Сметна палата (1995 -2005 г.) Доц д-р Георги Николов – председател на Сметната палатаДата12.07.2016
өлшемі74.4 Kb.
СМЕТНА ПАЛАТА (1995 -2005 г.)

Доц. д-р Георги Николов – председател на Сметната палата


Роден на 2 април 1945 г. в с. Бабово‚ Русенска област.
Завършил е висше образование в Стопанската академия "Д. Ценов" - гр.Свищов‚ специалност "Финанси и кредит".

Доктор по икономика.


Избиран за народен представител в три парламента:

 в Седмото Велико Народно събрание - член и секретар на Икономическата комисия

 в 36-тото Народно събрание - заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси и член на Икономическата комисия

 в 37-ото Народно събрание - председател на Комисията по бюджет и финанси.

Преподавател в Стопанската академия "Д. А. Ценов" в гр. Свищов от 1970 г.
Публикувал е в областта на одита, финансите, статистиката, икономиката на строителството, икономическата ефективност и др.
Ползва френски и руски език.
Женен, с две дъщери.

На 13 октомври 1995 г. е избран от Народното събрание за председател на Сметната палата на Република България.
Божидар Влахов – член на Сметната палата


Роден на 22 декември 1941 г. в гр. Радомир. Завършил е Университета за национално и световно стопанство - гр. София‚ специалност "Икономика на промишлеността".

Работил е като специалист и главен специалист в Държавния комитет за планиране‚ главен специалист в Главно управление на цените при Министерството на финансите‚ главен директор на "Социална инфраструктура" в Министерството на икономиката и планирането‚ председател на съвета на директорите на "Метални конструкции" ЕАД. Публикувал е в български и чуждестранни издания статии и разработки в областта на социалната инфраструктура‚ по моделиране развитието на обслужващата сфера и по контролната дейност. Владее немски и руски език.

На 24 ноември 1995 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.

Починал през 2005 г.

Димитър Чапанов - член на Сметната палата


Роден на 24 юли 1954 г. в гр. Ботевград. Завършил е Стопанската академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов‚ специалност "Счетоводна отчетност".

Работил е в Министерството на финансите като специалист и главен специалист по методология на счетоводната отчетност и по националните валутни баланси‚ главен специалист в Министерството на икономиката и планирането, управление "Икономически механизъм". През 1989-1990 г. е заместник- генерален директор на ДФ "Сокол". След това работи като методолог по данъчно облагане в софийското данъчно управление. Владее руски език.

На 24 ноември 1995 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.


Живка Димитрова - член на Сметната палата


Родена на 15 август 1957 г. в гр. Харманли. Завършила е Стопанската академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов‚ специалност "Управление и планиране на народното стопанство".

Работила е като икономист в Научно-производствения комбинат по роботика "Берое" - гр. Стара Загора‚ и в Електрокарния завод "Шести септември" - гр. София. От 1986 до 1988 г. е главен специалист и секрeтар на Комисията по промишлеността в община "Надежда". От създаването на данъчната администрация през 1991 г. работи като главен инспектор в данъчната служба на община "Надежда"‚ а от 1994 г. - като началник на службата. Владее френски и руски език.

На 24 ноември 1995 г. е избрана от Народното събрание за член на Сметната палата.


проф. д-р ик. н. Иван Душанов - член на Сметната палата


Роден на 27 юли 1928 г. в с. Калтинец‚ Великотърновска област. Завършил е Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - гр. София‚ специалност "Счетоводство и контрол"‚ и право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Доктор на икономическите науки. Председател на Съюза на счетоводителите в България. Главен редактор на списание "Български счетоводител". Почетен член на Съюза на счетоводителите на Полша.

Работил е като заместник-началник на Главно управление "Държавен финансов контрол" и началник на управление "Счетоводна отчетност и съдебно-счетоводни експертизи" в Министерството на финансите. До 1995 г. е генерален директор на Института за следдипломна квалификация при УНСС. Специализирал е счетоводство в Петербургския финансово-икономически институт и в Икономическия университет в Краков(Полша). Лицензиран е за оценител на цели предприятия от Университета в Тампа (САЩ). Автор е на над 250 публикации в областта на счетоводната отчетност‚ вътрешния и ревизионния финансов контрол‚ съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи. Владее немски и руски език. Бил е ръководител на катедра "Счетоводна отчетност и икономически анализ" на УНСС и заместник ректор по учебната работа в същия университет.

На 24 ноември 1995 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.


Кадир Кадир - член на Сметната палата


Роден на 5 октомври 1940 г. в гр. Завет‚ Разградска област. Завършил е Софийския университет "Св. Климент Охридски"‚ специалност "Право".

Работил е като главен юрист в системата на строителството и машиностроенето в град Плевен. В Седмото Велико народно събрание е председател на Комисията по труда и социалното осигуряване и член на Законодателната комисия. Заместник-председател на 36-ото Народно събрание. Заместник-председател на Централната избирателна комисия.

На 24 ноември 1995 г. e избран от Народното събрание за член на Сметната палата, а на 13 април 2005 г. и избран за член на Сметната палата втори мандат.

Починал през 2009 г.
Катина Кръстева – Калева - член на Сметната палата


Родена през 1939 г. в с. Енина, Казанлъшко. Завършила е Софийския университет "Св. Климент Охридски", специалност "Право".

Работила е като съдия и заместник-председател в Софийския районен съд и Софийския градски съд. От 1990 г. е избрана от Народното събрание за член - съдия на Върховния съд на Република България, а по-късно за член - съдия на Върховния касационен съд. Семейна, с едно дете.

На 24 февруари 1999 г. е избрана от Народното събрание за член на Сметната палата.
К
Роден на 12 март 1950 г. в гр. Кърджали. Завършил е Стопанската академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов‚ специалност "Счетоводна отчетност". През 1980 г. получава следдипломна квалификация в УНСС - София.

Работил е като счетоводител в Оловно-цинковия завод в Кърджали. От 1978 г. е експерт‚ а след това и главен експерт в управление "Държавен финансов контрол" в Министерството на финансите. От 1992 г. след конкурс заема длъжността началник на Териториално управление "Държавен финансов контрол" - Софийска област. През 1988 г. специализира "Контрол на разходите на бюджетните учреждения". Владее руски език.

На 24 ноември 1995 г. e избран от Народното събрание за член на Сметната палата.
ирил Колчев – член на Сметната палата

Кольо Бунков - член на Сметната палата

Роден е на 25 декември 1954 г. в с. Хухла, Кърджалийска област. Завършил Софийския университет "Св. Климент Охридски"‚ специалност "Право".

Работил е последователно в отдел "Правен" на Министерството на образованието, в управление "Държавен финансов контрол" и в Главно управление "Държавно юрисконсулство" на Министерството на финансите. През 1992-1993 г. е управител на комплекса към българското посолство във Варшава. От септември 1993 г. е началник на отдел "Правен" на управление "Данъчна администрация" в Министерството на финансите. Владее полски и руски език.

На 24 ноември 1995 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.

Починал през 2007 г.Н
Родена на 17 април 1956 г. в гр. София. Завършила е ВИИ "Карл Маркс" - гр. София, специалност "Планиране, управление и баланс".

Работила е като: преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с над 30 публикации във връзка с икономическите реформи у нас; 1991 - 1995 г. началник на управление "Международни финансови институции" в Министерството на промишлеността; член на съвета на директорите на София банк и председател на съвета на директорите на ЕАД "Филтекс" - Пловдив. Специализирала е банково дело, финансово управление и фондови операции в Германия (Централната банка на Мюнхен) и САЩ. Владее немски, английски и руски език. Омъжена‚ с две деца.

От април 2004 г. е член на одиторския съвет на Банката за развитие на Съвета на Европа.

На 24 ноември 1995 г. е избрана от Народното събрание за член на Сметната палата.


адежда Сандолова – Христова
- член на Сметната палатаХристина Симеонова - член на Сметната палата


Родена е на 10 август 1953 г. Завършила е Стопанската академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов‚ специалност "Финанси и кредит". През 1974 г. започва работа в Министерството на финансите.

Последователно е работила в различни управления и отдели: "Контрол върху ценните книжа"‚ "Приходи от народното стопанство"‚ "Финансова политика"‚ "Финансови нормативи за стопанската дейност". От 1991 г. е главен експерт в Главно управление на данъчната администрация. Специализирала е счетоводство и данъчно облагане в Австрия и Германия. Публикувала е статии и разработки в областта на счетоводството и данъчното облагане. Ползва английски и руски език.

На 24 ноември 1995 г. е избрана от Народното събрание за член на Сметната палата.


Йовчо Русев - член на Сметната палата


Роден през 1936 г.


Преди да бъде избран за чрен на Сметната палата, е работил като изявен професионалист във външно-икономическата сфера.

Бил е търговски представител на България в Белгия и Франция и заместник-министър на търговията и услугите.

Три мандата е избиран за вицепрезидент на Световния продоволствен съвет към ООН.

Депутат в Седмото Велико Народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание.На 24 ноември 1995 г. е избран от Народното събрание за член на Сметната палата.
Починал през 1998 г.Каталог: files -> bg
bg -> Доклад №0200002011 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Алфатар
bg -> Доклад №0200002111 за извършен одит за съответствие при финансовото управление на
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджетната сметка за периода от 01. 01. 2004 г до 30. 06. 2004 г и имуществото за периода от 01. 01. 1999 г до 30. 06. 2004 г
bg -> Доклад за резултатите от извършен одит на процедурите по възлагане и изпълнение на обществените поръчки в община Батак за периода
bg -> Почина божидар влахов, бивш член на сметната палата


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет