Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтер ІнВест»жүктеу 1.09 Mb.
бет1/7
Дата17.06.2016
өлшемі1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Товариство з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Інтер ІнВест»


Дата державної реєстрації: 26.10.2009 р.

Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: ФК № 240 від 19.11.2009 р.

Місцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. Виборзька, 16/15, кв. 418

Тел./факс: (044) 277-94-10

Електрона пошта: interinvest@i.ua

Директор: Негінський Руслан Маркович

Головний бухгалтер: Буханець Юлія Іванівна

Дані про аудитора: Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми АФ «Альтаїр-Аудит», свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1462 від 26.01.11р. (термін чинності свідоцтва подовжено до 23.12.15р.), свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № А003799 від 02.06.99р. (термін дії свідоцтва подовжено до 02.06.13р.), свідоцтво Держфінпослуг про внесення до Реєстру аудиторів серія А № 000022 від 15.02.04 р. (термін дії свідоцтва подовжено до 02.06.13р.)
БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ

Форма №1


Актив

Код рядка 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

3

4

I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи:

 залишкова вартість

010

4

1

первісна вартість

011

6

5

накопичена амортизація

012

( 2 )

( 4 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-

Основні засоби:

 залишкова вартість

030

5

2

первісна вартість

031

10

10

знос

032

( 5 )

( 8 )

Довгострокові біологічні активи:

 справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( - )

( - )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 які обліковуються за методом

участі в капіталі інших підприємств040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

( - )

( - )

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

9

3

II. Оборотні активи

 Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

170

18

15

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

11 213

3 090

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230

6

53

у т. ч. в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

11 237

3 158

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

11 246

3 161

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

3 100

3 100

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

120

61

Неоплачений капітал

360

( - )

( - )

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом I

380

3 220

3 161

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Залишок сформованного призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованного резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування2

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

8 026

-

Усього за розділом IV

620

8 026

-

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

11 246

3 161

  1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет