Заңды тұлғаларды жылумен жабдықтау № шарты Астана қаласы 20 ж. «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»Дата03.07.2016
өлшемі177 Kb.


Заңды тұлғаларды жылумен жабдықтау №____________ шарты
Астана қаласы «___»_______20____ ж.
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС, бұдан әрі «Энергиямен жабдықтаушы ұйым» деп аталып, директоры Д.Х. Токубаева тұлғасында, Жарғы негізінде әрекет ететін, бір тараптан және ________________________________­­_________________, бұдан әрі «Тұтынушы»,________________________ ________________тұлғасында,_________________________негізінде әрекет ететін, екінші тараптан, әрі қарай бірлесіп «Тараптар» деп, ал бөлек «Тарап» деп аталып, төмендегі туралы жылумен жабдықтау шартын (мәтін бойынша әрі қарай – Шарт) жасасты:

 1. Жалпы ереже

1.1. Осы Шартты орындау кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының нормативті құқықты актілер талабын орындауға міндетті.


 1. Шарт мәні

2.1. Энергиямен жабдықтаушы ұйым (бұдан әрі – ЭЖҰ) қосылған желі арқылы Тұтынушыға жылу энергиясын беруге, ал Тұтынушы қабылданған энергияға төлем жүргізуге, сондай-ақ Шартпен қарастырлған тұтыну режімін сақтауды, оның қол астындағы жылу желілерінің пайдалану қауіпсіздігін және жылу энергиясымен пайдалануға байланысты, олардың пайдаланатын құралдар мен жабдықтардың дұрыстылығын қамтамасыз етуді міндетіне алады.

 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. ЭЖҰ:

3.1.1.Жылу энергиясын пайдалану ережесінің (бұдан әрі – ЖЭПЕ) талаптарына сәйкес айларға бөлумен өтінім берілген тұтынудың жылдық көлеміне сәйкес энергияны беруге.

3.1.2. Жылу энергиясы құнының өзгеруі туралы, ол әрекетке енгізгенге дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмей, бұқаралық ақпараттық құрал арқылы Тұтынушыға хабарлауға.

3.1.3. ЭЖҰ кінәсы бойынша болған энергиямен жабдықтау үзілістерін жоюдың уақытылы шараларын қабылдауға міндетті.3.2. ЭЖҰ:

3.2.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қадағалауға.

3.2.2. Белгіленген заңнамалық тәртіпте энергияны беруді толығымен немесе ішінара тоқта тұруға құқылы. Электр энергиясын беруді тоқтату (шектеу) туралы Тұтынушыны келесі тәсілдердің бірімен:

- хат түрінде хабарламаны жіберу (жеткізу) жолымен;

- төлем құжатындағы ақпарат беру бөлігінде хабарландыру жолымен ескерту жасалады.

3.2.3. Шарттың 6 тарауына сәйкес жылу энергиясына төлемді алуға.

3.2.4. Осы Шарттың орындалуына байланысты даулы мәселелерді шешу үшін Шартты орындау орны бойынша сот органдарына жүгінуге құқылы.

3.3. Тұтынушы:

3.3.1. Шарт талаптарында және тәртібінде тұтынған жылу энергиясына уақытылы және толық көлемде төлем жүргізуге.

3.3.2. Оның иелігіндегі пайдалануға тиесілі жылумен жабдықтау жүйесінің энергия қондырғыларының және коммерциялық есептеу құралының тиісті түрде техникалық жағдайын күтіп ұстауға және шұғыл-диспетчерлік тәртіпті сақтауға, сондай-ақ оның аумағында орналасқан, бірақ Энергия беруші ұйым (ЭБҰ) және/немесе ЭЖҰ тиісілі, құрылыс ғимараты, коммуникация және жылу қондырғыларының сақталуына, олардың жылу қондырғыларын қауіпсіз пайдалануына жауап беріп, ЭЖҰ апат, өрт, энергияны есептеу құралының жарамсыздығы және энергияны тұтыну кезінде туындаған басқа да бұзушылықтар туралы хабарлауға.

3.3.3. Жылу тұтынудың Шартпен белгіленген режімін сақтауға.

3.3.4. Жылу энергиясын есептеу түйініне дейін орналасқан бақылау-өлшеу құралын, арматура, шүріппе кранына пломба жүргізу үшін ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ қызметкерлерін өткізуге және орнатылған пломбаның сақталуын қамтамасыз етуге, оларды шешуді тек ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ рұқсатымен жүргізуге.

3.3.5. Жылу желілерінің, жылу тұтыну құралдары мен коммерциялық есептеу құралының техникалық жағдайын тексеру үшін Мемлекеттік энергетикалық қадағалау, ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ қызметкерлерін өткізуге.

3.3.6. Тұтынушының энергия қондырғысы арқылы жабдықталатын ЭЖҰ қосалқы тұтынушысы болып табылатын үшінші тұлғаның энергия қондырғысын ағыту, есептеудің автоматтандырылған жүйесін енгізу, нормативтік құқықтық актілерге есептеу құралы мен энергия қондырғыларын сәйкестендіру бойынша ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ техникалық талаптарын орындауға.

3.3.7. ЭБҰ диспетчерінің өкімін орындауға. Байланыс телефоны 771210 («Астана-Теплотранзит» АҚ).

3.3.8. ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ хат түріндегі рұқсатынсыз есептеу сұлбасын өзгертпеуге.

3.3.9. Жаңа қосалқы тұтынушыларды қосуды, сондай-ақ қайта іске қосылған және қайта жөнделген энергия қондырғыларын қосуды ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ келістіруге.

3.3.10. Жылу тұтыну қондырғысының сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне жауапты тұлғаны тағайындап, оны тағайындау туралы бұйрық көшірмесін, немесе қызмет көрсету түріне рұқсаты бар, мамандандырылған ұйыммен жасалған, Шартқа қосымша болып табылатын шартты ЭЖҰ ұсынуға.

3.3.11. Келесі есептесу айының 10 күнінен кешіктірілмей ЭЖҰ шот-фактурасын алуға.

3.3.12. Берілген шот-фактура негізінде, шотты алған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде ажыратылу/қосылуға ЭЖҰ шығынын өтеуге.

3.3.13. Жылыту маусымына өз объектілерін дайындау бойынша ЭБҰ техникалық талаптарын орындауға және белгіленген мерзімде дайындық актін (паспорт) алуға, сондай-ақ толық көлемде жылыту маусымы басталғанға дейін ЭЖҰ алдындағы берешегін өтеуге міндетті.3.4. Тұтынушы:

3.4.1. Шартта қарастырылған көлемде және мерзімде тиісті сападағы энергияны алуға.

3.4.2. Төлем шартын орындау кезінде Шарт талаптарына сәйкес жеткізілмеген немесе сапасыз жылу энергиясын жеткізгеннен келтірілген шынайы шығынды өтеуді ЭЖҰ және ЭБҰ сот тәртібінде талап етуге .

3.4.3. Осы шартты жасау және орындалуға байланысты туындаған даулы мәселелерді шешу үшін Шартты орындау орны бойынша сот органына жүгінуге.

3.4.4. Жаңа қосалқы тұтынушыларды, сондай-ақ қайта іске қосылған және қайта жөнделген энергия қондырғыларын Шартқа атын, жоғарығы сағатты жүктемесін, бір айдағы тұтыну көлемін, тарификациялық топтар мен басқа да қажетті деректерді көрсетумен, тиісті өзгертулер енгізгеннен кейін ЭЖҰ келісімін алған кезде қосуды жүргізуге.

3.4.5. есептесу айы аяқталғанға дейін 10 күнтізбелік күннен кешіктірілмей айларға бөлумен жылу энергиясын тұтынудың жылдық көлемін өзгерту туралы хат түрінде жазылған өтінішті ЭЖҰ берген жағдайда жылу энергиясын тұтынудың жоспарланған жылдық көлеміне түзету жүргізуге құқылы. Сонымен бірге, Тұтынушы ЭЖҰ-ға Шартта келісілмеген мөлшерде жылу энергиясын беруді қамтамасыз етуге байланысты келтірілген шығынды өтейді. 1. Жылу энергиясын беру тәртібі

4.1. Энергия қондырғысының жағдайы мен қызмет көрсетуіне жауап беру шегі олардың баланстық тиісілілігімен анықталады және Шартқа қоса берілетін Тараптардың пайдалану жауапкершілігі актісімен белгіленеді.

4.2. Тұтынушыға жылу энергиясын беру олар келесі құжаттарды ұсынғаннан кейін ғана жүргізіледі: гидравликалық сынақ жүргізу актісі, жылыту жүйесін жуу актісі, жылыту маусымына техникалық дайындық актілері, жылумен жабдықтаудың орталықтанған жүйесіне қосуға ЭЖҰ хат түріндегі рұқсаты. Олар болмаған жағдайда қосылу өздігінен жүргізілген болып есептеледі, жылу энергиясын тұтынуға есептесу ЖЭПЕ 37 т. сәйкес жүргізіледі.

4.3. Жеке қосылуы жоқ (қоса салынған орынжай), ЭБҰ, ЭЖҰ желілеріне тікелей қосылмаған Тұтынушыға баланстық тиісілілікті шектеу актісімен белгіленген ЭЖҰ және энергиямен жабдықтаудың ішкі үйлік желі иесі арасында пайдаланудың жауапкершілік шегіне дейін энергияны беруді қамтамасыз етеді.

4.4. Тұтынушы объектісіндегі энергияның сапасыздығы баланстық тиісілік бөлік шегінде энергия сапасының параметрлері сәйкес келген жағдайда ЭЖҰ қандай да бір талап қоюға негіз болып табылмайды.

4.5. ЭБҰ («Астана-Теплотранзит» АҚ) берген техникалық шарты және басқа да құжаттар ЖЭПЕ сәйкес міндетті түрде Шартқа қосымша болып беріледі.


 1. Жылу энергия есебі

5.1. Тұтынушыға жіберілетін жылу энергиясын тіркеу Тұтынушы және ЭБҰ арасындағы пайдалану жауапкершілігі мен жылу желісі бөлігінің шегінде жүргізіледі, ал олар болмаған жағдайда ең жоғарғы сағатты жүктемеден шыға отырып жүргізеді. Коммерциялық есептеу құралын Тараптардың пайдалану жауапкершілігі бөлігі шегінде орнатылмаған жағдайда, бөлу шегінен коммерциялық есептеу құралының орнатылған орнына дейінгі жылу энергиясының шығыны балансында желінің аталған учаскесі бар иесіне жатады. Коммерциялық есептеу құралынсыз Тұтынушыға жылу тұтыну қондырғысын қосу кезінде ЭЖҰ жіберілген жылу энергиясының мөлшері нормативті-техникалық құжаттамадағы белгіленген тәртіпте есептесу жолымен анықталады.

5.2. Тіркеу Тұтынушының кінәсі бойынша емес уақытша бұзылған жағдайда жылу энергиясына есептесу өткен жылдың ұқсас мерзіміндегі орташа тәулік шығыны бойынша жүргізіледі. Жылу энергиясын орташа тәулік шығынымен есептеу мерзімі 15 тәуліктен аспауы тиіс, есептесуді тіркеу осы мерзімде толығымен қайта қалпына келтірілуі қажет.

5.3. Ай сайын ЭБҰ уәкілетті өкілі Тұтынушының уәкілетті өкілімен бірлесіп, олардың келіскен мерзімінде энергияны есептеу құралының есептесу көрсеткішін алады, жылу энергиясына төлемді есептеу үшін негіз болып табылатын, көрсеткіш мәлімет бланкісінде белгіленеді. Тараптардың келісілген, коммерциялық құралының есептесу көрсеткішін алу кезінде Тұтынушы өзі немесе уәкілетті өкілінің қатысуын қамтамасыз етпеген жағдайда ЭБҰ мәлімет бланкісін бір жақты ресімдеумен, есептеу құралы бойынша көрсеткішті өздігінен алуға құқылы. Сонымен қатар, Тұтынушыға 3 күн ішінде аталған бланкіге қол қою құқығы беріледі. Белгіленген мерзімде Тұтынушы келмеген жағдайда ЭБҰ бір жақты тәртіпте ресімдеген мәлімет бланкісі электр энергиясын тұтынуға есептесу жүргізу үшін даусыз негіз болып табылады. Есептеу құралының көрсеткішін алу мүмкін болмаған жағдайда Тұтынушы кінәсы бойынша екі ай қатарынан: 1-ай – орташа тәулік шығыны бойынша, әрі қарай – қайта есептеусіз, техникалық шартқа сәйкес рұқсат етілген қуат бойынша ЭЖҰ есептеу жүргізуге құқылы.


 1. Есептесу тәртібі

6.1. Есептесу мерзіміне Тұтынушыларға төлемдер келесі тәртіпте жүргізіледі:

- ағымдағы айдың өтінім берілген көлем құнынан 50%, ағымдағы айдың 10 күніне дейін;

- төлемнің қалған бөлігі берілген шот-фактуралар негізінде есептесудің келесі айның 20 күнінен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

6.2. Есептесу мерзімі күнтізбелік ай болып есептеледі.

6.3. Берілген төлем құжаттамаларын төлеу кезінде, төлем, төлем сомасы жүргізілуге негіз болып табылатын, Тұтынушы шарттың нөмерін, шот-фактура нөмерін көрсетуі тиіс.

6.4. Тұтынылған жылу энергиясына мерзімі өткен берешек қалыптасқан жағдайда Тұтынушының төлейтін сомасы келесі кезекте акцепсіз тәртіпте ЭЖҰ ұстап қалады:

-бірінші кезекте – берешекті өндіру бойынша ЭЖҰ келтірген шығындар мен шығыстар сомасы;

-екінші кезекте - тұрақсыздық сомасын (айыппұл, өсімақы);

-үшінші кезекте – қарыздың негізгі сомасы.

6.5. Берілген шот-фактураның дұрыстылығымен Тұтынушы келіспеген жағдайда шотты алған күннен бастап 5 банктік күн ішінде ЭЖҰ хабарлайды және оны қорсылығын білдірумен хат түріндегі өтінішті ЭЖҰ ұсынады.

6.6. Тұтыну режімін сақтамаған жағдайда, атап айтқанда еркін жеткізу көлемінен энергияны тұтыну көлемінен ауытқыған жағдайда, Шартта келісілмеген мөлшерді (Азаматтық кодекстің 484 бабы, 9-бабы) энергияны беруді қамтамасыз етуге байланысты келтірілген барлық шығындарды ЭЖҰ Тұтынушы өтейді.

6.7. Тараптар ай сайын, есептесу айының 5 күнінен кешіктірмей тұтынылған энергияға өзара есептесуді салыстыру жүргізеді.

6.8. Егер Тұтынушы пайдаланған жылу энергиясына төлем жүргізбеген жағдайда белгіленген тәртіпте ажыратылған болса, оны қосу қарызды өтегеннен кейін және оны ажырату/қосу бойынша жіберілген шығындарды өтегеннен кейін жүргізіледі.


 1. Жылу энергиясын шектеу және беруді тоқтату талабы

7.1. ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ тұтынушыға жылу энергиясын толықтай және жартылай тоқтатуға келесі жағдайларда құқылы:

а) жылу энергиясын тоқтату немесе шектегенге дейін үш тәуліктен кешіктірмей хат немесе телефонхат түрінде Тұтынушыға алдын ала ескерте отырып:

-Осы Шартта қарастырылған талаптарда;

-Шартпен белгіленген төлем шарты бұзылған жағдайда ;

-ЭЖҰ келісімінсіз Шартта келісілген жоғарғы сағатты жүктемені және тұтынудың шарттық режімін асыра пайдаланған жағдайда;

-коденсат көлемінің 30% кем қайтарылғанда;

- жылу тұтыну жүйесіне қызмет көрсету үшін білікті мамандардың болмауы;

-Мемлекеттік энергетикалық қадағалаудың белгіленген мерзімдегі ұйғарымын орындамау және ЭЖҰ және/немес ЭБҰ берген техникалық талаптарды бұзу .

- қолданыстағы ережелерге есептеу құралдарын сәйкеске келтіру бойынша ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ техникалық талаптарын орындамаған жағдайда ;

-жылу тұтыну жүйесіне және/немесе жылу энергиясын коммерциялық есептеу құралына Мемлекеттік энергетикалық қадағалау органының және ЭЖҰ немес ЭБҰ өкілдерін жібермеген жағдайда ;

- күзгі-қысқы мерзім жұмысына жылу желілерді және жылу пайдалану қондырғыларының техникалық дайындық актісіз және сарпатама ұйымының қорытындысыз ЭБҰ жылу желілеріне қосылу;

-ЖЭПЕ қосалқты тұтынушы бұзған жағдайда оларды ажырату бойынша ЭЖҰ ұйғарымын орындамау;

-ЭБҰ және басқа да Тұтынушылардың энергия қондырғыларының қызмет етуін бұзатын белгіге дейін энергия сапасының көрсеткіші Тұтынушы кінәсы бойынша төмендеген жағдайда;

б) шұғыл түрде:

-жаңа қуатты жылу желілеріне және қосалқы тұтынушылардың өздігінен қосылуы;

-коммерциялық есептеу құралына дейін жылу тұтыну жүйесіне қосылу;

-халық өмірі үшін қауіп тудыратын апатты жою бойынша шұғыл шараларды Тұтынушының қолданбауы.

7.2. ЭЖҰ Шарттың 7.1. тармағында көрсетілген негіз бойынша жылумен жабдықтауды тоқтату кезінде Тұтынушыға келтірілген мүмкін болатын шығынға жауап бермейді.

7.3. осы шарттың 6.1. тармағын орындамаған үшін Тұтынушы объектісін ажыратқан жағдайда Тұтынушыға энергияны жіберуді ЭЖҰ толық көлемде қарызды өтегеннен кейін және ажырату/қосуға байланысты ЭЖҰ шығындарын өтеген жағдайда қайта қалпына келтіреді.


 1. Тараптар жауапкершілігі

8.1. Осы шарттың 6.1. тармағын Тұтынушы орындамаған жағдайда ЭЖҰ әрбір мерзімі өткен күнге төленбеген сомадан Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен белгіленген қайта қаржыландырудың 1,5 еселік ставка мөлшерінде тұрақсыздық айыбын беруге, ал Тұтынушы төлеуді міндетіне алады.

8.2. Тұтынушы жылумен жабдықтау қондырғысына өздігінен қосылған, коммерциялық есептеу құралын Тұтынушы зақым келтірген, есептеу түйініндегі орнатылған пломбаның бүтіндігін бұзған немесе болмаған жағдайда ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ актіні құрып, екі еселік мөлшерде Тұтынушыға пайдаланған жылу энергиясының көлеміне қайта есептеу жүргізеді. Қайта есептеу жылыту маусымы басталған уақыттан бастап жағдайды байқаған уақытқа дейін жүргізіледі. Акті ЭБҰ өкілі мен Тұтынушы немесе оның өклі қол қойған жағдайда ғана жарамды. Акті Тұтынушы немесе оның өкілі актіге қол қоймаған жағдайда, бірақ ЭЖҰ және /немесе ЭБҰ және/немесе құрамында үш адамнан кем болмайтын кондоминиум басқару органының комиссиялары ресімдеген жағдайда жарамды болып есептеледі.

8.3. Тұтынушыға келесі жағдайларда жылу энергиясын жібермегені үшін ЭЖҰ материалды жауапкершілік жүктелмейді :

а) жылумен жабдықтау сұлбасының Тұтынушының энергиямен жабдықтау категориясына сәйкес келмеуі, тұтынушының энергиямен жабдықтау категорияның сәйкестігіне энергиямен жабдықтаудың үзілісіне рұқсат етілген мерзіміне аспайтын уақытта ЭБҰ желілерінде апатты жою;

б) электрэнергетика объектілерінде технологиялық апаттың, форс-мажорлық жағдайлар туындағанда;

в) Тұтынушы объектісінде мамандардың дұрыс емес әрекеттері: қате қосу, ажырату және қайта қосу.

8.4. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда ЭЖҰ және Тұтынушы шынайы шығынды өтеуге міндетті (Азаматтық кодекс 9 бап, 4 бап).


 1. Форс-мажор

9.1. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайларының әсерінен болатын қандай да бір Шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына және ішінара орындалмауына жауаптан босатылады. Бұндай жағдайларға: өрт, су басу, жер қозғалысы, найзағай түсу, мұз қату және басқа да табиғи апаттар, соғыс, қандай бір сипаттағы әскери іс-қимылдар, экспорттар мен импорттар немесе Тараптар міндетемелеріне жатпайтын басқа да жағдайлар болып табылады. Орындалу мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін мерзімге байланысты жылжытылып отырады.

9.2.Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындай алмайтын Тараптар, міндеттемелерін орындауға кедергі келтірген жағдай туралы дереу басқа Тарапқа хабарлауы тиіс.
 1. Шарт талаптарының өзгеруі

10.1. Шарт талабы әрбір Тарап үшін бірдей заңды күшке ие және Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгертіле алады.

10.2. Шартқа өзгеріс енгізгісі келген Тарап, Шарт талабын өзгерту туралы бір айдан кешіктірілмей екінші Тарапқа хабарлауы тиіс. Шарттың өзгеруі туралы барлық келісімдер хат түрінде, Тараптардың уәкілетті органдарымен қол қойылып, ұйымдардың тиісті мөрімен бекітіліп ресімделуі қажет.

10.3. Тұтынушы үшінші Тарапқа Шарт бойынша өз құқығы мен міндеттерін толығымен және жартылай ЭЖҰ хат түріндегі келісімінсіз беруге құқығы жоқ..


 1. Басқа да талаптар

11.1. Осы Шарт әр Тарап үшін бір-бірден берілетін, екі данада, мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды.

11.2. Шартқа қоса берілетін барлық қосымшалар, толықтырулар және өзгертулер оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11.3. Тараптар бір-бірін заңды тұлғалардың орналасқан жерінің, банктік деректемелерінің, заңды мәртебесінің өзгеруі, кәсіпорынды тарату туралы меншік нысаны, банкрот болуы туралы істің қозғалуы туралы бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хат түрінде хабарлауды міндетіне алады.

11.4. Шартпен қарастырылған барлық мәселелер Қазақстан Республикасының нормативтік құқытық актісімен реттеледі.
 1. Шарттың әрекет ету мерзімі

12.1. Осы Шарт «___» ___________ 20__ жылдан бастап күшіне енеді және «____» ________ 20__ жылға дейін әрекет етеді.

12.1.1.Мерзімі аяқталуы бойынша Шартқа өзгеріс енгізу немесе оны тоқтату туралы Тараптардың өтініші болмаған жағдайда келесі күнтізбелік жылға және Шартта қарастырылған талаптарға сәйкес ұзартылған болып есептеледі.

12.2. Тұтынушының бастамасы бойынша Шартты бұзған жағдайда ЭЖҰ және/немесе ЭБҰ өкілімен белгіленген Тұтынушының энергия қондырғы желісінен ажыртақан уақыттан бастап жылу энергиясын жеткізу бөлігінде ЭЖҰ міндеті тоқтатылады. Сонымеен қатар, Шартты уақытынан бұрын тоқтатуға бастамашы болған Тұтынушы біржақты тәртіпте Шартты бұзу туралы бір күнтізбелік айдан кешіктірмей ЭЖҰ алдын ала хабарлауы тиіс. Шарт Тараптар арасында барлық есептесулер жүргізілгеннен кейін бұзылды деп есептеледі..


 1. Дауларды шешу тәртібі

  1. Шарт бойынша даулар Астана қаласында – шарттың орындалу орны бойынша сотта қарастырылады.
 1. Шартқа берілетін қосымша

14.1. Айлар бойынша бөлумен жылу энергиясын тұтынудың өтінім берілген жылдық көлемі - №1 қосымшада.

14.2. Жылумен жабдықтау объектілерінің тізілімі- № 2 қосымшада.

14.3. Жылумен жабдықтау тараптарының пайдалану жауапкершілігі актісі - № 3 қосымшада.

14.4. Энергия қондырғыларының сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуіне жауапты тұлғаларға шығарылған бұйрықтан үзінді - №4 қосымшада


15. Тараптардың деректемелері мен қолдары
Энергиямен жабдықтаушы ұйым:
«Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ЖШС

010000, Астана қаласы, Отырар көшесі, 5

СТН 620200307047

БСН 070740004624

ЖСК

БСК


«________________» АҚ

тел. __________________


Директор

______________________Д. Токубаева


Тұтынушы:

__________________________________________

010000, Астана қаласы, __________________________

СТН ___________________

БСН ___________________

ЖСК___________________

БСК___________________

«________________» АҚ


тел. __________________

_____________________
Договор №____________

теплоснабжения юридических лиц
г. Астана «___»_______20____ г.
ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице директора Токубаевой Д. Х., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________­­­­­____, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _______________________________, действующего на основании_______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор теплоснабжения (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

 1. Общие положения

1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обязуется соблюдать требования нормативных правовых актов Республики Казахстан.

 1. Предмет договора

2.1. Энергоснабжающая организация (далее - ЭСО) обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию, а Потребитель обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный Договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии.

 1. Права и обязанности сторон

3.1. ЭСО обязуется:

3.1.1.Подавать энергию в соответствии с заявленными годовыми объемами потребления с разбивкой по месяцам согласно требованиям Правил пользования тепловой энергией (далее – ППТЭ).

3.1.2. Извещать Потребителя через средства массовой информации об изменении цены на тепловую энергию не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения его в действие.

3.1.3. Принимать своевременные меры по устранению перерывов энергоснабжения, произошедших по вине ЭСО.3.2. ЭСО имеет право:

3.2.1. Контролировать исполнение обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. В установленном законом порядке приостановить исполнение Договора путем прекращения полностью или частично подачи энергии. Предупреждение Потребителя о предстоящем прекращении (ограничении) подачи электрической энергии может производиться одним из следующих способов:

- путем направления (вручения) письменного уведомления;

- телефонограммой;

- путем объявления в информационной части платежного документа.

3.2.3. Получать оплату за тепловую энергию согласно главе 6 Договора.

3.2.4. Обращаться в судебные органы по месту исполнения Договора для решения спорных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора.3.3. Потребитель обязуется:

3.3.1. Производить своевременно и в полном размере оплату полученной тепловой энергии в порядке и на условиях Договора.

3.3.2. Поддерживать надлежащее техническое состояние энергоустановок и приборов коммерческого учета, надлежащую эксплуатацию находящихся в его ведении систем теплоснабжения и соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины, а также нести ответственность за сохранность сооружений, коммуникаций и тепловых установок, находящихся на его территории, но принадлежащих Энергопередающей организации (далее - ЭПО) и/или ЭСО и за безопасность эксплуатируемых им теплоустановок, немедленно сообщать ЭСО об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

3.3.3. Соблюдать определенный Договором режим теплопотребления.

3.3.4. Допускать работников ЭСО и/или ЭПО для проведения пломбирования спускных кранов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, расположенных до узла учета тепловой энергии, и обеспечивать сохранность установленных пломб, а их снятие производить с разрешения ЭПО и/или ЭСО.

3.3.5. Допускать работников Госэнергонадзора, ЭПО и/или ЭСО для осмотра технического состояния тепловых сетей, теплопотребляющих установок и приборов коммерческого учета.

3.3.6. Выполнять технические требования ЭСО и/или ЭПО по приведению энергоустановок и расчетных приборов учета в соответствии с нормативными правовыми актами, внедрению автоматизированной системы учета, отключению энергоустановок третьего лица, являющегося субпотребителем ЭСО, запитанных через энергоустановки Потребителя.

3.3.7. Выполнять распоряжения диспетчера ЭПО. Контактный телефон 771210 (АО «Астана-Теплотранзит»).

3.3.8. Не производить изменение схем учета без письменного разрешения ЭСО и/или ЭПО.

3.3.9. Согласовывать с ЭСО и/или ЭПО подключение новых субпотребителей, а также вновь вводимых и реконструируемых энергоустановок.

3.3.10. Назначить лицо, ответственное за надежную и безопасную работу теплопотребляющих установок, и предоставить копию приказа о его назначении в ЭСО, либо договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей разрешение на такой вид деятельности, которые будут являться приложением к Договору.

3.3.11. Получать счета-фактуры в ЭСО не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

3.3.12. Произвести возмещение расходов ЭСО за отключение/подключение на основании выставленного счета-фактуры в течение 10 календарных дней со дня получения счета.

3.3.13. Выполнять технические требования ЭПО по подготовке своих объектов к отопительному сезону и получить акт (паспорт) готовности в установленные сроки, а также погасить имеющуюся задолженность перед ЭСО до начала отопительного сезона в полном объеме.3.4. Потребитель имеет право:

3.4.1. Получать энергию надлежащего качества в объемах и в сроки, предусмотренные Договором.

3.4.2. При выполнении условий оплаты требовать в судебном порядке от ЭПО и ЭСО возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной тепловой энергии в соответствии с условиями Договора.

3.4.3. Обращаться в судебные органы по месту исполнения Договора для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора.

3.4.4. Производить подключение новых субпотребителей, а также вновь вводимых и реконструируемых энергоустановок только с согласия ЭСО после внесения соответствующих изменений в Договор с указанием их наименований, максимальных часовых нагрузок, объема месячного потребления, тарификационных групп и других необходимых данных.

3.4.5. Производить корректировку планируемого объема потребления тепловой энергии при условии подачи в ЭСО в письменном виде заявления об изменении заявленного годового объема потребления тепловой энергии с разбивкой по месяцам не менее чем за 10 календарных дней до окончания расчетного месяца. При этом, Потребитель возмещает расходы, понесенные ЭСО в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном Договором количестве. 1. Условия подачи тепловой энергии

4.1. Граница ответственности за состояние и обслуживание энергоустановок определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемых к Договору актах эксплуатационной ответственности Сторон.

4.2. Подача тепловой энергии Потребителю производится только после предоставления им следующих документов: актов гидравлических испытаний, актов промывки систем отопления, актов технической готовности к отопительному сезону, письменного разрешения ЭСО на подключение к центральной системе теплоснабжения. В противном случае подключение является самовольным, и расчет потребления тепловой энергии производится в соответствии с п.37 ППТЭ.

4.3. Потребителю, не имеющему индивидуального ввода (встроенные помещения), не присоединенному непосредственно к сетям ЭПО, ЭСО обеспечивает подачу энергии до границы эксплуатационной ответственности между владельцем внутридомовых сетей энергоснабжения и ЭПО, определенной актом разграничения балансовой принадлежности.

4.4. Несоответствие качества энергии на объекте Потребителя не является основанием для предъявления каких-либо требований к ЭСО при соответствии параметров качества энергии на границе раздела балансовой принадлежности.

4.5. Технические условия, выданные ЭПО (АО «Астана-Теплотранзит»), и другие документы согласно ППТЭ в обязательном порядке, прилагаются к Договору.


 1. Учет тепловой энергии

5.1. Учет отпускаемой тепловой энергии Потребителю производится на границе раздела тепловых сетей и эксплуатационной ответственности между Потребителем и ЭПО, а при их отсутствии – исходя из максимальных часовых нагрузок. При установке приборов коммерческого учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности Сторон, потери тепловой энергии на участке сети от границы раздела до места установки приборов коммерческого учета относятся владельцу, на балансе которого находится указанный участок сети. При подключении теплопотребляющих установок Потребителя без приборов коммерческого учета, количество отпущенной тепловой энергии ЭСО определяется расчетным путем в порядке, установленным в нормативно-технической документации.

5.2. При временном нарушении учета не по вине Потребителя расчет за тепловую энергию производится по среднесуточному расходу за аналогичный период прошлого года (с пересчетом на фактические температуры наружного воздуха. Период расчета по среднесуточному расходу тепловой энергии не должен превышать 15 суток, в течение которого расчетный учет должен быть восстановлен в полном объеме.

5.3. Ежемесячно уполномоченный представитель ЭПО совместно с уполномоченным представителем Потребителя в согласованные между ними сроки производят снятие показаний расчётных приборов учёта энергии, при этом показания фиксируются в бланке сведений, являющимся основанием для начисления оплаты за потребленную тепловую энергию. При не обеспечении Потребителем своего присутствия или уполномоченного представителя, в согласованные сторонами даты снятия расчетных показаний прибора коммерческого учета, ЭПО вправе самостоятельно снять показания по прибору учета, в одностороннем порядке оформив бланк сведений. При этом Потребителю предоставляется право подписи данного бланка в течение последующих 3-х дней. В случае неявки Потребителя в указанные сроки оформленный ЭПО в одностороннем порядке бланк сведений является бесспорным основанием для произведения расчета за потребленную электрическую энергию. При невозможности снятия показаний с расчетного прибора учета в течение двух месяцев подряд по вине Потребителя ЭСО вправе производить начисление: 1-ый месяц - по среднесуточному расходу, далее - по разрешенной мощности согласно техническим условиям без последующего перерасчета.


 1. Порядок расчетов

6.1. Платежи за расчетный период производятся Потребителем в следующем порядке:

- 50% от стоимости заявленного объема текущего месяца оплачивается до 10 числа текущего месяца;

- оставшаяся часть оплаты осуществляется не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленных счетов-фактур.

6.2. Расчётным периодом считается календарный месяц.

6.3. При оплате выставленных платежных документов Потребитель обязан указывать номер договора, номер счета-фактуры, на основании которых производится платеж, сумму оплаты.

6.4. В случае образования просроченной задолженности за потребленную тепловую энергию, суммы оплачиваемые Потребителем, удерживаются ЭСО в безакцептном порядке на погашение задолженности в следующей очередности:

-в первую очередь - сумма расходов и издержек, понесенных ЭСО по взысканию задолженности;

-во вторую очередь - сумма неустойки (штрафа, пени);

-в третью очередь - основная сумма долга.

6.5. В случае несогласия Потребителя с правильностью выставленного счета-фактуры, он уведомляет ЭСО в течение 5-ти банковских дней со дня получения этого счета и представляет ЭСО письменное заявление с изложением возражений. При этом, Потребитель обязан в вышеуказанные сроки оплатить неоспоренную часть счета-фактуры.

6.6. При несоблюдении режима потребления, а именно отклонении объема потребления энергии от объемов свободной поставки, Потребитель возмещает ЭСО расходы, понесенные ею в связи с обеспечением подачи энергии не в обусловленном Договором количестве (ст. 9, ст.484 Гражданского кодекса).

6.7. Стороны ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, производят сверку взаимных расчетов за потребленную энергию.

6.8. Если Потребитель отключен в установленном порядке за неоплату использованной тепловой энергии, то подключение его производится после погашения долга и возмещения затрат по его отключению/подключению.


 1. Условия ограничения и прекращения подачи тепловой энергии

7.1. ЭСО и/или ЭПО вправе, прекратить полностью или частично подачу тепловой энергии потребителю в случаях:

а) предварительно предупредив Потребителя письменно или телефонограммой не менее, чем за трое суток до прекращения или ограничения подачи тепловой энергии:

-предусмотренных условиями настоящего Договора;

-при нарушении условий оплаты, установленных Договором;

-при превышении обусловленных Договором максимальных часовых нагрузок и договорных режимов потребления без согласования с ЭСО;

-возврата менее 30% объема конденсата;

-отсутствия персонала соответствующей квалификации для обслуживания систем теплопотребления;

-невыполнения в установленные сроки предписаний Госэнергонадзора и нарушения технических требований, выданных ЭСО и/или ЭПО.

-при невыполнении технических требований ЭСО и/или ЭПО по приведению расчетных приборов учета в соответствие действующим правилам;

-недопущения представителей органов Госэнергонадзора и ЭСО и/или ЭПО к системам теплопотребления и/или к приборам коммерческого учета тепловой энергии;

-подключения к тепловой сети ЭПО без акта технической готовности теплопотребляющих установок и теплосетей к работе осенне-зимний период и заключения экспертной организации;

-невыполнения предписаний ЭСО по отключению субпотребителей при нарушении ими требований ППТЭ;

-при снижении показателей качества энергии по вине Потребителя до значений, нарушающих функционирование энергоустановок ЭПО и других Потребителей;

б) немедленно:

-самовольного подключения к теплосети новых мощностей и субпотребителей;

-присоединения систем теплопотребления до приборов коммерческого учета;

-непринятие Потребителем срочных мер по ликвидации аварий, создающих угрозу для жизни людей.

7.2. ЭСО не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Потребителю при прекращении теплоснабжения по основаниям, указанным в пункте 7.1 Договора.

7.3. В случае отключения объекта Потребителя за неисполнение пункта 6.1. настоящего договора, ЭСО возобновляет отпуск энергии Потребителю после погашения долга в полном объеме и возмещения ЭСО затрат, связанных с отключением/подключением.


 1. Ответственность сторон

8.1. В случае невыполнения Потребителем п.6.1. настоящего договора, ЭСО вправе предъявить, а Потребитель обязуется оплатить неустойку в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан, от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

8.2. В случае самовольного подключения Потребителем теплопотребляющих установок, повреждения Потребителем приборов коммерческого учета, нарушения целостности или отсутствия пломб, установленных в узле учета, ЭПО и/или ЭСО составляется акт и производится перерасчет объема использованной Потребителем тепловой энергии в двукратном размере. Перерасчет осуществляется с начала отопительного сезона до момента обнаружения событий. Акт действителен при наличии подписи представителя ЭПО и Потребителя, либо его представителя. Акт считается действительным и при отказе Потребителя или его представителя от подписи, но при условии оформления его комиссией ЭПО и/или ЭСО и/или органа управления кондоминиума в составе не менее трех человек.

8.3. ЭСО не несет материальной ответственности перед Потребителем за недоотпуск тепловой энергии, вызванный:

а) несоответствием схемы теплоснабжения категории энергоснабжения Потребителя, ликвидацией аварии в сетях ЭПО на время, не превышающее допустимого времени перерыва энергоснабжения в соответствии с категорией энергоснабжения Потребителя;

б) возникновением форс-мажорных обстоятельств, технологических аварий на объектах электроэнергетики;

в) неправильными действиями персонала Потребителя на его объектах: ошибочное включение, отключение или переключение.

8.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору ЭСО и Потребитель обязаны возместить причиненный этим реальный ущерб (п. 4 ст. 9 Гражданского кодекса).


 1. Форс-мажор

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, землетрясения, гроза, обледенение и другие стихийные бедствия, войны, военные операции любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, или другие независящие от Сторон обстоятельства. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении и прекращении обстоятельств обязана немедленно извещать другую Сторону.

 1. Изменение условий Договора

10.1. Условия Договора имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию Сторон.

10.2. Об изменении условий Договора Сторона, изъявившая желание изменить Договор, должна уведомить другую Сторону не менее чем за один месяц. Все соглашения об изменении Договора должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены соответствующими печатями организаций.

10.3. Потребитель не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия ЭСО.


 1. Прочие условия

11.1. Настоящий Договор составлен на государственном и русском языках, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все приложения, дополнения и изменения к Договору составляют его неотъемлемую часть.

11.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга не менее чем за пять календарных дней об изменении местонахождения юридического лица, банковских реквизитов, юридического статуса, формы собственности о ликвидации предприятия, о возбуждении дела о банкротстве.

11.4. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 1. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ___________ 20__ года и действует по «____» ________ 20__ года.

12.1.1.При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении или изменении Договора по окончанию срока, он считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором.

12.2. В случае расторжения Договора по инициативе Потребителя обязательства ЭСО в части поставки тепловой энергии прекращаются с момента отключения от сетей энергоустановок Потребителя, зафиксированного представителями ЭСО и/или ЭПО. При этом, Потребитель, по инициативе которого досрочно расторгается Договор, обязуется предварительно уведомить ЭСО, не менее чем за один календарный месяц о расторжении Договора в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым с даты полного взаиморасчета между Сторонами.


 1. Порядок разрешения споров

13.1 Споры по Договору рассматриваются в суде, по месту исполнения договора - в городе Астана.


 1. Приложения к Договору

14.1. Заявленные годовые объемы потребления тепловой энергии с разбивкой по месяцам - Приложение № 1.

14.2. Перечень объектов теплоснабжения - Приложение № 2.

14.3. Акт эксплуатационной ответственности сторон теплоснабжения – Приложение № 3.

14.4. Выписка из приказа на ответственное лицо за надежную и безопасную работу энергоустановок – приложение № 4.


15. Реквизиты и подписи сторон

Энергоснабжающая организация:
ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания»

010000,. г.Астана, ул.Отырар, 5

РНН 620200307047

БИН 070740004624

ИИК

БИК


АО «________________»
тел. __________________
Директор

______________________Д. Токубаева


Потребитель:

__________________________________________

010000, г.Астана, __________________________

РНН ___________________

БИН ___________________

ИИК___________________

БИК___________________

АО «________________»


тел. __________________

______________________


Каталог: content -> docs


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет