6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»Дата22.02.2016
өлшемі80.5 Kb.
#25


6М070600 –« Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау»
1.1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау» пәні бойынша емтихандық сұрақтар

1. Іздеу жұмыстар сатысының мақсаты мен нәтижелері.

2. Іздеу-бағалау жұмыстар сатысының мақсаты мен нәтижелері.

3. Кенорынды геологиялық барлау жұмыстар сатысының мақсаты мен міндеттері

4. Кенорынды игеру барлау сатысының мақсаты мен нәтижелері.

5. Іздеу сатысында қандай техникалық құралдар қолданылады?

6. Геологиялық барлау жүргізгенде қандай техникалық құралдар қолданылады?

7. Геологиялық іздеу сілтемелері мен критериялары.

8. Пайдалы қазбаны іздеудің тікелей және жанама белгілері.

9. Пайдалы қазбаны іздеу әдістері.

10. Геохимиялық ореолдар және геофизикалық аномалиялар.

11. Шлихты іздеу әдістері.

12. Геофизикалық іздеу әдістері.

13. Геохимиялық іздеу әдістері.

14. Кенорынды барлаудың негізгі принциптері.

15. Зерттеліну дәрежесіне байланысты кенорынды топатастыру.

16. Кенорынды барлау торының тығыздығы.

17. Кенорынды геологиялық барлау әдістері мен жүйесі.

18. Игерімдік барлаудағы жер беті және жер асты жұмыстарының түрлерін атаңыз.

19. Пайдалы қазба кенорындарын геологиялық құжаттау түрлері.

20. Пайдалы қазбаны сынамалаудың негізгі принциптері.

21. Сынамалар алу және өңдеу жүйесі.

22. Сынамаларды талдау және бақылау жүйесі.

23. Қатты пайдалы қазба қор дәрежесінің классификациясын түсіндір.

24. Қатты пайдалы қазба болжамдық ресурстар дәрежелерін түсіндір.

25. Қандай пайдалы қазба қоры баланыстық деп аталады?

26. Қандай пайдалы қазба қоры баланыстық тысдеп аталады?

27. Пайдалы қазба кенорындар қорын есептеудің негізгі әдістері.

28. Минералды шикізат кондициясы қалай бекітіледі?

29. Пайдалы қазба кенорындағы кен денелерін контурлауды жүргізу принциптері.

30. Минералды шикізат нарығының ерекшеліктерін түсіндір.
1.2 «Гидрогеология және инженерлік геология» пәні бойынша емтихандық сұрақтар
1. Атмосферадағы су, атмосфералық жауын-шашын және олардың жерасты суларын қалыптастырудағы рөлі

2. Тау жыныстарындағы судың түрлері, олардың қасиеттері, тау жыныстарының сулық қасиеттері

3. Жерасты гидросферасының құрылысы. Гидрогеологиялық стратификация элементтері.

4. Гидрогеотермияның негізгі мәліметтері. Гидрогеотермиялық режим. Геотермиялық градиент және геотермиялық саты

5. Жерасты суларының физикалық қасиеттері

6. Жерасты суларының химиялық құрамы. Судың химиялық қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері

7. Жерасты суларының химиялық анализ түрлері, олардың өрнектелуі мен графикалық кескінделуі

8. Жерасты суларының пайда болуы және классификациясы

9. Аэрация белдемінің жерасты сулары және олардың ерекшеліктері

10. Грунттық жерасты сулары және олардың ерекшеліктері

11. Артезиандық жерасты сулары және оларға тән ерекшеліктер

12. Сүзілудің негізгі заңы (Дарси заңы), жерасты суларының ламинарлы қозғалысы

13. Жарықшақтық және карсттық тау жыныстарындағы жерасты сулары

14. Гидроизогипс және пьезоизогипс карталарын салу әдістемесі

15. Минералды сулар және олардың таралуы

16. Инженерлік геологияға анықтама беріңдер, оның құрылымы мен зерттеу әдісі?

17. Инженерлік – геологиялық жағдайлармен не түсіндіріледі?

18. Дисперсті грунттардың гранулометрлік құрамымен не түсіндіріледі, оның жіктелуі мен қолданылуы?

19. Грунттың және құрылымымен не түсіндіріледі?

20. Грунттардың қандай қасиеттері физикалыққа жатады? Мысал келтіріңдер.

21. Грунттардың қандай қасиеттері механикалыққа жатады? Мысал келтіріңдер.

22. Грунттың беріктілігімен не түсіндіріледі және ол қалай бағаланады?

23. Грунттың деформациялылығымен не түсіндіріледі және ол қалай бағаланады?

24. Лессты грунттардың сипаттамаларын беріңіз?

25. Грунттың ісінуімен не түсіндіріледі және ол қалай бағаланады?

26. Грунттың отыруымен не түсіндіріледі және ол қалай бағаланады?

27. Карсты процестің себептері, жағдайлары мен даму факторлары?

28. Бөген жағалауларының қайта өңделуі мен абразия деп не айтылады?

29. Сырғыма процестері?

30. Таужыныстарының қозғалысы, қозғалу мульдасы.1.3 «Іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» пәні бойынша емтихандық сұрақтар
Сейсмобарлау

 1. Серпінді толқындар, олардың параметрлері.

 2. Шағылған және сынған толқындардің пайда болуы

 3. Сейсмобарлауда қолданатын жылдамдықтар.

 4. Шағылған және сынған толқын әдістерінің ерекшеліктері.

 5. Шағылған толқын әдістері бақылау жүйесі.

 6. 3D – сейсмобарлау, оның параметрлері.

 7. Қоздыру көздері, оларды топтастыру.

 8. Сейсмикалық карталар, оларды салу.


Магнитобарлау

 1. Жердің магнит өрісінің вариациясы, оның түрлері.

 2. Магниттік карталар. Көрсетілген элементі мен қамтитын территориясына байланысты карталардың түрлері. Магниттік карталар қызметі.

 3. Бақылау нүктелерінің торы магниттік түсірулерде қандай параметрлермен анықталады?

 4. Магнитобарлаудың тура есебін шешудің негізгі тәсілдері.

 5. Жердің магнит өрісінің элементтері. Сұлба түрінде көрсетіңіз.


Гравибарлау

 1. Ауырлық күші потенциалы, оның физикалық мағынасы. Гравитациялық потенциалдың қасиеттері.

 2. Ауырлық күші аномалиясы туралы түсінік, редукциялар және олардың түрлері.

 3. Бедер үшін тузетуі. Фая аномалиясы.

 4. Аралық қабат үшін тузетуі. Буге редукциясы. Прей тузетуі мен редукциясы.

 5. Гравитациялық карталар түрлері.


Электробарлау

 1. Электрлік профильдеу әдісінің физикалық негіздері.

 2. Тік электрлік зондылау (ТЭЗ) әдісінің физикалық негіздері.

 3. Меншікті электр кедергісінің мәні, оған әсер ететін себептер.

 4. Жасанды поляризация әдісінің физикалық негіздері.

 5. Жиілікпен зондылау әдісінің физикалық негіздері туралы түсінік.


ҰГЗ

 1. Геотермиялық градиент деген не?

 2. Мұнай-газ кен орындарының игерілуін бақылауда геофизикалық әдістер қандай мәселелерді шеше алады?

 3. Ұңғыманы зерттеуде алынған геофизикалық параметрлерді не себептен қабаттардың шын сипаты демей, керісінше, көрінерлік сипаты деп атайды?

 4. Көрінерлік кедергі өлшеміне әсер ететін негізгі себептерді атаңыз?

 5. Цемент сапасын бақылау қандай әдістермен жүргізіледі?

 6. Нейтронды каротаждың сізге белгілі түрлерін атаңыз?

 7. Ұңғыманың техникалық жағдайын бақылаудағы негізгі мәселелерді атап шығыңыз.


1.4 «Ұңғыларды бұрғылау» пәні бойынша емтихандық сұрақтар


 1. Ұңғыма туралы түсінік және оның элементері.

 2. Ұңғымалардың топтамасы.

 3. Бурғылау процесінің негізгі жұмыс операциялары.

 4. Тау жыныстарын талқандау тәсілдері.

 5. Ұңғыманың түбін тазалау тәсілдері.

 6. Ұңғыманы шаю схемалары және қолданатын аймақтары.

 7. Ұңғымалардың қабырғаларын бекіту тәсілдері.

 8. Шегендеуші құбырлар.

 9. Қатты қорытпалы коронкалар, құрылысы, қолданатын аймақтары.

 10. Қатты қорытпалы коронкалармен бұрғылауда режим параметрлерін анықтау (өстік салмақ, жуу сұйығының мөлшері, айналу жиілігі)

 11. Алмас коронкалардың түрлері, диаметрлері, қолданатын аймақтары.

 12. Алмас коронкалармен бұрғылағанда режим параметрлерін анықтау.

 13. Бұрғы құбырлары, түрлері, диаметрлері және жалғастыру тәсілдері.

 14. Бұрғы қашаулары, қолданатын аймағы, құрылысы.

 15. Таужыныстарының қаттылығына қарай шарошкалы кашаулардың топтамасы

 16. Кернсіз тәсілмен бұрғылағанда режим параметрлерін анықтау.

 17. Колонкалы құбырлар, диаметрлері.

 18. Ауырлатылған бұрғы құбырлары: диаметрлері, мақсаты.

 19. Арқанды - соққылама бұрғылау тәсілінің түсінігі: артықшылықтары, кемшіліктері, қолданатын аймақтары.

 20. Бұрғы қондырғылары

 21. Апаттар туралы түсінік және олардың түрлері.

 22. Апаттық аспаптардың түрлері.

 23. Жуу сұйықтарының түрлері қолдану аймақтары.

 24. Балшық ерітіндісінің негізгі параметрлері және оларды анықтау.

 25. Аудармалар, мақсаты түрлері.

 26. Жуу сұйықтарының атқаратын міндеті

 27. Колонкалы бұрғылау тәсілі. Маңызы және қолданатын аймағы

 28. Зенит және азимут бұрыштары тұралы түсінік

 29. Бұрғылау құбырларының атқаратын міндеті

 30. Бұрғы қондырғысын таңдау
  1. Магистратурға түсу үшін тапсырылатын емтихан сұрақтар
1

Мұнай-геологиялық аудандастырудың принциптері және оның негізгі міндеттеріҚазақстанның мұнай-газды облыстары. Жалпы сипаттамасы.Мұнай-газ кенорындарының қор көлемі бойынша жіктелуі.Мұнай мен газ іздеудің газды әдісіІздеу-барлау жұмыстарының сатылары мен кезеңдері.Каспий маңы мұнай-газдылы алабының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы.Қандай жағдайда мұнай-газ кенорындарын өндірістік меңгеруге дайын деп есептеуге болады?Іздеу кезеңінің мақсаты мен тапсырмасы.Оңтүстік Маңғышлақ мұнай-газдылы облысының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы.Мұнай қорын есептеудің көлемдік әдісі.Солтүстік Үстірт мұнай-газдылы облысының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы.Мұнайдың химиялық құрамы бойынша жіктелуі.Оңтүстік Торғай мұнай-газдылы облысының геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығы.Мұнайда еріген газ қорын есептеу әдістеріМұнай түзуші қабаттар, сипаттамасы мен мысалдар.Мұнай мен газ тұтқыштарының жіктемесі (И.О. Брод бойынша).Мұнай және газ қорларының категориясын белгілеу принциптері.Оңтүстік Маңғышлақ МГО-ң мұнайгаздылы комплекстері.Каспий маңы бассейнінің мұнайгаздылы комплекстері мен кенорындары.Есептеу жоспары. Мазмұны мен міндеті.Қазақстанның гигант кенорындарыМұнай түзуші қабаттар, сипаттамасы және мысалТуран МГП-ң қазақстандық бөлігіндегі МГБ-ң геологиялық құрылысы мен мұнайгаздылығыМұнай және газ тұтқыштарының жіктемесі (И.О. Брод бойынша).Мұнай және газ қорлары мен ресурстарының категориясын негіздеудің принциптері.Каспий маңы МГП-ң мұнайгаздылы комплекстері.Мұнай мен газ қорлары бойынша кенорындардың жіктемесіМұнай-газ жинақталу белдемін айқындау үшін қолданылатын критерийлер.Шөгінді таужыныстар. Кесекті (терригенді), хемогенді және органогенді шөгінді таужыныстардың сипаттамасы.А, В, С1, С2 қорларының категориясына қойылатын талаптар.
Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет