Вела пеева село бойноДата20.07.2016
өлшемі130 Kb.


ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА
ВЕЛА ПЕЕВА” СЕЛО БОЙНО , ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Утвърждавам:

Директор:.............

/ Б. Тодорова /


ПРАВИЛНИК


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦДГ „ ВЕЛА ПЕЕВА ”

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

● организацията и ръководството на ЦДГ „ Вела Пеева ” село Бойно;

● условията за приемане на децата;

● правата и задълженията на персонала и родителите;

● организацията на възпитателно-образователната работа и медицинското обслужване.

Той е изготвен в съответствие със ЗНП, ППЗНП и всички подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността в учебно-възпитателните звена на Република България. С него се уреждат всички условия за организация на цялостната дейност на детското заведение, както и правата и задълженията на служителите. Разпоредбите на този Правилник не противоречат на длъжностните характеристики, валидни в системата на образованието, и имат поверителен характер.Чл. 2. Детската градина е открита за деца от 3 год. до постъпването им в първи клас.

Чл. 3. Децата, навършили 7 години, които по здравословни причини не могат да постъпят в първи клас, представят документи от диагностична комисия към РИО на МОМН гр.Кърджали и продължават да посещават детското заведение още една учебна година.

Чл. 4. Детската градина осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

Чл.5. Режимът на работа в детската градина е целодневен. В детската градина се отглеждат и възпитават деца в смесена по възраст група.

Чл.6.ЦДГ„Вела Пеева” осигурява възпитание и подготовка според Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за училище.

Чл. 7. ЦДГ осигурява условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.

Чл. 8. ЦДГ „ Вела Пеева ” носи отговорност за:

1. изпълнението на ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка;

2. наличието на условия, гарантиращи опазване живота и здравето на децата по време на престоя им в детското заведение и при организиране на образователни инициативи в извънучебна среда;

3. недопускане на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателно-образователния процес;

4. овладяване на образователния минимум за предучилищно възпитание и подготовка като необходима основа за бъдещо обучение и развитие.

Чл. 9. Съгласно чл. 25, ал.1 от ППЗНП детската градина има право на:

1. Наименование, седалище и официален адрес

2. Собствен кръгъл печат

3. Банкова сметка

4. Данъчен номер и шифър по Булстат .
Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел първи
Форми на обучение


Чл. 10. (1) Съгласно чл. 78, чл. 79 и чл. 80 от ППЗНП формата на обучение е целодневна и се организира в група.

(2) Обучението се провежда по годишно разпределение.

(3) Формата на обучение включва педагогическо взаимодействие, организирано в ситуации по направления, предвидени в държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
Глава трета

ДЕйНОСТИ

Раздел първи
Възпитателно-образователна дейност


Чл.11. Възпитателно-образователната дейност в детското заведение е дело на педагогическия състав. Тя се осъществява от учителите под непосредственото ръководство и контрол на директора и при творческо изпълнение на програмите и насоки на МОМН.

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовността на децата за училище.

Учебните програми определят структурата и обема на учебното съдържание по образователни направления. В началото и в края на всяка учебна година учителите извършват диагностични процедури на всяко дете по образователни направления и отразяват в дневника резултатите и направените констатации.Чл.12. Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните потребности, като се осигурява необходимо време за игри, занимания, хранене, сън и други дейности. Децата се предпазват от физическа преумора, от обективни и субективни опасности.

Чл.13. Обстановката в детската градина се организира така, че да създава възможност за свободни и достъпни зони за дейности (кътове, центрове) за самостоятелност в избора на информация, на играчки, на материали за игра и занимания. Оборудването на тези кътове за различни дейности, както и обогатяване на материалите в тях е задължение на учителите.

Чл.14. Учителите сами преценяват и подбират времетраенето на организираните занимания и учебни форми, съдържанието, средствата и подходите, като стимулират познавателната активност, самостоятелността на избора и свободата на действията, богатството на въображението и умението на детето да се ориентира в динамично променящата се среда, използват многообразието на природната среда и естествено закаляващите фактори. При определяне броя от учебни ситуации задължително трябва да спазват посочения в програмата, по която работят, хорариум.

Чл.15. Цялостната дейност се планира в годишен комплексен план, който се приема от Педагогическия съвет.

Чл.16. Учителският екип избира програмната система, по която ще работи, с решение на Педагогическия съвет.

Чл.17. Учителите сами планират обучаващите ситуации, съдържанието, средствата и подходите, предоставят самостоятелен избор и свобода на действия на децата. Работят за развитие на уменията и ориентацията им в динамично променящата се среда съобразно образователните изисквания.

Чл.18. Учителите изготвят седмичното и годишно разпределение съобразно ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка.
Раздел втори
Хранене


Чл.19. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за балансирано и здравословно хранене.

(2) Менюто се изработва от медицински специалист, домакин, готвач и учител.

(3) Продуктите се получават всекидневно по заявка от склада от комисия: дежурен учител / който в момента е на смяна /, медицинска сестра, готвач и домакин.

(4) Учителят или медицинската сестра удостоверява с подписа си съответствието между претеглените продукти и грамажа им в требвателния лист.

(5) Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна, както и правилното разпределение носи готвача.

(6) Приемането на продуктите и придружаващите ги документи и сертификати се извършва от домакина .Прибирането на продуктите в складовите помещения е задължение също на домакина. Негодните за консумация храни (с изтекъл срок на годност, с разкъсани опаковки или със съмнителен произход) се връщат в момента на доставянето от фирмата доставчик. Подмяна на хранителни продукти с други, невключени в менюто, се допуска само след разрешение от директора.

(7) Контрол върху цялостната организация на хранене в детската градина осъществяват директорът и медицинската сестра.

(8) От храната всекидневно се заделят проби, които се съхраняват в хладилник в продължение на 48 часа.

(9) Храната в групата се разпределя и поднася на децата от помощник възпитателите под контрола на учителите.

(10) Учителите и медицинската сестра всекидневно контролират консумирането на храната от децата.

(11) Право на безплатна храна имат помощник-възпитатели, и работещите в кухнята / готвача /.

Чл. 20. Храната от кухнята се получава само от помощник-възпитателите, както следва:

* за сутрешна закуска – от 8,30 часа;

* за обяд – от 11,30 часа;

* за следобедна закуска – от 16,00 часа.Чл. 21. Учителката и медицинската сестра следят как децата приемат различните ястия, за което информират директора и правят предложения.

Раздел трети
Отдих на децата


Чл. 22. (1) За укрепване здравето на децата над 3-годишна възраст може да се организира зимен и летен отдих по желание на родителите от лицензирани фирми. Материалното осигуряване, персоналът и режимът се организират от директора на детското заведение при спазване изискванията на Наредба № 2 за организиране и провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм (ДВ, бр. 43 /97 г., изм. бр. 24 /2006 г.).

(2) При организацията на отдиха се спазват стриктно всички нормативни изисквания и решения на МОМН и на общината.Чл. 23. Отдихът и екскурзиите на децата се финансират от родителите.
Раздел четвърти
Здравно-хигиенна дейност


Чл. 24. Здравното обслужване в детската градина се осъществява от медицинската сестра в училището.

Чл. 25. Здравно-хигиенната дейност се реализира и с помощта на лекции, семинари, тренинги, предвидени в плана на медицинската сестра в детското заведение.

Чл. 26. Учителите и помощник-възпитателите съвместно с медицинската сестра се грижат за здравето на децата и тяхното закаляване.

Чл. 27. В кабинета на мед. сестра задължително се оборудва „спешен шкаф“ за оказване на неотложна медицинска долекарска помощ.

Чл. 28. За всяко дете се води лична здравно-профилактична карта, в която се отразява здравното състояние на детето.

Чл. 29. Необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата се осигуряват от помощник-възпитателите.

Глава четвърта

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Чл. 30. За отглеждането на децата в детското заведение се грижат следните служители, изброени по длъжности:

* Директор с група; -1

* Детски учител; - 1

* Медицинска сестра / която се грижи и за учениците от ОУ „ Христо Ботев” /;

* Помощник-възпитатели; -1

* Кухненски персонал;/ готвач /- 0,5

*Домакин; -0,5

РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 31. (1) Детското заведение работи през цялата година на петдневна работна седмица по 11 часа дневно от 06,30 до 17,30 часа.

(2) При обявяване на някои от почивните дни за работни детското заведение изпълнява решенията на МС.Чл. 32. Родителите водят децата си сутрин в удобно за тях време, не по-късно от 8,30 ч. При закъснение, предварително се уведомяват учителите в групата.

Чл. 33. Работното време на работещите в детската градина е както следва:


ДлъжностІ смяна-

почивка


ІІ смяна

целодневна

Директор с

група

от7,00ч.-14,00ч.ІІ смяна.и целодневна от

11.00ч. до 11.30ч.

9.00ч.-11.00ч.

11.30ч.-17.00ч.

Понеделник7.30ч.-17.00ч

Четвъртък 7.00ч.-17.00ч.Детски

учител

ЗНП

от7,00ч.-13,00ч.

от7,00ч.15,30ч.КТ


ЗНП

от11,00ч.-17,00 ч.

от9,00 ч.-17,30 ч.КТ

Помощник

възпитател и

домакин

от 6.30ч.-9.30ч.

от 9.30ч.-10.00ч.

от 10.00ч.-15.00ч.
Помощник

възпитател и

готвач

от 7.30ч.-10.30ч.

от11.00ч.-13.00ч.

от 10.30ч.-11.00ч

и от 13.00ч.-14.30ч

от 14.30ч.-17.30ч.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 34. Служителите трябва да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно.

Чл. 35. При изпълнение на работата си служителят е длъжен:

1. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време.

2. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол, цигари и други упойващи вещества.

3. Да изпълнява работата си качествено.

4. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

5. Да изпълнява всички нареждания на работодателя.

6. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено.

7.Да пази доброто име на детското заведение, да не злоупотребява с доверието на работодателя, както и да не разпространява поверителни сведения.

8. Да спазва вътрешните правила, приети в детската градина.

9. Да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативните актове, от колективния трудов договор, от трудовия договор, от длъжностната характеристика и от характера на работата.

10. Абсолютно се забранява оставянето на децата сами, без контрол от възрастен човек.

Чл. 36. Учителят е длъжен:

1. Да изпълнява определените му в длъжностната характеристика задължения, Кодекса на труда и други нормативни документи.

2. Да опазва живота и здравето на децата по време на престоя им в детското заведение.

3. Да повишава системно професионалната си квалификация.

4. Да общува и провежда възпитанието и обучението на децата на книжовен български език.

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, които осъществяват методическа дейност и контрол в системата на народната просвета.

6. Да изпълнява нарежданията на директора.

7. Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба № 3/18.02.2008г. последно изм. в ДВ бр.63/01.08.2014г. в сила от уч. 2014/2015г.Издадена от министъра на образованието и науката.

8.Учителят е длъжен да бъде на работното си място с облекло, подходящо за заеманата длъжност.

Чл. 37. Съгласно чл. 129 от ППЗНП учителят не може да нарушава правата на детето, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

Чл. 38. Учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на занимания с децата, както и по време на педагогически съвет и съвещания.

Чл. 39. Задължения на директора:

1. Директорът е длъжен да осигури на служителите нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за което се е уговорил, като му осигури:

• Работата, която е определена при възникване на трудовото правоотношение.

• Работно място и условия в съответствие с характера на работата.

• Безопасни условия на труд.

• Указания за реда и начина на изпълнение на задачите включително запознаване с длъжностните характеристики, с Правилника за вътрешния трудов ред и с Правилника за здравословни и безопасни условия на труд.Чл. 40. Директорът е длъжен да изплаща в установените срокове на служителите уговореното трудово възнаграждение за извършена работа.

Чл. 41. На служителите строго се забранява:

(1) Напускане на работното място преди изтичането на работното време без разрешението на директора.

(2) Служителите нямат право да накърняват човешките и гражданските права на детето, да унижават личното му достойнство, да прилагат форми на физическо насилие върху неговата личност.

(3) Да не носят опасни за живота и здравето на децата предмети.Чл.42. Всички служители са задължени да спазват професионална и колегиална етика.

Чл.43. За неизпълнение на професионалните задължения и нарушения на трудовата дисциплина всички служители носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ.
Раздел първи

Учители

Чл. 44. (1) Учителят организира и провежда възпитателно-образователна подготовка (ВОП) с децата от групата.

(2) Създава условия за овладяване на програмния материал.

(3) Има право на свободен избор на методи на преподаване и носи отговорност за резултатите от ВОП.

(4) Отговаря за предоставените занималня, спалня, кът за хранене и други, и мотивира децата и родителите им за опазването и обогатяването на материалната база.

(5) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(6) Учителите организират и провеждат родителските срещи в групите.Чл. 45. Учителят има право да:

(1) Провежда научно-теоретична и практико-експериментална педагогическа дейност.

(2) Повишава образованието и квалификацията си, да придобива квалификационни и научни степени.

(3) Членува в професионални организации и взема участие в работата на регионалните и националните им органи.

(4) Дава мнения и прави предложения по дейността на детската градина до административните органи в системата на образованието.

(5) Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на детската градина, РИО и от МОМН.


Раздел втори
Деца


Чл. 46. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:

1) равен старт и възможности за физическо, духовно и социално развитие;

2) техните права, свобода и сигурност;

3) зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4) възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност и етническа самоопределеност;

5) приобщаване към националните традиции и културните ценности;

6) обучение в демократично гражданство и уважение към различията;

7) уважение към индивидуалните и културните различия.


ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

Чл.47

1). В детското заведение се приемат деца навършили 3 години до постъпването им в първи клас от селата ; Бойно, Велишане, Кобиляне, Каменарци и Кьосево, Чубрика, Богатино, Млечино.

2). Приемат се деца с писмена молба, или заявление за постъпване в подготвителна подгрупа на родителите. Към молбата или заявлението се прилагат копие от акта за раждане и медицински документи, изготвени от личния лекар и съобразени с изискванията на РИОКОЗ, имунизационен паспорт и лична амбулаторна карта.

3) В детската градина могат да постъпват деца със специални образователни пот­ребности (СОП) или хронични заболявания по писмено изразено желание на родителите или настойниците им, когато всички други възможности за обучение и възпитание в детските градини са изчерпани.

4) В група се приемат до 2 деца със СОП. Обучението и възпитанието на децата със СОП се осъществява съгласно норматива за броя на децата, упоменати в Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата и детските градини и обслужващите звена.

5).В ДГ посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомление от родителите. За времето , през което детето не е посещавало детска градина , не се заплаща такса. В подготвителната подгрупа се допуска отсъствие само по уважителни причини.Чл.48. Всекидневният прием на децата се извършва от 7,00 ч. до 8,30 ч. Ако се налага, родителите могат да водят децата си и след този час, но закусили и след като предварително са уведомили учителите. Сутрешният медицински филтър е задължителен. Предаването и приемането на децата става лично между учителя и родителя.

Чл. 49. Воденето и вземането на децата от детската градина се извършва от родителите на детето или лица, упълномощени писмено от родителите.

Чл. 50. Учителите лично изчисляват присъствията за месеца на всяко дете и нанасят данните в таксовата книга, за верността на които се подписват. Това се извършва само след точно приключване на дневника за съответния месец и сравняването му със заповедната книга за храна.

Чл. 51. Децата от детската градина се отписват:

1) по желание на родителите;

2) при постъпване в първи клас;

Чл. 52. Съгласно чл. 47 от ЗНП родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в подготвителните групи за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с актове, съставени от съответните органи на общината. Установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.53.Родителите имат право:

1. да подпомагат детската градина при обучението и възпитанието на децата.

2.да изискват условия за пълноценно протичане на образователната работа вДГ;

3. да получават информация за развитието, проявите, обучението и възпитанието на децата им;

4. на педагогическо съдействие и консултации от учителите;

5.да създават и членуват в органи- родителски комитети, училищно настоятелство;

6.да поставят на разглеждане възникнали проблеми, изказват мнения и правят предложения;

7.да подпомагат дейността на детската градина по избран от тях начин;

8.да определят воля на дарението;

9.на избор за участие на своите деца в допълнителни форми на обучение;Чл.54.Семействата на децата в ЦДГ„Вела Пеева”са длъжни да:

1. спазват правилата в детската градина, регламентирани в този правилник и правилника за вътрешния ред;

2. участват в родителски срещи;

3. съдействат за издигане авторитета на детската градина, нейното финансово и техническо осигуряване;

4. четат съобщенията и информацията, поставени на таблата за родители;

5. писмено уведомяват ръководството при отсъствие на дете повече от един месец;

6.писмено уведомяват ръководството при отсъствие по семейни причини и представят медицинска бележка при отсъствие по болест на децата от подготвителна група и от другите групи;

7. отделят достатъчно време за общуване и игри с децата си;

8. подбират и контролират телевизионните предавания, които гледа детето им;

9. дават добър пример на децата си, възпитават ги в уважение към учителите, персонала, който се грижи за тях и детската градина;

10. посещават мероприятията, организирани от детската градина, съдействат за тяхното провеждане;

11. окуражават и хвалят детето си, а когато е необходимо го критикуват;

12.Членовете на семействата на децата нямат право да се саморазправят при възникнал инцидент между деца в детската градина, а да отнасят проблема по съответния ред: учител,директор,община,инспекторат.
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ

Чл. 55. За ползване на целодневни детски градини се събират от родителите или настойниците месечни такси в размер на 50,00лв., съгласно Наредба за определане и администриране на местните такси на територията на община Кърджали чл.43 т.1.

/Изменена и допълнена с Решение №102/30.07.2009 г. на ОбС-Кърджали, допълнена с Решение №169/25.11.2009 г. на ОбС-Кърджали, Изменена с Решение №67/28.03.2012 г. на ОбС-Кърджали/.

Родителите, които имат право на намаление на таксата, представят в детското заведение декларация за основанието, придружена с удостоверение за семейно положение, издадено от районна администрация, протокол от ТЕЛК за призната инвалидност .Тези документи се съхраняват в папка досие при домакина.

Чл. 56. Посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от страна на родителите, но не по-късно от един ден преди прекъсването. За времето, през което е прекъснато посещението, не се заплаща такса.

Чл. 57. Не се заплаща такса от:

1) деца, чиито родители са с инвалидност над 80 %;

2) трето и следващо дете на многодетни родители;

Чл.58.При отсъствие на децата от детската градина:

(1) такса не се заплаща за времето, през което те са отсъствали, при условие че родителите са подали молба до директора на детската градина за отсъствие по домашни причини или са предоставили документ за прекарано заболяване (за децата до 4 годишна възраст); а децата от подготвителните подгрупи , ако са отсъствали през съответния месец повече от 3 дни без уважителна причина, месечната помощ за деца се спира.За уважителни причини се приема когато за отсъствията на детето е представена медицинска бележка по болест или от спортен клуб, в който детето членува с уведомление от родителя и при положение, че отсъствията са до 10 дни за цялата учебна година /15 септември до 31 май/.

(2) Такса се заплаща с 50 % намаление за деца сираци или деца с един родител;

(3) Когато 2 деца от едно семейство са приети в едно и също или различни детски градини, таксата за второто дете се заплаща с 50 % намаление.Чл.59. Таксите се заплащат при касиера на детската градина в началото на месеца до десето число на текущия месец.
Глава пета

УПРАВЛЕНИЕ

Раздел първи

Орган за управление на детската градина

Чл. 60. (1) Съгласно чл. 147, ал. 1 от ППЗНП орган за управление на детската градина е директорът. Директорът:

1) организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2) спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3) осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4) представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5) отговаря за законосъобразното, целесъобразното и икономичното разпореждане с бюджетните средства;

6) сключва и прекратява трудови договори по реда на Кодекса на труда;

7) обявява свободните работни места в Бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им;

8) награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този Правилник;

9) организира приемането на деца, както и обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10) подписва и подпечатва документите за преместване на децата, издава удостоверения за завършена подготвителна група и съхранява печата на детската градина;

11) контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

12) осигурява условия за здравно-профилактичната дейност в детската градина;

13) изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

(2) Директорът на детската градина е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в детската градина.

(4) Съгласно чл. 148, ал. 5 от ППЗНП при отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на градината.

Раздел втори
Педагогически съвет


Чл. 61. Съгласно чл. 150, ал. 1 от ППЗНП Педагогическият съвет на детската градина като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1) приема стратегия за развитие на детската градина, която се актуализира всяка година;

2) приема правилника за дейността на детската градина;

3) обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

4) определя начина за приемане на децата в детската градина при спазване на изискванията на нормативните документи;

5) определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.Чл. 62. (1) Съгласно чл. 151, ал. 1 от ППЗНП Педагогическият съвет включва в състава си учителите.

(2) Съгласно чл. 151, ал. 2 от ППЗНП в състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват и медицинската сестра, която обслужва детската градина.Чл. 63. (1) Съгласно чл. 152, ал. 1 от ППЗНП Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения състав.

(2) Съгласно чл. 152, ал. 2 от ППЗНП решенията на Педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения състав.

(3) Съгласно чл. 152, ал. 3 от ППЗНП решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на регионалния инспекторат по образованието.

(4) Съгласно чл. 152, ал. 4 от ППЗНП за всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.

(5) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, да участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения. Отсъствията от заседание се оправдават по реда, установен от работодателя.

(6) Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 64. Съгласно чл. 159 и 160 от ППЗНП общински са детските градини, училища и обслужващите звена, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 65. Детската градина може да се финансира още и от дарения и предоставяне на целеви средства от физически и юридически лица.

Чл. 66. Основен вид дейност в детската градина е педагогическата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. (1) При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички (педагогически и непедагогически персонал) съгласно изработения план за евакуация.

(2) Всички външни лица са длъжни да спазват вътрешния ред и да не нарушават дейността на детското заведение.

(3) В детската градина не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или оръжие. Не се допускат външни лица да пушат в района на детската градина.

Чл 68. Персоналът на детската градина се инструктира за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и удостоверява направения инструктаж с подписите си в специални книги.

Чл. 69. (1) Инвентарът се зачислява на персонала, работещ в детската градина, от домакина срещу подпис в инвентаризационния опис.

(2) Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на имуществото от комисия, назначена от кмета на селото.Приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1 /12. 09. 2015 г.
Правилникът за дейността на детската градина се издава на основание § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на ППЗНП и е утвърден от директора със заповед №1 /15.09. 2015 година.


Каталог: ~kardjali -> docs


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет