2015 ж. «09» ақпан Хаттама №03-з/2015бет1/7
Дата17.06.2016
өлшемі0.49 Mb.
#141959
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6   7

Директорлар кеңесі

бекіткен


2015 ж. «09» ақпан

Хаттама №03-з/2015

«АТФБанк» АҚ Басқармасы
2015 ж. «28» қаңтар

Хаттама № 4

«АТФБанк»АҚ Басқармасы

Бекіткен


«01» шілде 2015ж.

№35 хаттама

толықтырулар мен өзгерістер


Утвержден

Советом директоров

«09» февраля 2015 г.

Протокол №03-з/2015

Правлением АО «АТФБанк»
«28» января 2015 г.

Протокол № 4

С изменениями и дополнениями утвержденными Правлением АО «АТФБанк» «01» июля 2015 г. Протокол №35


ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ (ОНЫҢ ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖӘНЕ ӨКІЛДІКТЕРІНІҢ) ЖӘНЕ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІҢ, ЖЕКЕ НОТАРИУСТЫҢ, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫСЫНЫҢ ЖӘНЕ АДВОКАТЫ- ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ РЕЗИДЕНТІНІҢ, ШЕТЕЛДІК ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСУЛДЫҚ ӨКІЛДІКТЕРДІҢ, СОНЫМЕН ҚАТАР ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЛАРЫНЫҢ, БАНКТЕРДІҢ, САҚТАНДЫРУ (ҚАЙТА САҚТАНДЫРУ) ҰЙЫМДАРЫ ЛИКВИДАЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯСЫНЫҢ БАНКТІК ШОТ ШАРТЫ

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЕГО ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ) И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЧАСТНОГО НОТАРИУСА, ЧАСТНОГО СУДЕБНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ И  АДВОКАТА-РЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ИНОСТРАННОГО ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И КОНСУЛЬСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ЛИКВИДАЦИОННЫХ КОМИССИЙ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ, БАНКОВ, СТРАХОВЫХ (ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ


Осы Заңды тұлғаның (оның филиалының және өкілінің) және жеке кәсіпкердің, жеке нотраиустың, жеке сот орындаушысының және Қазақстан Республикасының адвокаты-резиденті, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктердің, сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы қорларының, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ликвидациялық комиссиясының банктік шот шарты (бұдан әрі - Шарт) Банктің тиісті филиалымен танытылған «АТФБанк» АҚ (бұдан әрі - Банк) Заңды тұлғаға (оның филиалы және өкіліне) және жеке кәсіпкерге, жеке нотраиусқа, жеке сот орындаушысына және Қазақстан Республикасының адвокаты-резидентіне, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктерге, сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы қорларының, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ликвидациялық комиссиясына шот (төлем карточкаларын пайдаланумен операциялар көрсетілетін ағымдағы шотты қоспағанда) ашу, жүргізу және жабу бойынша операцияларды жүзеге асыру талаптары мен тәртібін белгілейді және Тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігін (төменде анықталғандай), сонымен бірге Банк пен Клиент арасындағы құқықтық қарым-қатынастардың өзге де ерекшеліктерін (төменде анықталғандай) белгілейді.


Шарттың талаптары стандартты нысанда анықталған және Клиентпен Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы ғана қабылдануы мүмкін (төменде анықталғандай). Банк (Банк филиалы және оның құрылымдық бөлімшесі) пен Клиент туралы мәліметтер Қосылу туралы өтініште көрсетіледі. Шарт Қазақстан Республикасы Азматтық кодексінің 389-бабының талаптарына сәйкес бекітілетін қосылу шарты болып табылады. Бұл ретте Қосылу туралы өтініш пен Шарт тек бірыңғай құжат ретінде қарастырыла алады.

Клиенттің (оның Өкілінің) Шартқа қосылу туралы өтінішке қол қоюы Клиенттің Шартқа тұтас қосылуын білдіреді. Клиенттің (оның Өкілінің) Қосылу туралы өтінішке қол қоюы:


- Клиенттің Шартты толық көлемде қандайда да бір ескертпесіз және қарсылықсыз оқығандығын, түсінгендігін және қабылдағандығын;

- Шартта Клиент үшін оның саналы мүдделеріне қарай қабылдай алмайтын қандай да бір ауыртпалықты жағдайлардың жоқ екендігін;

- Банкте Клиентпен (оның Өкілімен) қол қойылған Қосылу туралы өтініш болатын жағдайда, Клиент Шартты оқымағаны/түсінбегені/қабылдамағаны туралы дәлел ретінде өзінің Шартта қолының болмауына сілтеме жасауға құқылы емес.

- Клиент ағымдағы шотты ашу, жүргізу, жабу бойынша барлық шарттармен келіседі;

- Шарттың барлық ережелерінің толық көлемде Клиенттің мүдделері мен ерік білдіруіне сәйкес келеді.

- Клиент Шартты жасау және Ағымдағы шотты ашу үшін қажетті Клиенттің барлық корпоративтік процедураларын орындайды;

- шартты жасау және оның шарттарын орындау, сонымен қатар Шарт бойынша кез келген ағымдағы шотты ашу Қолданыстағы заңнаманың (төменде көрсетілгендей) және/немесе Клиентке қатысты қолданылатын заңнаманың қандай да бір ережелерін бұзуға әкелмейді.

Өтініштің мәтінінде өзге түрі қарастырылмаса, Шартқа барлық Қосымшалар (болған жағдайда), Банк Клиенттен Банкпен көрсетілетін ағымдағы шотты ашу, жүргізу және жабу бойынша қызметтері аясында қабылданған Өтініштер (төменде анықталғандай) Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.


Настоящий Договор банковского счета юридического лица (его филиалов и представительств) и индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя и  адвоката-резидента Республики Казахстан, иностранного дипломатического и консульского представительства, а также ликвидационных комиссий накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций (далее – Договор) определяет условия и порядок осуществления АО «АТФБанк» (далее – Банк), представленное соответствующим филиалом Банка, операций по открытию, ведению и закрытию текущего счета (за исключением текущего счета, по которому отражаются операции с использованием платежных карточек) юридическому лицу (его филиалам и представительствам) и индивидуальному предпринимателю, частному нотариусу, частному судебному исполнителю и  адвокату-резиденту Республики Казахстан, иностранного дипломатического и консульского представительства, а также ликвидационных комиссий накопительных пенсионных фондов, банков, страховых (перестраховочных) организаций, а также устанавливает права, обязанности, ответственность Сторон (как определено ниже), а также иные особенности правоотношений между Банком и Клиентом (как он определен ниже).


Условия Договора определены в стандартной форме и могут быть приняты Клиентом не иначе, как путем подписания Заявления о присоединении. Сведения о Банке и Клиенте указываются в Заявлении о присоединении. Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с требованиями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан. При этом, Заявление о присоединении и Договор могут рассматриваться исключительно в качестве единого документа.
Подписание Клиентом (его Представителем) Заявления о присоединении к Договору означает присоединение Клиента к Договору в целом. Подпись Клиента (его Представителя) на Заявлении о присоединении свидетельствует о том, что:

- Клиент прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений;

- Договор не содержит каких-либо обременительных для Клиента условий, которые он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы;
- Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре, как доказательство того, что Договор не был им прочитан/понят/принят, если у Банка имеется Заявление о присоединении, подписанное Клиентом (его Представителем);
- Клиент соглашается со всеми условиями по открытию, ведению и закрытию текущего счета;

- все положения Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента;

- Клиентом соблюдены все корпоративные процедуры Клиента, необходимые для заключения Договора и открытия Текущего счета;

- заключение Договора и исполнение его условий, в том числе, открытие любого Текущего счета по Договору, не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и иных документов Клиента и/или любого положения Действущего законодательства и/или применимого к Клиенту законодательства.

Все Приложения к Договору (при их наличии), Заявления, принятые Банком от Клиента в рамках оказываемых Банком услуг по открытию, ведению и закрытию текущего счета (путем проставления соответствующей отметки Банка), являются неотъемлемой частью Договора, если иное не оговорено в тексте самого Заявления.


ШАРТТЫҢ МӘТІНІ БОЙЫНША ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР

Шарттың мәтінінде тікелей басқа түрлері қарастырылмаса, Шарттың мәтіні бойынша қолданылатын, бас әріптен басталатын терминдер төменде көрсетілген мағыналарға ие болады. Жекеше түрдегі терминдер сонымен қатар көпше түрді де білдіреді, және керісінше.Банк – тиісті филиалымен (оның құрылымдық бөлімшесімен) танытылған «АТФБанк» АҚ.

Бенефициар – тапсырма немесе талапта төлем жасау/Ақшаны аудару кезінде Ақшаны алушы ретінде көрсетілген тұлға.

Банктің Веб-сайтыwww.atfbank.kz

Үзінді – Банктің автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйесінен алынған Ағымдағы шот бойынша орын алған транзакциялар/жазбалар туралы ақпарат. Үзінді Клиентке қағаз түрінде басылып шығарылуы немесе электронды нұсқада берілуі мүмкін. Шарттың мәтінінде Банктің бухгалтерлік жазбаларынан алынған Үзінділер тиісті түрде ресімделген құжаттар болып табылады және басқа түрі Қолданыстағы заңнамамен қарастырылмаса, Ағымдағы шот бойынша жүргізілген транзакциялар туралы қағаз таратқышта басып шығарылған ақпаратты білдіретін болса немесе Банктің электронды мөртабанымен куәландырылса, қандай да бір қосымша куәландыру және/немесе тексеруді талап етпейді. Ағымдағы шот бойынша операциялар Үзіндіде көрсетілген операцияның жасалу күні ретінде көрсетілген күні жүргізілген болып саналады.

Қолданыстағы заңнама – белгіленген тәртіпте референдумда немесе уәкілетті мемлекеттік орган немесе мемлекеттің лауазымды тұлғасымен қабылданған, нормативтік құқықтық актілерден тұратын Қазақстан Республикасының заңнамасы.

Ақша – кез келген валюталардағы қолма-қол және қолма-қолсыз Ақша.

Банктік қарыз шарты - шарт(-тары)/келісім (-дер) оған сәйкес Банк қарыз алушыға төлемділік, мерзімділік, қайтарымдылық талаптарында банктік қарыз операцияларын жүзеге асыру аясында қарыз береді.

Тапсырыс беруші – Клиентпен Келісім-шарт жасасқан заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер.

Өтініш – Клиенттің соның негізінде Банкпен Шарттың аясында банктік қызмет көрсету бойынша құқықтық қарым-қатынастарды белгілеу мен жүзеге асырумен байланысты іс-әрекеттер орындалатын жазбаша ерік білдіруі.

Қосылу туралы өтініш – Клиенттің Банк белгілеген нысан бойынша жасалған Шартқа қосылу туралы өтініш-сауалнамасы. Клиент Қосылу туралы өтініштің 2 (екі) бірдей данасына қол қояды, Қосылу туралы өтініштің бір данасы оны Банктің қабылдауы туралы белгісімен Клиентке табысталады және Шартты жасау дерегін растайтын құжат болып табылады.

Жеке тарифтер – Банктің көрсететін қызметтері және Қолданыстағы заңнама талаптарын сақтау шартында Қосылу туралы өтініштің тиісті қосымшасында белгіленуі, Қосылу туралы өтуініште көрсетілуі мүмкін немесе Банк және Клиент арасындағы жеке келісімге сәйкес басқа да қызметтер үшін ұсталатын Банктің комиссиялық сыйақы мөлшерін білдіреді.
Қол үлгілері бар карточка – Клиент атынан Ағымдағы шотты ашу және жабуды және/немесе Ағымдағы шоттағы ақшаны басқаруды жүзеге асыратын Уәкілетті тұлғаның қол үлгілері және Клиент Банкке Қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған үлгі бойынша берген мөр бедері (егер ол болса) үлгілері бар құжатты (Клиенттің осындай құжаттарды қол үлгілерімен бір Карточка ретінде қабылдауы туралы жазбаша өтінішті Банкке беру шартында құжаттардың жиынтығын) білдіреді.
Клиент – Жеке өзі немесе өзінің Өкілі арқылы шартты белгіленген тәртіпте қосылу бойынша Шарт жасасқан Заңды тұлға, жеке кәсіпкер, жеке нотраиус, жеке сот орындаушысы және Қазақстан Республикасының адвокаты-резиденті, шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктердің, сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы қорларының, банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары ликвидациялық комиссиясы.

Келісім-шарт – келісім-шарт, ол бойынша орындаушы/мердігер/сатушы/ жеткізуші болып табылатын Клиент тауар жеткізуге/жұмыстарды орындауға/қызмет көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші өз кезегінде белгілі бір мерзім ішінде төлем жүргізуге міндеттенеді, сол арқылы Клиентте дебиторлық берешек пайда болады, ол бойынша Банк Клиентті қаржыландырады. Келісім-шарт деректемелері Банк талаптарына сай ресімделген Клиент өтініштерінде көрсетіледі.»;

Кросс-курс – екі шетел валютасы арасындағы курстық қарым-қатынас, ол осы валюталардың қазақстандық теңгеге немесе егер қазақстандық теңгеге айырбастау болмаған жағдайда басқа шетел валютасына айырбастаудың нарықтық курсы негізінде белгіленеді;

Қолма-қол шетел валютасы – шетел мемлекетінің заңды төлем құралы ретінде қабылдаған айналымдағы банкноттар және қазынашылық билеттер;

Ағымдағы шот нөмірі – Банктің Клиентке Клиент Ақшасын есепке алу мақсатында ашатын Ағымдағы шотқа берілетін жеке сәйкестендіру кодын білдіреді;

Операциялық күн - Банктің белгілеген Жұмыс күнін білдіреді, оның ішінде Банк банктік және басқа да операцияларды жүзеге асыру үшін ашық. Операциялық күн Банктің көрсететін қызметтері /операциялары түрлері бойыншат ерекшеленуі мүмкін. Банктің операциялық күні туралы мәліметтер Клиентке Банктің операциялық залдарында немесе Банктің Веб-сайтында тиісті ақпараттарды жариялау арқылы жүргізіледі.

Өкіл – Қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған тәртіпте ресімделген, Клиенттің жарғысы және/немесе сенімхаты негізінде шот бойынша осы Шартты жасау, өзгерту, бұзу, Өтінішке қол қою, шот бойынша Үзінді және басқа да ақпарат алу бойынша Банкпен өзара қарым-қатынаста Клиенттің мүдделерін танытуға Клиенттің уәкілетті тұлғасы. Кез келген құжат, соның ішінде Ағымдағы шоттағы Клиент ақшасын басқаруды қарастыратын Өтінішке Өкіл, егер ол Уәкілетті тұлға болса қол қоя алады.
Жұмыс күндері – Қолданыстағы заңнамаға сәйкес демалыс немесе мереке күндері болып табылмайтын күндер. Бұл ретте сенбі және жексенбі күндері демалыс күндері болып есептеледі. Мерзімдерді белгілеу кезінде Шарт мәтінінде мерзімді Жұмыс күндері арқылы есептеу қажеттілігі тікелей қарастырылмайтын болса, мұндай мерзім күнтізбелік күндерде есептеледі. Егер мерзімнің аяқталу уақыты немесе соңғы күні жұмыс емес күнге түссе, мерзімнің аяқталу уақыты немесе соңғы күні содан кейінгі ең жақын Жұмыс күні болып табылады.

Нарықтық бағам – Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін және Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте анықталған қор биржасының негізгі сессиясында қалыптасқан теңгенің шетел валютасына қатысты орташа есептелген биржалық бағамы, сонымен бірге ол бойынша Қазақстан Республикасы аумағында қызмет ететін қор биржасында сауда-саттық жүргізілмейтін, Қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте кросс-бағамдарды пайдалану арқылы есептелетін теңгенің шетел валютасына қатысты бағамы.

Тарап – жеке алғанда Банк немесе Клиент.

Тараптар – бірге алғанда Банк пен Клиент.

Тарифтер – егер басқа түрі Қолданыстағы заңнама және/немесе Шартпен қарастырылмаса, Банкпен біржақты тәртіпте өзгертіле алатын, Банкпен көрсетілетін банктік және басқа да қызметтер үшін алынатын Банктің комиссиялық сыйақысының бекітілген және қолданыстағы мөлшерлері.

Ағымдағы шот –Клиентке Шарттың аясында ашылатын, кез келген валютадағы банктік шот.
Хабарламалар – Тараптардың Шарт, Қолданыстағы заңнама, Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған әдістермен жіберген жазбаша және/немесе ауызша хабарламалары.

Нұсқаулар – Клиенттің Банкке Ағымдағы шот бойынша, соның ішінде төлемдер және аударымдар бойынша банктік операцияларды жүзеге асыруға нұсқауы.

Уәкілетті тұлға – Клиент атынан Ағымдағы шотты ашуға және/немесе жабуға және/немесе Ағымдағы шоттағы Ақшаны басқаруға және/немесе Ағымдағы шот бойынша үзінді алуға және/немесе жарғы, сенімхат, өкілеттігін растайтын басқа да құжат негізінде және қол үлгілері бар Карточкада көрсетілген өкілеттік ауқымына байланысты басқа да іс-әрекеттерді іске асыруға құқылы тұлға. Клиент бірінші/екінші қол қою құқығы бар бір немесе бірнеше тұлғаны уәкілетті етуге құқылы.

ТЕРМИНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПО ТЕКСТУ ДОГОВОРА

Термины, начинающиеся с заглавной буквы, используемые по тексту Договора, имеют нижеуказанные значения, если иное значение не определено непосредственно в тексте Договора. Термины в единственном числе подразумевают также множественное число, и наоборот.


Банк – АО «АТФБанк», представленное соответствующим филиалом.

Бенефициар – лицо, указанное в поручении либо требовании в качестве получателя Денег при совершении платежа/перевода Денег.

Веб-сайт Банка – www.atfbank.kz

Выписка – означает информацию из автоматизированной банковской информационной системы Банка о транзакциях/проводках, имевших место по Текущему счету. Выписка может быть предоставлена Клиенту в виде бумажной распечатки либо в электронном виде. В контексте Договора, Выписки из бухгалтерских проводок Банка являются надлежаще оформленными документами и не требуют какого-либо дополнительного удостоверения и/или проверки, если иные требования прямо не установлены Действующим законодательством, если они представляют собой распечатку на бумажном носителе информации о транзакциях, проведенных по Текущему счету, либо заверены электронным штампом Банка. Операции по Текущему счету считаются совершенными в дату, которая указана как дата совершения операции в Выписке.
Действующее законодательство – означает законодательство Республики Казахстан, состоящее из совокупности нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке на референдуме либо уполномоченным государственным органом или должностным лицом государства.

Деньги – означает наличные и безналичные деньги в любых валютах.

Договор банковского займа - договор(-ы)/соглашение (-я) в соответствии с которым Банк предоставляет заемщику заем на условиях платности, срочности, возвратности в рамках осуществления банковских заемных операций.

Заказчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившее(-ий) с Клиентом Контракт.

Заявление – означает письменное волеизъявление Клиента, на основании которого Банком совершаются действия, связанные с оказанием Банком банковских услуг в рамках Договора.

Заявление о присоединении – Заявление-анкета Клиента о присоединении к Договору, составленное по форме, установленной Банком. Заявление о присоединении подписывается Клиентом в 2 (двух) идентичных экземплярах, один экземпляр Заявления о присоединении с отметкой Банка о его принятии передается Клиенту и является документом подтверждающим факт заключения Договора.

Индивидуальные тарифы - означают размеры комиссионного вознаграждения Банка, взимаемые за оказываемые им банковские и иные услуги, которые, при условии соблюдения требований Действующего законодательства и установленных Банком условий их применения, могут быть установлены на основании Заявления о присоединении или на основании отдельного соглашения между Банком и Клиентом.

Карточка с образцами подписей - означает документ (или совокупность документов, при условии представления в Банк письменного заявления Клиента о принятии таких документов в качестве одной Карточки с образцами подписей), содержащий образцы подписей Уполномоченных лиц, осуществляющих от имени Клиента открытие и закрытие Текущего счета и/или распоряжение деньгами на Текущем счете, и образец оттиска печати (при наличии таковой), представляемый Клиентом в Банк по форме, предусмотренной Действующим законодательством.

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный судебный исполнитель и  адвокат-резидент Республики Казахстан, иностранное дипломатическое и консульское представительство, ликвидационная комиссия накопительного пенсионного фонда, банка, страховой (перестраховочной) организации, заключившее(ый) лично или через своего Представителя Договор путем присоединения в установленном порядке.

Контракт – контракт, по которому Клиент, выступающий исполнителем/подрячиком/продавцом/поставщиком, обязуется поставить товар/выполнить работы/оказать услуги, а Заказчик, в свою очередь, в течение определенного срока обязуется произвести оплату, тем самым, у Клиента образуется дебиторская задолженность, под которую Банк предоставляет Клиенту финансирование. Реквизиты Контракта указываются в Заявлении Клиента, оформляемом согласно требованиям Банка.

Кросс-курс - курсовое соотношение между двумя иностранными валютами, определяемое на основе рыночного курса обмена этих валют по отношению к казахстанскому тенге или к другой иностранной валюте в случае отсутствия котировок к казахстанскому тенге.

Наличная иностранная валюта - находящиеся в обращении банкноты и казначейские билеты, принятые иностранными государствами как законное платежное средство.

Номер Текущего счета – означает индивидуальный идентификационный код, присвоенный Банком Текущему счету, открываемому Клиенту для целей учета Денег Клиента.

Операционный день – означает установленное Банком время Рабочего дня, в течение которого Банк открыт для проведения банковских и иных операций. Операционный день может отличаться для различных видов осуществляемых операций/предоставляемых Банком услуг. Сведения об Операционном дне Банка доводятся до сведения Клиента посредством размещения соответствующей информации в операционных залах Банка или на Веб-сайте Банка.

Представитель – лицо, уполномоченное Клиентом на представление интересов Клиента во взаимоотношениях с Банком по заключению, изменению, расторжению настоящего Договора, подписанию Заявлений, получению Выписок и иной информации по счету на основании устава Клиента и/или доверенности, оформленной в порядке, предусмотренном Действующим законодательством . Любые документы, в том числе Заявления, предусматривающие распоряжение Деньгами Клиента на Текущем счете могут быть подписаны Представителем, если он одновременно является Уполномоченным лицом.

Рабочие дни – означают дни, не являющиеся выходными либо праздничными, в соответствии с Действующим законодательством. При этом, выходными днями являются суббота и воскресенье. В случаях, когда при установлении сроков по тексту Договора не указано напрямую на необходимость подсчета срока в Рабочих днях, такой срок подсчитывается в календарных днях. В случае, если дата либо последний день срока приходится на нерабочий день, датой либо днем окончания срока считается ближайший следующий за ним Рабочий день.

Рыночный курс средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, сложившийся на основной сессии фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и определенный в порядке, устанавливаемом Действующим законодательством, а также курс тенге к иностранной валюте, по которой на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан, не проводятся торги, рассчитываемый с использованием кросс-курсов в порядке, устанавливаемом Действующим законодательством.


Сторона – Банк или Клиент по отдельности.

Стороны – Банк и Клиент совместно.
Тарифы – означают утвержденные и действующие размеры комиссионного вознаграждения Банка, взимаемые за оказываемые им банковские и иные услуги, которые, если иное не предусмотрено Действующим законодательством и/или Договором, могут изменяться Банком в одностороннем порядке.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет