«Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану»



Дата25.06.2016
өлшемі116.7 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

СМЖ 3-деңгейдегі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042 – 18-9.1.35/01-2014



ПОӘК

«Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану»

пәні бойынша оқытушыға арналған бағдарламасы


11.09.2014ж.

№ 2 басылым

18.09.2013 ж.

№ 1 басылымның орнына




«Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану»

пәнінің ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В070100 – «Биотехнология» мамандығы үшін




оқытушыға АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ



Семей

2014




Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы __________ 29.08.2014ж., С.Аманжолов, «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к.
2 ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1 Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Стандарттау және биотехнология» кафедрасының отырысында

«29» тамыз 2014ж., № 1 хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Ж.Кәкімова
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде

«05» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама


Төрайымы_____________ С.Төлеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«11» қыркүйек 2014ж., № 1 хаттама
Оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы ___________ Г.Искакова
4 «18» _09_2013 ж. № 1 БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА


Мазмұны





1

Қолданылу саласы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

5

5

Білім алушылардың өзіндік жұмысы тақырыптарының тізімі

7

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

7

7

Әдебиеттер

7











































































 1. Қолданылу саласы

«Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану» пәні бойынша пәннің оқу-әдістемелік кешені 5В070100 – «Биотехнология» мамандығының білім алушыларына арналады. Білім алушыларды курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен, машықтану және білгірлігімен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқыту барысында негізгі жетекші болып саналады.





 1. Нормативтік сілтемелер

«Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану» пәні бойынша нағыз оқу-әдістемелік кешені пәннің оқу процесінің ұйымдастырылу ережесін бекітеді және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленді:

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартына сай;

- 5В070100 «Биотехнология» мамандығының элективті пәндер каталогына сәйкес;

- УСТ 042-МУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің жасалуына және ресімделуіне қойылатын жалпы талаптар» университет стандартына сай;

- ҚП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы мен мазмұны» құжаттамалық процедурасына сай.




 1. Жалпы ережелер

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны. «Тағам өндірісінде ферменттік препараттарды қолдану» пәні білім алушыларды ферменттерімен таныстырып және олардың өнімдерін өндіруде қолдануы мен қасиеттерімен таныстырады.
3.2. Курс мақсаты: ферменттердің негізгі қасиеттері мен сипаттамаларымен танысу және оларды қолдану жөнінен практикалық дағдылар алу. Биотехнологтарды дайындауда пән ролі үлкен, себебі, бұл өндіріс пен тағам өнімдерін пайдаланудың қарқынды түрде өсуімен байланысты жаңа ғылыми-техникалық бағыт және бұл өз алдында дайын өнімнің сапасы мен өндіруінің технико-экономикалық тиімділігін арттырудың жолдарын іздестіруді қажет етеді.
3.3. Пәнді оқытудың басты міндеті – оқытылған пәнді мамандық бойынша тәжірибеде қолдана білу.
3.4. Пәнді оқу нәтижесінде:

Білуі керек: ферменттік препараттарды алу, оның активтілігін анықтау және өнеркәсіпте пайдалануын білуге міндетті;

Игеру керек: тағамдағы бар ферменттік препараттарды, оның қасиеттері және оның өнеркәсіпте оларды классификациясына байланысты өндіруде, сақтау және тасымалдау кезінде пайдалана алуға;

Меңгеру керек: пәннің дәрістік материалдарын;

Істей алу керек: ферменттік препараттарды алу, оның активтілігін анықтау және өнеркәсіпте пайдалануын;

Ойлау керек: табиғатта бар ферменттік препарттар және оның классификациясын;

Болу керек: тағамдағы бар ферменттік препараттарды, оның қасиеттері және оның өнеркәсіпте оларды классификациясына байланысты өндіруде, сақтау және тасымалдау кезінде пайдалана алуға;

Алу керек: табиғатта бар ферменттік препарттар және оның классификациясын.
3.5. Курстың пререквизиттері:

3.5.1 «Биохимия»


3.6. Курстың постреквизиттері:

3.6.1 Дипломдық жоба.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірмесі:

Кесте 1


Курс

Семесстр

Кредиттер

ДС

(сағ)


СТС (сағ)

БАОӨЖ (сағ)

БАӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорыт.бақыл. түрі

4

7

3

15

15

15

45

90

Емтихан


4 Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

Кесте 2


Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағаттар саны

1

2

Дәрістер

Модуль 1 Кіріспе. Биологиялық препараттар

Кіріспе. Биологиялық препараттар.

1

Өндірістің теориялық негіздері.

1

Модуль 2 Ферменттер

Ферменттер. Ферменттердің химиялық табиғаты, классификациясы.

1

Терминдер мен анықтамалар.

1

Модуль 3 Тағамдық қоспалар

Тағамдық қоспаларды классификациялау, нормалаудың гигиеналық принциптері және тағамдық қоспаларды қолдану бойынша бақылау.

1

Ет және балық өнімдерінің сақтау мерзімін ұзарту мақсатында өсімдіктердің ББЗ, әртүрлі қоспалардың эфирлі майларын, грамм оң микроорганизмдерді пайдалану.

1

Модуль 4 Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар)

Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар). Антитотықтырғыштардың (антиоксидант- тардың) жалпы сипаттамасы. Табиғи және жасанды антиоксиданттар. Атмосфераның өзгеруі. Озон қатты тотықтырғыш ретінде. Аскорбин қышқылын қолдану бойынша технологиялық ұсыныстар. Ет және балық өндірісінде қорғағыш газдарды пайдалану.

1

Модуль 5 Шырындар және сусындар

Шырындар.

1

Сусындар.

1

Модуль 6 Шұжық өндірісі

Шұжық. Қазақ ұлттық шұжығы. Шұжық өнімдерінің ассортименті. Шұжық өндірісі.

1

Модуль 7 Кондитер өнімдері

Кондитер өнімдері.

1

Модуль 8 Шикізатты қолдану

Өнімдердің эндокринді шикізатын емдік-сауықтыру қасиеттері бар өнімдерді жасауда қолдану

2

Биозаттар жасауда эндокринді шикізатты қолдану

1

Биологиялық белсендікке активаторлар және ингибиторлар әсері

1

Барлығы:

15

Тәжірибелік сабақтар

Модуль 1 Кіріспе. Биологиялық препараттар

Биологиялық препараттар.

1

Өндірістің теориялық негіздері.

1

Модуль 2 Ферменттер

Ферменттер. Ферменттердің химиялық табиғаты, классификациясы.

1

Терминдер мен анықтамалар.

1

Модуль 3 Тағамдық қоспалар

Тағамдық қоспаларды классификациялау, нормалаудың гигиеналық принциптері және тағамдық қоспаларды қолдану бойынша бақылау.

1

Ет және балық өнімдерінің сақтау мерзімін ұзарту мақсатында өсімдіктердің ББЗ, әртүрлі қоспалардың эфирлі майларын, грамм оң микроорганизмдерді пайдалану.

1

Модуль 4 Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар)

Антитотықтырғыштар (антиоксиданттар). Антитотықтырғыштардың (антиоксидант- тардың) жалпы сипаттамасы. Табиғи және жасанды антиоксиданттар. Атмосфераның өзгеруі. Озон қатты тотықтырғыш ретінде. Аскорбин қышқылын қолдану бойынша технологиялық ұсыныстар. Ет және балық өндірісінде қорғағыш газдарды пайдалану.

1

Модуль 5 Шырындар және сусындар

Шырындар.

1

Сусындар.

1

Модуль 6 Шұжық өндірісі

Шұжық. Қазақ ұлттық шұжығы. Шұжық өнімдерінің ассортименті. Шұжық өндірісі.

1

Модуль 7 Кондитер өнімдері

Кондитер өнімдері.

1

Модуль 8 Шикізатты қолдану

Өнімдердің эндокринді шикізатын емдік-сауықтыру қасиеттері бар өнімдерді жасауда қолдану

2

Биозаттар жасауда эндокринді шикізатты қолдану

1

Биологиялық белсендікке активаторлар және ингибиторлар әсері

1

Барлығы:

15



5. Білім алушылардың өздік жұмысы тақырыптарының тізімі


 1. Ферменттермен жұмыс істеу әдістемесі

 2. Ферментттерді бөліп алу

 3. Ферменттер әсерінің кинетикасы

 4. Ферменттер классификациясы

 5. Фермент әрекетінің өзіндік ерекшеліктері

 6. Ферменттердің әсер ету механизмі

 7. Ферменттер құрылысы

 8. Ферменттердің биосинтезі

 9. Ферменттер биологиясы

 10. Асқазан асты безінің ферменттері

 11. Асқазан-ішек жолындағы қышқыл протеиназдар

 12. Жануар тканьдерінің протеолитикалық ферменттері

 13. Қандағы протеолитикалық ферменттер

 14. Өсімдіктердегі протеолитикалық ферменттер

 15. Микроағзалардағы протеолитикалық ферменттер

 16. Протеолитикалық ферменттердің табиғи ингибиторлары


6. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Кесте 3


Оқулықтар мен оқу-әдістемелік нұсқаулардың атаулары

Дана саны

Білім алушылар саны

Қамтамасыз ету пайызы

Тепел А.

Химия и физика молока.



5

25

20

Брио Н.П., Инихов Г.С. Методы анализа молока и молочных продуктов

10

25

40

Дж.Рид Ферменты в пищевой промышленности. «Пищевая промышленность»

15

25

60

Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов

25

25

100

А.А.Покровский. Химический состав пищевых продуктов.

5

25

20


7. Әдебиеттер

7.1. Негізгі әдебиеттер:

7.1.1. Дж.Рид Ферменты в пищевой промышленности. «Пищевая промышленность» басылымы,М:.1971,415б

7.1.2. И.М.Грачева және басқалары.Лабораторный практикум по технологии ферментных препаратов.Жоғары оқу орындарына арналған оқу әдістемелік құрал.М:. Легкая и пищевая промышленность,1982,240б


7.2.Қосымша әдебиеттер:

7.2.1. А.Тепел Химия и физика молока.М:. Пищевая промышленность,1979,623б.

7.2.2. К.К.Горбатова Биохимия молока и молочных продуктов.-М:. Легкая и пищевая промышленность,1984,344б.

7.2.3. Н.П.Брио,Г.С.Инихов Методы анализа молока и молочных продуктов. М:. Пищевая промышленность,1971,423б

7.2.4. Химический состав пищевых продуктов/Под ред. А.А.Покровского, М:. Пищевая промышленность,1976,225б.

7.2.5. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности.Анықтама жинақ./Под ред.Я.И.Костина.-М:.Агропромиздат,1986,239б.




Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет