлық-гигеналық тазалықты сақтау жолдарын игеру.


ЭК

Шифр дисциплины: OT 1106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: школьный курс охрана труда

Постреквизиты: НЕТ

Цель изучения: изучить роль и задачи законодательных актов по охране труда; изучить принципы нормирования, методик расчета показателей, обеспечивающих безопасность труда; изучить мероприятия по обеспечению безопасности труда и предотвращению профессиональных заболеваний.

Краткое содержание основных разделов: Введение. Предмет, составные части, термины и определения в охране труда. Правовые вопросы охраны труда. Организационные вопросы охраны труда. Аттестация производственных объектов по условиям труда. Мероприятия по улучшению условий труда. Метеорологические условия производственной среды. Нормирование мереорологических условий и мероприятий по обеспечению их на производстве. Производственное освещение. Производственный шум и вибрация. Электробезопасность.

Пожарная безопасность промышленных предприятий. Причины пожаров на предприятиях. Классификация пожаров. Оборудование пожароопасных, взрывоопасных помещений. Молниезащита зданий и сооружений. Основные противопожарные мероприятия.Ожидаемые результаты:

знать законодательные акты в сфере охраны труда; методические основы контроля санитарно-гигиенического состояния производства; организацию охраны труда и предотвращение траматизма на предприятии; уметь составлять план мероприятий по созданию оптимального микроклимата и условий работы на производстве.Компетенции: быть компетентным

в решении задач по охране и обеспечению безопасности труда;

- методами расчета санитарно-гигиенических параметров в рабочей зоне прмышленных предприятий;

- навыками работы с законами, законодательными актами и нормативами в области охраны и безопасности труда.ЭК

Пәннің шифры: ІІу 1107

Пән атауы: Ілиястану (ОҚТ)

Пререквизиттері : мектептегі қазақ әдебиеті курсы

Постреквизиттері: философия

Мақсаты: Университетімізге аты берілген классик ақынның шығармашылығын терең таныстыру, әдеби мұраларын зерттей оқыту мақсатында енгізіліп отыр. Творчестволық негізі 1912 қаланған сонау “Балдырған”, “Қызыл жалау” қолжазбаларынан бастап, 1937 жылға дейінгі әдеби мұраларды меңгеру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

I.Жансүгiровтiң өмiр жолы, оның қазақ әдебиеттану ғылымындағы орны. Шығармалары мен әдебиетiмiздегi көркемдiк тәсiлдi қалыптастырудағы елеулi үлес қосқандығы.1912 жылдан 1937 жылға дейін жазған туындыларының мазмұны, сюжеті, мәтіні толық қарастырылмақ.Күтілетін нәтиже: Ілияс Жансүгіров мұраларымен танысумен бірге, шығармаларды талдай білуге;

идеялық-көркемдігін айқындауға білу;

әр шығармаға мінездеме беруге; практика сабағында тақырып аясын аша білуге тиіс.

Құзыреттілігі:

әлеуметтік – гуманитарлық ғылым саласында негізгі оқу мазмұнын білу,

проблемалар мен үрдістерді ғылыми тұрғыдан талдай білу, ғылыми әдістерді кәсіптік және әлеуметтік қызметтің әр алуан саласында қолдана білу;

адамның адамға, қоршаған ортаға қарым-қатынасын реттейтін этикалық

және құқықтық нормаларды білу;

өзінің алдына кәсіптік міндеттерін жүзеге асыруға байланысты мақсат

қойып, оларды шешу үшін өзі оқып үйренген ғылымының әдіс- тәсілдерін пайдалана алу;

өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында

қажет ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеру.

. -Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;


ЭК

Шифр дисциплины: ІІу 1107

Название дисциплины: Илиястану (ДВО)

Пререквизиты: школьный курс казахской литературы

Постреквизиты: философия

Цель изучения: Основная цель курса при знакомстве с творчеством Ильяса Жансугурова:

усвоить историю;

познакомить с внутренним содержанием произведений;

определить роль героев и их место;

раскрыть основную сюжетную линию;

Краткое содержание основных разделов: Биография И.Жансугурова, его место в казахской литературоведческой науке. Его неоценимый вклад в формирование художественных принципов нашей литературы.

Ожидаемые результаты:

При знакомстве студентов с творчеством И. Жансугурова параллельно:

научить анализировать произведения;

раскрыть идейно-художественное своеобразие;

дать характеристику каждому произведению;

на практических занятиях раскрыть основную тематику;

на основе деятельности видных общественных деятелей, батыров и людей искусства прививать студентам чувства патриотизма, любви к Родине

Компетенции: знать основное учебное содержание предметов в социально-гуманитарной области, уметь анализировать с научной точки зрения проблемы и процессы, умение применять научные методы в профессиональной и социальной деятельности;

знание этических и правовых норм, определяющих взаимоотношение человека с человеком, с окружающей средой;

ставить перед собой цель претворить в жизнь профессиональные задачи, использовать для их решения научные методы;


ЭК ЭК

Пәннің шифры: BChTN 1201

Пән атауы: Бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Пререквизиттері: мектептегі химия пәні

Постреквизиттері: периодтық жүйедегі элементтер химиясы.

Мақсаты: негізгі химиялық білім алуын және химияның негізгі түсініктемелері мен ережелерін оқып үйрету, сонымен бірге тәжірибе жүзінде қолдану

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Химияның негізгі түсініктері мен заңдары. Атом құрылысы және химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыс. Химиялық реакциялардың жүру заңдылықтары. Ерітінділер. Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электрохимияның негіздері. Комплексті қосылыстарКүтілетін нәтиже:

химияның негізгі стериометриялық заңдарын; периодтық кестенің құрылысын; бейэлектролиттер мен электролиттердің ерітінділерінің күйлерін; «тотығу-тотықсыздану» терминдерінің мағынасы мен түсінігін білуі тиіс.

есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды; заттың массаға, атомдар санына, ионға, молекулаға ауыстыруды; химиялық теңдеулермен өнімді шығаруға; ковалентті байланыстың табиғатын түсіндіруге; тотығу-тотықсыздану реакциясын теңестіруге; Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай білу тиіс.

Құзыретілігі:

- Химияның негізгі түсініктері мен стехиометриялық заңдарын, Д.И.Менделеевтің периодтық кестесінің құрылысын және периодтық заңды; бейэлектролиттер мен электролиттер ерітінділерінің қасиеттерін тұздар гидролизін, «тотығу-тотықсыздану» реакцияларының электрондық балансын құруды біледі.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;


Шифр дисциплины: TONCh 1201

Названиедисциплины: Теоретические основы неорганической химии

Пререквизиты: школьный курс химии

Постреквизиты: химия элементов периодической системы

Цель изучения: изучение основных законов химии, периодический закон и периодическую систему Д.И.Менделеева, а также теорию электролитической диссоциации, гидролиз, окислительно-восстановительные реакции и т.д.

Краткое содержание основных разделов: Атомно-молекулярное учение. Основные химические понятия и законы. Классификация и номенклатура неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связь. Энергетика и направленность химических процессов. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Окислительно-восстановительные реакции. Электродные процессы.

Ожидаемые результаты:

знать и формировать все основные стехиометрические законы химии

применять их при решении расчетных задач на вычисление молекулярной формулы вещества,

перевод молей вещества к массе в граммах или к числу атомов, ионов, молекул, рассчитывать выход продукта по химическим уравнениям и т.д.Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса Предметные компентенции: владеть теоретическими знаниями в области химии

Специальные компентенции: владеть системой предметных знаний и умении применяемых в профессиональной деятельностиЭК ЭК

Пәннің шифры: PZhEN 1202

Пән атауы: Периодтық жүйесінің элементтер химиясы

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері

Постреквизиттері: Сапалық анализ

Мақсаты: Периодтық жүйедегі элементтердің физикалық, химиялық қасиеттерін, алу жолдарын және табиғатта таралуын оқып үйрету.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Периодтық жүйедегі элементтер химиясы пәні ЭМК циклінде МБ-5 модулінің құрама бөлігі болып табылады. Бұл тарауды студенттер химиялық эксперименттердің периодтық жүйесі бойынша оқиды. Алдымен, химиялық элементтерді металдар, амфотерлі және бейметалдар деп жіктеп алады. Содан соң оқытуды бейметалдардан бастайды.Күтілетін нәтиже: - есептерді шешуде химияның негізгі стехиометрикалық заңдарын қолдануды білуі тиіс;

Д.И. Менделеевтің периодтық заңының және заттарды құрудың теориясының негізінде металл және бейметалл элементердің және олардың қосылуларының физикалық және химиялық күйлерін болжай білу тиіс.Құзыреттілігі

Периодтық жүйе элементерінің және олардың қосылыстарының физикалық және химиялық қасиеттерін, зертханада және өнеркәсіпте алу әдістерін, қолданылуын біледі.

. -Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;Шифр дисциплины: HEPS 1202

Названиедисциплины: Химия элементов периодической системы

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: качественный анализ,

Цель изучения: Изучение физических и химических свойств элементов; их распространенность в природе; получение и применение элементов в промышленности.

Краткое содержание основных разделов: Водород. Элементы главной подгруппы VII группы. Элементы главной подгруппы VI группы. Общая характеристика свойств элементов подгрупп периодической системы Д.И. Менделеева. Элементы побочной подгруппы I группы. Элементы побочной подгруппы II группы. Элементы побочной подгруппы VI группы. Элементы побочной подгруппы VII группы. Элементы побочной подгруппы VIII группы. Элементы f-семейства (лантаноиды и актиноиды).

Ожидаемые результаты:

применяя периодический закон, устанавливать причину связи между структурой периодической таблицы и распределением электронов внутри атома;

уметь записывать электронную конфигурацию любого элемента исходя из его положения в периодической системе и, пользуясь запретом Паули, правилами Хунда и Клечковского теоретически описывать изменения свойств элементов.

Ключевые компентенции: владеть знаниями в области педогогического целепологания , умениями и навыками целостного педагогического процеса


ЭК

Пәннің шифры: СA 2209

Пән атауы: Сапалық анализі

Пререквизиттері: периодтық жүйедегі элемнттер химиясы.

Постреквизиттері: Сандық анализ

Мақсаты: шығармашылық ойлау, студенттерде ғылыми көзқарас қалыптастыру, химияның өмірмен байланысын ашу. Сапалық талдау негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын беру және химия мамандардың білім мен білікті қалыптастыруға қажеттілігін көрсету. Негізгі мақсат көрсетілген әдістердің теориялық және практикалық негіздерін қарапайым мысалдармен талап деңгейінен төмендетпеу.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Сапалық анализ. Сапалық анализ пәні және әдістері. Әрекеттесуші массалар заңы. Сапалық анализдің теориялық негізі. Әрекеттесуші массалар заңы және гетерогенді жүйелер. Әрекеттесуші массалар заңын гидролиз процестерінде қолдану. Тотығу-тотықсыздану процестер. Коллойдты жүйелердің түзілуі. Әрекеттесуші массалар заңы және комплексті қосылыстар. Аниондар және құрғақ заттарды анализдеу. Концентрлеу және бөлу әдістеріКүтілетін нәтиже: - химиялық және физикалық құбылыстар мен заңдылықтарды түсініп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет, яғни есеп шығара білуі тиіс.

зертханадағы аспаптарды, ыдыстарды, жұмыс жасау тәртібін, қауіпсіздік ережесін және зертханалық дәптерді жүргізе білуі тиіс.Құзыреті:

оқу процесінде кездесетін шынайы химиялық процестерде қазіргі заманғы технологияны қолдану және түсіндіру үшін негізгі химиялық заңдарды, заңдылықтарды және теорияларды білу қажет;

Аниондар мен катиондардың жіктелуі, қосылыстардың сапалық құрамын анықтауды, оларды концентрлеу және бөлу әдістерін меңгерген.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыЭК

Шифр дисциплины: КА 2209

Название дисциплины: Качественный анализ

Пререквизиты: химия элементов периодической системы.

Постреквизиты: Количественный анализ

Цель изучения: Изучение физико-химических методов анализа. В результате изучения дисциплины студенты научатся самостоятельно делать расчеты, готовить растворы различной концентрации и будут применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификации

Краткое содержание основных разделов: Изучение физических и физико-химических методов анализа. В результате изучения дисциплины студенты научатся самостоятельно делать расчеты, готовить растворы различной концентрации и будут применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификации

Ожидаемые результаты:

- самостоятельно делать расчеты

- готовить растворы различной концентрации

- применять свои знания и навыки в технологии переработки, стандартизации и сертификацииКомпетенции:

овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет