Тартиботи чамъияти, ободони ва санитари дар шахри душанбеДата20.07.2016
өлшемі178.5 Kb.
#211187
Дар Вазорати адлияи ЉТ тањти № 521

аз 27 марти соли 2009 ба ќайд гирифта шудааст

«ТАСДИК ШУДААСТ»

Бо Карори Мачлиси вакилони

халки шахри Душанбе

тахти № 150-15 аз 16-10-2008
КОИДАХОИ

ТАРТИБОТИ ЧАМЪИЯТИ, ОБОДОНИ

ВА САНИТАРИ ДАР ШАХРИ ДУШАНБЕ

Коидахои мазкур асосхои хукукии таъмини тартиботи чамъияти, ободони ва санитариро дар шахри Душанбе муайян намуда, чавобгариро ба шахсони мансабдор ва шахрвандон барои вайрон намудани онхо мукаррар менамояд.


Фасли 1. Коидахои умуми
1. Асосхои хукукии Коидахои мазкурро Конститутсияи (Сарконуни) Чумхурии Точикистон, Конуни конститутсионии Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти махаллии хокимияти давлати», Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи статуси пойтахти Чумхурии Точикистон», Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон ва дигар санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон ташкил менамоянд.

2. Масъалахои ба чавобгари кашидан ва масъулияти кормандони намояндагихои давлатхои хоричи ва ташкилотхои байналхалки, ки дар Чумхурии Точикистон аккредитатсия шудаанд бо шарт ва тартиби пешбининамудаи санадхои меъёрии хукукии амалкунандаи Чумхурии Точикистон амали мегардад.


Фасли 2. Риояи тартиботи чамъияти
3. Риояи тартиботи чамъияти, коидаю меъёрхои санитарию гигиени ва санитарию эпидемиологи дар кучаву махаллахо, богу майдонхо, гулгаштхо, майдонхои варзиши, клубу театрхо, кинотеатрхо, наклиёти шахри, чойи кору истикомат, инчунин дар дигар чойхои чамъияти масъулият ва ухдадории хамаи шахсони мансабдору шахрвандон мебошад.

4. Бозихои варзиши ва дигар чорабинихои фархангиву шавковар, ки доду гавгоро такозо менамоянд, танхо дар чойхои махсуси барои ин максадхо таъингардида (майдонхо) гузаронида мешаванд.

5. Дар кучахо, варзишгоххо, хиёбонхо, боѓњо, дар дохили хама намудхои наклиёти чамъияти ва дигар чойхои чамъияти нушидани машруботи спирти ё дар холати масти хозир шудан дар чойхои чамъияти, ки шаъну шарафи инсон ва ахлоки чамъиятиро доѓдор менамояд, манъ аст.

6. Шахсоне, ки тартиби мукарраршудаи ташкил ва гузаронидани мачлисхо, чамъомадхо, роњпаймоињо ва намоишњоро дар њудуди марзиву маъмурии шањри Душанбе вайрон мекунанд, тибки талаботи Кодекси Љумњурии Точикистон дар бораи њукуквайронкунии маъмури аз чониби макомоти ваколатдор ба чавобгарї кашида мешаванд.

7. Шахсоне, ки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи танзими анъана ва чашну маросимхоро вайрон мекунанд, тибки талаботи Кодекси Љумњурии Точикистон дар бораи њукуквайронкунии маъмури аз чониби макомоти ваколатдор ба чавобгарї кашида мешаванд.

8. Дар худуди марзиву маъмурии шахри Душанбе манъ аст:

а) дар кўчањо, майдонњо, боѓу соњилњои фароѓатї (пляж), наќлиёт ва дар дигар љойњои љамъиятї, инчунин аз соати 2300 то соати 600 дар хобгоњњои умумї ва манзили зист доду фарёд кардан, њуштак кашидан, бо овози баланд суруд хондан, навохтани асбобњои мусиќї, ба кор андохтан ё истифодаи дастгоњњои садотаќвиятдињанда ё таљњизоти таъмирии садобардор, ки боиси халалдор гаштани оромии љамъиятї мегарданд;

б) гилдиракрони ва самокатрони дар мавзеи кабудизори паркхо, гулгаштхо, дар кисмхои мошингарди роххо, гузаштани роххо, гузаштани кучахо, ки боиси вайрон намудани тартиботи чамъияти, ободони ва вайрон намудани коидахои харакати рох мегарданд;

в) таваккуфи воситахои наклиёт дар чойхои ба ин максадхо таъиннагардида;

г) бунёд ва гузоштани гаражхо барои автомашинахои шахси бидуни Карори Раиси шахри Душанбе;

д) насб кардани радиошунавхо, магнитофонхо ва карнайхои радио дар тирезахои бинохои истикомати ва хобгоххои умуми ва кучаву шохроххо;

9. Шахрвандоне, ки талаботи зербандхои «а» ва «в»-и банди 8 -ро вайрон мекунанд тибки Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон аз тарафи макомоти ваколатдор ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.


Фасли 3. Коидахои нигахдошти манзил ва руи њавлї
10. Фонди манзили шахри Душанберо биноіою хонахои истиѕомати, инчунин дигар биноіое, ки пас аз ѕабул ба истифода ва ба ѕайдгирии ѕонуни тибѕи муѕаррароти ѕонун ба фонди манзил дохил шудаанд, ташкил медиіад.

Шаклхои фонди манзилро фонди манзили давлати, фонди манзили їамъияти, фонди манзили кооперативіои манзилу сохтмон ва фонди манзили инфироди ташкил медиханд.

Шаірвандон вазифадоранд:

а) хонаи истиѕоматиашонро эітиёт кунанд, онро мутобиѕи таъиноташ истифода баранд, ѕоидаіои истифодаи манзил ва зисту зиндагониро мутобиѕи муѕаррароти ѕонуніои Їуміурии Тоїикистон риоя намоянд, инчунин пардохти сариваѕтии іаѕѕи манзил ва хизматрасонии коммуналиро ба їо оранд;

б) биною хонаіои истиѕоматиро шаірвандон іаѕ надоранд ба зарари манфиатіои давлат ва їамъият истифода баранд;

в) талаботи пешбининамудаи ѕонуніоро оид ба риояи коидаю меъёрхои санитарию гигиени, санитарию эпидемиологи, экологи, меъморию шаірсози ва зидди сўхтор ба їо оранд;

г) худуди назди биноіоро бе зарар расонидан ба манфиати дигар шаірвандон ва їамъият истифода баранд.

Шахсоне, ки ўідадориіояшонро оиди дуруст истифода бурдани фонди манзил иїро намекунанд, мувофиѕи ѕонунгузории Їуміурии Тоїикистон мавриди їавобгари ѕарор мегиранд.

Инчунин шаірвандон вазифадоранд, муіофизати хонаіои истиѕоматиро таъмин намуда, ба таїіизоти техники ва дигар таїіизоти истифодаи умум эітиёткорона муносибат кунанд, ѕоидаіои нигаідошти хонаи истиѕомати ва минтаѕаіои атрофи бино ва ѕоидаіои зидди сўхторро риоя, тозагии даілезу роірав, лифту панїараи зинаіо ва дигар їойіои мавриди истифодаи умуми ѕарордоштаро таъмин кунанд.

Чойгир кардан, бунёд ва ба истифода додани объектхо дар асоси хуччатхои лоихавии тасдикшуда, хулосаи мусбати экспертиза, карори макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, ичозати макомоти назорати давлатии сохтмон оиди ичро намудани корхои сохтмонию васлкуни ва риояи дигар коидахои сохтмонии иншоот, анчом дода мешавад.

Истифода ва таъмири фонди манзили давлати ва кооперативіои манзилу сохтмон, инчунин хонаю квартираіо, ки моликияти шахсии шаірвандон мебошад, бо риояи іатмии ѕоида ва меъёріои ягонаи истифода ва таъмири фонди манзил анїом дода мешавад.

Раёсатхои манзили-коммунали, кооперативхои манзили- сохтмони, комендантхои хобгоххои умуми, ширкатхо ва чамъиятхои сохибмулкони манзил, раисони махаллаву шахракхо, шахрвандон ва дигар шахсони масъул вазифадоранд, ки нигахдошти муназзами худудхои бинохои марбуташонро таъмин намуда, бевосита ба холати техники ва намуди берунаи бинохо ва кисмхои алохидаи онхо, балконхо, бомхо, кубурхои обгузар, инчунин тачхизоти баркии дохилу беруни бино назорати катъи намоянд ва зимни таъмири асосии бинохои истикомати хифзи тамоми нишонахои пайвандии барктаъминкуни, дохилшавии обро ба коррез ва дигар шабакахои мухандиси таъмин намуда, нигахдошти лавхахои ракамхои бинохо, даромадгоххо ва равшании онхоро бо фарорасии торики ба рох монанд.

11. Раёсатхои манзили-коммунали, кооперативхои манзили-сохтмони, комендантхои хобгоххои умуми, ширкатхо, чамъиятхо ва кооперативхои сохибмулкони манзил, раисони махаллаву шахракхо, шахрвандон, кироягирон ва сохибони манзилхои истикоматии инфироди инчунин вазифадоранд:

а) коидаи истифода ва нигахдошти фонди манзил ва коидахои зиддисухтории барои манзилхои истикомати мукарраргардидаро катъиян риоя намоянд;

б) ба холати коршоямии хатхои барки назорат намуда, бо кубурхои газгузар ва плитахо эхтиёткорона муносибат намоянд, ба чакидани об аз чумакхо ва колонкахои кубурхои обгузар ва ба ифлосии нишастгоххои халочо рох надода, асбобхои гармидихиро пайваста бо тартиб нигох доранд;

в) асбобхо ва обченкунакхои кубурхои обгузари корезии дохили бинои ва руихавлигиро дар холати коршоями нигох доранд.

12. Сохибони манзилхои истикомати вазифадоранд:

а) манзилхои истикоматиашонро аз хисоби худ таъмири чори намоянд;

б) саривакт хакки хизматрасонихои коммуналиро (газ барк, гармидихи, алока, кашонидани партов) тибки тарифхои мукарраргардида пардохт намоянд;

в) оби ошомидани ва кувваи баркро бо максад ва сарфакорона истифода намоянд.

13. Манъ аст:

а) дар хавлихои бинохои истикомати, инчунин дар худуди корхонахои савдо ва коммунали (магозахо, ошхонахо, тарабхонахо, устохонахо ва г.) чамъовари ва нигахдошти молу ашё ва шишахо;

б) истифода бурдани плитахои гази барои гармкуни, гирифтани оби гарм аз шабакахои гармидиханда;

в) ихота намудани балконхо бо панчара, шишабанди кардани пешайвон ва инчунин дар балконхои хонахои истикомати овехтани харгуна анчому либосхо;

г) барои хавли ва гулзоркуни забт намудани китъахои замин ва ихота намудани онхо бо панчара;

д) бунёд намудани гузаргох ва даромадгоххо ба манзилхои истикомати бидуни лоихахои мувофикашудаи зарури;

е) худсарона дигар кардани сохти хонахои истикомати, тачдид кардан ва тагйир додани нишонаи таъиноти бинохо, иншоот ва кисмхои онхо, инчунин таѓйир додани љузъњо, конструксияхо, унсурњои ороиш ва накшу нигори намуди беруна.

14. Зарари ба квартира ва бинохои истикоматии шахси расонидашуда бояд аз хисоби гунахгорон бартараф карда шаванд.

15. Пайвастшави ба кубури об, коррез, шабакахои обёри, магистралхои газу гармидихи, шабакахои барки, телефони ва радиошунавони танхо бо ичозати рохбарони ташкилотхои дахлдор дар асоси лоихахои мувофикагардида бо анчом додани шартхои техникии пайваст сурат мегирад. Шабакахои мухандисии зеризаминию руизаминии худсарона гузаронидашуда аз чониби кормандони ташкилотхои дахлдор бартараф карда шуда, нисбати шахсони гунахгор чорахо тавассути макомоти ваколатдор татбик карда мешавад.

16. Ба шахсоне, ки талаботхои зеринро риоя намекунанд мувофики Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон аз чониби макомоти ваколатдор ба чавобгари кашда мешаванд:

а) риоя накардани ќоидањои истифодабарии биною манзилњои истиќоматї, нигоњубини онњо, таљњизоти муњандисї, бесарусомон нигоњ доштан, ѓайримаќсад истифода бурдан ва ё вайрон кардани биною манзилњои истиќоматї, расонидани зарар ба таљњизоту объектњои ободонии фонди манзил;

б) риоя накардани ќоидањои нигоњдошти њолати санитарии љойњои истифодаи умум, аз љумла зинапояњо, лифтњо, даромадгоњњо, гузаргоњњои зеризаминї ва њудудњои назди њавлї;

в) бе иљозати хадамоти дахлдор вайрон намудани тамомият шабакањои муњандисї ва иншооти ќубурњои обгузар, корезу системаи гармидињии марказї, ки дар дохили биною манзилњои истиќоматї мављуданд;

г) дар зери об монондани хонањо, тањхонањо ва њуљрањои хизматї, ки дар натиљаи вайрон будани њолати техники асбобњои санитарї, шабакањои обу корез ва гармидињї, иншоот ва дастгоњњои онњо ба амал омадааст;

д) риоя накардани ќоидањои истифодаи лифтњои мусофиркаш
Фасли 4. Бехдошти ободони дар шахри Душанбе
17. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар ноњияњои шахр, роњбарони корхонањо, ташкилотњо ва тамоми сокинон доир ба бењбудии соњаи ободонии шахр бояд сањмгузор бошанд. Фармоишгарони сохтмони хонањои истиќоматї ўњдадоранд, ки дар њуљљатњои лоињавию харљномавии сохтмон рољеъ ба шишабандии якхела кардани балконњо, бо панљарањои ороишии якхела љињозонидани ошёнаи 1-ум, сохтмони болопўш дар њавлї барои гузаронидани маъракањои љамъиятию оилавї наќшагири намоянд. Њангоми корњои сохтмониву таъмирї майдончањои сохтмонї бояд тоза нигоњ дошта шуда, дорои гузаргоњњои махсус барои шустани мошинњо ва нам намудани хоку партовњои сохтмонї бошанд, то ки ба ифлосшавии фазои шањру кўчањо роњ надињанд. Роњбарони ташкилотњои сохтмонї, таъмириву сохтмонї њангоми сохтмон, таъмири асосии роњњо ва пиёдароњњо, иваз намудани пањмии роњ ё гузаронидани хати муњандисии њавої ё обёрї, корњои заминї, ба вайроншавии (осебдињї) дигар иншоотњо ва мавзеи кабудизор роњ надињанд. Њамаи корњо бояд дар мувофиќаю назорати хадамотњои истифодабарандаи ин иншоотњо ва баъди гирифтани иљозатномаи махсус амалї гарданд.

18. Кормандони Бозрасии давлатии автомобилии шањри Душанбе ўњдадоранд, ки мавзеъњои таъмири асосї, таљдиди роњ ва дигар корњое, ки дар шаффати роњи автомобилгард мегузаранд, бехатарии њаракати наќлиёт, пиёдагард ва сохтмончиёнро таъмин намоянд.

19. Номгўи раќами кўчаву хиёбонњо, ороиши равшанї, чароѓњо, навиштаљотњои рекламавию овезањо бояд дар њолати хубу коршоям ќарор гиранд. Масъулият оид ба њифз, њолати хуб ва коршоямии маснуотњои ороишии берунї ба сохторњои зерин гузошта мешавад:

а) лавњањо (тахтачањо), номгўю раќами кўчаю хиёбонњо, гузаргоњњо, корхонаю ташкилотњо ва идораву муассисањо новобаста аз шакли моликияташон ба Раёсатњои хољагиву манзилии коммуналї;

б) намоишгоњњо (витрина) реклама ва навиштаљотњои электрониву банерї (ё дигар намуд) ба соњибоне, ки онхоро гузоштаанд;

в) тахталавњањои хотиравї, муљассамањо, пайкараву нимпайкарањои дар кўчаву хиёбонњо мавчудбуда ба макомоту сохторхое, ки амволхои мазкур дар мувозина ё ихтиёрдориашон карор дорад;

г) чоњњо, сарпўши чоњбунњо, ки дар ќисмати роњи автомобилгард, пиёдароњњо, мавзеъи кабудизори назди роњ, њудуди шањраку мањаллањо љойгиранд ба КВД «Обу корези Душанбе», ЉСШК «Душанбегаз», Шабакаи барќию гармидињии шањри Душанбе, Тољиктелеком ва дигар сохторњое ки дар тавозунашон чоњу сарпўшњо карор доранд.

20. Манъ карда шавад:

а) иваз ва нобуд кардани хати љўйбори (канал) обёрї, кам кардани бурриши кўндалангии љўйбору канал, ифлос ва партофтани партовњо ба љўйбору канали обёрї ва иншоотњои гидротехникї;

б) ороиш ва намоии лавњањо, эълонномањо, овезањо ва лавњањои электронї бо акси зану марди урён ва нимурён;

в) поймол кардани мавзеъи сабзазор, гулгашт, канда партофта ё бо худ гирифта бурдани гулу сабзањо;

г) кандан, шикастани воситањои муњандисї (ќубуру воситањои барќї, ороишї, шаклњои хурди меъморї);

д) бе иљозати дахлдор ѓайримаќсаднок истифода бурдани њудуди объектњои сохтмонашон нотамом;

е) бе иљозат кофтани њудуди биноњо, кўчањо ва майдонњо, наандешидани чора бобати ба њолати дахлдор овардани љойњои кандашуда, инчунин майдончањои сохтмон баъди ба анљом расидани сохтмон ва корњои таъмирї.


Фасли 5. Риояи тартиботи санитарї ва њифзи муњити зист
20. Дар љойњои љамъияти шањрвандон ўњдадоранд тозагиро риоя намоянд.

21. Маъмурияти корхонањо, ташкилотњо, раёсатхои манзиливу коммуналї, дигар сохторњо новобаста аз мансубияти идоравиашон, иљорагирон ва соњибмулкон ўњдадоранд:

а) биноњо ва иншоотњои њудуди онхо, аз љумла, љўйборњои обёриву обгузар, пиёдароњњо, мавзеи кабудизор ва истгоњњои наќлиётиро дар њолати хубу тоза нигох доранд;

б) дар назди бинохо партовќуттињои хушнамуд гузошта, сариваќт тоза кардани онхоро таъмин намоянд;

в) мутобиќи меъёри масоњати барои рўбучин муќарраршуда њавлирўбњои бо либоси махсуси хушнамуд таъминбударо вобаста намоянд;

г) хар рўз то соати 615 пурра тоза кардани њудуди иншоотхои дар зербанди «а» зикргардидаро анчом дода, онхоро дар давоми рўз дар холати хубу тоза нигоњ доранд;

д) дар мавсими тирамоњу зимистон пиёдароњњо, майдону истгоњњои наќлиётиро аз барфу ях ва ифлоси тоза карда, ин худудхоро дар рўзњои яхбанди омехтаи ќуму намак ё тарошањои чўб пошанд;

е) вобаста аз аз имкониятњои мавчуда барои тоза кардани њудуд аз таљњизотњои техникии чангкашї истифода намоянд.

22.Раёсатњои хољагии манзиливу коммуналї, комендантњои хобгоњњо вазифадоранд, ки љамъоварї ва баровардани сариваќтии партовњои маиширо таъмин намуда, ќуттињои партовњоро тоза ва шустушўй намоянд.

23. Њавлї, майдончањои партовљамкунї ва чуќурињои пуршаванда бо ихрољ бояд њаррўза аз чониби шахсони зерин иљро гардида, дар хар 3 руз на кам аз як маротиба безарар гардонида шаванд:

а) дар хонањои истиќомати ва шањракњо аз тарафи Раёсатњои хољагии манзили ва коммуналї, сохторхои марбута ва сохибмулкони манзил бо корхонаи махсуси партовбарорї;

б) дар корхонаву ташкилотњо аз тарафи маъмурият;

в) дар майдончањо аз тарафи корхонаи махсуси партовбарорї;

г) дар назди кўчањо аз тарафи Раёсатњои истифодабарии роњњои ноњияњои пойтахт,ки ба он вобаста шудааст.

24.Истиќоматкунандагон ўњдадоранд:

а) партовњои маиширо бо сатилњои пластмасии сарпушакдор љамъ карда аз соати 1800 то соати 600 ба партовгохи махсус бароварда партоянд;

б) чорањои њатмиро чихати нест кардани пашшаву њашаротхо ва мушу каламушхо амалї намуда дар ин самт ба хадамотњои несткунандаи хашаротхои зараррасон мусоидат намоянд.

25.Корхонахои дорои наќлиётњои барќї, ташкилотњо ва шахсони алоњида бояд воситањои наќлиётро дар њолати тоза ба кўча бароварда, муњаррики онњоро дар њолати коршояму љавобгуй ба талаботњои техникї нигоњ доранд.

26.Маводу масолењи реза (ќум, хок, партовњои сохтмонї ва ѓайра), ки боиси ифлосшавии кўча мегарданд бояд дар ќуттиву воситањои махсус ва нам кардашуда бароварда шаванд. Борњои мазкур набояд аз бордони мошин баланд бошад ва он бо болопуши резини пурра пўшидаву махкам бошад.

27.Манъ карда шавад:

а) партофтани партовњо, барф, њаргуна ифлоси ва дигар намуди партовњо ба кўчањои шањр, гулзору чаманзор, дарёю каналу селпартовњо ва љўйборњои обраву обёрї, назди сутунњои барќию телефонї, зернеругоњњо ва трансформаторњо, кабинањои телефонњо;

б) дар чойхои таъиннагардида шустани мошинњо;

в) рехтани њар гунна моеъњои кимиёвї (кислотањо, бензину сузишвории дизелї, равѓанњои мошинию молиданї, ишќорњо ва дигар моеъњо, ки ба роњ осеб дода фазоро вайрон мекунанд), дар хати (зери) ноќилњои барќї захира ва љамъ кардани маводу масолењ;

г) гайримаксаднок истифода бурдани оби нушокї;

д) бе иљозат ва худсарона ба чоњбунњои обихрољї рехтани обњои техникї;

е) сохтан ва истифода намудани танурхо дар чойхои муайяннашуда;

ж) хушк кардан, тоза ва сафед кардани либосу анљоми хона ва гилемњо дар љойњои барои ин маќсадњо пешбининагардида;

з) часпонидани эълонњо дар девору шафати биноњо, дарахтон, сутунњо, истгоњњо ва ѓайра;

и) сўхтани партов ва баргњои дарахтон дар кўчаву хиёбонњо, майдону боѓњо ва гулгашту њавлињо;

л) гирифтани хок барои тайёр кардани хишт;

м) худсарона ишѓол намудани ќитъањои озоди каналу селпартовњо, дар њудуди ќитъањои озод сохтани њар гуна бинову иншоотњо (њавлї, гараж, ташноб, оѓил, кат, девор ва ѓайра), кам (танг) кардани маљрои љўйбор ва каналу селпартовњо;

н) бе иљозати сохторњои коммуналї (Сарраёсати ободонии шањри Душанбе, Раёсатњои хољагии манзиливу комуналї, Раёсатњои истифодабарии роњњои ноњияњои пойтахт) ва Шўъбаи бозрасии давлатии автомобили шањри Душанбе гузоштани купрукчањо дар болои каналу обгузарњо ва селпартовхо барои гузаштани воситањои наќлиёт;

о) аз чониби Раёсати хадамоти танзим дар сохаи наклиёт дар шахри Душанбе додани ичозат ба ронандагони воситахои наклиёти мусофиркаш барои мусофиркашони дар роххои протоколи ва дигар роххои пойтахт, ки дар онхо тибки талаботи санадхои дахлдори Раиси шахри Душанбе мусофиркашони манъ карда шудааст.

п) дар шароити хона тайёр намудан ва дар чойхои махсуснагардонидашуда ба фуруш баровардани таомхо, ки ба талаботхои санитарию эпидемиологи чавобгу намебошанд;

р) дар чойхои номуносиб, аз чумла чойхое, ки шароити нигох дошта шудани таоми пухташуда ва дуруст тоза намудани зарфхои истифоданашударо надоранд;

с) дар бозорхо ва дигар нуктахои савдо бидуни либоси махсуси якхела ва нишони сарисинаги, ки ному насабашонро нишон медихад ба савдо машгул шудани савдогарон

т) дар љойњои мукаррарнашуда фурухтани хама намуди мол

Шахрвандоне, ки талаботи зербандхои «о», «п», «р» ва «т»-ро вайрон мекунанд тибки Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон ва дигар санадхои меъёрии хукуки аз чониби макомоти ваколатдор ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.

Барои вайрон намудани талаботи зербанди «о» тибки мукаррароти санадхои меъёрии хукукии амалкунанда нисбати рохбари Раёсати хадамоти танзим дар сохаи наклиёт дар шахри Душанбе ва ронандагоне, ки ин талаботро вайрон намудаанд чорахои конуни татбик карда мешавад.

28. Сохибони манзилхои истикомати вазифадоранд барои хизмати баровардани партовњо ба воситаи кассањои шуъбахои Амонатбонк ба суратњисоби хољагињои коммуналї на дертар аз санаи 10-ми моњ маблаѓ пардохт намоянд. Андозаи маблагро Макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати дар шахри Душанбе муайян намуда онро сохторхои коммунали амали менамоянд.

29. Раёсати обёрї, Раёсатњои хољагии манзиливу коммуналии ноњияњо, корхонањо, ташкилотњо дар њудуди худ ва шахсоне, ки аз њавлии онњо љўйбору канал ё селпарто мегузарад, вазифадоранд онњоро њамеша аз партову гилу лой тоза карда дар њолати хуби санитари нигоњ доранд. Муќаррар карда шавад, ки Раёсати обёрии Сарраёсати ободонии шањри Душанбе танњо барои аз гил тоза кардани каналу селпартовњо ва сохторњои дигари марбутаи Маќомотњои иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар нохияхои шањри Душанбе барои баровардани партовњои ањоли масъуланд. Дар њудуде, ки каналу селпартовњо аз байни њавлии ањолї мегузаранд, онњо бояд аз гилу партов аз тарафи соњибони њавлї тоза карда шаванд.

30. Мавзеъњои кабудизор новобаста аз мансубияти идоравиашон, хазинаи кабудизори шањрї ба њисоб меравад. Тоза, нигоњубин ва ѓамхорї нисбати мавзеи кабудизор вазифаи њар як шањрванд аст.

31. Масъулият барои нигоњубин ва њифзи мавзеи кабудизор ба зимаи сохторњои зерин гузошта шудааст (дар асоси шартнома):

а) гулгаштњо, роњњои магистралї, кўчањо, хиёбонњо, майдонњо ба Раёсатњои истифодабарии роњњои ноњияњои пойтахт;

б) боѓњои фарњангию фароѓатї ба роњбарони онњо (директор, сардори муассиса ва ѓайра);

в) шањраку роњњо ва њавлињо ба Раёсатњои хољагиву манзилї (агар квартирањо шахсї бошанд ба сохибмулкон ва истиќоматкунандагони биноњои истиќоматї);

г) назди хобгоњњо ба маъмурият (соњибмулк) ва комендант, роњбари маъмурият;

д) дар њавлињои назди мактабї, беморхонањо, донишгоњњо ва дигар ташкилотњо ба маъмурияти онхо.

32. Роњбарони корхонањо, ташкилотњо, идораву корхонањои таъмириву сохтмонї њангоми корњои заминї (шудгор ё њамвор, кофтан ва ѓайра) ўњдадоранд, ки дарахтонро бо маводњои муњофизатї ињота намуда, бо луч шудан аз пустлох роњ надињанд, ба партофтани партовњо ва хоки нолозима дар мавзеъњои кабудизор роњ надињанд. Њангоми бунёди пиёдарања ва роњи автомобилгард барои гарди дарахтони сари роњ љойгирбуда мавзеъи озоди хокї дар андозаи диаметраш 1,5 м љой монанд.

33. Роњбарон ва шахсони масъули таъмини њифзи мавзеи кабудизор вазифадоранд, ки мунтазам обёрї намоянд, миќдори онњоро ба њисоб гиранд, бо нурињо таъмин намоянд, бо њашароту кирмњои зараррасон мубориза баранд, аз навдањои хушк тоза намоянд, чаману буттањоро сари ваќт ќайчи ва дарав кунанд, аз алафњои бегона тоза кунанд.

34. Манъ карда шавад:

а) шикастан ва буридани дарахтону буттањо, кандан ва буридани барги гулњо, бо корду асбобњои тез буридани навиштаљот дар танаи дарахтон, ба дарахтон задани мех ва овехтани сим барои либосу анљоми хушккунї;

б) аз як љой ба дигар љой кўчонидани дарахтону буттањо (гарчанде хушкшуда ё зич парвариш ёфта бошанд) бе иљозат ва санади дахлдори бо Сарраёсати меъмори ва шањрсози, Раёсати њифзи муњити зист ва мувофиќаи бевосита бо сохторе, ки дар мувозинааш мавзеъи кабудизор карор дорад;

в) ба мавзеи кабудизор ё назди он партофтани мањсулоти кимиёвї, обњои саноатї ва дигар моеъњои зараррасон, ташкил намудани бозињо (футбол, валейбол, теннис ва ѓайра), аз болои он њаракат ва идора намудани воситањои наќлиётї (велосипед, мотосикл, мошин) ва ташкил намудани таваќкуфгоњи наќлиётї.

35. Бо маќсади таъмини тозаги ва љорї намудани тартибот дар шањр њар рўзи шанбеи якум ва сеюми моњ рўзњои санитарї муќаррар карда шавад.

36. Шахрвандоне, ки талаботхои банди 34-ро вайрон мекунанд, тибки Кодекси хукуквайронкунии маъмурии Чумхурии Точикистон аз тарафи макомоти ваколатдор ба чавобгарии маъмури кашида мешаванд.


Фасли 6. Хифзи тартиботи љамъиятї ва риояи

њолати санитарї дар оромгоњњо
37. Оромгоњњои «Лучоб», «Сари Осиё», «Марказї» ва «Шохмансур» ба Раёсати оромгоњњои Сарраёсати ободонии шањри Душанбе тааллуќ доранд.

38. Маъмурияти Раёсати оромгоњњо ўњдадоранд:

а) тартиботи љамъиятї ва тозагиро дар њудуди оромгоњњо таъмин намоянд;

б) дархости шањрвандонро ба таври фаврї ќабул карда, доир ба гўронидани марњумон талаботи меъёрњои санитариро риоя намуда, нигоњубини тахталавња ё санги болои ќабрро дар асоси шартнома бо ворисони марњум ва пардохти онњоро тибќи нархномаи тасдикгардида амалї гардонанд;

в) тибќи дархости шањрвандон асбобу олотњо (бел, халта, шоха ва ѓайра)-ро таъмин намоянд;

г) дар њудуди оромгоњњо корњои ободонї, кабудизоркунї ва нигоњубини онњоро гузаронанд;

д) ќабр ва пайкарањое, ки дар њифзи давлат ќарор доранд, таъмир карда, дар њолати хуб нигоњдорї намоянд.

39. Манъ карда шавад:

а) бе иљозати маъмурияти Раёсати оромгоњо гузоштани санглавњањо, азнавсозї ва бартараф кардани маснуотњои болоиќабрї;

б) ифлос кардани оромгоњњо ва чаронидани њайвонот дар њудуди оромгоњњо;

в) сайругашт ва њозир будан пас аз дарбаст (мањкам) кардани оромгоњњо;

г) сўхтани њезуму барафрохтани гулхан ва ташкил кардани њар гунна бозињо.

Шањрвандоне, ки талаботи банди мазкурро вайрон мекунанд, аз тарафи маќомотњои ваколатдор тибќи санадњои меъёрии хукуки амалкунанда ба љавобгарї кашида мешаванд.
Фасли 7. Тартиби нигоњдории сагњо, гурбањо

ва њайвоноти бемахсул
40. Бо максади њифзи саломатии ањолї ва њолати санитарї дар шањри Душанбе соњибони сагњо, гурбањо ва њайвоноти бемахсул барои риояи талаботхои зерин вазифадоранд:

а) ќатъиян иљро кардани ќоидањои нигоњубини сагњо, гурбањо ва њайвоноти бемахсул;

б) пайваста дар њолати тозаву озода нигох доштани њуљрањои сагњо, гурбањо ва њайвоноти бемахсул ва њудуди назди њуљрагї;

41. Ќатъиян манъ карда шавад:

а) беназорат мондани сагу гурбањо дар њудуди ташкилоту корхонањо ва њавливу биноњои серањолї;

б) бароварда чаронидани њайвонот дар њудуди шањр, ба сайру гашт баровардани сагњо бе дахонпуш дар боѓњои фарњангию фароѓатї ва оббозї доштани сагњо дар кўлу каналу селпартовњо ва љўйборњои шањр;

в) харидорї, фурўш, ворид кардан ё ба каси дигар супоридани сагњо, гурбањо ва њайвоноти бемахсул бе иљозати бойтори (ветеринари) шањр;

г) бароварда партофтани поруњо (ахлоти хайвонот) дар нуктахои партовпартоии шахраку махаллахо ва партовгоњи шањр.

Шахрвандон ва шахсони масъуле, ки талаботхои банди мазкурро вайрон мекунанд, тибки санадхои меъёрии хукукии амалкунанда ба чавобгари кашида мешаванд.

Зарегистрировано в Минстерстве юстиции РТ

за № 521 от 27 марта 2009 года

«УТВЕРЖДЕНО»

Постановлением

Маджлиса народных депутатов

города Душанбе

150 – 15 от 16 октября 2008 годаПРАВИЛА

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЛАГОУСТРОЙСТВА,

И САНИТАРИИ В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
Настоящие Правила, определяют правовые основы обеспечения общественного порядка, благоустройства и санитарии в городе Душанбе и устанавливают ответственность должностных лиц и граждан за их нарушение.

Раздел 1. Общие положения
1. Правовую основу настоящих Правил составляет Конституция Республики Таджикистан, Конституционный закон Республики Таджикистан «О местных органах государственной власти», Закон Республики Таджикистан «О статусе столицы Республики Таджикистан», Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях и другие действующие нормативно-правовые акты Республики Таджикистан.

2. Вопросы, связанные с привлечением к ответственности и неприкосновенности сотрудников представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Республике Таджикистан, осуществляется в порядке, предусмотренном действующими нормативно- правовыми актами Республики Таджикистан.


Раздел 2. Соблюдение общественного порядка
3. Соблюдение общественного порядка, санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил и норм на улицах и махаллях, садах и площадях, аллеях и спортивных площадках, в клубах и кинотеатрах, городском транспорте, по месту жительства, а также в других общественных местах является обязанностью всех должностных лиц и граждан.

4. Проведение спортивных игр и других культурно – развлекательных мероприятий, сопровождаемых шумом допускаются только на специально отведенных для этого площадках.

5. Запрещается распитие спиртных напитков на улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах или появление в общественных местах в нетрезвом состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство, общественную нравственность.

6. Лица, допустившие нарушение установленного порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях, привлекаются к административной ответственности со стороны уполномоченных органов.

7. Лица, допустившие нарушение установленного законодательством Республики Таджикистан порядка об упорядочении обычаев, торжеств и мероприятий, в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях привлекаются к административной ответственности со стороны уполномоченных органов.

8. На административно - территориальных пределах города Душанбе запрещается:

а) шуметь, свистеть, петь, играть на музыкальных инструментах или громко включать звуковую аппаратуру на улицах, площадях, садах, пляжах, в общественном транспорте, в других общественных местах, а также в общежитиях и квартирах с 2300 до 600;

б) катание на роликах и самокатах в парках, скверах, в земельных зонах, по проезжей части дороги, переход улиц и дорог в неустановленных для этих целей местах, что становится причиной нарушения общественного порядка, благоустройства и правил дорожного движения;

в) стоянка служебных автомашин в неустановленных для этих целей местах;

г) строительство и установка гаражей для индивидуальных машин без соотвествующего Постановления Председателя города Душанбе;

д) установка радиопередатчиков, магнитофонов, динамиков и репродукторов в окнах жилых домов и общежитий, на улицах и дорогах.

9. Граждане, нарушившие подпункты «а», «в», и «г» пункта 8 привлекаются к административной ответственности уполномоченным органом, в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях.


Раздел 3. Содержание жилого дома и придомовой территории

10. Жилищный фонд города Душанбе составляют жилые дома и помещения, а также другие здания, включенные в жилищный фонд после приёма для эксплуатации и законной регистрации в соответствии с требованием закона.

Виды жилищного фонда составляют: государственный жилищный фонд, общественный жилищный фонд, жилищный фонд строительно-эксплуатационых коллективов и индивидуальный жилищный фонд.

Граждане обязаны:

а) бережно относится к своему жилью, использовать его в соответствии с назначением, соблюдать правила пользования жильём и проживания согласно норм и правил установленных законами Республики Таджикистан, а также своевременно осуществлять оплату за жильё и коммунальное обслуживание.

б)граждане не в праве использовать жилые дома в ущерб государству и обществу.

в) выполнять требования, предусмотренные законами о санитарно-гигиенических,санитарно-эпидемиологических, экологических, архитектурно-градостроительных норми и правил и и противопожарном состоянии.

г)использовать территории зданий без причинения ущерба интересам других граждан и обществу.

Лица, не выполняющие обязательства по надлежащему использованию жилого фонда, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Также, граждане обязаны обеспечивать охрану жилых зданий, бережно относится к санитарно-гигиеническому и другому инженерному оборудованию общего пользования, соблюдать правила содержания жилого здания и территории вокруг жилых зданий, противопожарные правила, содержать в чистоте подъезды и лестницы, лифты и лестничные площадки, другие места общего пользования.

Размещение, строительство и ввод в эксплуатацию объектов осуществляется на основании утвержденной проектной документации, положительного заключения экспертизы, решения местного исполнительного органа государственной власти, разрешения органов государственного строительного контроля о выполнение строительно-монтажных работ.

Эксплуатация и ремонт государственного, кооперативного или частного жилого фонда, а также домов и квартир, являющихся личной собственностью, осуществляется с обязательным соблюдением единых норм и правил эксплуатации и ремонта жилищного фонда.

Жилищно-коммунальные управления, жилищно-строительные кооперативы, коменданты общежитий, товариществ собственников жилья, председатели махаллей и посёлков, граждане и другие ответственные лица обязаны обеспечивать систематический надзор и содержание территорий, закреплённых за ними, осуществлять жесткий контроль над техническим состоянием и внешним видом, отдельных частей, балконов, кровли, водопроводных труб, а также электрооборудования, внешних и внутренних частей зданий.

Обеспечивать поступление воды в канализацию и другие инженерные системы, сохранение указательных табличек с номерами, сохранность подъездов и их освещение при наступлении темноты.

11. Жилищно-коммунальные управления, жилищно-строительные кооперативы, коменданты общежитий, товариществ и обществ собственников жилья, председатели махаллей и микрорайонов, граждане, квартиросъёмщики и собственники индивидуальной жилплощади также обязаны:

а) соблюдать правила эксплуатации и содержания жилого фонда, строго соблюдать противопожарные правила, установленные для жилых домов;

б) контролировать сохранность линий электропередач, бережно эксплуатировать систему газо - и водоснабжения, не допускать утечки воды из водопроводных кранов и колонок водопроводных труб и загрязнённых унитазов и туалетов, систематически производить профилактический ремонт оборудования теплоснабжения;

в) содержать в рабочем состоянии приборы и счетчики на внутренних и придомовых водопроводных и канализационных системах.

12. Собственники жилья обязаны:

а) производить текущий ремонт жилплощади за свой счет;

б) своевременно производить оплату за коммунальные услуги (газ, электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, связь, вывоз мусора) в соответствии с установленными тарифами;

в) целесообразно и экономно использовать питьевую воду и электроэнергию.

13. Запрещается:

а) сбор и хранение различных предметов и бутылок во дворах жилых зданий, а также на территории торговых точек и коммунальных помещений (магазинов, столовых, ресторанов, мастерских);

б) использование газовых плиток для отапливания, забор горячей воды из отопительной системы;

в) заграждение балконов решеткой, застекление балконов и перепланировка квартиры без утвержденного проекта и разрешения местных органов градостроительства и архитектуры а также запрещается вывешивать одежду и другое на балконах жилых домов;

г) ограждение и захват земельных участков дворовой площади в том числе в целях озеленения;

д) строительство проходных и подъездов в жилых домах без соответствующих согласованных проектов;

е) самовольная реконструкция, изменение функционального назначения зданий, сооружений и их частей, а также изменение деталей, конструкций, декоративно – художественных элементов фасада.

14. Ущерб, причинённый личной квартире и в целом личному жилому зданию возмещается за счет нарушителей.

15.Подключение к водопроводным магистралям, канализации, оросительным системам, газо и тепломагистралям, электросети, в телефонную сеть и радио осуществляется только с разрешения руководителей соответствующих организаций на основании согласованных проектов с соблюдением технических условий. Самовольно проведенные подземные и наземные инженерные сети устраняются работниками соответствующих организаций и через соответствующие органы применяются необходимые к нарушителям меры.

Раздел 4.Улучшение благоустройства города Душанбе
16. Местные исполнительные органы государственной власти районов, руководители предприятий, организаций и все граждане столицы должны проявлять заботу об улучшении благоустройства столицы. Заказчикам жилых домов необходимо включать в проектно-сметную документацию расходы по единообразному остекленению балконов и зарешечиванию окон первых этажей, строительству навесов для проведения общественных и семейных мероприятий.

При проведении строительных и ремонтных работ строительные площадки должны содержатся в чистоте, иметь подъездные пути для обмыва машин и увлажнения строительного мусора и грунта, необходимые устройства, исключающие загрязнение улиц и воздушной среды города. Руководители строительных, ремонтно-строительных организаций при строительстве или капитальном ремонте дорог и тротуаров, инженерных подземных, наземных и воздушных сетей, при переносе или изменении габаритов воздушных линий, ирригационных сетей, при производстве земляных работ не должны допускать повреждения других объектов и зеленых насаждений. Все работы должны вестись строго по согласованию и под контролем эксплуатирующих эти объекты организаций, после получения специального разрешения.

17. Работники государственной автомобильной инспекции города Душанбе обязаны обеспечивать безопасность движения транспорта, пешеходов и строителей в зоне производства работ.

18. Таблички с наименованиями улиц, проспектов, световое оформление, фонари, вывески, рекламные проспекты должны находиться в исправном состоянии. Ответственность за сохранность и исправное состояние элементов наружного оформления возлагается на следующие структуры:

а) таблички наименовании улиц, проспектов, проездов, номерные знаки домов на жилищно – коммунальные управления, организации, учреждения и предприятия, независимо от форм собственности;

б) витрины, рекламно электронные надписи и баннеры и другое организациям, которым они принадлежат;

в) мемориальные доски, памятники, бюсты на улицах и проспектах по принадлежности их к органам и структурам, на балансе или в ведении, которых находятся эти имущества;

г) люки, колодцы, находящиеся на проезжей части улиц, тротуарах, придорожные знаки, озеленение территорий микрорайонов и махаллей на Государственное унитарное предприятие «Обу корези Душанбе», Открытое акционерное общество «Душанбегаз», Душанбинский Тепло-электроцентраль, Таджиктелеком и другие структури, пользующиеся этими люками и колодцами.

19. Запрещается;

а) менять или ликвидировать ирригационную сеть, гидротехнические сооружения, уменшать поперечный размер течения арыков и каналов, выбрасывать мусор в арыки, водные сооружения и гидротехнические объекты;

б) оформлять афиши, плакаты, стенды, вывески и электронные шиты с изображением обнаженных и полуобнаженных женщин и мужчин;

в) затаптывать зеление зони, аллеи, вырывать или унасить с собой цветы и газоны;

г) снимать и ломать инженерные сооружения (трубопроводы, осветительные средства, малые архитектурные формы);

д) эксплуатаровать территории объектов незавершенного строительства не по целевому назначению без соответствующего разрешения;

е) раскапывать без соответствующего разрешения дворы, улицы и площади, непринятие мер к приведению в надлежащее состояние мест раскопок, а также строительных площадок после окончания строительства и ремонтно - строительных работ.


Раздел 5. Соблюдение санитарного порядка и охрана окружающей среды
20. Граждане обязаны соблюдать чистоту в общественных местах.

21. Администрации предприятий, организаций, жилищно – коммунальные службы и другие структуры, независимо от ведомственного подчинения, арендаторы и домовладельцы обязаны:

а) содержать в надлежащем виде и порядке здания, сооружения и прилагающие территории, в том числе ирригационные сети, тротуары, зеленые насаждения и остановки транспорта;

б) устанавливать перед зданиями мусоросборники, которые должны плотно закрываться и своевременно обеспечивать их очистку;

в) содержать в соответствии с установленными нормами или по возможности сверх этих норм дворников, одетых в специальную форму и имеющих соответствующее орудие труда. На определенном месте жилого дома должна быть вывешена табличка с указанием фамилии дворника, ответственного за содержание территории;

г) ежедневно до 615 утра производить полную уборку территории, указанной в пункте «а» и поддерживать ее в чистоте в течении дня.

д)производить в осеннее – зимний период очистку тротуаров, площадок остановок пассажирского транспорта от грязи, снега и льда, а в период гололедицы посыпать их песком или опилками;

е) использовать по возможности техническое оборудование со средствами пылесборника.

22. Управления жилищно – коммунальных хозяйств, коменданты общежитий обязаны обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов, провести очистку и промывку мусорных ящиков.

23. Производить уборку общественных мест (дворовых) и общественных туалетов, площадки мусоросборников и выгребных ям и дезинфекцию не менее одного раза в три дня:

а) в жилых массивах и микрорайонах – Управлениям жилищных и коммунальных хозяйств, товариществом собственников жилья совместно со специализирующими предприятиями по вывозу мусора;

б) на предприятиях и организациях – администрацией,

в) на площадках – специализированными предприятиями по вывозу мусора

г) на улицах – соответствующими Управлениями эксплуатации дорог районов столицы.

24. Жильцы обязаны:

а) собирать бытовой мусор в закрытых пластмассовых ведрах и выносить их с 1800 до 600 в специально отведенные для этого места.

б) принимать обязательные меры по уничтожению мух, насекомых, грызунов и не препятствовать проведению профилактических мероприятий, соответствующими учреждениями.

25. Автохозяйства, и имеющие электрический транспорт организации и отдельные лица обязаны выпускать транспортные средства на улицы города чистыми, исправными, с хорошо отрегулированными двигателями, отвечающими техническим требованиям.

26. Сыпучие материалы (песок, грунт, строительный мусор и т.д.), которые могут загрязнять улицы, должны перевозится в специально оборудованных для этого машинах в увлажненном состоянии. Груз не должен превышать высоту бортов и должен закрыватся брезентом.

27. Запрещается;

а) сбрасывать мусор, снег, грязь и другие отходы на улицы города, газоны, цветники, в водоемы каналы, инженерные системы, ирригационные арыки и каналы, около электрических и телефонных опор, рядом с трансформаторными подстанциями, будками телефонных автоматов;

б) мойка автомобилей в неустановленных для этих целей местах,

в) выливать различные химические жидкости, кислоты, бензин и другие топлива, машинное и другие смазочные масла, щелочь и другие жидкости, портящие дорожные покрытия и атмосферную среду, устраивать складирование материалов на трассах электрических сетей.

г) нецелевое расходование питьевой воды;

д) самовольный и без разрешения слив технической воды в канализационные сети;

е) строить тандыр и пользоваться ими в неустановленных местах;

ж) сушить, чистить, выбеливать платья, ковры и другие вещи в не отведенных для этого местах;

з) расклеивать объявления на зданиях, заборах, деревьях, опорах, остановках и.т.д;

и) сжигать мусор и листья на улицах, в парках, скверах, на площадях и во дворах домов;

л) производить выпилку земли для изготовления кирпича;

м) самовольный захват зон ограждения каналов, возведение на арычной и ирригационной сети всякого рода строений (двор, гараж, туалет, ангар, коровник, топчан, стены и т.д), сужение русла арыков и каналов;

н) устраивать без разрешения коммунальных структур (главного управления по благоустройству города Душанбе, Управления жилищно – коммунальных хозяйств, Управлений эксплуатации дорог районов столицы и отдела государственной автоинспекции города Душанбе) автомобильные мостики для проезда транспорта над ирригационными сетями и каналами;

о) выдача разрешения водителям транспортных средств Управлением государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта города Душанбе структурами для осуществления пассажирских перевозок по протокольным дорогам, по которым согласно распоряжения Председателя города Душанбе запрещена перевозка пассажиров.

п) изготовление в домашних условиях и реализация в неустановленных и не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам местах пищи;

р) приготовление пищи в местах не приспособленных для ее приготовления и мойки использованной посуды;

с) торговать на базарах и других торговых точках без специальной одежды и нагрудного знака с указанием фамилии и имени лица, занимающегося торговлей;

т) торговля в неустановленных местах всеми видами товаров.

Граждане, нарушившие требование подпунктов «о», «п», «р» и «т» пункта 27 привлекаются к административной ответственности уполномоченными органами в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях и другими нормативно - правовыми актами.

За нарушение требований пункта «о» в соответствии с положениями действующих нормативно - правовых актов, руководство служб по регулированию в области транспорта в городе Душанбе и водители этих транспортных средств привлекаются к ответственности.

28. Граждане, проживающие в многоэтажных домах и частном секторе обязаны ежемесячно, не позднее 10 - го числа вносить плату за вывоз мусора на расчетные счета соответствующих коммунальных хозяйств посредством касс отделений Амонатбанка. Размер оплати определяется местным исполнительным органом государственной власти города Душанбе и осуществляется коммунальными структурами в соответствии с действующим порядком.

29. Управление ирригации, управления жилищно - коммунальных хозяйств районов, предприятий, организаций на своей территории и лица, через территорию которых проходят ирригационные сети, обязаны производить очистку этих сетей на территории дворов и прилегающих территорий улиц, содержать арыки и каналы в чистом и исправном состоянии.

Установить, что Управление ирригации Главного управления по благоустройству города Душанбе обязано производить очистку от ила каналов и ливнесбросов, а структуры местных исполнительных органов государственной власти районов города Душанбе очистку бытовых отходов. На территории дворов частного сектора очистка каналов и ирригационных сетей производится владельцами домов.

30. Зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, составляют городской зеленый фонд. Уход и содержание зеленых насаждениях является обязанностью каждого гражданина.

31. Ответственность за уход и сохранность зон зеленых насаждений возлагается (на оснований договоров) нижеследующим структурам:

а) в скверах, на магистралях, улицах, бульварах и площадях-на Управлении по эксплуатации дорог районов столицы;

б) в парках культуры и отдыха- на руководство парка;

в) возле домов микрорайонов, дорог и во дворах-на Управления жилищно-коммунальных хозяйств, если квартиры приватизированы- на председателей махаллей и жильцов;

г) возле общежитий–на администрацию и коменданта;

д) при школьных дворах, дворах больниц, высших учебных заведений и других организаций-на администрацию этих учреждений.

32. Руководители предприятий, учреждений ремонтно-строительных организаций при проведении строительных, землепланировочных и других работ в зоне зеленых насаждений обязаны ограждать деревья щитами, предохраняющими их от повреждений, не допускать обнажения корней деревьев, засыпку зеленых насаждений и ирригационной сети землей или строительным мусором. При устройстве тротуаров и дорог оставлять вокруг деревьев свободную площадь (лунки) диаметром не менее 1,5 метра.

33. Руководители и другие лица, ответственные за сохранность зеленых насаждений обязаны обеспечить их учет, систематический уход за почвой, ввод удобрений, борьбу с вредителями и болезнями деревьев и кустарников, очистку их от сухих веток, стрижку газонов, обрезку живой изгороди, ликвидацию сорняков.

34. Запрещается:

а) ломать и срезать деревья и кустарники, срывать или срезать ветки, цветы, вырезать надписи на деревьях, подвешивать к деревьям гамаки, веревки, провода, вбивать гвозди;

б) пересаживать или вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойкие, больные и в загущенных посадках без разрешения Управления охраны окружающий среды и непосредственного согласия структур, на балансе которых состоит зона зеленых насаждений;

в) сбрасывать на зеленые насаждения или в их вблизи химические растворы, промышленные отходы воды и другие вредные химические жидкости, устраивать игры (футбол, волейбол, теннис, и т.д), ездить по ним на велосипедах, мотоциклах, автомашинах, оборудовать стоянки автомашин.

35. В целях поддержания чистоты и наведения порядка в городе установить каждую первую и третью пятницу месяца санитарные дни.

36. Граждане, нарушившие требования пункта 34 привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях со стороны уполномоченного органа.

Раздел 6. Охрана общественного порядка и соблюдение

санитарного состояние на кладбищах.
37. Кладбища «Лучоб», «Сари Осиё», «Маркази» и «Шохмансур» находятся в ведении Главного управления по благостройству города Душанбе.

38. Администрации кладбищ обязаны:

а) обеспечивать и своевременно выполнять заказы граждан по организации захоронений с соблюдением санитарных норм и правил, осуществлять в соответствующем порядке уход за ними с оплатой по утвержденному прейскуранту;

в) предоставлять по заявкам граждан инвентарь (лопаты, машыни), лейки, грабли и прочее);

г) производить работы по благоустройству, озеленению территории кладбищ и уход за зелеными насаждениями;

д) содержать в порядке и ремонтировать могилы и памятники, находящиеся под охраной государства.

39. Запрещается:

а) устанавливать, переделывать и сносить надмогильные сооружения без разрешения администрации кладбищ;

б) выносить скот и загрязнять территорию кладбищ;

в) находиться на территории кладбищ после закрытия;

д) устраивать игры и гулянья, разжигать костры, распивать спиртные напитки на кладбищах.

Граждане, нарушившие вышеуказанные пункты, привлекаются к ответственности в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.Раздел 7. Порядок содержания собак, кошек

и других непродуктивных животных и птиц
40. В целях охраны здоровья населения и поддерживания санитарии в городе владельцы собак, кошек и других непродуктивных животных и птиц, обязаны:

а) строго соблюдать правила содержания собак, кошек и других непродуктивных животных и птиц;

б) содержать в чистоте помещение для собак, кошек и других непродуктивных животных и птиц, а также прилегающую территорию.

41. Категорически запрещается:

а) оставлять без надзора собак и кошек на территории учреждений, дворах и жилых многонаселенных домах;

б) выпускать и выводить собак, кошек и другие непродуктивные животные и птицы на территорию города, особенно кладбищ, выгуливание собак без намордника в парках культуры и отдыха, купание их в озерах и водоемах;

в) продажа, покупка, ввоз в город, передача другому владельцу собак, кошек и других непродуктивных животных и птиц без ветеринарных документов;

г) выбрасывать навоз в городские мусоросборники и мусорные ящики.Граждане и должностные лица, нарушившие требования указанных пунктов и подпунктов, привлекаются к ответственности в соответствии с нормативно - правовыми актами.Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет