Тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт / Договор о государственных закупках товаров № Павлодар қ. 2010 жылғы маусым «Павлодар облысының Статистика департаменті»Дата27.06.2016
өлшемі226.71 Kb.
Тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы шарт / Договор о государственных закупках товаров №

Павлодар қ. 2010 жылғы « » маусым

«Павлодар облысының Статистика департаменті» ММ, 2009 жылғы 11 ақпаннан Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 2960-1945-ММ, Павлодар қ., Генерал Дүйсенов к-сі, 9, СТН 451700028067, бұдан әрi Тапсырыс берушi деп аталатын бастық Сұлтанова Дана Шәкенқызы атынан, бiр тараптан және _____________бұдан әрi Өнiм берушi деп аталатын директор __________ атынан негiзiнде әрекет ететiн Жарғының, екiншi тараптан, "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Заңның (бұдан әрi - Заң) және 2010 жылғы ______ өткен № ____ баға ұсыныстары тәсілімен мемлекеттiк сатып алу қорытындылары негiзiнде осы Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты (бұдан әрi - Шарт) жасасты және төмендегiлер туралы келiсiмге келдi:

  1. Өнiм берушi____________ мөлшердегi сомаға (бұдан әрi - Шарттың бағасы) ҚҚС есебімен тауарларды Тапсырыс берушiге жеткiзудi мiндетiне алды.

БЖК шығыстары 606001000132

606 – ҚР Статистика агенттігі;

001 000 – Статистикалық қызмет және мемлекеттік статистиканы салааралық үйлестіру саласындағы реттеу бойынша қызметтер.

132 – Дәрі-дәрмектер және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу

2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсiндiрменi бiлдiретiн болады:

1) "Шарт" - Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi арасында Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тiркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бiрге, сондай-ақ шартта сiлтеме бар барлық құжаттамамен бiрге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

2) "Шарттың бағасы" Тапсырыс берушi Шарттың шеңберiнде Өнiм берушiге өзiнiң шарттық мiндеттемелерiн толық орындағаны үшiн төленуге тиiс соманы бiлдiредi;

3) "Тауарлар": автомобилдік дәрі қобдиша затының мағынасы ҚР ДМ белгіленген талаптарына.

4) "Iлеспе көрсетiлетiн қызметтер" Тауарларды берудi қамтамасыз ететiн қызметтердi, мәселен, тасымалдау және және мәселен, монтаждау, iске қосу, техникалық жәрдем көрсету, оқыту қамтылатын кез келген басқа да көмекшi қызметтер және Өнiм берушiнiң осы Шартта көзделген басқа да осыған ұқсас мiндеттерiн бiлдiредi;

5) "Қызмет көрсету" - Тапсырыс берушiнiң мұқтажын қанағаттандыратын, заттық нәтижеге ие емес, қызмет;

6) "Тапсырыс берушi"- «Павлодар облысының Статистика департаменті» ММ

7) "Өнiм берушi" –

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлiгi болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын тауарлардың тiзбесi (Шартқа №1 қосымша).

4 Өнiм берушi тауарды шартқа сәйкес сапада сатуды және берудi, ал Тапсырыс берушi қабылдауды және төлеудi мiндетiне алады. Ақы төлеу нысаны Павлодар қ., Генерал Дүйсенов к-сі, 9 мекенжайы бойынша орналасқан толық көлемде Тапсырыс берушінің қоймасына тауарды нақты жеткізу бойынша 100% аударым арқылы.

5. Жеткізу мерзiмi – 2010 жылдың маусым айы. Төлеу мерзімі – ақы төлеу алдындағы құжаттарды ұсынған күннен бастап 10 күн ішінде.

6. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: шот, шот-фактура, жүкқұжат.

7 Өнiм берушiнi таңдауға негiз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтiн талабы жағдайында мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерiстер енгiзуге:

1) осы тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартта көрсетiлген тауарлар бiрлiгi үшiн бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың көлемiндегi қажеттiлiктiң азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлiгiнде жол берiледi. Тауарларды мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды сатып алу үшiн мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегiнде жол берiледi;

2) егер өнiм берушi тауарды мемлекеттiк сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерiсiнде тауар бiрлiгiне берiлетiн бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудiң неғұрлым үздiк сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзiмiн және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерiстер енгiзуге жол берiледi;

3) егер мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үдерiсiнде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келiсiмi бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлiгiнде;

Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi осы тармақта көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.

8. Осы Шарт шеңберiнде берiлетiн тауарлар немесе көрсетiлетiн қызметтер техникалық ерекшелiкте көрсетiлген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиiс.

9. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бiр ережелерiн, сондай-ақ Тапсырыс берушi немесе осы Шартты орындау үшiн Өнiм берушi тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдердi, үлгiлердi немесе ақпаратты ашпауға тиiс. Көрсетiлген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық мiндеттемелердi орындау үшiн қажеттi шамада берiлуге тиiс.

10. Өнiм берушi Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты iске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиiс.

11. Тапсырыс берушi немесе оның өкiлдерi тауарларға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргiзуi мүмкiн. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнiм берушi жүктейдi. Тапсырыс берушi 5 күн ішінде осы мақсаттарға арналған өзiнiң өкiлдерi туралы жазбаша түрде және уақтылы Өнiм берушiге хабар беруі тиiс.

12. Техникалық бақылау және сынақ Өнiм берушiнiң аумағында, тауарларды жеткiзу орнында және/немесе соңғы пунктiнде жүргiзiлуi мүмкiн. Егер олар Өнiм берушiнiң аумағында жүргiзiлсе, Тапсырыс берушiнiң инспекторларына Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз барлық қажеттi құралдар берiлетiн және жәрдем көрсетiлетiн болады.

13. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар талаптарға сай келмесе, Тапсырыс берушi олардан бас тарта алады және Өнiм берушi ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын қосымша шығынсыз қажеттi өзгерiстер енгiзедi.

14. Жоғарыда көрсетiлгендердiң бiр де бiр тармағы Өнiм берушiнi осы Шарт бойынша кепiлдiктерден немесе басқа да мiндеттемелерден босатпайды.

15. Өнiм берушi тауарларды оларды соңғы тағайындалған пунктiне тасымалдау кезiнде зақымдануды немесе бұзылуды болдырмауға қабiлеттi орауға қамтамасыз етуi тиiс. Орам қандай да болмасын шектеулерсiз қарқынды көтергiш-көлiк өңдеуiне және тасымалдау кезiндегi экстремалды температураның, тұз бен жауын-шашынның, сондай-ақ ашық сақтаудың әсерiне төзуге тиiс. Оралған жәшiктердiң габаритiн және олардың салмағын анықтау кезiнде жеткiзу пунктiнiң алыстығы және тауарларды алып жүрудiң барлық пункттерiнде қуатты жүк көтергiш құралдардың болуы ескерiлуi қажет.

16. Жәшiктердi орау мен таңбалау, сондай-ақ iшiнен және сыртынан құжаттамалау Тапсырыс берушi белгiлеген арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуге тиiс.

17. Тауарларды берудi Өнiм берушi сатып алынатын Тауарлардың/Көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесiнде айтылған Тапсырыс берушiнiң талаптарына сәйкес мынадай түрде жүзеге асырады:

а) Жергілікті тауарлар үшiн:

1) тауардың шыққан жерi туралы сертификат.

18. Өнiм берушi Тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн беруге тиiс. Осы тауарларды тағайындалған пунктiне дейiн тасымалдауды Өнiм берушi жүзеге асырады және төлейдi, ал оған байланысты шығыстар Шарттың бағасына қосылады.

19. Осы Шарттың шеңберiнде Өнiм берушi Шарттың №1 қосымшасына сәйкес баға ұсынысында көрсетiлген қызметтердi көрсетуге тиiс.

20. Iлеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгiзiлуге тиiс.

21. Өнiм берушi Шарт шеңберiнде берiлген Тауарлар, егер Шартта өзгеше көзделмесе, жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы түрленулерi көрсетiлген жаңа не сериялық модель болып табылатындығына кепiлдiк бередi. Өнiм берушi, бұдан әрi, осы Шарт бойынша берiлген Тауарлар Тапсырыс берушiнiң елi үшiн әдетте қолайлы жағдайларда берiлген Тауарларды қалыпты пайдаланған кезде конструкцияларына, материалдары мен жұмысына байланысты ақаулары болмайтындығына бұдан әрi кепiлдiк бередi.

22. Бұл кепiлдiк Тауарлардың бүкiл партиясын немесе оның бөлiгiн нақтылы жағдайға және оларды Шартта көрсетiлген тағайындалған нақты пунктiне қабылдағанға орай 3 ай iшiнде жарамды.(кепiлдiктiң талап етiлетiн мерзiмi көрсетiлсiн)

23. Тапсырыс берушi Өнiм берушiнi осы кепiлдiкке байланысты барлық талап қоюлар туралы 3 жұмыс күні ішінде жазбаша түрде жедел хабардар етуге мiндеттi.

24. Осындай хабарламаны алғаннан кейiн бір күн ішінде Өнiм берушi ақау шыққан Тауарды немесе оның бөлiгiн Тапсырыс берушiнiң тарапынан қандай да болмасын шығынсыз жедел жөндеуге немесе алмастыруға тиiс.

25. Егер Өнiм берушi хабарлама алып, Тапсырыс берушi талап еткен мерзiмде ақауды(ларды) жөндемесе, Тапсырыс берушi Өнiм берушi есебiнен және Тапсырыс берушi Өнiм берушiге қатысты Шарт бойынша иеленуi мүмкiн басқа да құқықтарға қандай да болмасын залалсыз ақауларды жөндеу жөнiндегi қажеттi санкциялар мен шараларды қолдана алады.

26. Өнiм берушiге берiлген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың 4 және 5 тармақтарында көрсетiлген нысанда және мерзiмде жүргiзiлетiн болады.

27. Тапсырыс берушi Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушiнiң баға өтiнiмiнде ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиiс.

28. Екi тарап қол қойған жазбаша өзгерiстердi қоспағанда, Шарттың құжаттарына ешқандай ауытқулар немесе өзгерiстер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшелiктер, тиеу, орау әдiстерi, жеткiзу орны немесе өнiм берушi көрсететiн Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жiберiлмейдi.

29. Егер кез келген өзгерiс Өнiм берушiге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлiгiн беру үшiн қажеттi құнның немесе мерзiмнiң азаюына әкелетiн болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесi немесе сол немесе өзгелерi тиiстi түрде тек Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінен кейін түзетулер енгізіледі.

30. Өнiм берушi қандай да болмасын бiреуге осы Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн Тапсырыс берушiнiң алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз не толық не iшiнара бермеуге тиiс.

31. Тауарларды жеткізу Өнiм берушiмен Шартта көрсетiлген мерзімге сәйкес жүзеге асырылуы тиiс.

32. Тапсырыс берушi тарапынан тауар берудi орындауды кешiктiру оған жүктелетiн мынадай санкцияларға әкелуi мүмкiн: Шартты орындауды қамтамасыз етудi ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшiн жою.

33. Егер Шартты орындау кезеңiнде Өнiм берушi кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткiзуге және қызметтердi көрсетуге кедергi келтiретiн жағдайларға тап болса, Өнiм берушi Тапсырыс берушiге бір жұмыс күні ішінде тез арада кешiгу фактiсi, оның шамамен ұзақтығы және себебi (терi) туралы жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Өнiм берушiден хабарлама алғаннан кейiн Тапсырыс берушi жағдайды бағалауға тиiс және өзiнiң қалауы бойынша Өнiм берушiнiң Шартты орындау мерзiмiн ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтiнiне түзетулер енгiзу жолымен қол қойылуы тиiс, немесе бас тартылуы мүмкін, бұл жағдайда Өнім беруші Шарттың барлық міндеттерін орындауы тиіс.

34. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнiм берушi тауарларды Шартта көзделген мерзiмде бере алмайтын болса, Тапсырыс берушi өзiнiң басқа құқықтарына зиян келтiрместен, шарт шеңберiнде әрбiр мерзiмi өткен күн үшiн Шарттың бағасынан 1 (бір) % соманы тұрақсыздық айыбы түрiнде шегерiп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшiн қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян келтiрместен, Тапсырыс берушi Өнiм берушiге мiндеттемелердi орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жiбере отырып, осы Шартты толық немесе iшiнара бұза алады:

а) егер Өнiм берушi Тауарды Шартта көзделген мерзiмде (дерде) немесе Тапсырыс берушi берген осы Шартты ұзарту кезеңi iшiнде бере алмаса;

б) егер Өнiм берушi Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзiнiң мiндеттемелерiн орындай алмаса.

36. Өнiм берушi, егер Шартты орындауды кешiктiру форс-мажор жағдайларының нәтижесi болса, өзiнiң Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершiлiк жүктемейдi.

37. Осы Шарттың мақсаты үшiн "форс-мажор" Өнiм берушiнiң есебiне және салақтығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнiм берушi тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны бiлдiредi. Мұндай оқиғалар әскери iс-қимылдар, табиғи немесе зiлзала апаттары, iндет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты iс-қимылдарды қамтуы мүмкiн, бiрақ олармен шектелмейдi.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнiм берушi Тапсырыс берушiге мұндай жағдайлар мен олардың себептерi туралы үш жұмыс күні ішінде тез арада жазбаша хабарлама жiберуге тиiс. Егер Тапсырыс берушiден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнiм берушi Шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсiлдерiн жүргiзедi.

39. Тапсырыс берушi, егер Өнiм берушi банкрот немесе төлеуге қабiлетсiз болса, Өнiм берушiге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады  және Тапсырыс берушi, егер Шартты бұзу iс-әрекеттердi жасауға немесе Тапсырыс берушiге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнiм берушiге қатысты ешқандай қаржылық мiндеттемелер жүктемейдi.

40. Тапсырыс берушi Өнiм берушiге тиiстi жазбаша хабарлама жiбере отырып, оның бұдан әрi орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебi көрсетiлуге тиiс, күшi жойылған шарттық мiндеттемелердiң көлемi, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшiне енген күн айтылуға тиiс.

41. Жоғарыда көрсетiлген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнiм берушi Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнiм берушiге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттiк сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкiн. Өнiм берушiге мұндай негiздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемiн талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi тiкелей келiссөздер процесiнде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келiспеушiлiктердi немесе дауларды шешуге бар күш-жiгерiн жұмсауға тиiс.

44. Егер осындай келiссөздер басталғаннан кейiн 21 (жиырма бiр) күн iшiнде Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгенi осы мәселенi Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешудi талап ете алады.

45. Шарт мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде жасалады. Шартты төрелiкте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттiк немесе орыс тiлдерiндегi данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиiс.

46. Шартқа сәйкес тараптардың бiрi екiншi тарапқа жiберетiн кез келген хабарлама кейiннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрiнде жiберiледi.

47. Хабарлама жеткiзiлгеннен кейiн немесе күшiне ену көрсетiлген күнi (егер хабарламада көрсетiлсе) күшiне енедi, ол бұл күндердiң қайсысы кеш болатындығына байланысты.

48. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиiс.

49. Осы Шартта Тапсырыс берушi мен Өнiм берушi белгiленген тәртiппен келiсiлген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де шарттар көзделуi мүмкiн.

50. Осы Шарт Тапсырыс берушi оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң аумақтық қазынашылық бөлiмшелерiнде тiркеуден өткiзгеннен кейiн күшiне енедi және 2010 жылдың «30» маусымына дейін қолданыста болып саналады.ГУ “Департамент статистики Павлодарской области”, свидетельство о Государственной регистрации № 2960-1945-ГУ от 11.02.2009 г., г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова 9, РНН 451700028067, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Начальника Султановой Даны Шакеновны, действующего на основании Положения с одной стороны и ________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора__________ действующий на основании _________, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом ценовых предложений № , прошедших " " 2010 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары на сумму в размере __________ (далее - цена Договора) с учетом НДС.

КБК расходов 606001000132

606 – Агентство РК по статистике;

001 000- Услуги по регулированию в области статистической деятельности и межотраслевой координации государственной статистики;

132 – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения.

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) "Цена Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) "Товары": означает аптечки автомобильные согласно установленных требований МЗ РК .

4) "Сопутствующие услуги" означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) "Услуги" - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;

6) "Заказчик" – ГУ «Департамент статистики Павлодарской области»

7) "Поставщик" –

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;2) перечень закупаемых товаров (приложение № 1 к Договору).

4. Поставщик обязуется продать и поставить, а Заказчик принять и оплатить товар в количестве и качестве в соответствии с Договором. Форма оплаты перечисление -100%, по факту поставки товара на склад Заказчика по адресу: г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 9 в полном объеме.

5. Срок поставки - июнь 2010 года. Сроки выплат – в течение 10 дней со дня представления документов предшествующих оплате.

6. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет, счет-фактура, накладная.

7. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, при условии неизменности цены за единицу товара, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров;

2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товаров предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товаров, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товаров;

3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товар и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товар изменились в сторону уменьшения.

Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика

8. Товары поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. Заказчик должен в течении 5 дней письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, предназначенных для этих целей.

12. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика, в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика, инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

13. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают требованиям, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

14. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

15. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

16. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

17. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Услуг следующим образом:

а) Для местных Товаров:

1) сертификат о происхождении товара.

18. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

19. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в ценовом предложении в соответствии с Приложением № 1 к Договору.

20. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

21. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

22. Эта гарантия действительна в течение 3-х месяцев после доставки всей партии Товаров и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

23. Заказчик обязан в течении 3 рабочих дней оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

24. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течении одного дня со дня получения уведомления как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

25. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

26. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Договора.

27. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его ценовой заявке.

28. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки товара, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

29. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом могут корректироваться только с письменного согласия Заказчика.

30. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

31. Поставка Товаров должны осуществляться Поставщиком в в соответствии со сроками, указанным в Договоре.

32. Задержка с выполнением поставки товара со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку товара.

33. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно в течении одного рабочего дня направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора, либо отклонить, в этом случае Поставщик обязан выполнить все условия Договора.

34. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 1 (Один) % от цены договора за каждый день просрочки.

35. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

а) если Поставщик не может поставить Товар в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.

36. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

37. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

38. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен в течении трех рабочих дней незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

39. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

40. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

41. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

42. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.

43. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

44. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

45. Договор составлен на государственном и русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

46. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

47. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

48. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

49. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

50. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует до «30» июня 2010 года.51. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелерi/ Адреса и реквизиты Сторон:

ТАПСЫРЫС БЕРУШI                        

«Павлодар облысының

Статистика департаменті» ММ

140000 Павлодар қ.,

Генерал Дүйсенов к-сі, 9,

Павлодар облысы бойынша

Қазынашылық департаментіндегі ЖСК 000120200

БСК 195301070,

СТН 451700028067

ММ бастығы

_____________________________ Д.Ш. Сұлтанова


ӨНIМ БЕРУШI
________________________

Заң кеңесшісі Е.Е. Аяпанов2010 жылдың _______________бастап тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы № __ шартқа

1 қосымша


Приложение № 1

к договору № __ о государственных закупках товаров от ____________ 2010 годаТауар атауы

Наименование товараӨлшем бірлігі Ед. изм.

Саны

КоличествоБағасы

Цена


Сомасы

Сумма


Аптечка автомобильная

Автомобилдік дәрі қобдишасыШт

Дана


14БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО
Жалпы сомасы:

На общую сумму:
ТАПСЫРЫС БЕРУШI                        

«Павлодар облысыныңСтатистика департаменті» ММ
ММ бастығы

____________________________ Д.Ш. Сұлтанова

ӨНIМ БЕРУШI


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет