За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерство на здравеопазванетобет1/32
Дата20.07.2016
өлшемі2.27 Mb.
#212425
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


о т ч е т
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗА І-во ПОЛУГОДИЕ НА 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:


І.

МИСИЯ

5

ІІ.

ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

5

ІІІ.

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

5

1.

1600.01.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

6

2.

1600.02.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО”

11

3.

1600.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ” .

26

ІV.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

27

V .

ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ

35
1600.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

35
1600.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

43
1600.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

50
1600.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА”

63
1600.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ”

67
1600.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО”

76
1600.02.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”

86
1600.02.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ”

93
1600.02.05 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ”

98
1600.02.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”


103
1600.02.07 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА”

110
1600.03.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”

115
1600.04.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

118

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
ВРБ - Второстепенни разпоредители с бюджет

ДАЗД - Държавна агенция за закрила на детето

ДМСГД - Дом за медико-социални грижи за деца

ДСГ- Диагностично-свързана група

ДПБ - Държавна психиатрична болница

ДПБЛНА- Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм

ЕВИ – Ебола вирусна инфекция

ЕМП – Електромагнитни полета

ЕО – Екологична оценка

ЕС - Европейски съюз

ЗБИЯЕ - Закон за безопасно използване на ядрената енергия

ЗДБРБ - Закон за държавния бюджет на Република България

ЗДОИ – Закон за достъп до обществена информация

ЗЗ - Закон за здравето

ЗЗВВХВС - Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества и смеси

ЗЗО - Закон за здравното осигуряване

ЗККК - Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането

ЗКНВП - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗИД - Закон за изменение и допълнение

ЗЛЗ - Закон за лечебните заведения

ЗЛПХМ - Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

ЗОЗЗ - Закон за опазване на земеделските земи

ЗУТ - Закон за устройство на територията

ИАЛ- Изпълнителна агенция по лекарствата

ИАМО - Изпълнителна агенция „Медицински одит“

ИСПОДСА - Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията

ИАТ - Изпълнителна агенция по трансплантация

КАБКИС - кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за СПИН

ЛЗБП - Лечебно заведение за болнична помощ

ЛЗИБП - Лечебно заведение за извънболнична помощ

ЛЗТД - Лечебно заведение – търговско дружество

МБАЛ - Многопрофилна болница за активно лечение

МВнР - Министерство на външните работи

МВР - Министерство на вътрешните работи

МЗ- Министерство на здравеопазването

ММК - мобилни медицински кабинети

МОН - Министерство на образованието и науката

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МРР - Министерство на регионалното развитие

МС - Министерски съвет

МФ - Министерство на финансите

НЕЛК - Национална експертна лекарска комисия

НЗК - Национална здравна карта

НЗОК - Национална здравноосигурителна каса

НПО - Неправителствена организация

НППХНБ - Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

НРЛ - Национална референтна лаборатория

НСИ - Национален статистически институт

НСЦРЛП - Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти

НЦН - Национален център по наркомании

НЦОЗА - Национален център по обществено здраве и анализи

НЦРРЗ - Национален център по радиология и радиационна защита

НЦТХ - Национален център по трансфузиология и хематология

ОВОС - Оценка на въздействието върху околната среда

ООН- Организация на обединените нации

ОПЛ - Общо практикуващи лекари

ОПРР - Оперативна програма „Регионално развитие“

ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ПМС - Постановление на Министерски съвет

РЗИ - Регионална здравна инспекция

РЗОК - Регионална здравноосигурителна каса

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води

РККТ - Рамковата конвенция за контрол на тютюна

РЦТХ - Регионален център по трансфузиология и хематология

СБ - Световна банка

СБАЛББ - Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести

СЕ - Съвет на Европа

СЗО - Световна здравна организация

СОЗ - Санитарно-охранителна зона

СПИН - Синдром на придобита имунна недостатъчност

ТЕЛК - Трудово експертна лекарска комисия

УМБАЛ - Университетска многопрофилна болница за активно лечение

УПМСНА - Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

ЦАР - Център за асистирана репродукция

ЦПЗ - Център за психично здраве

ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ

ЦФЛД - Център „Фонд за лечение на деца“

І. МИСИЯ

Здравеопазване, отговарящо на здравните потребности на гражданите на Република България и Европейския съюз


ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА
През І-вото полугодие на 2015 г., с изменение на Устройственият правилник, бяха извършени промени в организационната структура и числеността на персонала на административните структури в системата на Министерство на здравеопазването.

С ПМС №67/23.03.2015 г. числеността на персонала на Министерство на здравеопазването е 279 щатни бройки, а броя на дирекциите е 13, от които 3 са в общата администрация, 9 в специализираната администрация и дирекция „Вътрешен одит”.

Общият брой на второстепенните разпоредители с бюджет (ВРБ) към Министерството на здравеопазването през І-во полугодие на 2015 е 113. Във връзка с изпълнението на политиката на правителството за повишаване на ефективността на публичните разходи и спазването на разходните тавани посочени в чл. 15 от Закона за държавния бюджет за 2015 г., общата численост на персонала на ВРБ е променена с изменение на Постановление № 256/2009 г. на Министерския съвет съответно:


 • С ПМС №67/23.03.2015 г. числеността на персонала на Районните здравни инспекции е намалена с 27 щатни бройки , а на Изпълнителната агенция „Медицински одит” е увеличена с 4 щатни бройки;

 • С ПМС №153/19.06.2015 г. числеността на персонала на Районните здравни инспекции е намалена с 377 щатни бройки.


ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В изпълнение на чл.133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Министерството на здравеопазването изготвя и представя отчет за степента на изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет, като идентифицира следните стратегически цели в рамките на основните политики:


 • Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здравеосигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на заболеваемостта, чрез осъществяване на здравен контрол, ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести, намаляване търсенето на наркотици.
 • Политика в областта на диагностиката и лечениетоосигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и услуги: КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО, психиатрична помощ, медицинска помощ при спешни състояния, осигуряване на кръв и кръвни продукти, осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, медицинска експертиза .
 • Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия -осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност.

Отчетът за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на здравеопазването към 30.06.2015 г., съдържа информация за изпълнението и постигането на целите на министерството въз основа на дейностите, които са извършени през този период. Отчетът съдържа информация за отделните дейности и обвързва изпълнението на политиките, провеждани от министерството, с разходите по отделните програми, в рамките на средствата, одобрени по бюджета за 2015 г.

Заложените стратегически и оперативни цели в политиките и програмите предполагат постоянна, системна и продължителна работа в областта на здравеопазването. Очакваните ползи/ефекти от дейността ще могат да бъдат отчетени след по-продължителен период от време.

3.1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”

Изпълнението на дейностите по тази политика през 2015 г., има за цел да гарантира качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на гражданите, чрез реализиране на промоция на здраве, промоция и превенция на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести, ефективен държавен здравен контрол и намаляване на търсенето на наркотици.През 2015 г. експерти са участвали в комитетите и работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европа като представители на Министерството на здравеопазването, както и в работни групи и комитети към Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Световната здравна организация и др.
В изпълнение на оперативните цели е извършено следното:

 • Осъществяван е ефективен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките, имащи значение за здравето на населението и факторите на жизнената среда;

 • Своевременно е предоставяна информация на обществеността, относно актуални проблеми по дейността на държавния здравен контрол, надзора на заразните болести и опазването на общественото здраве;

 • Извършвани са проверки в страната по отношение организацията на работата и дейностите свързани с държавния здравен контрол, надзора на заразните болести, профилактиката на болестите и промоцията на здравето;

 • Ограничено е възникването и разпространението на заразни болести чрез поддържане на сигурна система за своевременно разпознаване и съобщаване на случаите на заразни болести, осигуряване на качествена диагностика на заразните болести, опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск, включително ограничаване на разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ;

 • Отчита се задържане на ниското ниво на възрастните, които са инфектирани с ХИВ в страната - под 1%;

 • Отчита се задържане на ниското разпространение на ХИВ сред младите хора на възраст 15-24 г. – под 1% през І-во полугодие на 2015 г.;

 • Отчита се намаляване на заболеваемостта от туберкулоза от 40.1 на 100 000 през 2005 г. на 23.2 на 100 000 през 2014 г. (данните са към 2014 г., тъй като периода за лечение е до 12 месеца, поради което отчетността се води за предходна година);

 • Запазване на висок процент на успех от лечението на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка – 84.3% (349/414) за пациентите, регистрирани през 2014 г.;

 • Задържане на висок броя на обхванатите контактни на болните с туберкулоза - 3500 лица през І-во полугодие на 2015 г.;

 • Имунизационният обхват при плановите имунизации за І-во полугодие на 2015 г. е 45% при планиран обхват за годината – 90 %;

 • Провежда се политика по намаляване търсенето на наркотици на национално и местно ниво. Полагат се усилия за ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества. Намалява злоупотребата с наркотичните вещества и лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества, използвани за медицински цели. Развива се система за лечение и психосоциална рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества. Функционира национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици.


Приложение № 4 - Отчет на показателите за полза/ефект


1600.01.00 Политика в областта на „Промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве”

Показатели за ползи/ефекти:

Мерна единица


Целева стойност

Отчет-30.06.2015 г.

1

Eфективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките, имащи значение за здравето на населението

Качествен показател2

Постепенно намаляване заболеваемостта и смъртността от най-често срещаните незаразни заболявания

 Качествен показател
 

3

Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, свързани с поведението

Качествен показател
 

4

Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести


-

Укрепване на институционалната и изпълнителна рамка за провеждане на ефективен епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка на ХИВ и СПИН

Брой функциониращи звена за второ поколение епидемиологичен надзор на ХИВ и СПИН
13 звена (1 централно към НЦЗПБ и 12 регионални към РЗИ)

-

Укрепване на системата за епидемиологичен надзор на туберкулозата

Брой лечебни заведения, които да отговарят за поддържане на регионални регистри на пациенти с туберкулоза, съмнителните и контактни лица, както и да изпращат регулярно индивидуални данни до МЗ
29 регионални лечебни заведения, определени със заповед на Министъра на здравеопазването

5

Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния Имунизационен календар

%

90%


45 %

6

Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, контрола и надзора на заразните болести

 
 

-

Задържане на ниското разпространение на ХИВ сред младите хора на възраст 15-24 г. под 1%


Процент ХИВ положителни от общия брой млади хора на възраст 15-24 г.
< 1%

-

Намалена заболеваемост от туберкулоза


Брой регистрирани новооткрити случаи на туберкулоза (всички форми) през годината на 100 000 население

23,2/100 000 през 2014 г. Регистрираните случаи с туберкулоза от 01.01- 30.06. 2015 г. (всички форми) са 891 по предварителни данни.


-

Подобрен изход от лечението на новооткритите болни с белодробна туберкулоза с положителна микроскопия на храчка.


Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване през годината, които са излекувани и които са завършили лечението

84.3%
(349 / 414) за пациентите, регистрирани през 2014 г.(по предварителни данни)

-

Увеличаване на покритието на групите в най-висок риск с доброволно консултиране и изследване за ХИВ


Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за доброволно консултиране и изследване за ХИВ и научават своя резултат

21668 за периода 01.01.-30.06.2015 г. - по предварителни данни

-

Обхват на Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария със здравно-превантивен фокус сред най-рисковите групи

Брой областни центрове
28Брой сключени договори с подполучатели за изпълнение на дейности по различни компоненти на Програмата
76 договора

(в т.ч. 62 с лечебни и здравни заведения и 14с възлагателни заповеди с неправителствени организации и РЗИ)
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет