Средно общообразователно училище,,свети свети кирил и методийДата09.07.2016
өлшемі72.5 Kb.
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ,,СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр.Завет общ.Завет обл.Разград ул.,,Кирил и Методий”№34

GSM 0877208405 –директор; GSM 0877208410 –пом. директор и GSM 0877208478 - ЗАС,

e-mail : souzavet@abv.bg
ЗАПОВЕД

РД-12-724 / 07.07.2014г.


На основание чл.147 ал.1т.1 от ППЗНП чл. 27 ал.1 т. 1 ;чл. 28 ал. 1,3 и 4 от Наредба № 3 /15.04.2003г. /за системата на оценяване и съгласно Заповед № РД-15-695 /04.07.2014г. на директора на ОУ-с. Брестовене

НАРЕЖДАМ:
1. . Да се проведе септемврийска поправителна сесия за учениците от VІІ клас

2.Утвърждавам график за провеждане на изпитите както следва:


Учебен предмет

Дата/час

Допуснати до поправителен изпит

клас

Комисия по организирането на изпита

Комисия по оценяването

1.

Български език и литература ЗП

01.09.2014г. 09,00 часа

Алпер Реджеб Джалил

Гюнайдън Димитринов Нанев

Джан Бейран Осман

Джанер Тансер Ахмед

Мелис Исмаил Юсуф

Мелиса Анелиева Атанасова

Николай Златков Илиев

Серхан Фиданов Маринов

Баръш Касим Селим

Енгин Емин Сали

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Халил Гюрсел Халил

Хюсеин Ергин Хюсеин

Юнуз Назми Юнуз


VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”б”

VІІ”б”


VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б”2.

Английски език ЗП

02.09.2014г. 09,00 часа

Гюнайдън Димитринов Нанев

Джан Бейран Осман

Мелиса Анелиева Атанасова

Енгин Емин Сали

Толга Али Мехмед

Халил Гюрсел Халил

Юнуз Назми Юнуз


VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”а”

VІІ”б”


VІІ”б”

VІІ”б” VІІ”б”

3.

Математика ЗП

03.09.2014г. 09,00 часа

Гюнайдън Димитринов Нанев

Джанер Тансер Ахмед

Мелиса Анелиева Атанасова

Серхан Фиданов Маринов

Енгин Емин Сали

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Юнуз Назми ЮнузVІІ”а” VІІ”а”

VІІ”а”


VІІ”а”

VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б”

4.

География и икономика

ЗП


04.09.2014г. 09,00 часа

Енгин Емин Сали

Юнуз Назми ЮнузVІІ”б”

VІІ”б”
5.

Биология и здравно образование ЗП

05.09.2014г. 09,00 часа

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Хюсеин Ергин Хюсеин

Юнуз Назми ЮнузVІІ”б”

VІІ”б”


VІІ”б” VІІ”б”6.

Физика и астрономия ЗП

08.09.2014г. 09,00 часа

Гюнайдън Димитринов Нанев

VІІ”а”7.

Химия и опазване на околната среда ЗП

08.09.2014г. 09,00 часа

Енгин Емин Сали

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Юнуз Назми ЮнузVІІ”б” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б”8.

Изобразително изкуствоЗП

09.09.2014г. 09,00 часа

Енгин Емин Сали

VІІ”б”9.

Технологии ЗП

09.09.2014г. 09,00 часа

Серхан Фиданов Маринов

Юнуз Назми ЮнузVІІ”б” VІІ”б”10.

Математика ЗИП

10.09.2014г. 09,00 часа

Гюнайдън Димитринов Нанев

Мелиса Анелиева Атанасова

Енгин Емин Сали

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Юнуз Назми ЮнузVІІ”а” VІІ”а” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б”11.

Химия и опазване на околната среда ЗИП

11.09.2014г. 09,00 часа

Исмаил Руменов Илинов

Толга Али Мехмед

Юнуз Назми Юнуз


VІІ”б” VІІ”б” VІІ”б”


3. Назначавам:  • Училищна комисия по организирането на изпитите съгласно т.2;

  • Училищна комисия по оценяването съгласно т.2;


4. Преди изпита да се представят критериите за провеждане на изпита и изпитните материали за утвърждаване;

5.Срок на изготвяне на изпитните материали – 3 дни преди изпита.6. Време и място на проверка на писмените работи – до 3 дни от датата на изпита , в учителската стая.

7. Оповестяването на резултатите да се извършва при спазване на указаните по-горе срокове и място за оповестяване.

8. Назначавам:  • Училищна комисия по организирането на изпитите:

- Получава протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит, номенклатурен номер 3-82, който се води по време на изпита, както и информацията, необходима за попълване на 1-ва стр. на протокола.

-  Дежури при провеждането на писмен изпит по учебен предмет, като следи за нормалното му протичане.

-  Спазва продължителността на изпитите, съгласно чл. 29 е от Наредба № 3 / 15.04.2003 г. за системата за оценяване.

- Не напуска изпитната зала, не води разговор, не се занимава с дейности, несвойствени за изпита, и не ползва мобилни устройства.

-  Не допуска в залата шум, движение или други действия, които нарушават нормалното протичане на изпита.

- Не допуска подсказване и преписване.

- Вписва в протокола за дежурство при провеждане на писмен изпит времето на излизане и връщане на учениците от и в изпитната зала.

-   Приема изпитните работи на учениците и отбелязва в протокола времето на предаване.

- Оформя окончателно протокола и го предава на директора на училището.


  • Училищна комисия по оценяването:

- Председателите на комисиите по оценяването подготвят задачите, материалите и критериите за оценяване съобразно предвиденото за изучаване учебно съдържание и ги представят на директора за утвърждаване в указания по-горе срок.

- В деня на изпита председателят на комисията по оценяването присъства на задаването на темите за изпита/теглене на изпитните билети/, при необходимост дава кратки разяснения и напуска изпитната зала.

- Провежда устната или практическата част по учебните предмети, по които това е предвидено и извършва оценяване на знанията и уменията на учениците.

- След приключване на писмения изпит, председателят на комисията по оценяването получава от директора на училището изпитните работи на учениците, като удостоверява това с подписа си на водения протокол за дежурство при провеждането на писмен изпит.

- Изпитните работи на учениците се проверяват и оценяват от председателя и члена/членовете на комисията /с червен и зелен химикал/. Резултатите се отразяват в Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит, с номенклатурен номер 3-80. Протоколът се използва като първичен - за всеки член на изпитната комисия, и като окончателен - за крайната оценка на ученика, определена от изпитната комисия. Формирането на крайната оценка от изпитите за определяне на годишна оценка е съгласно чл. 29з от Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване. Окончателният протокол се оформя от председателя на комисията по оценяването. На писмената работа се вписва обща рецензия и окончателната оценка на комисията, под която се подписват проверяващите лица.

- След приключване на оценяването и в указания срок председателят на комисията по оценяването предава на директора на училището попълнените протоколи от изпита заедно с писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа С. Федаил- помощник директор в СОУ-гр. Завет

Настоящата заповед да се връчи от ЗАС по принадлежност за сведение и изпълнение


ДИРЕКТОР:___________________

/ М. Сейкова /
Каталог: uploads
uploads -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
uploads -> Әдебиет пен сынның биік белесі
uploads -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
uploads -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
uploads -> Салыстырмалы кесте
uploads -> ҮЕҰ арқылы 50 жастан асқан тұлғалар, сонымен қатар халықтың мақсатты топтарын жұмысқа орналастыру бойынша мемлекеттік емес секторде мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру жөніндегі мемлекеттік сатып алу қызметтері бойынша өзгеше
uploads -> Квалификационная характеристика бакалавра специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»
uploads -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет