Розпорядження голови рішення двадцять першої сесії районної державної адміністрацї районної ради шостого скликаннябет1/3
Дата30.06.2016
өлшемі0.57 Mb.
#168773
түріРозпорядження
  1   2   3

СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови рішення двадцять першої сесії

районної державної адміністрацї районної ради шостого скликання

„ 23 ” вересня 2014 р. № 320 „31” жовтня 2014 року

РАЙОННА ПРОГРАМА
підтримки малого і середнього підприємництва

на 2015 – 2016 роки

Козелець - 2014


Зміст

1. Характеристика Програми.

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі (аналітичний блок).

3. Мета Програми.

4. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва:

4.1. впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

4.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

4.3. ресурсне та інформаційне забезпечення;

4.4. формування інфраструктури підтримки підприємництва.

5. Цільові проекти та підпрограми.

6. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми.

7. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією заходів Програми.

8. Перелік основних нормативних документів України, що регулюють

підприємницьку діяльністьВСТУП
Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

Підприємництво – це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий «прошарок-підприємець-власник». Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, наданні послуг і зайняттю торгівлею та має на меті отримання прибутку.

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця.

Враховуючи таку роль підприємництва держава здійснює всебічну їх підтримку. Реалізація державної політики розвитку малого та середнього підприємництва відбувається шляхом впровадження Програми підтримки розвитку малого та середнього підприємництва.

Програма підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Козелецькому районі на 2015 — 2016 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Програма є складовою частиною Програми економічного і соціального розвитку Козелецького району та логічним продовженням Програми підтримки розвитку малого підприємництва на 2013-2014 роки з урахуванням аналізу результатів її виконання.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми розвитку малого і середнього підприємництва

Козелецького району Чернігівської області на 2015-2016 роки

 


1.

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. км кв.) – 2,66

Кількість населення (тис. чол.) – 47,5

Специфіка[1] – аграрна структура господарства

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –

Перелік територій, які відносяться до :

     зон інвестиційної привабливості – не визначені

   територій пріоритетного розвитку – не визначені

      єврорегіонів –не визначені


2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення) 

3.

Головний замовник Програми:

Головний розробник Програми:

Співрозробники:


Районна державна адміністрація
Управління економічного розвитку районної державної адміністрації
Районний центр зайнятості, фінансове управління, органи місцевого самоврядування

4.

Мета Програми

 Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва району, підвищення економічних показників розвитку регіону, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:

 Основними пріоритетними напрямами розвитку малого і середнього підприємництва району є: розвиток сучасної інфраструктури та впровадження нових форм фінансової підтримки малого і середнього підприємництва створення сприятливих умов розвитку суб’єктів господарювання шляхом спрощення системи реєстрації та процедури отримання документів дозвільного характеру, підвищення ефективності господарювання суб’єктів підприємницької діяльності.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз) 2016 

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

 1 - СП

32- МП


 2 – СП

33 -МП


 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

 1205 –МП

917 - СП


1231- МП
947 - СП

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

 1130

 1160

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному випуску продукції регіону (%)

21,4

22,5

 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (млн. грн.)

11,3 –МП

8,4 -СП


13,2-МП,
9,7 -СП

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установистрахові компанії

аудиторські фірми 

4

-


-
-
-
-
-
-

-
4


-

 

5

-


-
-
-
-
-
-

-
5


-

 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

 - 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

 35

 45

 

Кількість створених робочих місць (од.)

 250

350

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

 Програма впроваджується протягом 2015-2016 років. Упродовж терміну щоквартально проводиться аналіз заходів та здійснюється контроль за виконанням Програми.

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм.

Виконавці:Організація підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього

підприємництва.

Залучення до зайняття підприємницькою діяльністю

соціально незахищених категорій населення (інвалідів,

жінок, молоді, звільнених у запас військових).

Сприяння у розвитку інфраструктури підтримки малого і

середнього підприємництва в районах і містах області.
9.

Джерела фінансування Програми

 Кошти державного та місцевого бюджету

10.

Система організації контролю за виконанням Програми

 Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація, її структурні підрозділи

спільно з територіальними представництвами

центральних органів виконавчої влади, які розробили

відповідні заходи Програми.

Вiдповiдальні за здійснення запланованих заходів

забезпечують реалiзацiю заходів Програми у повному

обсязі.

Моніторинг здійснює управління економічного розвитку районної державної адміністрації, в разі необхідності інформує районну раду.

Підбиття

підсумків з виконання Програми буде здійснюватися на

засіданнях координаційної ради з питань розвитку

підприємництва при Козелецькій районній державній адміністраціїї, постійної комісії районної ради з

питань бюджету та соціально-економічного розвитку району.


 

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в районі.

Мале і середнє підприємництво займає важливе місце у соціально-економічному розвитку не лише певної адміністративно-територіальної одиниці, а й держави в цілому. Перевагою малого підприємництва є мобільність, швидка адаптація, використання інновацій та новітніх технологій, що надає певні переваги в умовах ринкової економіки. Разом з тим цей сегмент економіки потребує державної підтримки та створення сприятливих умов.

В сучасних умовах стоїть актуальне завдання – використати переваги підприємницького сектору як мобільної, гнучкої і ефективної системи господарювання, організації товарного виробництва, торгівлі, послуг, інших видів підприємницької активності для піднесення і структурної перебудови економіки регіону, підвищення рівня зайнятості та добробуту населення.

Факторами, що визначають особливу роль малого і середнього підприємництва, є:

забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття;

стимулювання підвищення ділової активності населення та розвитку середнього класу, який є соціальною базою економічних реформ і забезпечує стабільність суспільства;

всебічне сприяння розвитку людського капіталу;

формування місцевих споживчих ринків;

сприяння пом’якшенню соціальної напруженості в суспільстві завдяки послабленню майнової диференціації та підвищенню рівня доходів населення.

Створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого і середнього підприємництва є одним із першочергових завдань місцевих органів влади.

Загальний стан підприємництва та його роль характеризується наступними даними.

Станом на 01.01.2014 року в районі діють 1290 суб’єктів малого підприємництва, в тому числі 153 юридичних осіб, 7 середніх підприємств та 1130 фізичних осіб - підприємців.

За видами економічної діяльності пріоритетною сферою діяльності суб’єктів підприємництва району залишається торгівля та сфера послуг, питома вага якої у загальному обсязі реалізації становить 85%. Значно меншими за цим показником є промисловість, сільське господарство та будівництво, на долю яких приходиться 15%.

З початку 2014 року в районі зареєстровано 4 нових підприємств юридичних осіб, скасовано 2.

До кінця 2016 року планується 155 підприємств – юридичних осіб малих підприємств,9 середніх підприємств та 1160 фізичних осіб - підприємців.Одним із показників розвитку малого підприємництва, який широко використовується у порівняльному аналізі, є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. Кількість діючих малих підприємств постійно коливається. Це зумовлено реєстрацією нових підприємств та скасуванням існуючих. Крім того, у зв'язку з прийняттям Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” змінено критерії віднесення підприємств до кола малих, середніх або великих, в залежності від кількості працівників та обсягів реалізації продукції (робіт, послуг), що призвело до переведення підприємств із кола малих підприємств у коло середніх та навпаки.

За підсумком 2013 року по статистичним даним кількість діючих малих і середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення становить відповідно 32 та 1 одиниць.

На кінець терміну дії Програми даний показник очікується отримати діючих малих і середніх підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення становитиме відповідно 33 та 2 одиниць.

Як видно з рис. 1 за останні роки даний показник характеризується відносною стабільністю.Значна роль у сфері малого підприємництва району відведена фізичним особам як суб’єктам господарювання.

У сфері малого підприємництва на 01.01.2014 року функціонує 1130 суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Більша частина підприємців займаються торгівельною діяльністю – понад 800 осіб.

В сфері малого підприємництва станом на 1 січня 2014 року зайнято 1205 осіб, до кінця 2016 року прогнозується 1231 одиниця, чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва юридичних осіб за підсумком 2013 року становить 917 осіб, до кінця 2016 року прогнозується 947 осіб.

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції за підсумками 2013 року становив 47,5%, а малих підприємств – 52,5%.

Частка підприємств у загальній кількості середніх та малих за 2013 рік становить відповідно 4,4% та 95,6%.

На кінець терміну дії Програми прогнозується, що частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції за підсумками 2016 року становитиме 47,5%, а малих підприємств – 52,4%.

Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами (робіт, послуг) у 2014 році збільшився вдвічі і становитиме приблизно за очікуваними даними 203,5 млн.грн. проти 58,4 млн. грн. у 2010 році.

На кінець 2016 року прогнозується обсяг реалізованої продукції малими підприємствами складе 225,4 млн.грн, а середніх підприємств – 204,0 млн.грн.

Значну фінансову підтримку сприянню розвитку малого підприємництва надає Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття шляхом надання дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних та одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Проводилась робота з виявлення та легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, що діють без відповідної реєстрації та сплати податків. Протягом 9 місяців 2014 року легалізовано 22 робочих місць, залучено до державної реєстрації 3 особи.

Враховуючи те, що робочі місця створюються в основному в сфері малого бізнесу, службою зайнятості вживаються заходи по залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності

Значна увага розвитку малого і середнього підприємництва приділяється в районному центрі зайнятості, де проводиться професійна підготовка безробітних. За підсумками січня – вересня 2014 року 22 безробітних були направлені на курси « Підприємець – початківець». Після закінчення курсів отримали одноразову допомогу для відкриття власної справи 22 чоловіки у сумі 382,5 тис.грн.

За підсумками 9 місяців 2014 року проведено 29 семінарів, з них: 17 – профконсультаційні на теми: « Від бізнес – ідеї до власної справи», 12 – профінформаційні « Як започаткувати власний бізнес».

З метою проведення профорієнтаційної роботи серед молоді за результатами 9 місяців 2014 року в навчальних закладах району проведено 4 семінари для старшокласників, в яких взяло участь 181 учень, проведена акція «Випускник» до участі в якій залучено 150 учнів, профорієнтаційний семінар для батьків в якому прийняли участь 175 батьків, проведений День відкритих дверей за участю 16 учнів старшокласників.

В приміщенні центру зайнятості оформлений стенд з матеріалами як розпочати власну справу.

Постійно надаються безкоштовні консультації щодо реєстрації підприємницької діяльності, порядку оформлення необхідних документів.

В районі проводиться політика, направлена на створення сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності та зменшення адміністративного тиску на підприємців, що позитивно впливає на піднесення ділової активності населення, сприяє розширенню та підвищенню ефективності підприємницької діяльності.

3 11 серпня по 11 вересня 2014 року в районі проводився місячник підтримки підприємництва з нагоди відзначення Дня підприємця, в рамках якого визначалися кращі підприємці району, взявши до уваги їх господарську, суспільно-економічну та соціальну діяльність за 2012-2013 роки та за І півріччя 2014 року, також 5 вересня поточного року було проведено круглий стіл з підприємцями району, на якому розглядалися питання щодо подальшого розвитку підприємництва та їх нагородження.

Важливою складовою є підтримка місцевих виробників продукції та залучення їх до участі у здійсненні поставок продукції, робіт, послуг для забезпечення регіональних потреб.

З метою підтримки суб’єктів підприємницької діяльності району, щорічно в районному бюджеті передбачається 20,0 тис. грн. для надання кредиту під обґрунтований бізнес план. При необхідності надається відповідна інформаційна підтримка СПД. Сума може бути збільшена до 200 – 300 тис. грн.., через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18 вересня 2013 року № 257 створено Центр надання адміністративних послуг Козелецької РДА (ЦНАП).

Утворення центру надання адміністративних послуг, його матеріальне-технічне забезпечення, облаштування інформаційними стендами, створення в приміщенні центру умов для подачі заяв та отримання адміністративних послуг, розробка інформаційних та технологічних карток на кожну адміністративну послугу забезпечить доступ суб’єктів звернень до інформації про адміністративні послуги та спрощення процедури їх отримання.

За підсумками 9 місяців 2014 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло звернень від громадян споживачів адміністративних послуг – 24, надано адміністративних послуг – 24.

Дозвільний центр райдержадміністрації розміщується на першому поверсі у доступному місці, поруч із кабінетом державного реєстратора. Прийом заяв та надання консультацій здійснюються щоденно у зручний для роботи графік. В кабінеті оформлені інформаційні стенди з довідково – інформаційних матеріалів. Видача документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання забезпечується у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів.

За підсумками 9 місяців 2014 року надійшло звернень від суб’єктів господарювання до Дозвільного центру – 25; з них :

- заяв про надання документу дозвільного характеру – 14, видано документів дозвільного характеру –14, відмов у наданні документів дозвільного характеру – 1;

- подано декларацій про відповідність об’єктів вимогам законодавства з питань пожежної безпеки -9,

-зареєстровано в дозвільних органах та видано декларацій – 9;

- надано консультацій – 17.

В ЗМІ та на веб-сайті райдержадміністрації постійно висвітлюються інформації з питань адміністративних послуг.

З метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 518 „Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців”, в районі створена торгівельна Рада підприємців, яка затверджена розпорядження в. о. голови районної державної адміністрації від 3 серпня 2009 року № 349. Торгівельна рада підприємців є постійно діючим консультативно дорадчим органом із складу підприємців, голова торгівельної Ради – Санченко Микола Семенович.

З 1 березня 2011 року в районі створена спілка підприємців Козелецького району „ Десна”, яку очолює фізична – особа підприємець Коваленко Микола Іванович.

Але незважаючи на позитивні зрушення недостатньо розвинутим залишається сфера підприємництва в сільській місцевості, де однією з основних причин що стримують розвиток малого бізнесу є відсутність у більшості працездатного населення орієнтирів для самореалізації підприємницької діяльності, обмеженість або повна відсутність матеріально-фінансових ресурсів.


3.Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливого підприємницького середовища в районі, зменшення чисельності безробітних, наповнення місцевих бюджетів, насичення ринку якісними товарами і послугами завдяки спрямуванню дій органів влади на всіх рівнях, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців, а також установ ринкової інфраструктури для концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування і впровадження ефективної системи його підтримки і захисту.

Досягнення мети Програми та виконання зазначених завдань буде здійснюватись шляхом реалізації заходів, що направлені на розвиток пріоритетних сфер діяльності:

- максимальному поєднанню інтересів суб'єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
- забезпечення продуктивної зайнятості населення, в т.ч. його соціально вразливих верств;
- стимулюванню підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів району;
- забезпеченню продуктивної зайнятості населення шляхом створення нових (економічно доцільних) робочих місць, само зайнятості;
- наповненню державного і місцевих бюджетів;
- підвищенню рівня підприємницької активності сільського населення;
- насиченню ринку споживчих товарів та послуг, вирішенню соціально-побутових проблем;
- підвищенню підприємницької культури населення.

В соціально-політичному аспекті Програма повинна сприяти включенню населення району в активний процес покращання умов життя, формуванню потужного соціального прошарку власників.

Основні завдання Програми:

- удосконалення нормативно-правового регулювання сфери малого бізнесу;

- сприяння розвитку сфери малого бізнесу шляхом ініціювання впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, реалізація державної регуляторної політики, удосконалення механізму надання суб’єктам господарської діяльності документів дозвільного характеру;

- створення конкурентного середовища;

- залучення інвестицій в сектор малого бізнесу;

- розширення за участю органів місцевої влади та самоврядування інфраструктури підприємництва шляхом створення та розвитку установ фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу;

- залучення до сфери малого бізнесу військовослужбовців звільнених у запас;

- активізація підприємницької діяльності у сільській місцевості за рахунок його фінансово-кредитної підтримки;

- стимулювання створення нових робочих місць та само зайнятості.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет