Ι. Пәннің мақсаты мен міндеттері,оның оқу процесіндегі роліжүктеу 1.8 Mb.
бет2/8
Дата17.06.2016
өлшемі1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Қосымша


 1. Назарбекова С.Т. Краткий курс лекции по систематике низших растений учебное пособие Алматы изд «Қазақ университеті» 1992г 129с.

 2. Лемеза Н.А. Шуканов А.С. Малый практикум по низшим рестениям учебное пособие Минск университетская 1994 с288.

 3. Буш Н.А. Систематика высших растений М.1959.

 4. Тахтаджян А.Л. Систематика магнофитов Л. 1987. с 440.

Флора Казахстана в 9-ти томах 1956-1966.

«Өсімдіктер систематикасы»

Лабораториялық сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

050607 – «биология» мамандығы, 2 – курс, 4 – семестр. 15 сағат


Тақырыбы, мазмұны

Сағат саны

Өткізілетін уақыты

Ұпай саны

1

2

3

4

5
1. Тарау.

1

Төменгі сатыдағы өсімдіктер

1
1 балл

2

Прокариотты балдырлар

1
1 балл

3

Эукариотты балдырлар. Жасыл балдырлар бөлімі

1
1,5 балл

4

Тіркеспелілер класы

1
1,5 балл

5

Хара және эвгленалы балдырлар бөлімі

1
1 балл

6

Пирофитті балдырлар бөлімі

1
1 балл

7

Әртүрлі талшықты, жылтырауық сары балдырлар бөлімдері

1
1 балл
å1.Тарау.

7 сағат
8 балл
№2. Тарау.


8

Диатомды балдырлар бөлімі

1
1 балл

9

Қоңыр балдырлар бөлімі

1
1 балл

10

Қызыл балдырлар бөлімі

1
1,5 балл

11

Пластидтері жоқ төменгі сатыдағы өсімдіктер. Кілегейлілер бөлімі.

1
1,5 балл

12

Оомицеттер класы

1
1балл

13

Зигомицеттер класы

1
1 балл

14

Жалаңаш қалталылар класс тармағы

1
1 балл

15

Қалталы саңырауқұлақтар. Плектомицеттер қатарларының тобы.

1


å2.Тарау.

8 сағат
8 балл
Барлығы

15 сағат
16 баллҚолданылатын әдебиеттер тізімі негізгі.

Негізгі :

1. Комарницкий Н.А. Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника : Систематика растений учебник М. Просвещение, 1975 с. 608. 1. Курс низших растений (под ред М.В.Горленко) М. Высшая школа 1981 с520.

 2. Антипина Г.С. Водоросли. Учебное пособие Петрозаводск, 1992, изд. ПГУ с 111.

 3. Әметов Ә. Ботаника. Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім баспасы А. 2000ж 508б.

 4. Әметов Ә., Мырзақұлов П.М. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы 1-бөлім Архегониальды өсімдіктер Алматы Қазақ университеті 2000ж.

 5. Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы мектеп 1972.


«Өсімдіктер систематикасы»

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары және тапсырмаларды қабылдау кестесі

0500607 – «Биология», 2 – курс, 4 – семестр. 45 сағат

Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

бақылау түрлері және ұпайлары

Консуль-тация

Реферат

Бақылау сұрақ.

Тест. тапс.

Глос-сарий

Колл

Апта

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

№1.Тарау.

1

Төменгі сатыдағы өсімдіктер:

А)Таксономиялық бірліктері

ә)Классификациясы


1
+
1 апта

2

Көк жасыл балдырлар

А)Биологиялық,систематикалық орны

Ә)Классификациясы,таралуы
1 апта

2 б
3

Жасыл балдырлар:

А)Классификациясы

Ә)Таралу маңызы


2
+
4

Сары жасыл балдырлар:

А)Негізгі түрлері

Ә)Классификациясы

2

апта

2 б2 апта

5

Диатомды балдырлар:

А)Биоморфологиялық ерекшеліктері

Ә)Таралуы


3
+
6

Қоңыр балдырлар:

А(Таралуы,маңызы
2

апта

2 б

7

Пирофитті балдырлар:

А)Классификациясы

Ә)Табиғаттағы маңызы,индикаторлық ерекшеліктері


4
+
3 апта

8

Эвгленалы балдырлар

А)Түрлері

Ә)Көбеюі,таралуы

3

апта

3 б9

Плаун тәрізділер

А)Құрылысы мен маңызы

Ә)Ұрықтануы

Б)Классификациясы5
+
10

Саңырауқұлақтар

А)Саңырауқұлақтардың гифасы

Ә)Спорофитті,паразитті саңырауқұлақтар
4 апта

2 б
4 апта

11

Ашық тұқымдылар

А)Классификациясы

Ә)Жалпы сипаттамасы


6
+
12

Зигомицеттер

А)Мукор құрылысы

Ә)Көбеюі


4

апта

2 б


13

Бұршақ тұқымдасы

А)Жапырағы,сабағы және тамыры

Ә)Гүлдері


7
+
5 апта

14

Қалталы саңырауқұлақтар (Аскомицеттер) класы - Ascomycetes

1)Классификациясы

2)Жалпы сипаттамасы
5

апта

3 б
15

Астық тұқымдастары

1)Құрылыс ерекшеліктері

2)Гүлшоғырларының түрлері


8
+
16

Базидиомицеттер класы - Basidiomycetes Телиобазидиомицеттер

1)Биологиялық маңызы6

апта

2 б
6 апта

17

Құлқайыргүлділер қатары.

1. Құлқайырлар тұқымдастары

2. Морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері

3. Негізгі өкілдері9
+
18

Мүк тәрізділерді ажыратуға болатын белгілер

1) мүктің анатомиялық құрылысы

2) Бауыр мүктер


6

апта

2 б


19

Бұршақгүлділер қатары

1. Бұршақ тұқымдасы

2. Мимозалар, бұршақтар тұқымдас тармақтары.


10
+
7 апта

20

Қос жарнақтылар магнолиопсидтер (Maqnoliopsida) немесе Dicotyledones

1Жапырақ түрлері

2Жүйкелену7

апта

2 б

21

Жидегүлділер қатары

1. Жиделер тұқымдасы

2. Жалпы сипаттамасы

3. Жергілікті флорадағы өкілдері және олардың шаруашылық мәні.11
+№1.Тарау.
7 апта
∑ 1 – тарау
22 балл
22

Раушангүлділер тектес бос желектілер қатарлар тобы – Melophyta Choripetalae 1.Фотосинтездің өсімдік үшін маңызы
8

апта

1 б8

апта


23

Алқагүлділер қатары.

1. Алқалар тұқымдасы

2. Морфологиялық және биологиялық белгілері.

3. Негізгі өкілдері12
+
24

Бұршақтар тұқымдасы – Fabaceal, Papilionaceal

1.Сабақ түрлері
8

апта

2 б

25

Астрагүлділер қатары

1. Астралар тұқымдасы

2. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі

3. Таралуы13
+
9

апта


26

Құлқайырлар тұқымдасы – Malvacea

1.Құлқайырлар тұқымдасының жалпы сипаттамасы

2.Мақта туысының морфологиялық ерекшеліктері


9

апта

3 б

27

Лалагүлділер қатары

1. Табиғаттағы және шаруашылықтағы мәні

2. Вегетативтік органдардың, гүлдің, жемістің эволюциясы және құртқашаштар тұқымдастары


14
+
28

Раушандар тектес бір жабынды өсімдіктер қатарлар

тобы – Melophita monochlamydel. 1. Раушандар тектес біржабынды өсімдіктерге жалпы сипаттама

 2. Шамшаттар тұқымдасы

Қайыңдар тұқымдасы


10

апта

2 б10 апта

29

Қоңырбасгүлділер қатары

1. Қоңырбастар тұқымдасы

2. Жалпы сипаттамасы

3. Тұқымдас тармақтарына бөлінуі15
+
30

Раушандар тектес біріккен желектілер

қатарлар тобы – Melophyta Sympetalae.

1.Шырмауықтар тұқымдасы

2.Арамсоялар тұқымдасы

3.Ерінгүлділер немесе тауқалақайлар тұқымдасы


10

апта

2 б


31

Қоғагүлділер қатары

1. Гүлдің, жемістің құрылысы.

2. Қоғалар тұқымдасы


16
+
11 апта

32

Орталық тұқымды, немесе қалампырлар тектес бір

жабынды өсімдіктер қатарлар тобы – Centrospermae Monochlamydeal.


11

апта

3 б33

Қалталы саңырауқұлақтар. Пиреномицеттер қатарларының тобы

1. Пиреномицеттер қатары

2. Пиреномицеттер құрылысы

3. Көбеюі, қоректенуі17
+
34

Тұқымдары гүл түйіннің қабырғасына жанаса орналасқан бос желектілер қатарлар тобы – Teichiopspermatophyta.

 1. Крестгүлділер немесе капуста гүлділер тұқымдасы

 2. Көкнәрлар тұқымдасы

Көкнәр туысы

12

апта

2 б


12 апта

35

Базидиомицеттер класы. Афиллофоралылар қатары

1. Базидиомицеттер класы

2. Базидиомицеттер класының қоректенуі

3. Базидиомицеттер класының құрылысы18
+
36

Гүл түйіннің қабырғасына жанаса орналасқан біріккен желектілер қатарлар тобы – Teichios permaophyta Sympetalae. Асқабақтар тұқымдасы

 1. Күрделігүлділер тұқымдасы

2. Жусан туысы12

апта

2 б
37

Базидиомицеттер класы. Гастеромицеттер қатары

1. Гастеромицеттер қатары

2. Құрылысы

3. Қоректенуі19
+
13 апта

38

Желектілер қатарлар тобы – Corolliflorae.

1 Жалпы сипаттамасы 2.Құртқаштар тұқымдасы Лалагүлдер тұқымдасы Асфоделалар тұқымдасы


13

апта

1 б39

Жетілмеген саңырауқұлақтар класы. Сферопсидалылар класы

1. Жетілмеген саңырауқұлақ класының құрылысы

2. Сферопсидалылардың көбеюі

3. Жетілмеген саңырауқұлақтардың ерекшеліктері20
+
40

Гиациенттер, жуалар, агавалар, меруертгүлділер тұқымдастары

1.Гиаценттер тұқымдасының жалпы сипаттамасы

2.Жуалар ұқымдасының жалпы сипаттамасы, туыстары

3.Қасқыржем тұқымдасы
+

14

апта

2 б


14 апта

41

Қыналар бөлімі

1. Қыналардың құрылысы

2.Қыналардың кездесетін жері


21
+
42

Қабыршақты гүлдер қатарлар тобы 1.Қияқөлеңдер тұқымдасы

2.Астық немесе қоңырбастар тұқымдасы

3.Бамбук тәрізділер тұқымдастығы14 апта

2 б

43

Мүктәрізділер бөлімі

1. Мүктер қатары

2. Мүктердің құрылысы

3. Мүктердің көбеюі22
+
15 апта

44

Қоңырбастар тұқымдастармағы 1.Қоңырбас тұқымдастармағы өсімдіктерінің жалпы сипаттамасы

2.Бидай туыстарының биологиялық ерекшеліктері 3.Арпа туыстарының биологиялық ерекшеліктері45

Астық гүлділер қатары

Тарылар тұқымдастармағы

1. Тарылар тармағына жалпы сипаттама

2.Жүгері туысы Күріш туысы


2.Тарау.

8 апта
2 – тарау

22 балл
Барлығы

44 балл


Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

дүйсенбі – 1000 – 1200 – 2 ауд

сәрсенбі - 1000 – 1200 – 2 ауд
Қолданылатын әдебиеттер тізімі негізгі.

Негізгі :

1. Комарницкий Н.А. Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника : Систематика растений учебник М. Просвещение, 1975 с. 608. 1. Курс низших растений (под ред М.В.Горленко) М. Высшая школа 1981 с520.

 2. Антипина Г.С. Водоросли. Учебное пособие Петрозаводск, 1992, изд. ПГУ с 111.

 3. Әметов Ә. Ботаника. Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім баспасы Алматы 2000ж 508б.

 4. Әметов Ә., Мырзақұлов П.М. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы 1-бөлім Архегониальды өсімдіктер Алматы Қазақ университеті 2000ж.

 5. Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы мектеп 1972.


«Өсімдіктер систематикасы»

СӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

050607 – «Биология», 2 – курс, 4 – семестр. 45 сағат


СӨЖ тақырыптары.

Сағат саны

Өтілетін күні

АудиторияПапоротниктәрізділер бөлімі

1.1. Папоротниктәрізділердің құрылысы  1. Таралуы

1
12Ашық тұқымды өсімдіктер бөлімі

2.1.Қарағайлар бөлімі

2.2.Құрылысы

2.3. Өмірлік циклі1
12Жабық тұқымды өсімдіктер бөлімі. Қос жарнақтылар (магнолиопсидтер

класы


3.1. Жабық тұқымдылардың құрылысы

3.2. Гүлдің шығу тегі

3.3. Ветштейннің пікірі

3.4. Стробилярлық теория1
12Сарғалдақгүлділер, көкнәргүлділер қатарлары

4.1. у қорғасын туысы

4.2. Маралот туысы

4.3. Сарғалдақтар туысы1
12Қалампыргүлділер қатары

5.1. Жұлдызшөп

5.2. Қарамықша туысы

5.3. Жарық дәрі туысы

5.4. Қалампыр туысы


1
12Шамшатгүлділер, тлгүлділер, асқабақгүлділер қатарлары

6.1. Шамшаттар тұқымдасы-Fagaccal

6.2. Шамшат туысы


1
12Кеуелгүлділер қатары

7.1. Құлқайыргүлділер, қалақайгүлділер қатарлары

7.2. Қалақайлар тұқымдасы

7.3. Қалақай туысы1
12Құлқайыргүлділер, қалақайгүлділер қатарлары

8.1. Құлқайыр тұқымдасы

8.2. Қалақайгүлділердің қатары


1
12Рашангүлділер қатары

9.1. Раушангүлділер тектес біріккен желектілер қатары

9.2. Шырмауықтар қатары


1
12Бұршақгүлділер, аралиягүлділер (сельдерейгүлділер қатарлары

10.1. Селдерейгүлділер қатары

10.2. Бұршақгүлділер қатары


1
12Алқагүлділер, айлаулықгүлділер қатарлары

11.1. Алқагүлділер қатары

11.2. Айлаулықтаргүлділерге сипаттама


1
12Сабынкөкгүлділер, тауқалақайгүлділер қатарлары

12.1. Сабынкөкгүлділер қатары

12.2. Тауқалақайгүлділер тұқымдасы


1
12Астрагүлділер (күрделігүлділер) қатары

13.1. Күрделігүлділер тұқымдасы

13.2. Астрагүлділердің құрылысы


1
12Дара жарнақтылар (лилиопсидтер) класы.

14.1. Даражарнақтылармен қосжарнақтылардың ерекшелігі

14.2. Даражарнақтылардың көбеюі


1
12Лалагүлділер, құртқашашгүлділер, аммариллисгүлділер, жуагүлділер қатарлары

15.1. Лалагүлділер қатары

15.2. Лалагүлділер туысы


1
12Қияқөлеңгүлділер, қоңырбасгүлділер (злактар) қатарлары

16.1. Қияқөлеңгүлділер қатары

16.2. Көбеюі, құрылысы


1
12Хлорококты балдырлар қатары

17.1. Бір клеткалы және клониялды формалары, көбею.

17.2. Хлорококты балдырлардың шаруашылықта қолданылуы.


1
12Хитридиомицеттер класы

18.1. Талломасының құрылысы, талшықтары және басқа белгілері

18.2. Негізгі өкілдері, таралуы


1
12Полиподиопсидтер класы.

19.1. Морфологиялық, анатомиялық сипаттамасы

19.2. Касс тармақтарына бөлінуі


1
12Саговниктер (цикадопсидтер) класы.

20.1. Жалпы морфологиялық, анатомиялық сипаттамасы

20.2. Саговниктер қатары және тұқымдасы


1
12Гүлді өсімдіктердің шығу тегі

21.1. Жабық тұқымды өсімдіктердің таралуы

21.2. Табиғаттағы және шаруашылықтағы маңызы


1
12Қос жарнақтылар (магнолиопсидтер) класы

22.1. Қатарларға бөлінуі

22.2. Жалпы сипаттамасы


1
12Лавргүлділер қатары

23.1. Лаврлар тұқымдастары.

23.2. Гүлдің және жемістің құрылыс ерекшеліктері.


1
12Сүйсінгүлділер қатары.

24.1. Сүйсіндер тұқымдасы

24.2. Тозаңдануға бейімділігі


1
12Прокариоттар және эукариоттар

25.1. Авто және гетеротрофтылығы

25.2. Бір клеткалы, колониялы және көп клеткалы өсімдіктер.


1
12Гемиаскомицеттер класс тармағы (жалаңаш қалталылар).

26.1. Эндомицеттер қатары

26.2. Паразиттігі, даму ерекшелігі


1
12Жапырақ сабақты мүктер немесе бриопсидтер класы

27.1. Гаметофиттің және спорофиттің құрылысы

27.2. Жалпы сипаттамасы


1
12Қырықбуындар (эквизетопсидтер

класы


28.1. Қырықбуындар қатары және тұқымдасы

28.2. Өкілдерінің морфологиялық, анатомиялық ерекшеліктері.1
12Шайгүлділер қатары

29.1. Шайлар тұқымдасы

29.2. Географиялық таралуы


1
12Капусталар (крестгүлділер) тұқымдасы

30.1. Морфологиялық, биохимиялық ерекшеліктері

30.2. Тұқымдардың, жемістердің құрылысы.


1
12Розидтер класс тармағы

31.1. Жалпы сипаттамасы

31.2. Экологиялық және биологиялық ерекшеліктері.


1
12Елекшөптәріздігүлділер қатары

32.1. Елекшөптәрізділер тұқымдасы

32.2. Құрылыс және экологиялық ерекшеліктері.


1
12Наядагүлділер қатары

33.1. Наядалар тұқымдасы

33.2. Жалпы сипаттамасы


1
12Тауқалақайгүлділер қатары

34.1. Морфологиялық және анатомиялық ерекшеліктері

34.2. Таралуы

34.3. Негізгі өкілдері, олардың шаруашылық мәні.1
12Дробянкалар

35.1. Дробянкалардың таралуы

35.2. Дробянкалардың маңызы мен залалдылығы


1
12Диатомды балдырлар

36.1. Диатомды балдырлар панцирінің ерекшелігі

36.2. Диатомды балдырлардың өсу – даму орталығы


1
12Миксомицеттер

37.1. Кілегейлілердің биологиялық ерекшеліктері

37.2. Плазмофоралардың таралуы


1
12Қыналар

38.1. Қыналардың биоценоздағы орны

38.2. Қыналардың географиялық белдеулер бойынша таралуы


1
12Телиобазидиомицеттер

39.1. Бидайдың қаракүйесі (тозаңды)

39.2. Телиоспоралардың таралуы


1
12Өсімдіктер дүниесінің өркенді архегониялар тармағы

40.1. Риниофиттердің алғашқы құрылыққа шығуы

40.2. Псилоттардың көбеюі


1
12Қырықбуынтәрізділер

41.1. Арам шөпті қырықбуындар

41.2. Қырықбуындардың таралуы


1
12Қылқан жапырақтылар

42.1. Шырша туысы

42.2. Балқарағай туысы


1
12Көп жемістілер немесе магнолиялылар

43.1. Магнолия, тұңғиықтардың таралуы және маңызы

43.2. Сарғалдақтардың медицинада маңызы


1
12Күріш туысы

44.1. Бөріқамыс туысы

44.2. Құмай туысы


1
12Шатыргүлдер немесе сельдрейлер

45.1. Сельдрейлердің шаруашылықтағы маңызы

45.2. Сельдрейлердің таралуы


1
12

Қолданылатын әдебиеттер тізімі негізгі.

Негізгі :

1. Комарницкий Н.А. Кудряшов Л.В., Уранов А.А. Ботаника : Систематика растений учебник М. Просвещение, 1975 с. 608. 1. Курс низших растений (под ред М.В.Горленко) М. Высшая школа 1981 с520.

 2. Антипина Г.С. Водоросли. Учебное пособие Петрозаводск, 1992, изд. ПГУ с 111.

 3. Әметов Ә. Ботаника. Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім баспасы Алматы 2000ж 508б.

 4. Әметов Ә., Мырзақұлов П.М. Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы 1-бөлім Архегониальды өсімдіктер Алматы Қазақ университеті 2000ж.

 5. Абдрахманов О. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы мектеп 1972.
1   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет