Ф 06-32 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіжүктеу 1.86 Mb.
бет3/13
Дата09.06.2016
өлшемі1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132 семестр


Пәннің аталуы

М3. Қазақ (орыс) тілі

Қысқартылған атауы

ҚТ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық сабақ, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Калдыкозова С.Е, Анартаева Г.У., Джаксылыкова Ф.З., Бимурзина А.А.

Доцент/оқытушы:

Доценттер, аға оқытушылар

Жұмыс тілі

Орасшы тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент.

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ-45с., ОБСӨЖ-45с, СӨЖ – 45 с .

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Жалпы сабақ грамматика, лексика, стилистика және орыс тілі

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Формирование у будущих специалистов коммуникативной компетентности, способности решать лингвистическими средствами реальные коммуникативные задачи в конкретных речевых ситуациях из научной сферы, а именно: умение давать оценку полученной информации, извлекать новую информацию из текстов, составлять тексты учебно-научных, научно-профессиональных жанров.

Свободно владеть русским языком, языком межнационального общения. Иметь навыки структурирования комплексной постановки задания.Мазмұны

Лексический и терминологический минимум по специальности. Грамматические формы и конструкции в коммуникативном, функциональном аспектах. Репродуцирование адаптированных и продуцирование несложных прагматических текстов, диалогических и монологических, в устной и письменной форме, на темы, актуальные для социально- бытовой сфер. Профессиональный русский язык. Научно-профессиональная речь. Активное, обобщенное, объемное формирование навыков и умений в области научно-профессиональной речи. Использование научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Қорыта келгенде емтихан алдында пәнді үйрену барысында студен орысша сөйлей және жаза білуі керек.

Бақылау түрі: ағымдағы, аралық, қорытынды (емтихан).
2 семестр


Пәннің аталуы

М5. Шет тілі

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1-2

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін қолдана отырып,студенттердің коммуникативті аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет ел тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақтар бастауыш оқу топтарына қарастырылған: онда төмендегі сұрақтар қарастырылады, шетел тілінің бүкіл әлемде және Қазақстанда қызмет етуі; ағылшын /неміс тілдерінің грамматикалық жүйесін меңгеруі. Мәтін байланыс жасаудың бірлігі.Монологиялық тілдің түрлері. Реферат.

Оқу жұмысының нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.


2 семестр


Пәннің аталуы

М12.3. Культурология

Қысқартылған атауы

Культ.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, ОБСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Ауелова К.Е.

Доцент/оқытушы:

Оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша, орысша тілде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беру пәні, таңдау компоненті

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15, ОБСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 45 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

1 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Мектеп курсындағы бағдарламамен байланысты

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Пәннің оқыту мақссаты студенттердің санасына отандық және қазіргі психологиялық ғылымға теориялық және қолданбалы жетістіктерге ой туғызу, оның категорияға және негізгі ойларға, механизмдар мен табиғи психологиялық құбылыстарға бағытталуы.

Студент сұрақтар және оларға жауап беру ұқыптылығы, оларды анализдеуді психологиялық фактілеу, психологиялық білімін өздігінен практикада және іс-жүзінде қолдануы. Екінші бөлімін өтерден бұрын алынған психологиялық білімін өз мамандықтары бойынша негізгі педагогикалық тұрғыдан дамыту және теориялық білімдерін өз саласында қолдана білу.

Компетенция: студенттер жалпы педагогикадан ой өрісінің ұлғаюы және өз мамандықтары бойынша кәсіптік көзқарастарының туындауы, өз ісінің ұлғаюы, педагогикалық білімнің жүйеде өз орны.


Мазмұны

«Культурология» пәні: пән және психологиялық әдістерді, жеке тұлға мен қызметін танымдық сала және адамдық қарым-қатынасты зерттейді.

Дәрістің мазмұны: Жалпы психология мен педагогика негіздері. Курс құрылысы мен негізгі міндеттері. Педагогика ғылым ретінде. Оның басқа ғылымдармен байланыстылығы. Педагогикалық ғылымның практикамен байланысы. «Даму», «қалыптасу» және «тәрбиелеу» жайлы бөлімдердің байланыстылығы мен айырмашылығы.

Жеке тұлғаның қалыптасуы мен негізгі факторлары. Қалыптасып келе жатқан тұлғаны тәрбиелеу мақсатында тұлғаны тәрбиелеу түсінігі. Дүниежүзілік көзқарас ретінде және негізгі компоненттері.

Өздігінен тәрбиелеу. Өздігін тәрбиелеу және білімдарлық негіздері.тұлғаны тәрбиелеудің әдістері және жоспары.

Ұжым жүйе ретінде. Ұжым жайлы түсініктер. Негізгі түрі. Ұжымның даму сатылары. Ұжымдағы психологиялық жағдай. Ұжыммен басқару тәсілдері.

Педагогикалық технологиялармен баулу. Іскерлік қатынастардың дамуы, типтері. Іскерлік қайшылықтың негізгі туындау ошағы.

Этика және эстетика. Іскерлік мәнер. Іскерлік мәнердің ережелері. Этика және мәнердің түсініктері.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде педагогика мен психология негіздерін қалыптастыру және алдыңғы қатарлы технологияларды білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

2 семестр


Пәннің аталуы

М13. Математика І

Қысқартылған атауы

Мат.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, практикалық, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

1 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Калымбетов Б.Т .

Доцент/оқытушы:

ф.-м.ғ.к., аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казахский, русский.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы негізгі пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс- 30сағ., практ. 30 сағ., ОСӨЖ-90сағ., СӨЖ –90сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Алгебра», «Геометрия». Аналитикалық геометрия. Мектептік курстан

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

«Жоғары математика» пәнін оқуда манадай мақсат қоюда: Математикалық ойлауды дамыту, математикалық әдістерді есептерге қолданып шығару, математикалық әдебиеттермен пайдалана білу математикалық мәдени тәрбиелеу.

Компетенция: математикалық әдістерді қолдана отырып қолданбалы есептерді шығару, алғашқы сұрақтар мен қосымшаларды қолдана білу.Мазмұны

Дәріс мазмұны: Алгебра, Геометрия, аналитикалық геометрия. Математикалық анализдерге кіріспе. Дифференциалды функцияларды талқылау. Қысқартылған интегралдар және қисықтанған интегралдар. Дифференциалды теңдеулер. Қатарлар. Математикалық жүйелер. Теңдеулер мен жүйелер.

Практикалық сабақтардың мазмұны:

Жүйелі түрдегі теңдеулерді шешу. Функциялық теңдеулерге анықтама бере отыра шығару. Квадраттар әдісі. Интегралдардың негізгі әдістері. Функционалды және дәрежелі қатарлар. Дифференциалды теңдеулердің біріншілік қатарын шешу. Негізгі теориялық теоремалар.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер пәнді оқу және емтихан тапсыру процесінде аналитикалық және қолданбалы математиканы нақтылы шығара білу керек.

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
Пәннің аталуы

М15. Химия

Қысқартылған атауы

Хим.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Нарманов М.М.

Доцент/оқытушы:

Ст. преподаватель

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базовая пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 30с, зертханалық саб.-30с, ОБСӨЖ – 30с., СӨЖ– 30 с.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағаты

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: мектеп бағдарламасының химия курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Химиялық реакцияларды жүруінің негізгі заңдылықтары және оларды бақыла мүмкіндіктерімен таныстыру.

Компетенциялар: негізгі атом молекулалалық ілім туралы, химиялық процестердің жүру заңдылықтарын білу, химиялық реакцияларды бақылай білу, заттың құрамына қойылатын талапты, оның классификациясын білу, химиялық өнімін және процестердің анализі айналуы, алынуы бойынша дағдыны игеру.Мазмұны

Дәріс: Бейорганикалық химия заттардың құрамын құрылысын, қасиеттерін, айналуын зерттейтін және олардың айналуын реттейтін құбылыстарды зерттейтін жаратылыстану ғылымы. Олардың базасына Д.И.Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесі, М. Лолмоносовтың атом –молкулалық ілімі негізі, химиялық рескциялардың жэүруінің негізгі заңдылықтары жатады.

Зертханалық жұмыс: бейорганикалық зеттердің барлық класмтарының негізгі қасмиеттерінмен танысу: атом және иондардың электрондық құрылымын оқу: химиялық реакцияларлық энергетикасы мен кинетикасы; электролит ерітінділердің қасиеттері. Электрохимиялық процестер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу және емтиханды тапсыру нәтижесінде студент заттардың құрылысын және химиялық процестердің жүру мүмкінішілктерін білу керек

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).

2 семестрПәннің аталуы

М15. Физика

Қысқартылған атауы

Физ.

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәріс, зертханалық сабақ, ОБСӨЖ,СӨЖ

Семестр:

Семестр 1

Оқытушының Т.А.Ә.

Нарманов М.М.

Доцент/оқытушы:

Ст. преподаватель

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базовая пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс – 15с, зертханалық саб.-15с, ОБСӨЖ – 30с., СӨЖ– 30 с.


Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 90 сағаты

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: мектеп бағдарламасының химия курсы

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Физикалық реакцияларды жүруінің негізгі заңдылықтары және оларды бақыла мүмкіндіктерімен таныстыру.

Компетенциялар: негізгі атом молекулалалық ілім туралы, физикалық процестердің жүру заңдылықтарын білу, химиялық реакцияларды бақылай білу, заттың құрамына қойылатын талапты, оның классификациясын білу, физикалық өнімін және процестердің анализі айналуы, алынуы бойынша дағдыны игеру.Мазмұны

Дәріс: физика заттардың құрамын құрылысын, қасиеттерін, айналуын зерттейтін және олардың айналуын реттейтін құбылыстарды зерттейтін жаратылыстану ғылымы. Олардың базасына Д.И.Менделеевтің элементтердің периодтық жүйесі, М. Лолмоносовтың атом –молкулалық ілімі негізі, химиялық рескциялардың жэүруінің негізгі заңдылықтары жатады.

Зертханалық жұмыс: бейорганикалық зеттердің барлық класмтарының негізгі қасмиеттерінмен танысу: атом және иондардың электрондық құрылымын оқу: химиялық реакцияларлық энергетикасы мен кинетикасы; электролит ерітінділердің қасиеттері. Электрофизикалық процестер.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқу және емтиханды тапсыру нәтижесінде студент заттардың құрылысын және химиялық процестердің жүру мүмкінішілктерін білу керек

Бақылау түрі: ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).
2 – курс

3, 4 – семестрлер

3,4 семестр


Пәннің аталуы

М6. Шет тілі2

Қасқартылған атауы

ШТ

Оқу іс-шаралары оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3-4

Оқытушының Т.А.Ә.

Курбанбаева С.Н.,Ашимова Т.С

Доцент / оқытушы:

Аға оқытушы, оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын тілі,орыс тілі

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Жалпы білім беретін пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Практ.- 60сағ., ОСӨЖ-60сағ., СӨЖ –60сағ.

Еңбек сыйымдылығы

180 сағ

Кредиттер /сынақ бірліктері

4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиты: қазақ тілі, орыс тілі ,Шетел тілі І,

Білім беру мақсаттары /құзіреттлігі

«Шетел тілі» пәнін оқытудың мақсаты қарым –қатынас жасаудың 4 түрін (оқу, жазу,сөйлеу,жазу) қолдана отырып,мамандардың кәсіби аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет тілінде қарым-қатынас жасау.

Мазмұны

Практикалық сабақ ағылшын тілін оқуды жалғастырушы топтарға қарастырылған, -онда төмендегі сұрақтар қаратырылады:ағылшын/неміс тілдерінің терминологиялық лексикасы. Тілдің ғылыми стилінің морфологиясы. Тілдің ғылыми стилінің синтаксисі. Тезистер. Реферат түрлері. Эссе. Баяндама.

Оқу жұмысының нәтижелері/ытынды бақылау түрлері

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Студенттердің білім деңгейі ағымдық ,межелік және қорытынды бақылау түрінде – емтихан тест түрінде қабылданады.


3 семестр

Пәннің аталуы

М8. Экология және тұрақты даму

Қысқартылған атауы

ЭТД

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, СӨЖ, ОБСӨЖ.

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Бекжигитова К.А.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ, орыс.

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер (міндетті компонент)

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс - 15сағ., пр.– 15сағ., ОБСӨЖ - 30сағ., СӨЖ - 30сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы 90 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

2 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биотехнология негіздері», «Жалпы және молекулалық генетика», «Математика», «Биоинженерия»

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты студенттерге жалпы әдістеме бойынша білім беру және өндірісте қалаған түрдегі зерттеу жұмыстарын жоспарлау,оны жүгізе білу, түрлі зерттеулердің негізгілерін шолу, ғылыми-зерттеу жұмыстардың мағынасын көрсету: студенттерді әдістеменің негізгілерімен таныстыру; жаңа технология және құрылғылармен таныстыру, объективті нәтижелер алу, нақты шешімдер,сондай-ақ негізделген нұсқаулар жасауды оқыту.

Мазмұны

Дәрістер: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары. Ғылыми түсінік және ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу. Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу.

Практикалық сабақтар: Кіріспе. Пәннің мақсаты мен міндет-тері. Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың және емтихан тапсыру нәтижесінде студент ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуді, тәжірибелік экспериментті қоюдың әдістерін және ғылыми нәтижелерді ұштастыруды білу қажет.

Бақылау түрлері: ағымдағы, аралық, қорытынды (эмтихан).
3 семестр

Пәннің аталуы

М15. Физика

Қысқартылған атауы

Физ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық сабақтар, СӨЖ, ОБСӨЖ

Семестр:

2 семестр

Оқытушының Т.А.Ә.

Хамза А.Қ.

Доцент/оқытушы:

аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ , орыс тілдерінде

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәріс-30 сағ., зертханалық сабақ – 30 сағ. СӨЖ-60 сағ., ОСӨЖ –60 сағ.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы –180 сағ.

Кредиттер / сынақ бірліктері

4 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: жоғары математика, мектеп бағдарламасының физика курсын білу.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Физика саласынан білім мен біліктілікті меңгеру. Осы замандағы әлемнің жаратылыстану ғалами суреттемесі туралы түсініктерді қалыптастыру; Физика саласындағы теориялық білімді, болашақ мамандық бойынша арнаулы пәндерді меңгеру мен жұмыс барысында практикалық есептерді шешуге қолдана білуге үйрету. Студентті физиканың әртүрлі салаларындағы жетістіктерімен таныстырып, әлемнің физикалық көрінісі туралы түсінікті қалыптастыру. Химия мамандығы бойынша оқитын студенттерге өз мамандығына қатысты тақырыптарға ерекше маңыз беріледі.

Курстың мәселелері – маманның дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, физика негіздерін меңгерудегі өзіндік жұмыстарды ұйымдастыра білуі.Мазмұны

Дәрістің мазмұны:

Кинематика. Кеңістік және уақыт. Санақ жүйесі. Материялық нүкте түсінігі. Материялық нүкте қозғалысын кинематикалық сипаттау. Айналмалы қозғалыстың кинематикалық элементтері. Материялық нүктенің және қатты дененің динамикасы. Ньютон заңдары. Механикадағы күштердің түрлері. Абсолют қатты дене түсінігі. Қатты дененің инерция моменті және күш моменті. Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалыс дина-микасының теңдеуі. Штейнер теоремасы. Сақталу заңдары. Сақталу заңдары кеңістік және уақыттың симметриялық салдары ретінде. Импульстің сақталу заңы. Механикадағы энергияның сақталу заңы. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы. Гироскопиялық эффект. Арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері. Тұтас орталар механикасының элементтері. Тұтас орта түсінігі Үздіксіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі.. Стокс өрнегі. Пуазейл формуласы. Тербелістер мен толқындар. Қума және көлденең тербелістер. Толқындар. Толқын теңдеуі, оның сипаттамалары және оған мысалдар. Статистикалық физика және термодинамика. Молекула-кинетикалық теорияның негіздері. Газ заңдары. Идеал газ күйінің теңдеуі. Статистикалык үлестірулер. Ықтималдық және флуктуация. Максвелл үлестірілуі. Больцман үлестірілуі. Термодинамика негіздері. Термодинамиканың І бастамасы. Изопроцесстер. Карно циклі және оның п.ә.к. Клаузиус теоремасы. Энтропия. Термодина-миканың екінші бастамасы және оның физикалық мағынасы. Тасымалдау құбылысы. Жылу өткізгіштік, ішкі үйкеліс (тұтқырлық), диффузия. Реал газдар. Ван-дер-Ваальс тендеуі. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Кризистік нүкте. Метастабильді күй. Үштік нүкте. Электростатика. Вектор ағыны. Гаусс теоремасы. Электростатикалық өрістің цинкуляциясы. Потенциал. Тұрақты электр тогы. Металлдардың электрлік өткізгіштігінің классикалық электрондық теориясы. Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалды түрі. Потенциалдар айырымы, электр қозғаушы күшi, кернеу. Кирхгоф ережелерi. Газдар мен плазмадағы электр тогы. Магнит өрісі. Магнит индукция векторы. Био-Савар-Лаплас заңы. Лоренц күші. Холл эффектісі. Ампер күші. Магнит ағыны. Магнит өрісі үшін Гаусс теоремасы. Заттағы магнит ағыны. Магнетиктер. Магниттік гистерезис. Кюри температурасы. Электромагниттік индукция құбылысы. Фарадей заңы. Ленц ережесі. Максвелл теңдеулері. Максвелл теңдеулерінің жүйесі. Электромагниттік тербелістер. Тербелмелі контур. Резонанс. Айнымалы электр тогы. Электромагниттік өріс үшін толқындық теңдеу. Умов-Пойнтинг векторы. Сәулелік (геометриялық) оптика түсініктері. Фотометриялық шамалар. Жарық толқындарының қасиеттері. Жарық толқындарының интерференциясы. Толқындардың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Голография. Заттағы электромагниттік толқындар. Жарық дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы. Жарықтың поляризациясы. Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененiң сәулеленуiнiң проблемалары. Кванттық гипотеза және Планк өрнегі. Фотондар. Кванттық теориялардың негізгі идеялары тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Фотоэффект. Комптон эффектісі. Франк және Герц тәжірибелері. Атомдардың сызықтық спектрлерi. Бор постулаттары. Сәйкестік принципі. Корпускула-толқындық екіжақталық. Де-Бройль гипотезасы. Шредингер теңдеулері. Конденсацияланған күй. Металдардың электр өткізгіштігі. Ферми деңгейі. Металлдар, диэлектриктер және жартылай өткізгіштердің зоналық теориясы. Атом ядросы. Атом ядросының құрылысы. Атом ядроларының радиактивтi ыдырауы. Ядролық бөлiнудiң реакциясы. Ядролық реактор. Элементар бөлшектер

Зертханалық сабақтар. 1. Көптеген тікелей өлшеулердің нәтижелерін өңдеу. Жанама өлшеулердің нәтижелерін өңдеу.

2. Қатты дене айналмалы қозғалысы заңдарын зерттеу.

3. Максвелл Маятнигінің қозғалысын зерттеу .

4. Тербелмелі қозғалыс заңдарын физикалық маятниктің көмегімен зерттеу.

5. Дөңгелеу үйкелісі коэффицентін анықтау.

6. Айналмалы тербеліс әдісімен қатты денелердің инерция моменттерін анықтау.

7. Баллистикалық маятниктің көмегімен снарядтың ұшу жылдамдығын

анықтау .

8. Атвуд машинасының көмегімен ілгерімелі қозғалыс кинематикасының динамикасының заңдарын зерттеу .

5. Больцман тұрақтысын анықтау.

6. Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын анықтау .

7. Газдың жылу сиымдылықтар қатынасын табу.

8. Сақинаны ажырату әдісімен сұйықтың беттік керілу коэфицентін анықтау.

9. Электр өрісін модельдеу.

10. Электр кедергісін анықтау әдістері.

11. Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау .

12. Кирхгоф ережелері арқылы тармақталған тізбекті есептеу.

13. Тұрақты ток тізбегіндегі қуатты анықтау

14. Катушканың индуктивтілігін анықтау .

15. Электронның меншікті зарядын магнетрон әдісімен зерттеу.

16. Үлкен сиымдылықтар мен кедергілерді релаксациялық тербелістер көмегімен анықтау.

17. Электр лампасының меншікті қуатын табу.

18. Рефрактометрдің көмегімен сұйықтың сыну көрсеткішін анықтау.

19. Дифракциялық тордың көмегімен кәдімгі жарықтың лазер сәулесінің толқын ұзындыктарын табу.

20. Малюс заңын тексеру.

21. Фотоэлектрлік эффект құбылысын зерттеу.

22. Жылулық сәулелену заңдарын тексеру.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Теориялық білім алу және практикалық есептерді шешу дағдысын меңгеру.

Білім деңгейі: ағымдағы аралық және қорытынды бақылау (емтихан)
3 семестр

Пәннің аталуы

М19. Жалпы және молекулалық генетика

Қысқартылған атауы

ЖжМГ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық сабақтар, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Саденова М.К.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базовая дисциплина, міндетті пән

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, зертханалық – 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

«Жалпы және молекулалық генетика» пәнін игеру үшін жалпы, органикалық және биологиялық химия, математика курстарын меңгеру керек.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Берілген пәнді оқытудың мақсаты молекулалық генетиканың негізгі заңдылықтары мен механизмдері туралы білімнің қазіргі жағдайын таныстыру.

Компетенциялар: генетиканың даму келешегі мен қазіргі жағдайын түсіну, биотехнологиялық нысандарды зерттеудің сәйкес әдістерін таңдай және қолдана білу, гендердің өзара әсерлесу заңдылықтарын білу, алған білімді теориялық дайындық деңгейін көтеруге пайдалану, сонымен қатар іс жүзінде қолдана білу.Мазмұны

Дәрістер мазмұны:

Генетика пәні. Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік туралы түсінік. Биология ғылымдары арасындағы генетиканың орны. Клетканың бөлінуі жəне ін-өзі өндіруі. Митоз. Митоздық цикл жəне митоздың фазалары. Мейоз жəне гаметалардың түзілуі. Мейоздың фазалары мен кезеңдері. Хромосомалардың конъюгациясы. Хромосомалар санының кемуі. Гибридоло-гиялық əдіс генетикалық талдаудың негізі ретінде.Гибри-дологиялық əдістің негіздері: объектіні таңдау, шағылысты-рулар үшін “таза” материалды сұрыптау, жекелеген белгі-лердің талдануы, екі–үш ұрпақтарды зерттеу, статистикалық əдісті қолдану. Гибридологиялық əдістердің шешуші қабілеті. Генетикалық символика. Будандасудың типтері. Жынысты анықтау жəне жыныспен тіркескен белгілердің тұқым қуалауы. Жынысты анықтаудың эпигамды, прогамды, сингамды тип-тері. Жыныс хромосомалары жəне аутосомалар. Жынысты анықтаудың хромосомалық типтері. гомо- жəне гетерогаме-талы жыныс. Жыныспен тіркескен тұқымқуалаудың аутосомадан айырмашылығы. Тұқымқуалаудың молекулалық негізі. Нуклеин қышқылдарының генетикалық ролін ашу.Практикалық сабақтар: Генетика пəні жəне міндеттері. Лабораториялық жұмыстың мақсаттарымен жəне міндеттерімен, обьектілермен, жұмыс əдістерімен, есеп беру жүйелерімен танысу. Лабораториялық зертеулердің негізгі объектілерімен u1090 танысу: бидай, Drosophіla melanogaster.Генетикалық талдау. Гибридологиялық əдіс-шағылыстыру əдісі.Генетикалық символика, шағылыстырудың жазылу ережелері. Генетикада

қолданылатын шағылыстыру типтері. Талдаушы шағылыстыру.Лабораториялық жұмыс: “Бидайдың бір, екі жəне үш жұп белгілерінің тұқым қуалауын зерттеу”. (№1 тəжірибе).Тəжірибені құрастыру ережесі: тəжірибенің протоколын енгізу, жұмыс

гипотезасын құру, шағылыстыру сызба нұсқасын жəне тұжырымдау. Дрозофиламен жұмыс - белгілердің тұқым қуалауы мен өзгергіштігі заңдылығын зерттейтін негізгі обьект. Моно- жəне дигибридті шағылыстыруларға тəжірибе қою (№2 тəжірибе). абораториялық жұмыс: дрозофиламен алынған моногибридті жəне дигибридті шағылыстырулардың бірінші ұрпғына талдау, (№2) алу үшін шағылыстыру қою. Дигибридті жəне полигибридті шағылыстыру теориясын талқылау үшін семинар. Генетикалық есептер шығару.

Лабораториялық жұмыс: №2 тəжірибедегі №2-ге талдау. Жұмыс гипотезасын құру. Х2 математикалық тəсіл арқылы алынған мəліметтерге статистикалық өңдеу жүргізу.

Тақырып бойынша семинар: “Аллельді емес гендердің өзара əсері”.

Генетикалық есептер шығару. №2 тəжірибедегі шағылыстыру нəтижелеріне

талдау бойынша есеп беру. Лабораториялық жұмыс: гендердің өзара əсерімен белглердің жыныспен тіркесе тұқым қуалауына жекелей шағылыстыру қою

(№3 тəжірибе).

Лабораториялық жұмыс: №3 тəжірибедегі F1 ұрпағына талдау жəне екінші ұрпақты алу үшін шағылыстыру жүргізу. (№3 тəжірибе). Жыныс генетикасы. Табиғатта жыныстардың тепе-теңдік қатынасын алуды қамтамасыз ететін механизм. Жыныспен тіркесетін белгілердің тұқым қуалауы.

№3 тəжірибе: Екінші ұрпақты (№2 ) талдау. Жұмыс гипотезасын құру. Жұмыс гипотезасын Х2 тəсілі арқылы тексеру. Шағылыстырудың сызба нұсқасын құру. Алған мəліметтердің қорытындысы арқылы есеп беру (№3

тəжірибе). Бірінші жəне екінші реттік хромосомалардың ажырамауы.

Генетикалық есептер шығару. Тіркесе тұқым қуалау жəне кроссинговер. Тұқымқуалаудағы хромосомалық теорияның негізгі қағидалары. Кроссинговердің генетикалық жəне цитологиялық дəлелі. Кроссинговердің механизмі. Тең емес кроссинговер. Митотикалық кроссинговер. Хромосомада гендердің түзу сызық бойымен орналасуының дəлелі. Генетикалық карта құру. Тіркесу топтарын жəне тіркесу күшін анықтау

(есептер шығару).

Генетикалық материалдың гендер, хромосомалар, геном деңгейіндегі өзгергіштігі. Сыртқы орта мен жəне олардың эффектілерінің физикалық, химиялық, биологиялық факторлары. Генетикалық қауіпсіздіктің мəселелері.

Мутацияның сандық жəне сапалық тəсіл арқылы есептеу.

ДНҚ жəне РНҚ-ның құрылымы. Пуриндер жəне пиримидиндер. Рибоза жəне дезоксирибоза. Фосфор қышқылының қалдықтары. Нуклеотидтердің құрылысы - нуклеин қышқылдарының мономерлері. Біріншілік жəне ДНК-ның үш өлшемді құрылысы. РНҚ формалары (мРНҚ, рРНҚ, тРНҚ). ДНҚ репликациясы. Репликацияның жартылай концервативті механизмі.

Дөңгеленген сақинаның гипотезасы. Оказаки фрагменттері. Репликация процесіне қатысатын ферменттер. ДНҚ-полимеразасының қасиеті. Геннің жіңішке құрылымы. Промоторлардың құрылысы. Экзон-интрондық

құрылым. Прокариоттар мен эукариоттар организмдердің гендерінің

айырмашылығы. Генетикалық код. Транскрипцияның механизмі. Транскрипцияға қатысатын ферменттер. МРНҚ жəне иРНҚ. Сплайсинг жəне процессинг.

Белок биосинтезі. Рибосоманың құқрылысы. тРНҚ. Трансляцияда қатысатын факторлар. Трансляция этаптары. ДНҚ репарациясының механизімі.

Рекомбинацияның молекулярлық механизімі.


Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Генетикалық мәселелерді қоя білу; генетикалық модельдерді қоя білу. / Емтихан.


3 семестр

Пәннің аталуы

М20. Микрбиология және вирусология

Қысқартылған атауы

МБжВР

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Рысбаева Г.С.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән, міндетті компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 15, лабораториялық – 30, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Биологиялық химия», «биохимия», «физика» пәндері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Cтуденттерге микроорганизмдердің дамуының физиологиялық заңдылықтары мен өсіру принциптері, микроб жасушасындағы өтетін энегетикалық пен конструктивтік процестері жəне оларды реттеуші механизм туралы мəлімет беру.

Нәтижесінде: микробтардың даму теориясы негіздерін, оларды өсірудің əртүрлі тəсілдердің заңдылықтарын, зат алмасудың негізгі жəне қосымша жолдарын, микроорганизмдердің энергияны алу тəсілдерін, жасушаның негізгі құрамдарын түз амалдарын, биологиялық белсенді заттар өндірісінде микробтарды пайдаланудың мүмкіншіліктері.Студенттералған білімдері арқылы теориялық дайындығын шыңдап, білік пен дағыдыларын іс жүзінде пайдалана білу қажет:микроорганизмдерге керек азот, көміртегі, фосфор көздерін, рН пен температураның қолайлы мөлшерін анықтау, биомасса мен өнімдерді алудың лабораториялық регламент тəртібін жасау. Бұл үшін микроб жасушасындағы негізгі физиологиялық процестерді зерттеп, тəжірибе жасаудан дақылдарын игеру шарт.Мазмұны

Дәрістер: Микроорганизмдерді бөліп алу жəне өсіру. Жинақтаушы дақылдары мен элективті принциптер. Микроорганизмдердің таза дақылдары, оларды анықтаудың жəне алудың əдістемелері. Штамм, клон туралы түсінік. Моно – жəне араласқан дақылдар. Өсіру үшін пайдаланатын орталардың негізгі түрлері. Қоректік орталарды жасау принциптері. Табиғи жəне синтетикалық орталар. Аэробты жəне анаэробты жəне фототүзуші микроорганизмдерді өсіру. Үстіңгі бетінде жəне тереңде өсіру. Мерзімдік жəне үздіксіз өсіру. Үздіксіз өсіруге арналған аппараттар (хемостат пен турбидостат). Өнеркəсіптегі микроорганизмдердің қасиеттерін зерттеу үшін үздіксіз өсірудің əдістемесінің мəні. Микроорганизмдердің өсуі. Теңгермелі жəне теңгермесіз (басталған жəне баслалмаған) өсу. Микроорганизмдер дақылдарының өсуін анықтау тəсілдері. Вирустардың құрылысы. Позтивті геномы бар РНК-құрамды вирустар.

Негативті геномы бар РНК-құрамды вирустар. Құрамында ДНК-сы бар вирустар. Ретровирустар. Негативті, позитивті геномы бар вирустардың репродукциясы. Бір жəне екі

жіпшелі ДНК-сы бар вирустардың репродукциясы.

Вирустардың дақылдануы. Ұлпалы дақылдардың əдісі, клетка дақылдардың əдісі,тауық эмбриондарында дақылдау əдісі.

Бактериофагтар. Фагтардың химиялық құрамы мен құрылымы. Фагты геномдардың типтері. Фагтардың дақылдану əдістері. Фагтардың тазаланған препараттарын алу, тазалау жəне концентрация əдістері. Вирус пен клетканың өзара əсерлесуі. Репродукция этаптары. Вирус бөлшектерінің адсорбциясы. Нуклеин қышқылын егу. Бастапқы жəне Соңғы белоктардың жəне нуклеин қышқылдарының синтезі. Вирус бөлшектерін

жинақтау жəне клеткадан шығуы. Баяу жəне вирулентті фагтар. Лизогения.Лабораториялықсабақтар: Микроорганизмдерді бетки жəне тереңгі қабатында өсіру əдістері. Таза дақылдарды алу жəне оның тазалығын зерттеу əдістері. Өсу процесін бақылау.

Микроорганизм популяцияларының өсу қисық сызығын анықтау.Жасушалардың биомассасын анықтау. Микроорганизм түрлеріне қарай олардың белсенділігін анықтау. Мутагендердің əсерін анықтау.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Студенттер алған білімдері арқылы теориялық дайындығын шыңдап, білік пен дағыдыларын іс жүзінде пайдалана білу қажет

Бақылау формасы: аралық бақылау, қорытынды (емтихан).
3 семестр

Пәннің аталуы

М21. Адам және жануарлар физиологиясы

Қысқартылған атауы

А ж ЖФ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Аханов У.К.

Доцент/оқытушы:

А.ш.ғ.к. аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, зертханалық 15,ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Жалпы және молекулалық генетика, ,жануарлар биотехнологиясы, жасушалық биотехнология, микробиология пәндері

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Адам жəне жануарлар пәнін оқытудың мақсаты студнеттерді организмнің өмір тіршіліктегі процестерін жəне жасушалар, субклеткалық құрылымдарын,ұлпалардың, ағзалардың ағзалар жүйелерінің тұтастығы мен қоршаған ортамен байланыстарын көрсетіп таныстыру.

Физиология ғылымының жаңа жетістіктерімен таныстыру жəне даму болашағын көрсету;

физиологияның барлық салаларынан іргелі білім беріп, физиологиялық ой қалыптастыру, тиімді биотехнологиялық тəсілдерді зерттемелеу үшін қолдануларына жол ашуға


Мазмұны

Дәрістер: Физиология пəні, мазмұны жəне мақсаты. Қазіргі замандағы физиологияның тармақтары: жалпы жəне бөлімдер физиологиясы, салыстырмалы физиология, эволюциялық физиология, арнайы (қолданбалы) физиология. Физиологиялық зерттеу əдістері. Сүйрік тəжірибе (вивисекция). Жеке органдар қызметін зерттеу. Созылмалы Тəжірибелер. Функцияларды үлгілеу.

Жануарлардың құрылыстық жəне функционалды ұйымдасуының негізгі принциптері Ұлпалар, ағзалар, ағзалар жүйелері. Организмнің тіршілік əрекетінің негізгі көріністері жəне олардың реттелуі. Организмнің функцияларын жүйелі талдау. Гомеостаз туралы ұғым. Гомеокинез.

Қозғыштық жəне қозу. Қозғыш ұлпалардың жалпы сипаттамасы. Биологиялық мембраналарда өтетін тасымалдау процестер Активті тасымалдау. Пассивті тасымалдау.

Орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) жалпы физиологиясы. Жүйке жүйесінің эволюциясы. Нейрон - құрылымдық жəне функциональдық ОЖЖ - нің бірлігі. Жүйке орталықтары деген ұғым. Реттелудің рефлекторлық принциптері. Рефлекторлық доға. Рефлекстердің түрлері. Сезгіш ағзаларының физиологиясы Сезгіштік жүйелер. Талдағыштар. Сезгіш ағзалары Омыртқалылардың көру ағзалары. Омыртқалылардың есту жəне денені белгілі қалыпта ұстау ағзалары. Дəм сезу ағзалары. Иіс сезу ағзалары. Тері рецепциясы.

Вегетативтік жүйке жүйесінің құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері.

Вегетативтік жүйке жүйесінің симпатикалық жəне парасимпатикалық бөліктері. Шартты жəне шартсыз рефлекстер. Жануарлардың жүйке жүйесінің дамуы жəне іштен туып пайда болған мінез-қылқы. Мінез-құлықтың жүре пайда болған түрлері.

Адам жəне жануарлар жоғары жүйке іс-əрекетінің жалпы типтері. Ауыл шаруашылық малдардың және адамның мінез-құлқының күрделі түрлері: метаболикалық (тамақтану), қорғаныс, жыныстық, ата-аналық, əлеуметтік т.б. Мақсатты мінез-құлықтың жүйелі ұйымдасуы.

Гуморальды əсерлердің типтері. Ішкі сөл бездері, олардың сыртқыжəне араласқан бездерден айырмашылығы. Гормондар туралы ұғым. Гормондардың қызметі. Гормондардың жəне биологиялық активті заттардың химиялық жаратындысы.

Организмнің ішкі ортасы. Ішкі ағғзалар жүйесі жəне олардың реттелуі Қанның негізгі көрсеткіштері. Қанның физико-химиялық қасиеттері Эритроциттер, дейкоциттер, тромбоциттер.

Жүрек жəне қан тамырлар физиологиясы Қан айналу жүйесінің эволюциясы. Қан айналу шеңберлері. Жүректің құрылысы. Сүтқоректілердің жүрегі. Жүректің өткізгіш жүйесі.Жүректің автоматиясы. Жүрек етінің физиологиялық ерекшеліктері.

Тыныс алу жүйесінің физиологиясыТыныс алу процесінің маңызы. Тыныс алу ағзалары, олардың эволюциясы.Өкпедегі тыныс алу. Өкпе тыныс алуының механизмі. Өкпенің желденуі,өкпедегі газ алмасуы. Газ алмасу жəне газдар тасымалдануы.Тыныс алудың реттелуі. Реттелу деңгейлері.

Ас қорыту физиологиясы Ас қорыту процесінің маңызы, қызметі. Ауыз қуысындағы астың қорытылуы. Қарындағы ас қорытылу. Ішектегі ас қорытылу.

Негізгі жəне жалпы алмасу. Азоттық баланс. Күйіс қайыратындардың азоттық алмасуының ерекшеліктері. Көмірсулар алмасуы жəне оның реттелуі.

Майлар алмасуы жəне реттелуі Минералды алмасу. Организмдегі су алмасуы. Витаминдер. Витаминдердің маңызы. Энергия алмасу жəне жылу шығару.

Иммундық жүйенің физиологиясы Сүтқоректілердің иммундық жүйесінің мүшелері. Иммундық жауап, оның типтері Иммундық жауаптың механизмі.Антиденелер, құрылысы жəне қасиеттері. Активті жəне пассивті иммунизация

Зертханалық сабақтар:


  1. Қозғыш ұлпалардың физиологиялық қасиеттері.

  2. Орта жүйке жүйесінің, психикалық функцияларының физиологиясы.

  3. Физиологиялық функциялардың гормональды реттелуі.

  4. Қанның морфологиялық зерттеуі. Физико-химиялық зерттеу. Қан топтарын анықтау. Қанның спектральды сраптамасы.

  5. Жүрек физиологиясы. Жүрек етінің физиологиялық қасиеттері. Қан тамыр жүйесінің физиологиясы.

  6. Тыныс алу физиологиясы. Спирометрия. Пневмо

  7. графия.

  8. Зат жəне энергия алмасуын зерттеу.

  9. Ас қорыту жəне жылы реттеу физиологиясы.

10.Талдағыштар физиологиясы.

Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқып емтихан тапсырып болғаннан кейін студенттер істей алуы тиіс:

кейінгі практикалық қызметтеріде қажетті игерген білімдерін , епшілділіктерін , дағдыларын толығымен пайдалана білуі тиіс:

теориялық жəне методологиялық физиологиясының негіздері тіршілік əрекетінің негізгі көріністері жəне олардың реттелуі туралы білуі тиіс:

организмнің вегетативті қызметтерінің механизмдері мен заңдықтарын.

Қорытынды бақылау түрлері:ағымды,аралық,соңында емтихан3 семестр

Пәннің аталуы

М24. Өсімдік физиологиясы

Қысқартылған атауы

ӨФ

Оқу іс-шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, зертханалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Дауылбай А.Д.

Доцент/оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Казақша, орысша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пән , негізгі компонент

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер – 30, зертханалық– 15, ОСӨЖ – 30, СӨЖ – 30

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135ағат

Кредиттер / сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: химия, физика,ботаника, биохимия, генетика, микробиология, молекуларлық биология, өсімдік биотехнологиясы, экологиялық биотехнологиясы, генетикалық инженерия.

Білім беру мақсаттары / құзіреттілігі

Өсімдік физиологиясы пәнін оқытудың мақсаты өсімдіктер өмір сүруінің жалпы заңдылықтары туралы қазіргі кездегі мәліметтерімен таныстыру, негізгі биологиялық процестердің өзара байланысын сондай-ақ осы процестердің сыртқы орта жағдайына тәуелділігін анықтау.

Студенттер өсімдік жасушаларындағы органоидтардың құрылысын және қызметін, фотосинтездің жарықтағы және қараңғы фазасының маңыздылығы мен механизімін, тыныс алу субстраттарының тотығу жолдарын, фотосинтетикалық және тотықтырғыш фосфорлирлеуді, минералды элементтердің физиологиялық рөлін және олардың өсімдіктердегі метаболизмін, судың, минералды элементтердің өсмідік бойымен жылжуы мен жасушаға берілу механизімін, өсімдіктің өсуі мен дамуының заңдылықтары, өсімдік тұрақтылығының физиологиялық негіздерін білу керек.Мазмұны

Дәрістер: Өсімдік физиологиясы аспектілері: молекулалы – биологиялық, экологиялық, эволюционды. Басқа ғылымдар арасында өсімдік физиологиясының алатын орны, өсімдік физиологиясының міндеттері, нысандары-ағзалар, олар ортотрофты өмір сүруді жүзеге асырады. Өсімдік физиологиясын даму кезеңдері, өзекті мәселелер. Өсімдік физиологиясының жаңа бағыттары. Өсімдік физиологиясының биотехнологиясымен байланысы. Су алмасу, фотосинтез, тыныс алу, минералдық қоректену. Өсу мен даму. Өсімдіктердің потогенді және вирусты ауруларға тұрақтылығы.

Зертханалық сабақтар:

Өсімдік клеткасының физиологиясы. Өсімдіктегі су алмасуы.

Фотосинтез.

Өсімдіктердің тыныс алуы. Өсімдіктердің зат алмасуы.

Өсімдіктердің минералдық қоректенуі.

Өсімдіктердің өсуі жəне дамуы. Өсімдіктердің төзімділігі.Оқу жұмысының нәтижелері / қорытынды бақылау түрлері

Пәнді меңгерумен емтихан тапсыру нәтижесінде студент өсімдік жасушасындағы оргоноидтардың құрлысы мен қызметін, фотосинтездің жарық және қараңғы сатысының механизімімен маңыздылығын тыныс алу.

Бақылау түрлері: Ағымдық, аралық, қорытынды (емтихан).


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет