Тасдиқлайман” Бухоро вилояти юридик техникуми директори, Махсус комиссия раиси Т. Р. ОчиловДата27.11.2022
өлшемі59.93 Kb.
#465876
тестлар


ТАСДИҚЛАЙМАН”
Бухоро вилояти юридик
техникуми директори,
Махсус комиссия раиси
_________ Т.Р.Очилов

Бухоро вилояти юридик техникумига ишга қабул қилиш бўйича


танловда иштирок этадиган номзодга бериладиган саволлар рўйхати
1. ТЕСТ САВОЛЛАРИ

1. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.Мирзиёев томонидан 2017 йил 19-сентябрь куни БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқда қандай муҳим масалалар бўйича Ўзбекистон позицияси маълум қилинди?


2. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат баайроғи тўғрисида”ги Қонуни қачон қабул қилинган?
3. Ўзбекистон Республикасини 2017-2021-йилларда ривожлантириш бўйича “ҲAРAКAТЛAР СТРAТЕГИЯСИ” бўйича Президент фармони қачон қабул қилинди?
4. Калькуляторсиз ҳисобланг: 12-6:3+2.4
5. Ўзбекистон Республикаси нечта давлат билан чегараланган?
6. Бувидан унинг набираси неча ёшда эканлигини сўрвшса, у унинг ёши набирасининг ёшининг ойлари сонига тенг деб жабоб берди.Набираси билан бувининг умумий ёши 65 ёш. Набира неча ёшда? Буви неча ёшда?
7. Конститутуциянинг қайси қисмида Ўзбекистон халқи инсонпарварлик демократик-ҳуқуқий давлат барпо этишни кўзлаётгани эътироф этилган?
8. Фуқаро тўлиқ муомала лаёқатига неча ёшда эга бўлади?
9. Субъектив ҳуқуқ бу....
10. Давлатнинг тузилиш шакллари қандай?
11. “Афлотун қонунлари моҳияти” кимнинг қаламига мансуб?
12. .“Тузук” иборасиқандаймаънонианглатади?
13. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг сенати аъзоси бўлиши учун қандай талаблар мавжуд?
14. Солиқларва бошқа мажбурий тўловларни жорий қилиш кимнинг ваколатига киради?
15. Жисмоний шахсларга етказилган маънавий зарарни ундириш қайси кодекс билан тартибга солинади?
16. Фуқаролик тўлиқ муомала лаёқатига неяа ёшдан эга бўлади?
17. Фуқаролик қачон ўзгаради?
18. Ишга қабул қилишда йўл қўйиладиган ёшни аниқланг.
19.Даъво қилишнинг умумий муддати қанча?
20. Қуйидагилардан қайси бири Олий Мажлис қонунчилик?
21. Ҳар бир шахс бевосита ўзи ва бошқалар билан биргаликда ваколатли давлат органларига, муассасаларига ёки халқ вакилларига ариза, таклиф ва шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг қайси ҳуқуқ ва эркинликлари гуруҳига киради?
22. ИнсонҳуқуқлариумумжаҳонДекларациясинечанчийилқабулқилинган?
23. Олий мажлис Қонунчилик палатасига депутатлар сайлашда сайлов тизимининг қайси моделидан фойдаланилади?
24. Маъмурийжавобгарликканечаёшданбошлабтортилади
25. Интизомийжазонингамалқилишмуддатиқанча?
29. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ жамиятнинг асосий бўғини бўлиб .........
27. Муайян мақсадларга эришиш учун тузилган тўла мустақил давлатларнинг кўнгилли иттифоқи бу...
28. Маъмурий - ҳуқуқий лаёқатга инсон қачон эга бўлади?
29. Қонунчиликпалатасива сенат аъзоларинингваколатмуддатинечайил?
30. ОлийМажлисқандайҳокимиятниамалгаоширади?
31. . Ўзбекистон Республикаси Президенти бўлиб кимлар сайланиши мумкин?
32. Жисмоний шахснинг ҳуқуқ лаёқати қачон вужудга келади?
33. Ўзбекистон Республикаси Давлат Мадҳияқачонқабулқилинган?
34.Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексида неча кун байрам кунлари деб эълон килинган?
35. Халқ ҳокимиятчилигиганималаркиради?
36. Янги ходим ишгакирди, унга 3 ойликсиновмуддатибелгиланди. Айтинг-чи, синовмуддатимеҳнатстажигакирадими?
37. Меҳнат шартномаси ходимнинг ташаббуси билан бекор қилинса, ходим қандай шартларга риоя қилиши керак?
38. 3 ёшга тўлмаган боласи бор аёл, агар бюджет ҳисобидаги корхонада ишлаётган бўлса, ҳафтасига неча соат ишлаши керак?
39. Вилоят, шаҳар, туман ҳудудидаги вакиллик ва ижро етувчи ҳокимиятга ким раҳбарлик қилади?
40. ЎзбекистонРеспубликасиномидан Президентдан бошқа янақайси орган ишолиб бориш ҳуқуқига эга ?
41. ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентиваколатитугагандансўнгқандайлавозимегасибўлади?
42. Халқҳокимиятчилигиганималаркиради?
43. ЎзбекистонРеспубликасиКонституциясинингтамалғоясиниайтинг:
44. Қайси жавобда ахборот ўлчов бирликлари тўғри кўрсатилган?
45. Мамлакатимизда 1-ЭХМ қачон ишлатилган.
46. Компьютернинг асосий қурилмаларига нималар киради?
47. Microsoft Excel дастури бу.....
48. Microsoft Excel дастурида ҳар бир ячейкага қандай кўринишдаги ахборотни ўз ичига олиши мумкин?
49. Power Point дастурининг вазифаси нимадан иборат?
50. Килобайт неча байтдан иборат?
51. Байт неча битдан иборат?
52. Ахборот қандай сифатларга эга бўлиши керак?
53 Ахборотнинг энг кичик ўлчов бирлиги нима?
54. Микропроцессор нима?
55. Маълумотлар омбори нима ?
56. Математик мантиқий моделлар қайси модел гурухига киради ?
57. Сиз компютерга янги монитор уладингиз. Ушбу ҳолатда ишни давом эттириш учун операцион тизимни қайта ўрнатиш керак-ми?
58. Дастур интерфейсининг расмда белгиланган майдони қандай номланади?

59. График муҳаррир қандай мақсадда қўлланилади?


60. Апатрирлар – бу......
61. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига кўра Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг сайловдан кейинги биринчи йиғилиши қачон чиқарилади?
62. Мулкдорларнинг қандай бурчлари мавжуд?
63. миилий истиқлол мафкураси нимани таъминлашга хизмат қилади?
64. Ўзбекистон Республикасида солиқларни қайси орган жорий қилади?
65. Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсат юритишда нималарга асосланади?
66. Ўзбекистон Республикаси фуқароси бир вақтнинг ўзида нечтадан ортиқ давлат ҳокимияти вакиллик органи депутати бўлиши мумкин эмас?
67. Коституцияга мувофиқ “..... жамоат бирлашмаларининг ҳуқуқдари ва қонуний манафаатларига риоя этишни таъминлайди.”
68. Сўроқ ўрнига нечи рақами бўлиши керак?

69. Ориф кунига 8 соат ишлайди. Ҳар бир соат учун Воҳиддан кўра икки баробар ортиқ ҳақ олади. Воҳид кунига 12 соат ишлайди, шундан 4 соатига оддий соатга нисбатан икки баробар кўп ҳақ олади. Кимнинг кунлик моаши кўпроқ.?
70. Буюк саркарда Искандар Зулкайнарнинг қўшинлари орасида махсус 700 кишилик сараланган жангчилари бор эди.Уларнинг бир хислатлари туфайли рақиб қўшинлари улар билан жанг қилишга қийналар эди. Савол6 Саралган жангчиларнинг қандай ҳислати бор эди?
71. Суғурта нима?
72. Товар нархи ошганда.......
73. Қуйидаги хусусиятларнинг қайси бири бозор иқтисодиётига мос эмас?
74. Бозорнинг асосий афзаллиги нимада?
75. Иқтисодий давр нимани ўз ичига олади?
76. Миллий даромаднинг аҳоли манфаати учун бевосита сарфланадиган қисми:
77. Иқтисодий ўсишнинг қайси шакли иқтсиодиётнинг равонривожланишини тўлароқ акс эттиради?
78. Иқтисодий ислохотлар нима?
79. Адам Смит тилга олган «Кўзга кўринмас қўл» нима?
80. Қуйидагиларни қайси бири ишлаб чиқаришнинг моддий омили ҳисобланмайди?
81. Иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг асосий йўналишларидан қайси бири бозор иқтисодиётига ўтишнинг шарт-шароитларини вужудга келтиради?
82. Давлат рўйхатидан ўтмаган ишлаб чиқариш қандай иқтисодиёт деб аталади?
83. 4 та 4 сонидан турли математик (қўшиш,айириш, кўпайтириш, бўлиш) амалларини бажариб
20 сонини чиқаринг.
84. 1 дан 100 гача сонлар орасида нечта 9 бор?
85. Цивилизация” дегани бу.......
86. Тегишли сонни қўйинг?

87. Етишмайдиган ҳарфни қўйинг

88. Меҳнат тақсимоти - ?
89.Иқтисодий давр нимани ўз ичига олади?
90. Ўзбекисто Республикаси Ҳисоб палатаси қандай орган?
91. Қуйидаги аёллардан қайси бирлари иш берувчи ташаббучи билан ишдан бўшатилиши мумкин эмас?
92. Меҳнат кодексига асосан меҳнат интизомини бузган шахсга нисбатан қандай интизомий жазо чоралари қўлланилиши мумкин?
93. Ўзбекистон Республикаси нечта давлат билан чегарадош?
94. Ўзбекистон Республикасининг ер майдони қанчани ташкил этади?
95. Ўзбекистон Республикаси “Давлат тили тўғрисида”ги Қонун қачон қабул қилинган?
96. Тошкент шаҳрида Амир Темур ҳайкали қачон ўрнатилган?
97. Ўзбекистон Республикасида 2006 йил қандай номланган?
98. Ишчининг маоши дастлаб 20% га, сўнгра 20 % га оширилган бўлса, унинг маоши неча фоизга ошган?
99. Агар ҳозир вақт 11:38 бўлса, 99 дақиқадан кейин соат неча бўлади?
100. Зарар деганда нимани тушунасиз?
101. Мажбурий меҳнат деганда нимани тушунасиз?
102. Кириш имтиҳонлари топширишга рухсат этилган ходимларга олий ўқув юртларига кириш учун қанча муддат таътил берилади?
103. Ўн саккиз ёшга тўлмаган ходимларга бериладиган йиллик таътил миқдори қандай белгиланади?
104. Меҳнат муҳофазаси қандай босқичдан иборат?
105. Коррупция сўзи қайси тилдан олинган ва қандай маънони билдиради?
103. Ўзбекистон Меҳнат Кодексининг 181-моддасига асосан нечта интизомий жазо чораси мавжуд?
104. Меҳнатни муҳофаза қилишга доир қонунлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида нималарни биласиз?
105. Меҳнатни муҳофаза қилиш масалалари бўйича техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлари тўғрисида нимани тушунасиз?
106. Ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ходисалар ва касб касалликлари деганда нимани тушунасиз?
107. Тошкент шаҳрида Амир Темур ҳайкали қачон ўрнатилган?
108. Отаси ўғли билан бирга 42 ёшга тенг, ўғли ва бувасининг ёши 67 га тенг, отаси ва буваси бирга 87 ёшда. Ўғли, отаси ва буваси алоҳида неча ёшга тенг.
109. Ака-ука Шерзод ва Бегзодлар оғир атлетика билан шуғулланадилар. Бир куни Шерзод айтди “ука менга иккита гантелингни берсанг менда икки баробар кўпроқ бўлар эди». Бегзод жавоб берди: “Ака, шу ҳам инсофданми?! Ундан кўра сиз менга иккита гантелингизни беринг шунда иккаламизда тенг, баробар бўлади. Савол: ака-укаларда нечтадан гантел бор?
110. Арифметик прогрессиянинг кейинги ҳадини топинг.
8, 13, 18, 23,…… 133.
111. Арифметик прогрессиянинг кейинги ҳадини топинг.
17, 19, 21, 23,…… 134.
112. Агар бунунги кун душанбадан кейин келмаса ва пайшанбадан олдин бўлмаса, кеча ва эртага якшанба эмас, эртадан кейин эса шанба бўлмайди ва кечадан олдин чоршанба эмас эди. Бугун хафтанинг қайси куни эканлигини аниқланг?
113. Юридик шахсни ташкил этиш, қайта ташкил этиш ва тугатиш билан боғлиқ бўлган низолар қандай низолар турига киради?
114. Жамоа шартномаси тушунчасига тариф беринг?
115. Кимлар иш берувчилар бўлиши мумкин?
116. Мурожаатларнинг турларини санаб беринг? 16. Ишончнома кўпи билан нечи йил муддатга берилади?
117. Солиқ муносабатлари субъектларини айтиб беринг ?
118. Меҳнат муҳофазаси қандай босқичдан иборат?
119. Молиявий муносабатларнинг моҳиятини қуйидагилардан қайси бири тўла характерланади?
120. Юридик шахслар тушунчасига оид белгиларни аниқланг:
121. Ўзбекистон Республикасининг миллий валютаси "cўм" қачондан муомалага
киритилган?
122. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турларини кетма-кетликда кўрсатинг?
123. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига мувофиқ қонунчилик ташаббуси
ҳуқуқига эга субъектлар сони нечта?
124. Давлатнинг фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда иштирок этишда кандай мулк
билан жавоб беради?
125. Ўн олти ёшга тўлган вояга етмаган шахс меҳнат шартномаси бўйича ишлаётган
бўлса ёки ота-онаси, фарзандликка олувчилари ёхуд ҳомийсининг розилигига биноан
тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланаётган бўлса, у тўла муомалага лаёқатли деб
эълон қилиниши мумкин. Бунга тўғри келадиган атамани топинг?
126. Интеллектуал мулк объектлари жумласига нималар киради?
127. Мол-мулкни бошқа шахсга ўтказишни тақиқлаб қўйиш ва тақиқни бекор қилиш ҳуқуқи йўқ субъектни белгиланг.
128. Инсон тафаккурида вужудга келадиган, ижтимоий характерга эга бўлган,
руҳиятга кучли таъсир кўрсатиб, жамият ва одамларни ҳаракатга келтирадиган, уларни
мақсад-муддао сари етаклайдиган тушунча бу –
129.“Эмоция” сўзини ўзбек тилига таржима қилинганда у қандай маънони кўпроқ англатиши мумкин?
130. Одамнинг ўз хатти-ҳаракатлари, хис-туйғулари, хулқ-атвори кабиларни бошқара билишда акс этувчи сифат қандай номланади?

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет