Талон жүйесі бойынша бензинді сатып алу-сату туралы № Шарты Өскемен қаласы 2013 жДата03.07.2016
өлшемі217.45 Kb.
#174278

Талон жүйесі бойынша бензинді сатып алу-сату туралы

__________________ Шарты


Өскемен қаласы «__»_____ 2013 ж.

Договор № _______________

на покупку бензина по талонной системе
г. Усть-Каменогорск «__» ____ 2013 г.


___________________________, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, _________________________________ негізінде әрекет ететін, ________________________________________ арқылы, бір тараптан және «Шығысэнерготрейд» ЖШС бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, 03.01.2013 ж. № 1/13-У сенімхаттың негізінде әрекет ететін атқарушы директор М.Ю. Мартемьянов арқылы, екiншi тараптан, «Самұрық – Қазына» АҚ және дауыс құқығын беретін акцияларының (қатысу үлестері) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру жөніндегі Бірыңғай Ережесі (ары қарай Ереже) және «___» _________2013 жылғы баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен сатып алулардың нәтижелері туралы хаттама негізінде келесі тараптан, №_____осы шартты (ары қарай-Шарт) жасасты және төмендегi туралы келісімге келді:

Осы Шартта пайдаланылатын терминдер:

ЖМҚС – Талонды иеленуші Тауарды Талонды көрсету арқылы белгіленген тәртіпте алуға құқылы жанар-жағар май құю станциясы (бұдан әрі - ЖМҚС);

Талон иеленуші – осы шарт шеңберінде ЖМҚС-ға талонды ұсынатын сатып алушы немесе өзге тұлға;

Талонның номиналы – Тауардың саны және түрі;

Талон – Сатушымен белгіленген және бекітілген; Сатушыға тиесілі, Сатып алушыға тапсырылатын, қатаң есептеме бақылау құжаты, бірегей сипаттамаларына ие болатын: сериясы, нөмірі, су белгісі, белгілі бір қолдану мерзімі болатын, осы мерзім ішінде Сатып алушы Тауарды қабылдауға міндеттенеді, оны көрсеткен кезде Сатушы Сатып алушыға аталған талонда көрсетілген көлемі мен атауында ЖМҚС-да Тауарды тапсыруға міндеттенеді;

Тауар – ЖМҚС-да белгіленген тәртіпте Талонның иесіне тапсыруға жататын белгілі бір түрдегі мұнай өнімдері. Тауардың өлшем бірлігі – литр;

Тауардың бағасы - әрбір Тауар түрінің бір өлшем бірлігінің құны;

Талонның жарамдылық мерзімі – Сатып алушы Талонның иесінің ЖМҚС-нан Тауарды қабылдауды қамтамасыз етуге міндетті болатын мерзім, ол Талонның келесі жағында көрсетіледі және алдағы мерзімге ұзартуға жатпайды.1. Шарттың мәні
1.1. Сатушы Талон иесіне осы Шартпен белгіленген тәртіпте ЖМҚС-да тиісті Талонды соңғысының ұсынғаны кезінде тапсыруға міндеттенеді.

1.2. Сатып алушы шарт бойынша Талонды қабылдауға, Талонның қолданылу мерзімі ішінде Тауарды қабылдауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ осы шартпен қарастырылған тәртіпте Тауар құнының толық төлемін жүргізуге міндеттенеді.

1.3. Сатып алушының Тауарға меншік құқығы осы шарттың талаптарына сәйкес Талондарды алған сәтінен бастап туындайды.

1.4. Талондарды тапсырған кезінен бастап ЖМҚС-да Тауарды тапсырған сәтіне дейін Талонның қолданылу мерзімі ішінде ЖМҚС-да Тауардың болуын қамтамасыз етуге міндетті.

1.5. Сатушының жергілікті қамтылуы уәкілетті органмен берілген Тауардың шығуы туралы СТ-КZ нысанды сертификатпен белгіленеді, көшірмесі немесе нотариалды расталған көшірмесі шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Сатып алушының тиісті құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады.

2. Талондар мен тауарды қабылдап

алу және тапсыру
2.1. Сатушының Талондарды тапсыруы және оны Сатып алушының қабылдауы алдын-ала төлемге шотты тапсырған кезінен бастап 3 (үш) банк күнінен кешіктірмей, Сатып алушы 100 % алдын-ала төлемді жүзеге асырғаннан кейін, Шарттың Тараптарымен (уәкілетті өкілдерімен) келісілген мөлшері мен номиналында, Сатушының орналасқан орнында жүзеге асырылады.

2.2. Талондар Сатып алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне, соңғысының тиісті бір үлгіде Талондарды алуға ресімделген сенімхатты ұсынған уақытта, сондай-ақ, өкілдің оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын ұсынған уақытта тапсырылады.

2.3. Сатып алушымен немесе оның уәкілетті өкілімен осы шарттың талаптарына сәйкес Талондарды қабылдау кезінде тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойғаннан кейін Сатушы Талондар бойынша өз міндеттемелерін орындаған деп саналады және Сатып алушы Сатушыдан қандай-да бір ақауларды жою және/немесе Талондарды ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.4. Талон бланкісінде екі Тараптың да (жеке тұлғалар үшін - қолдар) тиісті мөрлерінің түпнұсқалары болған кезде, жарамды болып саналады және ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданады.

2.5. Сатушыдан Сатып алушыға осы шартта белгіленген тәртіпте талондардың бүліну, жоғалу, бұзылу қаупі (сақталу үшін тәуекел) тиісті шығыс жүкқұжаттары бойынша Талондарды қабылдап алған сәтінен бастап ауысады. Сонымен қатар, сериясын, нумерациясын, штрих кодын, су белгісін орнату мүмкін болмайтын, яғни идентификацияға жатпайтын Талон, ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданбайды және қолма-қол ақшаға ауыстыруға және/немесе алмастыруға жатпайды.

2.6. Осы шарттың талаптарына сәйкес Сатушы-дан Сатып алушыға оларды тапсырғаннан кейін талондардың жоғалғаны (ұрланғаны, жоғалғаны, бүлінгені және т.б.) жағдайында, ЖМҚС-да үшінші тұлғалармен жасалған осындай Талондар арқылы барлық операциялар Сатып алушымен жасалған деп саналады, осымен байланысты туындауы мүмкін барлық шығындар мен зияндарды Сатып алушы дербес жүргізеді және Сатушыдан ақша қаражаттарын қайтаруды және/немесе Тауарды тапсыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.7. Сатып алушы белгіленген тәртіпте алынған Талондарды бір Талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебімен, Талондар бланкілерін қайтарудың ресми жазбаша үндеуінен кейін, сондай-ақ ауыстыруға жататын бланкілер құнын төлеп, басқа номиналды Талондарға ауыстыруға құқылы. Жаңа Талондар саны мен номиналы Сатып алушымен ауыстыру күніне Сатушының шотына төленген жалпы сомадан анықталады.

2.8. Талондар Сатушының ЖМҚС-ында Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды.

2.9. Талон иесіне Тауардың белгілі бір түрі мен санын тапсыру көлік құралына құю арқылы бір уақытта толық көлемде ЖМҚС-ға ұсынылатын Талон номиналына сәйкес жүзеге асырылады.

2.10. Талондардың келесі бетінде көрсетілген шектеулі жарамдылық мерзімі болады.

2.11. Сатып алушы (Талон иеленушісі) Талонда белгіленген мерзімде Тауарларды іріктеп алмаса (қабылдамаса) Сатушыға шарттың орындалуынан бас тартуға құқыға бар.

2.12. Талонға төлем жасаған кезден бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Талондарды таңдамаған және Тауар бағасы өзгерген жағдайда Сатушы Тауарды босатқан күніне қайта есеп айырысу жүргізуге құқығы бар.

2.13. Осы шартқа сәйкес Сатып алушымен сатып алынған Талондар бойынша Тауарды құю арқылы беруге рұқсат етілмейді.

2.14 Сатып алушыдан ресми жазбаша түрде үндеу келген кезде Сатушы мерзімі өткен Талондарды жаңа талондарға ауыстырып беруіне міндетті.


3. Тауарды бағасы
3.1. Тауардың бағасы алдын-ала төлеуге тиісті шотты ұсынған күніне Сатушымен белгіленетін бағасы бойынша белгіленеді және оған төлем жасаған сәтіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді.

3.2. «Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген бөлшек саудада өткізілетін мұнай өнімдеріне шекті бағаны айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 наурыздағы № 287 қаулысына сәйкес, мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізуге бағалардың өзгерген жағдайында, Тауардың бір бірлігіне баға азайтылуы/көтерілуі мүмкін.


4. Есеп айырысу тәртібі
4.1. Осы шарт бойынша Тауардың құнына төлем Сатып алушымен осы шарттың 4.2-тармағында белгіленген 100 % (жүз пайыз) көлемінде Сатушымен алдын-ала төлемге тиісті шотты ұсынған кезден бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізіледі.

4.2. Осы шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есептеулер есеп айырысу Сатып алушымен ұлттық валюта - Теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы (қолма-қол ақшасыз төлемдер) немесе егер шарттың жалпы сомасы 1000 айлық есептік көрсеткіштен аспаған жағдайда, Сатушының кассасына қолма-қол ақша қаражатын енгізу арқылы жүзеге асырылады.

4.3. Тауардың құнын төлеуді жүзеге асыру күні Сатушының банктік шотына немесе Сатушының кассасына ақшаның нақты түскен күні саналады.

4.4. Осы шарттың 4.1-тармағына сәйкес Тауар құнын төлеуді мерзімінен қалдырған жағдайда, тауардың тиісті санына төлеу бойынша Сатып алушының міндеттемелері орындалмаған деп саналады және тауар бағасының өзгеруі тәуекелін Сатып алушы өткереді.

Бұл жағдайда Сатушы тиісті есеп айырысуды жүргізуге және Сатып алушыға бағалық өзгерістерді есепке ала отырып жаңа шотты ұсынуға құқылы.
5. Тауардың сапасы
5.1. Тауардың сапасы сәйкестік сертификатына, дайындаушы зауыттың төлқұжаты ТЕ және Тауардың анықталған тобы үшін қолданылатын стандарттарға (МемСТ және т.б.) сәйкес болуы керек.
6. Тараптардың міндеттері
6.1. Сатушының міндеттері:

6.1.1. Талондарды Сатып алушының уәкілетті өкіліне Сатып алушыдан Талондарды алуға тиісті сенімхаттың негізінде Сатып алушының төленген шотына сәйкес, осы шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде, саны мен номиналында тапсыруға.

6.1.2. Тиісті Талон жарамдылығының мерзімі ішінде Сатып алушының төлем бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті орындау талаптарында Сатып алушыға ЖМҚС-да Талон иесімен ұсынылған Талон номиналына сәйкес, саны мен түрінде тиісті сападағы Тауарды тапсыруға.

6.1.3. Осы шартты жасасқан сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Сатып алушыға Тауардың шығуы туралы СТ-КZ нысанды сертификатты ұсынуға.6.2. Сатып алушының міндеттері:

6.2.1. осы шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Тауардың құнын төлеуді жүргізуге.

6.2.2. Талондарды осы шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде Сатушыдан қабылдауға;

6.2.3. Талондардың жоғалуы немесе механикалық бұзылуына жол бермеу мақсатында, осы шарттың шеңберінде Сатушыдан алынған Талондардың сақталуын қамтамасыз етуге.

6.2.4. Тиісті Талонның жарамдылығы мерзімі ішінде осы шартта белгіленген тәртіпте Тауарды алуды қамтамасыз етуді Талонды ЖМҚС-ға ұсыну арқылы осындай номиналды Талонға сәйкес (Тауардың белгілі түрі мен санын алу үшін барлық қажетті әрекеттерді жүргізеді).

6.2.5.Өрт қауіпсіздігі ережесін және Сатушының ЖМҚС-ында белгіленген өзге де әрекет ету ережелерін сақтауға.6.3. Тараптардың міндеттері:

6.3.1. Бірін-бірі өздерінің заңды және/немесе пошталық мекенжайының, телефон нөмірлерінің, сондай-ақ, өздерінің банктік және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы шұғыл хабарлауға.


7. Дүлей күш мән-жайлары

7.1. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамауға, егер мынадай орындамау және тиісті орындамау дүлей күш мән-жайларымен туындайтын болса, жауапкершілікте болмайды.

7.2. Дүлей күш мән-жайларына төтенше және болжанбаған мән-жайлар жатқызылады: әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, стихиялы апттар, өрт, шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға Тараптарға кедергі келтірмейтін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері.

7.3. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

7.4. Дүлей-күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

7.5. Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап шартты міндетті түрде өзара есеп айырысу жүргізумен, шартты болжанған бұзу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын бастамашылық жасайтын Тарап келесі Тарапты жазбаша ескерту арқылы осы шартты бұзуға құқылы.


8. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу тәртібі

8.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы шарттың талаптарына сәйкес осы шарт бойынша жауапкершілікте болады.

8.2. Сатып алушы:

шарт бойынша алынған Талондардың жоғалғаны;

осы шарттың талаптарына сәйкес тиісті Талондар санын алу үшін Сатып алушы өкілінің келмеуі және уақытылы келмеуі;

ЖМҚС-да шарттың талаптарымен белгіленген мерзімде Тауарды қабылдамауы нәтижесінде туындауы мүмкін салдарға толық жеке жауапкершілікте болады;

8.3. Сатып алушы осы шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте ЖМҚС-да Тауардың белгілі бір көлемі мен түрін алуға байланысты Талон иелерінің барлық әрекеттеріне жауапкершілікте болады.

8.4. Сатушы тікелей бақылау жасай алмайтын, кейіннен қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға әкеп соғатын, сондай-ақ, егін егу және жинау жұмыстары кезеңінде Тауарды жеткізудегі тоқталыстарға, техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларға, бағдарламалық қамтамасыз ету, энергиямен жабдықтаудың жаңылыстарына Сатушы жауапкершілікте болмайды.

8.6. Барлық туындауы мүмкін дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Тараптармен келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотта шешіледі.

8.7Сатып алушы кез келген уақытта Сатушыға сәйкес жазбаша хабарландыру жіберу арқылы, егер Сатушы дәрменсіз немесе төлеуге шамасы келмитін жағдайда Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда бұзу дереу түрде жүзеге асыралады және егер Шартты бұзу осыған дейін болған және Сатып алушыға талап етілетін санкцияны қолдану немесе әрекеттерін орындауда, қандайда бір құқығына тимесе немесе нұқсан келтірмеген талаптарда Сатып алушы Сатушыға қатысты ешқандай қаржы міндеттемелері болмайды.

8.8 Сатып алушы кез келген уақытта шартты оның ары қарай орындаудың орынсыз әректтеріне сәйкес Сатушыға жазбаша хабарлама жіберу арқылы Шартты бұзуға құқылы. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі, күші жойылған шарт міндеттерінің көлемі ескертілуі және де Шарт бұзылуының күшіне енетін күні белгіленуі керек.

Шарт бұзылған кезде мынадай міндеттердің күшіде жойылады, Сатып алушы Шартты бұзуға байланысты бұзған күнгі тек нақты шығындарға ғана төлемді талап ете алады.


9. Шартты бұзу тәртібі

9.1. Осы шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және шартқа сәйкес мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

9.2. Шартты алдын-ала жойған немесе Сатып алушы осы шарттың қоданылу мерзімінің шегінде Талондарды қайтаруы жағдайында Сатып алушы Сатушының бір Талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебінде шығындарын өтеуі тиіс.

9.3. Шарттың мерзімінен бұрын тоқталуы немесе Сатып алушымен шарттың қоданылу мерзімінің шегінде Талондарды қайтаруы жағдайында Сатушы талондарға төленген соманы қайтарады.

9.4 Шарттың мерзімінен бұрын тоқтатылуы жағдайында Тараптар толық өзара есеп айырысуды жүргізуге міндеттенеді.
10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы шарт қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді және 2013 жылғы «31» желтоқсанға дейін қолданылады.

.

11. Қорытынды ережелер

11.1. Осы шартқа қол қойғаннан кейін Тараптар арасындағы барлық алдыңғы келіссөздер мен хат жазысу заңды күшін жояды.

11.2. Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

11.3. Тараптардың бірде-бірі осы шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай үшінші Тарапқа бере алмайды.

11.4. Шарттың Тараптарының қайта құрылымдаған жағдайда, ол бойынша құқықтар мен міндеттер құқық мұрагеріне өтеді. Сонымен қатар, шарттың жаңа Тараптары арасында тиісті хаттамаға қол қою міндетті болып табылады.

11.5. Шартпен қарастырылмаған барлық қалған жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

11.6. Осы шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада, әрбір Тарап үшін бір данада жасалған.___________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, и ТОО «Шыгысэнерготрейд», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Мартемьянова Мстислава Юрьевича, действующего на основании доверенности №1\13 от 03.01.2013 года, с другой стороны, на основании Единых правил осуществления закупок АО «Самрук -Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила) и протокола об итогах закупки способом запроса ценовых предложений от «___» _________2013г. №_____, заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Термины, используемые в настоящем Договоре:

АЗС – автозаправочная станция (далее –АЗС), на которой владелец Талона вправе получить Товар в установленном порядке, посредством предъявления Талона;

Владелец Талона – покупатель или иное лицо, предъявившее Талон на АЗС в рамках настоящего Договора;

Номинал Талона – количество и вид Товара;

Талон утвержденный Продавцом контрольный документ строгой отчетности, принадлежащий Продавцу, передаваемый Покупателю, обладающий идентификационными характеристиками: серией, номером, водяным знаком, имеющий определенный срок действия, в течение которого Покупатель обязан обеспечить принятие Товара, при предъявлении которого Продавец обязуется передать Покупателю Товар на АЗС в количестве и наименования, указанных на Талоне;

Товар – нефтепродукты определенного наименования, подлежащие передаче Владельцу Талона в установленном порядке на автозаправочной станции в течение срока действия Талона. Единица измерения Товара - литр;

Цена Товарастоимость одной единицы измерения каждого наименования Товара;

Срок действия Талона – срок, в течение которого Покупатель обязан обеспечить принятие Товара на АЗС Владельцем Талона, который указывается на обратной стороне Талона и не подлежит дальнейшему продлению.1.Предмет Договора


    1. Продавец обязуется передать Владельцу Талона Товар определенного наименования, в количестве, соответствующем номиналу Талона, при предоставлении последним на АЗС соответствующего Талона в установленном настоящим Договором порядке.

    2. Покупатель в рамках Договора обязуется принять Талон, обеспечить принятие Товара в течение срока действия Талона, а также произвести оплату стоимости Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента получения Талонов в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.4. С момента передачи Талонов до момента передачи Товара на АЗС в течение срока действия Талонов Продавец обязан обеспечить наличие Товара на АЗС.1.5. Местное содержание Продавца определяется сертификатом о происхождении Товара формы СТ-КZ, выданным уполномоченным органом, дубликат или нотариально засвидетельствованная копия которого предоставляется в соответствующее структурное подразделение Покупателя, осуществляющее контроль за исполнением договора.
2.Прием и передача Талонов и Товара
2.1. Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляются в месте нахождения Продавца, в количестве и номиналом, согласованных Сторонами Договора (уполномоченными представителями), после осуществления Покупателем 100 % предоплаты не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на предоплату.

2.2. Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному представителю при предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении представителем оригинала документа, удостоверяющего его личность.

2.3. После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной накладной при приеме Талонов согласно условиям настоящего Договора Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Талонов, и Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и/или замены Талонов.

2.4. Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС только при наличии на бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон и указания на срок действия Талона на обратной стороне Талона (для физических лиц - подписи).

2.5. Риски случайной гибели, порчи, утраты (риски за сохранность) Талонов переходят от Продавца к Покупателю с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной, в порядке, определенном настоящим Договором. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не предоставляется возможным установить серию, номер, штрих-код, водяной знак, не принимается к обслуживанию на АЗС и не подлежит замене и/или обмену на наличные деньги.

2.6. В случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора все операции посредством таких Талонов, совершенные третьими лицами на АЗС, будут считаться совершенными Покупателем, все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несет самостоятельно и не вправе требовать от Продавца возврата денежных средств и/или передачи Товара.

2.7. Покупатель вправе обменять полученные в установленном порядке Талоны на Талоны другого номинала после официального письменного обращения, возврата бланков Талонов, а также оплаты стоимости бланков, подлежащих обмену, из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона. При этом количество и номинал новых Талонов определяется исходя из суммы, которой Покупатель располагает на счете Продавца на день обмена.

2.8. Талоны действуют на АЗС Продавца по всей территории Республики Казахстан.

2.9. Передача определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется в соответствии с номиналом предъявленного на АЗС Талона, единовременно, в полном объеме, путем заправки транспортного средства.

2.10. Талон имеет ограниченный срок действия, указанный на обратной стороне Талона.

2.11. Невыборка (непринятие) Покупателем (Владельцем Талона) Товара в установленный на Талонах срок дает Продавцу право отказаться от исполнения Договора.

2.12. В случае невыборки Талонов в течении 10 (десяти) календарных дней с момента оплаты за Талоны и изменения цены на Товар, Продавец имеет право произвести перерасчет на день отпуска Товара.

2.13. По Талонам, приобретенным Покупателем в соответствии с настоящим Договором, выдача Товара наливом не допускается.

2.14 Продавец обязан произвести замену Талонов с истекшим сроком на новые талоны при поступлении от Покупателя официального письменного обращения.


3. Цена Товара
3.1. Цена Товара устанавливается Продавцом на день выставления соответствующего счета на предоплату, включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан на момент совершения платежа.

3.2. В случае изменения цен розничной реализации нефтепродуктов в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2012 года №287 «Об утверждении правил определения предельной цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен», цена за единицу Товара может быть уменьшена / увеличена.4. Порядок расчетов
4.1. Оплата стоимости Товара по настоящему Договору производится Покупателем в размере 100 % (сто процентов) в порядке, определенном в п. 4.2. настоящего Договора, не позднее 3 (трех) календарных дней с момента выставления Продавцом соответствующего счета на предоплату.

4.2. Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продавца (безналичного платежа) либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца в случае, если общая сумма Договора не превышает 1000 месячных расчетных показателей.

4.3. Днем оплаты считается день фактического поступления денег на банковский счет Продавца либо в кассу Продавца.

4.4. В случае просрочки оплаты стоимости Товара согласно п. 4.1. настоящего Договора, обязательства Покупателя по оплате соответствующего количества Товара считаются неисполненными, и риск изменения цены Товара несет Покупатель.

В этом случае Продавец вправе произвести соответствующий перерасчет и выставить Покупателю новый счёт с учётом ценовых изменений.

5. Качество Товара
5.1. Качество Товара должно соответствовать сертификату соответствия, паспорту завода-изготовителя, ТУ и стандартам (ГОСТу и др.), применимым для определенной группы Товара.

6.Обязанности Сторон

6.1. Обязанности Продавца:

6.1.1. Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре, на основании соответствующей доверенности Покупателя на получение Талонов.

6.1.2. В течение срока действия соответствующего Талона при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и виде, соответствующим номиналу Талона, предъявленного Владельцем Талона на АЗС.

6.1.3 Предоставить Покупателю сертификат происхождения Товара форма CTKZ в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.

6.2. Обязанности Покупателя:

6.2.1. Производить оплату стоимости Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.

6.2.2. Принять Талоны от Продавца в порядке и сроки, определенные настоящим договором.

6.2.3. Обеспечить сохранность Талонов, полученных от Продавца в рамках настоящего Договора, с целью недопущения их утраты или механического повреждения.

6.2.4. В течение срока действия соответствующего Талона обеспечить получение Товара (произвести все необходимые действия для получения определенного вида и количества Товара) в соответствии с номиналом такого Талона, путем его предъявления на АЗС в порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и иные правила, установленные на АЗС Продавца.6.3. Обязанности Сторон:

6.3.1. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих юридических и/или почтовых адресов, номеров телефонов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, нормативные правовые акты Республики Казахстан и иные чрезвычайные и непредвиденные события, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно уведомляют о них друг друга.

7.4. Сторона, ссылающаяся на форс - мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

7.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора, с обязательным проведением взаиморасчетов.
8. Ответственность Сторон и порядок

разрешения споров
8.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и условиями настоящего Договора.

8.2. Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате:

утраты полученных по Договору Талонов;

неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующего количества Талонов в соответствии с условиями Договора;

непринятие Товара на АЗС в установленный условиями Договора срок.

8.3. Покупатель несет ответственность за все действия Владельца Талонов в связи с получением им определенного количества и вида Товара на АЗС в порядке, определенном условиями договора.

8.4. Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания, а также за перебои в поставках Товара в период посевных и уборочных работ.

8.6. Все разногласия, которые могут возникнуть, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения соглашения Сторонами споры решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.7 Покупатель может в любое время расторгнуть Договор, направив Продавцу соответствующее письменное уведомление, если Продавец становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Покупатель не несет никаких финансовых обязательств по отношению к Продавцу при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Покупателю.

8.8 Покупатель может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Продавцу соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Продавец имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

9.2. В случае досрочного прекращения договора или возврата Покупателем Талонов в рамках срока действия настоящего договора Покупатель обязан возместить затраты, понесенные Продавцом, из расчета 7 (семь) тенге за один бланк Талона.

9.3 В случае досрочного прекращения договора или возврата Покупателем Талонов в рамках срока действия настоящего договора Продавец возвращает оплаченную сумму за талоны.

9.4. В случае досрочного прекращения Договора Стороны обязуются произвести полный взаиморасчет.

10. Срок действия Договора

10.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2013 г.

11. Прочие условия

11.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют юридическую силу.

11.2. Все Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.3. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.4. В случае реорганизации Сторон Договора, права и обязанности по нему переходят к их правопреемникам. При этом подписание соответствующего протокола между новыми Сторонами Договора обязательно.

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

11.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на государственном и русском языках, по одному для каждой из сторон.


11. Тараптардың мекенжайлары және банктік деректемелері

11. Адреса и банковские реквизиты сторон


САТУШЫ:


САТЫП АЛУШЫ:

070004, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы,

Е.П. Славский атындағы жағалау к-сі, 16-94

Тел.: + 7 (7232) 56-98-80,

факс: +7 (7232) 56-98-89

СТН: 181600231883, ЖCК: № KZ05914398409BC00881

БСК SABRKZKA, КБе 17, «Сбербанк »  АҚ ЕБ


ПРОДАВЕЦ:


Покупатель:

Республика Казахстан, 070004,

г. Усть-Каменогорск,

Наб. им. Е.П. Славского, 16-94

тел. +7 723 256 98 80

факс +7 723 225 50 82

РНН 181600231883

БИН 040940000029

Филиал ДБ АО «Сбербанк»

БИК SABRKZKAИИК KZ05914398409BC00881
Исполнительный директор
_________________ Мартемьянов М.Ю.

М.П.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет