Рабочая учебная программа Мамандық: 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялар»Дата12.06.2016
өлшемі116.5 Kb.
#131170
түріРабочая учебная программаД.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым

министрлігі
Д. Серікбаев атындағы

ШҚМТУ


Министерство

образования и науки

Республики Казахстан
ВКГТУ

Им. Д. СерикбаеваБЕКІТЕМІН

МжК факультет деканы
_______________М. Дудкин

___________________2014 ж.
АВТОТРОНИКА


Жұмыс оқу бағдарламасы

АВТОТРОНИКА


Рабочая учебная программа

Мамандық: 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялар»

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс оқу бағдарламасы 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналып Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты негізінде "Көлік және логистика" кафедрасында дайындалған.

"Көлік және логистика" кафедра отырысында талқыланды
Кафедра меңгерушісі В. Вдовин
№____ хаттама ____________________ж.

Машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды


Төраға А. Вавилов
№____ хаттама ______________________ж.

Дайындады


Доцент А. Завалко
Оқытушы С. Байгереев

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


Семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағаты саны

Жалпы сағат

саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

дәріс

семинар. (іс-тәжір.)

оқу

зертхан. оқу

СОӨЖ

барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

7

3

30

0

15

45

90

45

135

емтихан

Күндізгі қысқартылған оқу түрі

4

3

30

0

15

30

75

60

135

емтихан

Сырттай оқу түрі

1

3

10

0

5

15

30

105

135

емтихан

Сырттай қысқартылған оқу түрі

3

3

10

0

5

15

30

105

135

емтихан

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы
Қозғалтқышпен және басқа да автомобильдің агрегаттарын басқаруды автоматтандыру саласында әртүрлі білімдердің жетістіктерін енгізу жүзеге асырылуда. Автомобильдердің агрегаттарының тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында сандық және микропроцессорлық техника, микромеханика және мехатроника тиімді қолданылуда. «Автотроника» пәні заманауи механикалық электрондық және ақпараттық технологияларды кешенді қолдану негізінде құрылған автомобиль агрегаттарының құрылысы мен оларды басқару жүйесінің жұмысын зерделейді.

2.2 Пәнді меңгеру мақсаты мен міндеттері
Курстың мақсаты – автомобиль мен оның агрегаттарының жұмысын басқарудың заманауи жүйелері саласында, сонымен қатар, олардың техникалық күйі мен жұмысқа қабілтеттілігін қамтамасыз ету саласында алдыңғы қатарлы тәжірибелер мен ғылыми зерттеулерді қамтитын теориялық және тәжірибелік білім жүйесін игеру болып табылады.

Курстың міндеттері: автомобильдің жұмыс процестерін басқарудың қолданыстағы құрылғыларының, аппараттарының, аспаптарының қызметі, жұмыс істеу принципі; автомобильдегі негізгі және қосымша автоматтандыру мен механикаландырудың жаңа қызметтік түйіндерін, жүйелерін, құралдарын және әдістерін әзірлеу тенденциялары мен бағыттары; автомобиль автоматикасының кең тараған құралдарының құрылысы мен пайдалану тәртібі; автомобильдердің автотрондық жабдықтарының аппараттары мен жүйелерінің техникалық күйін бақылау мен жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру әдістері саласында теориялық білім беру.2.3. Пәнді меңгеру нәтижелері
Білімі (мысалы):

  • автомобильдердің автотрондық жүйелерін пайдалану;

  • механикаландырудың жаңа қызметтік түйіндерін, жүйелерін білу.

Дағдылар:

  • борттық автомобиль автоматикасының элементтерінің техникалық күйін инструменттік бақылау бойынша дағдылар қалыптастыру;

Құзыреттер:

  • автокөліктердің және диагностикалау саласындағы микропроцессорлық басқару жүйелер.


2.4 Пререквизиттер
«Базалық пәндер» циклының оқу пәндері.
2.5 Постреквизиттер
Диплом жұмысы немесе жобасы.

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Оқу жұмысының жоспары

Тақырыптың атауы

Көп еңбекті қажет ететін пән, сағат

Оқу түрі

күндізгі

күндізгі қысқарт.

сырттай

сырттай қысқарт.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

Кіріспе. Автомобильдердің пайдалану қасиеттерін арттырудағы борттық автомобильдік автоматиканың ролі.

2

2

1

1

Агрегаттарды басқарудың автомобильдік микропроцессорлық құрылымдық сұлбасы, қызметтік элементтері, жұмыс істеу принципі

2

2

1

1

Автомобиль агрегаттарын басқару жүйесінде сандық және микропроцессорлық техникасын қолдану.

2

2

1

1

Автомобиль қозғалысының жұмысын басқару процестері.

2

2

1

1

Бейімдік басқару және өздігінен үйреніді түзету. Әртүрлі агрегаттарды басқаруды біріктіру және өзара әрекеттері.

2

2

1

1
1

2

3

4

5

Автомобильдердің агрегаттарын басқару жүйесін өздігінен диагностикалау.

2

2

1

1

Автотронды жабдықтың құрылысын зерделеу.

2

2

1

1

Агрегаттарды электронды басқару жүйесі элементтерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі.

2

2

1

1

Агрегаттарды электронды басқару жүйесінің атқару механизмдерінің құрылысы мен жұмыс істеу принципі

2

2

1

1

Заманауи жеңіл автомобильдердің автотронды экологиялық жүйелері.

2

2

1

1

Пайдаланылған газды тазарту жүйелері

2

2

1

1

Автомобильдің трансмиссиясын автоматты басқару жүйесі.

2

2

1

1

Дизельді қозғалтқыштарды басқару жүйесінің құрылысының ерекшеліктері мен жұмысы.

2

2

1

1

Автомобильдердің гидравликалық тежегіштерін автоматты басқару жүйелері.

2

2

1

1

Автомобильдегі көмекші автоматтандыру және механикаландыру.

2

2

1

1

Зертханалық сабақ

Электронды басқару жүйесі бар инжектрлі қозғалтқыштың қоректендіру жүйесінің жалпы құрлымы датчиктердің орналасуы

1

1

1

1

Инжектрлі қозғалтқышпен автоматты түрде әр түрлі режимдерде басқару жұмысын зерттеу

1

1

1

1

Өзін өзі диагностикалау жүйелерін қолданылып автокөліктердің техникалық жағдайын бақылауы

1

1

1

1

Диагностикалық тестерді қолданылып автокөліктердің техникалық жағдайын бақылауы

1

1

1

1

4 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізгі әдебиеттер
4.1.1 Соснин Д.А Автотроника. Электрооборудование и системы бортовой автоматики современных легковых автомобилей: Оқу әдістемесі. М.: СОЛОНР, 2001,-272 с.

4.1.2 Ютт В.Е. Элкетрообрудование атомобилей: Жоғарғы оқу орнына арналған кітап.-М. Горячая линия – Телеком, 2006,-440 с..

Қосымша әдебиеттер

4.1.3 Электронное управление автомобильными двигателями. / Г.П. Покровский, Е.А. Белов, С.Г. Драгомиров және т.б. Под общ. ред. Г.П. Покровского. – М: Машиностроение, 1994.-336 с.Росс Твег. Системы впрыска бензина.-М.: «За рулем», 1998 г.-143 с.

4.1.4 Спинов А.Р. Системы впрыска бензиновых двигателей.-М.: Машиностроение. 1995 г.-108 с.

4.1.5 Системы управаления дизельными двигателями. Неміс тілінен аудармасы. –М.: ЗАО «КЖИ» «За рулем», 2004.-480 с.4.2 Қосымша әдебиеттер
4.2.1 Системы впрыска топлива автомобилей ВАЗ/Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. – АО АВТОВАЗ, 2001 г.-157 с.

4.2.2 Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей. Жоғарғы оқу орнына арналған кітап / Под общей редакцией А:С: Орлина, М.Г. Круглова. -3-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1985.-456 с.

4.2.3 ISO/DIS 7636-3: 1992. Road vehicles – Electrical disturbance by conduction and coupling, part 3.

4.2.4 ISO/DIS14230-1 Road vehicles- Diagnostic systems – Keyword Protocol 2000-part 1 : Physical Layer.

4.2.5 SSF 14230-2 Keyword Protocol 2000 part 2: Data link Layer.

4.2.6 SSF 14230-3 Keyword Protocol 2000 part 3: Implementation.

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет