Заѕды тўлєаларды, филиалдар мен ґкілдіктерді тіркеу мјселелері бойынша мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралыбет1/8
Дата13.06.2016
өлшемі430 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Заѕды тўлєаларды, филиалдар мен ґкілдіктерді тіркеу мјселелері бойынша мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер стандарттарын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ 2015 жылєы 24 сјуірдегі № 233 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2015 жылы 18 маусымда № 11384 тіркелді


"Јділет" аќпараттыќ-ќўќыќтыќ жїйесі 09.07.2015 ж.

      «Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтер туралы» 2013 жылєы 15 сјуірдегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 10-бабын 1) тармаќшасына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:


      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) «Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдар мен ґкілдіктерін есептік тіркеу» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 1-ќосымшасына сјйкес;
      2) «Заѕды тўлєаларды мемлекеттік ќайта тіркеу, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік ќайта тіркеу» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 2-ќосымшасына сјйкес;
      3) «Заѕды тўлєаларды тіркеу (ќайта тіркеу) туралы, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы аныќтама беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 3-ќосымшасына сјйкес;
      4) «Жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаныѕ, сондай-аќ акционерлік ќоєамныѕ, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктерініѕ жарєысыныѕ (ережесініѕ) телнўсќасын беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 4-ќосымшасына сјйкес;
      5) «Жеке кјсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заѕды тўлєаныѕ, сондай-аќ акционерлік ќоєамныѕ ќўрылтай ќўжаттарына, олардыѕ филиалдары (ґкілдіктері) туралы ережелерге енгізілген ґзгерістер мен толыќтыруларды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 5-ќосымшасына сјйкес;
      6) «Заѕды тўлєа ќызметініѕ тоќтатылуын мемлекеттік тіркеу, филиал мен ґкілдікті есептік тіркеуден шыєару» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 6-ќосымшасына сјйкес;
      7) «Заѕды тўлєалар» мемлекеттік дерекќорынан аныќтама беру» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандарты осы бўйрыќтыѕ 7-ќосымшасына сјйкес бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігініѕ Тіркеу ќызметі жјне заѕ ќызметін ўйымдастыру департаменті осы бўйрыќты мемлекеттік тіркеуді жјне оны заѕнамада белгіленген тјртіппен ресми жариялануын ќамтамасыз етсін.
      3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Јділет министрініѕ орынбасары Б.Ж. Јбдірайымєа жїктелсін.
      4. Осы бўйрыќ оныѕ ресми жарияланєан кїнінен бастап кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Јділет министрі                            Б. Имашев

      «КЕЛІСІЛДІ»


      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Инвестициялар жјне даму министрі
      Ј. Исекешев
      _______________________________
      2015 жылєы 15 мамыр

      «КЕЛІСІЛДІ»


      Ќазаќстан Республикасыныѕ
      Ўлттыќ экономика министрі
      Е. Досаев
      _______________________________
      2015 жылєы 29 мамыр

Ќазаќстан Республикасы


Јділет министрініѕ 
2015 жылєы 24 сјуірдегі
№ 233 бўйрыєына  
1-ќосымша     

«Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары мен
ґкілдіктердін есептік тіркеу» мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет
стандарты

1. Жалпы ережелер

      1. «Заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары мен ґкілдіктердін есептік тіркеу» мемлекеттік кґрсетілетін ќызметі (бўдан јрі – мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет).


      2. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет стандартын Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі (бўдан јрі - Министрлік) јзірледі.
      3. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті Министрлік жјне аумаќтыќ јділет органдары (бўдан јрі - кґрсетілетін ќызметті беруші) кґрсетеді.
      Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін ўсынуды:
      1) Министрліктіѕ кеѕсесі;
      2) Ќазаќстан Республикасы Инвестициялар жјне даму министрлігініѕ Байланыс, аќпараттандыру жјне аќпарат комитетініѕ «Халыќќа ќызмет кґрсету орталыєы» шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы республикалыќ мемлекеттік кјсіпорны (бўдан јрі – орталыќ);
      3) www.egov.kz «электрондыќ їкімет» веб-порталы (бўдан јрі – Портал) арќылы жїзеге асырылады.

2. Мемлекеттік ќызмет кґрсету тјртібі

      4. Ќўжаттарды тапсырєан сјттен бастап мемлекеттік ќызмет кґрсету мерзімдері:


      1) Орталыќта:
      жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу, сондай-аќ Алматы ќаласыныѕ ґѕірлік ќаржы орталыєына ќатысушы заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу, ќызметін їлгілік болып табылмайтын жарєы негізінде жїзеге асыратын акционерлік ќоєамдарды, олардыѕ филиалдарын, (ґкілдіктерін) ќоспаєанда) ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі бір жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      саяси партияларды ќоспаєанда, їлгілік жарєы болып табылмайтын, ќызметін жарєы негізінде жїзеге асыратын жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ акционерлік ќоєамдарды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдары есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі он жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      саяси партиялардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей жїргізіледі.
      Ќўжаттарды тапсыру їшін кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты - 15 минуттан аспайды;
      кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты – 20 минуттан аспайды;
      2) Министрлікте:
      саяси партияларды ќоспаєанда, їлгілік жарєы болып табылмайтын, ќызметін жарєы негізінде жїзеге асыратын жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєаларды, сондай-аќ акционерлік ќоєамдарды мемлекеттік тіркеу, олардыѕ филиалдарын есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен кейінгі он жўмыс кїнінен кешіктірілмей жїргізіледі;
      саяси партияларды мемлекеттік тіркеу жјне олардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу ќажетті ќўжаттарды ќоса бере отырып, ґтініш берілген кїннен бастап бір айдан кешіктірілмей жїргізіледі.
      Ќўжаттарды тапсыру їшін кїтудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты - 15 минуттан аспайды;
      кґрсетілетін ќызметті алушыєа ќызмет кґрсетудіѕ рўќсат берілген еѕ ўзаќ уаќыты – 20 минуттан аспайды;
      3) порталда – шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды мемлекеттік тіркеу бір жўмыс кїні ішінде кґрсетіледі (кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ жўмыс уаќыты аяќталєаннан кейін, демалыс жјне мереке кїндері жїгінген кезде Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін беру келесі жўмыс кїні жїргізіледі).
      Ќўжаттар топтамасын толыќ ўсынбаєан, оларда кемшіліктер болєан, ќўрылтай ќўжаттары бойынша сарапшыныѕ (маманныѕ) ќорытындысын алу ќажеттігі туындаєан жаєдайларда, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде кґзделген ґзге де негіздер бойынша аныќталєан кемшіліктер жойылєанєа дейін немесе тиісті ќорытындыны (сараптаманы) алєанєа дейін кґрсетілетін ќызметті беруші заѕды тўлєаны, филиал немесе ґкілдікті мемлекеттік тіркеу мерзімін тоќтатады.
      Банктерді, республикалыќ жјне ґѕірлік мјртебесі бар ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді, соныѕ ішінде саяси партияларды, шетелдік жјне халыќаралыќ коммерциялыќ емес їкіметтік емес бірлестіктердіѕ филиалдары мен ґкілдіктерін мемлекеттік (есептік) тіркеуді Министрлік жїргізеді.
      Жергілікті мјретбесі бар ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді, ќорларды жјне жеке кјсіпкерліктіѕ жјне (немесе) заѕды тўлєалардыѕ бірлестіктерін мемлекеттік тіркеуді, есептік тіркеуді, ќайта тіркеуді, тиісті облыстардыѕ жјне Астана, Алматы ќалаларыныѕ ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерініѕ филиалдары мен ґкілдіктерін есептік тіркеуді, ќайта тіркеуді, есептен алуда облыстардыѕ жјне Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ Јділет департаменттері жїзеге асырады.
      Заѕды тўлєаларды мемлекеттік (есептік) тіркеуді, сонымен бірге Јділет Министрлікте жјне Јділет департаменттерінде тіркелуге тиістіден басќа, тиісті облыстардаєы филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеуді Јділет министрлігініѕ (ќалалыќ) аудандыќ Јділет басќармасы жїзеге асырады.
      5. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нысаны: электрондыќ немесе ќаєаз жеткізгіште.
      6. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесі:
      осы стандарттыѕ 1-ќосымшаєа сјйкес нысан бойынша заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу жјне осы стандарттыѕ 2-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша филиалды жјне ґкілдікті есептік тіркеу туралы аныќтама (бўдан јрі - аныќтама) не осы стандартыѕ 10-тармаєында кґзделген жаєдайлар жјне негіздер бойынша мемлекеттік ќызмет кґрсетуден дјлелді ќаєаз жеткізгіште бас тарту;
      Порталдыѕ «Жеке кабинетіне» жїгінген кезде кґрсетілетін ќызмет алушыєа электрондыќ-цифрлыќ ќолтаѕбасымен (бўдан јрі – ЭЦЌ) кујландырылєан электрондыќ ќўжат нысанында мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесі жолданады.
      Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесін ўсыну нысаны: электронды жјне (немесе) ќаєаз тїрінде.
      Осы стандарттыѕ 9-тармаєында кґзделген тізбеге сјйкес кґрсетілетін ќызметті алушыєа емес ќўжаттар пакетін толыќ ўсынбаєан жаєдайда Орталыќтыѕ ќызметкері ґтінішті ќабылдаудан бас тартады жјне осы стандарттыѕ 3-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша ќўжаттарды ќабылдаудан бас тарту туралы ќолхат береді.
      7. Мемлекеттік ќызмет шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда, заѕды тўлєаларєа (бўдан јрі - кґрсетілетін ќызметті алушы) аќылы кґрсетіледі.
      Мемлекеттік кґрсетілетін ќызмет їшін тіркеу алымы белгіленген. Тіркеу алымыныѕ сомасы осы стандарттыѕ 4-ќосымшасына сјйкес «Салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдер туралы (Салыќ кодексі)» 2008 жылєы 10 желтоќсандаєы Ќазаќстан Республикасыныѕ Кодексінде белгіленген мґлшерлеме бойынша есептеледі жјне салыќ салу объектісініѕ тіркеу орны бойынша тиісті ќўжаттар берілгенге дейін тґленеді.
      Портал арќылы мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алуєа электрондыќ сўрау салу берілген жаєдайда, тґлем «электрондыќ їкімет» тґлем шлюзі арќылы жїзеге асырылады.
      8. Жўмыс кестесі:
      1) кґрсетілетін ќызметті беруші:
      Министрлікте жјне аумаќтыќ јділет органдарда Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес, демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап жўманы ќоса алєанда, саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін.
      Ґтінішті ќабылдау жјне мемлекет ќызмет кґрсету нјтижесін беру саєат 13.00-ден 14.30-єа дейінгі тїскі їзіліспен саєат 09.00-ден 17.30-єа дейін.
      2) Орталыќта - Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес демалыс жјне мереке кїндерін ќоспаєанда, дїйсенбіден бастап сенбіні ќоса алєанда, їзіліссіз саєат 9.00-ден 20.00-ге дейін.
      Ќабылдау кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ таѕдауы бойынша «электрондыќ» кезек тјртібімен жеделдетілген ќызмет кґрсетусіз жїзеге асырылады, портал арќылы электрондыќ кезекті брондау мїмкін болады.
      3) порталда–жґндеу жўмыстарын жїргізуге байланысты техникалыќ їзілісті ќоспаєанда, тјулік бойы (кґрсетілетін ќызметті алушы Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасына сјйкес жўмыс уаќыты аяќталєан соѕ, демалыс жјне мереке кїндері жїгінген кезде ґтінішті ќабылдау жјне мемлекеттік ќызмет кґрсету нјтижесін беру келесі жўмыс кїні жїзеге асырылады).
      9. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметті алушы (не оныѕ сенімхат арќылы ґкіліне) Орталыќќа жјне Министрлікке жїгінген кезде мемлекеттік ќызметті кґрсету їшін ќажетті ќўжаттардыѕ тізбесі:
      заѕды тўлєалар їшін:
      1) осы стандартќа 5, 6, 7 жјне 8-ќосымшаларына сјйкес ґтініш;
      2) заѕды тўлєаныѕ жарєысын немесе ережесі;
      акционерлiк ќоєамдардыѕ, олардыѕ филиалдары мен ґкiлдiктерiнiѕ жарєыларын (ережелерiн) ќоспаєанда, жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєалардыѕ, олардыѕ филиалдары мен ґкiлдiктерiнiѕ жарєылары (ережелерi) ўсынылмайды;
      3) жиналыс (конференция, съезд) тґраєасы мен хатшысы ќол ќойєан, жарєыны ќабылдаєан ќўрылтай жиналысыныѕ (ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктер їшін – конференция, съезд) хаттамасы немесе заѕды тўлєаныѕ ујкілетті органыныѕ не ќўрылтайшыныѕ заѕды тўлєаны ќўру туралы шешімі;
      4) шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєаларды ќоспаєанда тїбіртек немесе бюджетке тіркеу алымы сомасыныѕ тґленгенін растайтын ќўжат;
      5) ќоєамдыќ бірлестіктер, ќоєамдыќ бірлестігініѕ орналасќан жеріне растайтын ќўжатты, ќосымша бастамашы азаматтардыѕ тегi, аты, јкесiніѕ аты, туєан кїнi, айы, туєан жылы, жеке сјйкестендіру нґмірі, тўрєылыќты жері, їй мен ќызмет телефондары, жеке ќолтаѕбасы кґрсетілген тiзiмiн ќосымша ўсынады;
      6) діни бірлестіктер ќосымша ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ орналасќан жерін растайтын ќўжатты, тегі, аты, јкесініѕ аты, туєан жылы, айы, кїні, жеке сјйкестендіру нґмірі жјне жеке басын кујландыратын ќўжат туралы мјліметтерді, тўрєылыќты жері, їй мен ќызмет телефондарын нґмірі, электронды жјне ќаєаз тасыєыштарда ґз ќолы кґрсетілген бастамашы азаматтардыѕ жјне діни бірлестіктерді ќўрушы басшы органныѕ, дінтану негіздері жјне пайда болу тарихын ашатын жјне оєан тиісті діни ќызметтер туралы мјліметтерді ќамтитын діни баспа материалдарын ўсынады;
      7) саяси партиялар ќосымша партия баєдарламасын екі данада; ќўрамында олардыѕ јрќайсысыныѕ тегiн, атын, јкесiнiѕ атын, туєан айы мен жылын, Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке басын кујландыратын, ќўжаттыѕ нґмірін, жеке сјйкестендіру нґмірі, тўрєан жерiнiѕ мекенжайын кґрсете отырып, барлыќ облыстардаєы, республикалыќ маѕызы бар ќаладаєы жјне астанадаєы кемiнде алты жїз мїшесi бар ќўрылымдыќ бґлiмшелерді (филиалдар мен ґкiлдiктердi) білдіретін кемінде ќырыќ мыѕ партия мїшесi болатын партия мїшелерiнiѕ тiзiмiн ўсынады;
      8) егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарда ґзгеше белгіленбесе, шетелдік ќатысуы жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жататын заѕды тўлєалар ќосымша:
      сауда тізілімінен заѕдастырылєан їзінді кґшірме немесе ќўрылтайшы – шетелдік заѕды тўлєа шет мемлекеттіѕ заѕнамасы бойынша заѕды тўлєа болып табылатынын кујландыратын нотариат кујландырєан ќазаќ жјне орыс тілдеріндегі аудармасымен ќоса берілген басќа да заѕдастырылєан ќўжат;
      нотариат кујландырєан ќазаќ жјне орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге шетелдік ќўрылтайшы паспортыныѕ кґшірмесі немесе жеке басын кујландыратын басќа да ќўжат;
      9) ќызметініѕ мјні ќаржылыќ ќызметтер кґрсету болып табылатын заѕды тўлєалар їшін Ќазаќстан Республикасыныѕ Ўлттыќ Банкініѕ рўќсаты ќосымша беріледі;
      10) тиісті тауар нарыєында їстем немесе монополиялыќ жаєдайєа ие нарыќ субъектісіне жататын заѕды тўлєалар, ґз ќызметін Ќазаќстан Республикасыныѕ аумаєында жїзеге асыратын, сондай-аќ мемлекеттік кјсіпорындарды, акцияларыныѕ (жарєылыќ капиталєа ќатысу їлестерініѕ) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заѕды тўлєалар жјне олармен їлестес тўлєалар їшін мўндай ќўруды Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕдарында тікелей кґзделген жаєдайларды ќоспаєанда, монополияєа ќарсы органныѕ алдын ала келісімімен тіркеуші орган жїзеге асырады;
      11) тўтыну кооперативтерi ќосымша азаматтар їшiн – осы кооперативтер мїшелерiнiѕ тегі, аты, јкесiнiѕ аты, туєан жылы, жеке ќолы жјне жеке басын кујландыратын (жеке сјйкестендіру нґмірі) ќўжаттыѕ деректері жјне тўрєылыќты жерi, заѕды тўлєалар їшiн – орналасќан жерi, банк деректемелері туралы жјне бизнес сјйкестендіру нґмірі туралы мјліметтер кґрсетілген тiзiм;
      12) су пайдаланушылардыѕ ауылдыќ тўтыну кооперативтері тегін, атын, јкесініѕ атын, жеке ќолын, тўрєылыќты жерін жјне жеке басын кујландыратын ќўжат деректерін (жеке сјйкестендіру нґмірін), сондай-аќ бизнес-сјйкестендіру нґмірлерін кґрсете отырып, заѕды тўлєалардыѕ атауы мен орналасќан жерін кґрсете отырып кооператив мїшелерініѕ тізімін, сондай-аќ су пайдаланушылар кооперативі мїшелерінде ауыл шаруашылыєы маќсатындаєы суармалы жерлердіѕ болуы туралы мјліметтер;
      тўрєын їй жјне тўрєын їй-ќўрылыс кооперативтерi осы кооперативтер мїшелерiнiѕ тегі, аты, јкесiніѕ аты, туєан жылы, жеке сјйкестендіру нґмірі жјне тўрєылыќты жерiніѕ мекенжайы кґрсетілген тiзiмдi ўсынады.
      Жеке басын кујландыратын ќўжаттар туралы, заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы мјліметті кґрсетілетіне ќызметті алушы «электрондыќ їкімет» шлюзі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелер арќылы алады.
      Орта жјне ірі кјсiпкерлiк субъектiсіне жататын заѕды тўлєаны мемлекеттiк тіркеу кезiнде ґтiнiшке Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде кґзделген жаєдайларда нотариаттыќ тјртiппен кујландырылєан ќўрылтай ќўжаттарын ќоса бере отырып, ќўрылтайшы немесе ќўрылтайшылардыѕ бiрi шетелдiк жеке немесе заѕды тўлєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi немесе мемлекеттiк органдар не Ўлттыќ Банк жалєыз ќўрылтайшы не ќўрылтайшыларыныѕ бірі болып табылатын жаєдайларда, ќўрылтайшыныѕ ујкiлеттiк берген адамы ќол ќояды жјне тіркеуші органєа бередi.
      Жеке кјсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу кезінде ґтінішке Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде кґзделген жаєдайларда нотариаттыќ тјртiппен кујландырылєан ќўрылтай ќўжаттарын ќоса бере отырып, ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) не осыєан ујкілеттік берілген адам ќол ќояды жјне оны тіркеуші органєа береді;
      Филиалдар (ґкілдіктер) їшін:
      1) филиалды (ґкілдікті) есептік тіркеу їшін осы стандартќа 5, 6, 7 жјне 8-ќосымшаларына сјйкес ґтініш филиалды (ґкілдікті) ќўратын заѕды тўлєа ујкілеттік берген адам ќол ќояды жјне ол заѕды тўлєаныѕ мґрімен (бар болєан жаєдайда) бекітіледі.
      2) филиалды (ґкілдікті) есептік тіркеу їшін бюджетке тіркеу алымыныѕ тґленгендігін растайтын тїбіртек немесе ґзге де ќўжат;
      Жеке кјсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заѕды тўлєалардыѕ филиалдары (ґкілдіктері), сондай-аќ акционерлік ќоєамдыќтар їшін заѕды тўлєа бекіткен ќазаќ жјне орыс тілдерінде їш данада филиал (ґкілдік) туралы ереже, жарєыныѕ кґшірмесі (ереже) жјне филиалдыѕ (ґкілдіктіѕ) басшысына берілген заѕды тўлєаныѕ сенімхаты (ќоєамдыќ жјне діни бірлестіктерді ќоспаєанда) ќосымша ўсынылады.
      Шетелдік заѕды тўлєалардыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде Ќазаќстан Республикасы заѕды тўлєаларындыѕ филиалдарын (ґкілдіктерін) есептік тіркеу їшін белгіленген тјртіппен жїргізіледі.
      Егер Ќазаќстан Республикасы ратификациялаєан халыќаралыќ шарттарда ґзгеше белгіленбесе, осы тјртіпте кґзделген ќўжаттардан басќа:
      филиалды (ґкілдiкті) ќўратын шетелдiк заѕды тўлєаныѕ шет мемлекеттiѕ заѕнамасы бойынша заѕды тўлєа болып табылатынын растайтын сауда тiзiлiмiніѕ заѕдастырылєан їзiндi кґшiрмесі, шетелдiк заѕды тўлєаныѕ ќўрылтай ќўжаттары немесе басќа да заѕдастырылєан ќўжаты, сондай-аќ салыќтыќ тіркеу нґмірі (немесе оныѕ аналогы) кґрсетіле отырып, шетелдік заѕды тўлєаныѕ инкорпорация еліндегі салыќтыќ тіркелуін растайтын ќўжат ќосымша ўсынылады.
      Филиалды (ґкiлдiкті) ќўратын шетелдiк заѕды тўлєаныѕ ќўжаттары нотариат кујландырєан ќазаќ жјне орыс тiлдеріндегі аудармасымен бірге ўсынылады.
      Мемлекеттік кјсіпорын филиал (ґкілдік) ќўрєан кезде Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ Банкін не мемлекеттік мїлікті басќару жґніндегі ујкілетті органныѕ (жергілікті атќарушы органныѕ) филиал (ґкілдік) ќўруєа келісімін растайтын ќўжат ќосымша ўсынылады.
      Мемлекеттік жјне орыс тілдерінде жасалєан ќўрылтай ќўжаттары тігілген жјне нґмірленген тїрінде, їш данада тапсырылады жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасында белгіленген тјртіппен кујландырылады.
      Кґрсетілетін ќызметті алушы кґрсетілетін ќызметті берушіге мемлекеттік ќызметті кґрсету кезінде, Ќазаќстан Республикасыныѕ зандарында ќарастырылмаєан басќалары болса, аќпараттыќ жїйелерде ќамтылєан бар заѕмен ќорєалатын ќўпиясы бар мјліметтерді ќолдануєа жазбаша келісім береді.
      Орталыќ арќылы ќўжаттарды ќабылдау кезінде кґрсетілетін ќызметті алушыєа тиісті ќўжаттарды ќабылдаєаны туралы ќолхат беріледі.
      Орталыќта дайын ќўжаттарды кґрсетілетін ќызметті алушыєа беруді Орталыќтыѕ ќызметкері жеке басын кујландыратын кујлікті (не сенімхатты) ўсынєан кезде ќолхаттыѕ негізінде жїзеге асырады.
      Орталыќ нјтиженіѕ бір ай ішінде саќталуын ќамтамасыз етеді, содан кейін оларды кґрсетілетін ќызметті берушіге одан јрі саќтау їшін береді.
      Кґрсетілетін ќызметті алушы бір ай ішінде жїгінген жаєдайда, Орталыќтыѕ сўрау хаты бойынша бір жўмыс кїні ішінде кґрсетілетін ќызметті алушыєа беру їшін Орталыќќа дайын ќўжаттарды жолдайды.
      Порталда:
      шаєын кјсіпкерлік субъектісіне жататын заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу їшін ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) осы стандарттыѕ 9-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша кјсіпкерлік ќызметті жїзеге асырудыѕ басталєаны туралы хабарлама береді.
      орта кјсіпкерлік субъектісіне жататын заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу їшін ќўрылтайшы (ќўрылтайшылар) осы стандарттыѕ 5, 6, 7 жјне  8-ќосымшасына сјйкес нысан бойынша тіркеу туралы ґтініш береді.
      Жеке басын кујландыратын ќўжаттар туралы корсетілген заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеу (ќайта тіркеу) туралы мјліметті ќызметті алушы «электрондыќ їкімет» шлюзі арќылы тиісті мемлекеттік аќпараттыќ жїйелерден алады.
      Портал арќылы жїгінген жаєдайда ЭЦЌ кујландырылєан электронды ќўжат нысанында кґрсетілетін ќызметті алушыныѕ «жеке кабинетіне» мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтіѕ нјтижесін алу кїні мен уаќыты кґрсетілген хабарлама жолданады.
      10. Мемлекеттік кґрсетілетін ќызметтен (шаєын кјсіпкерлік субъектісіне жатпайтын заѕды тўлєаны ќоспаєанда):
      1) Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актiлерiнде белгіленген заѕды тўлєаны ќўру ќайта тiркеу жјне ќайта ўйымдастыру бўзылуы, ќўрылтай ќўжаттарыныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес келмеуі;
      2) тапсыру актiсiн немесе бґліну балансын ўсынбаєан не оларда ќайта ўйымдастырылєан заѕды тўлєаныѕ ќўќыќтыќ мирасќорлыєы туралы ережелер болмаєан;
      3) егер заѕды тўлєа немесе заѕды тўлєаныѕ жалєыз ќўрылтайшысы (ќатысушысы) iс-јрекет етпейтiн заѕды тўлєа болып табылєан;
      4) егер заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшысы (ќатысушысы) жјне (немесе) басшысы болып табылатын жеке тўлєа iс-јрекет етпейтiн заѕды тўлєалардыѕ жалєыз ќўрылтайшысы (ќатысушысы) жјне (немесе) басшысы болып табылєан жјне (немесе) јрекетке ќабiлетсiз немесе јрекет ќабiлетi шектеулі деп танылєан жјне (немесе) хабар-ошарсыз кеткен деп танылєан, жјне (немесе) ќайтыс болды деп жарияланєан, жјне (немесе) оныѕ Ќазаќстан Республикасы Ќылмыстыќ кодексiнiѕ 215, 216, 238 жјне  240-баптары бойынша ќылмыстары їшін ґтелмеген немесе алынбаєан соттылыєы бар болуы, сондай-аќ егер заѕды тўлєаныѕ ќўрылтайшысы (жеке тўлєа жјне (немесе) заѕды тўлєа) басшысы, ќўрылтайшы жјне (немесе) заѕды тўлєаны ќўрєан заѕды тўлєаныѕ басшысы їш айдан аса мерзімді ґндірулері туралы атќарушылыќ іс жїргізу бойынша берешегі жоќ жјне мерзімді тґлемдерін ґндіру туралы атќырушылыќ іс жїргізу бойынша борышкер болып табылатын тўлєаларды ќоспаєанда, атќарушылыќ ќўжат бойынша борышкер болып табылса;
      5) жеке басты кујландыратын жоєалєан жјне (немесе) жарамсыз ќўжаттардыѕ ўсынылуы;
      6) сот актілері жјне сот орындаушылары мен ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ ќаулылары (тыйым салулары, ќамауєа алулары) бар болуы заѕды тўлєаны мемлекеттік тіркеуден бас тарту негіз болып табылады.
      Діни бірлестіктер оныѕ филиалдары мен ґкілдіктері їшін ќўрылтай жјне ґзге де ўсынылєан ќўжаттардаєы мјліметтер дјйексіз болса жјне (немесе) ќўрылатын бірлестік дінтану сараптамасыныѕ нјтижелері негізінде діни бірлестік ретінде танылмаєан жаєдайларда тіркеуден бас тартылады.
      Филиалды (ґкiлдiктi) есептiк тiркеуден бас тарту Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілерінде белгiленген филиалды (ґкiлдiктi) ќўру тјртiбi бўзылєан, есептiк тiркеуге ўсынылєан ќўжаттар Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕына сјйкес келмеген жаєдайларда жїзеге асырылады.

3. Орталыќ мемлекеттік органдардыѕ, сондай-аќ кґрсетілетін
Каталог: sites -> default -> files -> upload-files
upload-files -> Павлодар облыстық алқасының 2015 жылдың тамыз айына сәйкес мемлекетпен кепілденген заңдық
upload-files -> «Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар және тоқтатылған құқықтар туралы анықтамалар беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
upload-files -> Нормативные правовые акты, регулирующие судебно-экспертную деятельность в республике казахстан
upload-files -> П/п Ф. И. О. частного судебного исполнителя
upload-files -> «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет