Акцияларды орналастыру қорытындысы туралыДата23.02.2016
өлшемі140.23 Kb.
Акцияларды орналастыру қорытындысы туралы

ЕСЕП

1. Қоғамның атауы мен тұрағы:

толық атауы: “Север птица” акционерлiк қоғамы;

акционерное общество “Север птица”;

қысқаша атауы: “Север птица” АҚ.

АО “Север птица”.

Акционерлiк қоғамның тұрағы: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай ауданы, Дружба поселкесi.
2. Жарияланған акциялардың шығуын мемлекеттiк тiркеу мерзiмi:

12 қараша 1999 жылы, шығарудың мемлекеттiк тiркеу нөмiрi А3471; акцияларды шығарылуын мемлекеттiк тiруек туралы куәлiгi 2000 жылдың 15 қарашасында өзгертiлген; эмиссиялар проспектiсiне өзгертулер енгiзу мерзiмi: 17 маусым 2005 жылы.


3. Қаржылық есептiлiк мәлiметiне сәйкес қоғамның жарғылық және меншiк капиталы туралы мәлiметтер: қаржылық есептiлiк мәлiметiне сәйкес қоғамның жарғылық капиталы 50 000 000 теңге, қоғамның меншiк капиталы 386 978 000 теңге.
4. Осы қоғамның акцияларының орналасуы мен дивидендтер төлеу туралы хабарды қоғамның орналастырғанын жариялаған бұқаралық ақпарат құралының атауы: бұқаралық ақпарат құралдарында хабарламалар болған жоқ.
5. Акциялар туралы мәлiметтер:

1) жарияланған акциялардың жалпы саны, соның iшiнде:

жай акциялар 150 000 дана;

артықшылығы бар акциялар 11 000 дана.


2) егер акцияларды конвертациялау жүзеге асырылса, онда конвертациялау тәртiбi мен конвертацияланған акциялардың санын көрсету қажет: акцияларды конвертациялау жүргiзiлген жоқ.
6. Аукциондар немесе жазылу шарттары мен тәртiбi туралы iшкi құжаттарды бекiту мен қабылдау мерзiмi туралы мәлiметтер:

ондай құжат қабылданған жоқ.

7. Егер қоғам акциялары сауда ұйымдастырушының тiзiмiне енгiзiлген жағдайда, онда олардың енгiзiлу мерзiмiн көрсету қажет:

қоғам акциялары сауда ұйымдастырушының тiзiмiне енгiзiлмеген.


8. Акцияларды орналастыру туралы мәлiметтер:

1) орналастырудың есептiк науқанының басталу мерзiмi: 17 маусым 2005 жылы; акцияларды орналастырудың есептiк науқанының аяқталуы: 17 желтоқсан 2005 жылы;

2) орналастырылған акциялардың жалпы санын және орналастырылған акциялардың өткен есептiк науқанына олардың сомасын төлеудi көрсетiп өткен есептiлiктердi бекiту мерзiмi: есептiлiктi бекiту мерзiмi: 27 қазан 2000 жылы. Акциялар 19 002 000 теңге сомасында 19 002 дана болып орналастырылған.
3) есептiк мерзiмде акцияларды орналастыру мен оларды орналастыру бағасын, сондай-ақ саны шектелмеген инвесторлар арасында орналастырғанда бұқаралық ақпарат құралдарында акцияларды орналастыру туралы хабарлар мерзiмiн жариялауды тағайындау туралы шешiмдер қабылдау мерзiмi: акцияларды орналастыру туралы шешiм “Север птица” АҚ директор кеңесiмен 01.07.2005 жылы қабылданды;

акциялар инвесторлар арасында орналастырылды, олар Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сатып алудың басым құқымен пайдаланушылар.


4) есептiк уақыттағы орналастырылған акциялардың саны: 30998 акций;

5) қоғам бастамасы бойынша немесе акционерлер талабы бойынша бiр жай акция мен басым акцияны сатып алу бағасы көрсетiлiп, есептiк мерзiмiнiң аяқталуына сатып алынған акциялар саны, акцияларды сатып алу туралы шешiм қабылдау мерзiмi, сондай-ақ орналастырылған акцияларды сатып алуға қоғам жұмсаған шығындар:

эмитент акциялар сатып алған жоқ.
9. Акцияларды орналастыру тәсiлдерi:

1) сатып алудың басым құқысы бойынша:

орналастырылған жай акциялар саны – 30 998 дана, орналастыру бағасы – 1000 теңге, төлемақы сомасы 30 998 000 теңге;

10. Есептiлiк мерзiмiнде осы орналастыру нәтижесiнде қоғам алған ақша сомалары мен олардың санын көрсетiп акцияларды төлеу әдiсi: • акциялар ақшалай түрде өтелдi:

сомасы 5 170 000 теңге 2005 жылдың 23 мамырындағы № 1 төлем құжаты;

сомасы 10 715 000 теңге 2005 жылдың 23 мамырындағы № 2 төлем құжаты;

Төлейтiн “Север Птица” ЖШС;


 • басқа мүлiктiк құқықтармен 2005 жылдың 01 ақпанындағы мүлiктi алу-беру актiсi және 2005 жылдың қосылу туралы шарты бойынша жалпы сомасы 15 113 000 теңгемен:

11. Қоғам акциялар шығарудың андеррайтерлары туралы (эмиссиялық консорциумдар) ақпарат: акциялар андеррайтерлердi қатыстырмай-ақ орналастырылды.

12. Опциондар орындау бағалары туралы мәлiметтер: опциондар жасалмады.

Акциялардың баланстық және рыноктық құндарының тарихы туралы.

Соңғы үш қаржылық жылға акциялардың баланстық құны :


 • 2003 жылға – 3565 теңге;

 • 2004 жылға – 2861 теңге;

 • 2004 жылға кварталдар бойынша бөлiнiп: 1 кв. – 3550 теңге; 2 кв. – 3480 теңге; 3 кв. – 3005 теңге; 4 кв. – 2861 теңге.

 • Қаржылық 2005 жылдың соңғы алты айындағы айлар бойынша бөлiнiп акциялардың баланстық құны: 1.07.- 3200 теңге; 1.08.- 3838 теңге; 1.09.- 4530 теңге; 1.10. – 4822 теңге; 1.11. – 6555 теңге; 17.12. – 7739 теңге;

Акциялардың рыноктық құны анықталмады.
12. Дивидендтер төлеу туралы мәлiметтер:

Тиiстi шешiм қабылдаған акционерлердiң жалпы жиналысы хаттамасының деректемелерiне сiлтемемеге аяқталған қаржылық жылдың қорытындысы бойынша жай және артықшылығы бар акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердiң жалпы сомасы көрсетiлiп (бюджетке төленген салық сомасы да), дивидендтер төленген акционерлер саны да көрсетiлiп дивидендтердi соңғы төлеу мерзiмi: негiзгi өндiрiстi қаржылындыруда қиын жағдайларға байланысты ақталған қаржылық 2004 жылдың қорытындылары бойынша акциялар бойынша дивидендтер есептелген және төленген жоқ.

2) аяқталған қаржылық жыл қорытындысы бойынша бiр жай акцияға таза табыс мөлшерi – 703 теңге.

3) егер дивидендтердi мерзiмiнде төлемеу бойынша берешек болған жағдайда оның пайда болу себептерiн және акцияларды орналастыру мерзiмiне берешек сомасын көрсету керек, бұл жағдайда акционерлер алдында сол берешектi өтеу бойынша қоғам қандай шаралар қабылдағанын көрсету қажет:

дивидендтердi уақытында төлемеу бойынша акцияларды орналастыру мерзiмiнiң аяқталу күнiне қоғамның қарыздары жоқ.
13. Қоғам тiркеушiсi туралы мәлiметтер:

1) акцияларды ұстаушы реестр жүргiзушi тiркеушiнiң атауы мен тұрағы: “Паритет-Регистр” акционерлiк қоғамы;

тұрағы: 110 000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 114, 401 бөлме.

2) Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрiн жүргiзу туралы шарттың мерзiмiмен нөмiрi: № 2, 01.01.200 жылы, 2005 жылдың 16 мамырында қайта бекiтiлдi.


14. Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан да көп проценттiн ұстаушы акционерлер туралы мәлiметтер (қоғам сатып алған акцияларды шығарып тастағанда) 17.12.2005 ж.:

акционерлер заңды тұлғалар не тегi, аты, әкесiнiң аты болса – акционерлер жеке тұлғалар


акционерлердiң негiзгi тұрақтары заңды тұлғалар акционерлерi не жеке тұлғалар акционерлерiакциялар түрiн көрсетiп, акционерге тиiстi акциялардың жалпы саны


арналастырылған акциялардың жалпы санына проценттiк қатынасы“Север Птица” ЖШС

№9909-1937-ТОО 04.04.2002ж.

459320, ҚР, Қостанай обл., Таран ауданы, Тарановское с.Простые-30436

Привил.-134763,566

Ластаев Ернур Маратович

Ж/к №007765815, 18.03.1999ж. берiлген

493120, ҚР, ШҚО, Глубокое п., Попович көш., 36Простые -15113

30,226

15. Номиналды ұстаушылар атаулар туралы және қоғам акцияларының номиналды ұстауда тұлған саны туралы мәлiметтер, егер орталық депозитарий есебi жүйесiнде орналастырылған акциялардың он және одан да көп иелерi туралы мәлiметтер, акцияларды орналастыру мерзiмiнiң аяқталуына жоқ болса: ондай мәлiметтер жоқ.

“Север Птица” АҚ

Президентi Мякотин К.В.


Бас бухгалтер: Попова М.И.

ОТЧЕТ

об итогах размещения акций
1. Наименование общества и его место нахождение:

 1. полное наименование: «Север птица» акционерлiк когамы;

акционерное общество «Север птица»;

сокращенное наименование: «Север птица» АҚ; АО «Север птица»;

место нахождения акционерного общества: 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Дружба.


 1. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций 12 ноября 1999 года, номер государственной регистрации выпуска А3471; свидетельство о государственной регистрации выпуска акций было заменено 15 ноября 2000 года; дата внесения изменений в проспект эмиссии 17 июня 2005 года.

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности: уставный капитал общества согласно данным финансовой отчетности 50 000 000 тенге, собственный капитал общества 386 979 000 тенге.

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты данного сообщения: сообщений о размещении акций и выплате дивидендов в средствах массовой информации не было.

5. Сведения об акциях:

1) общее количество объявленных акций в том, числе:

простых акций 150 000 штук;

привилегированные акции 11 000 штук;

2) в случае, если осуществлялось конвертирование акций, то необходимо указать порядок конвертирования и количество конвертируемых акции: конвертирование акций не осуществлялось.

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и порядке проведения аукционов или подписки: такой документ не принимался.

7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то необходимо указать дату их включения: акции общества не были включены в список организатора торгов.


 1. Сведения о размещении акций:

1) дата начала отчетного периода размещения 17 июня 2005 года; дата окончания отчетного периода размещения акций 17 декабря 2005 года;

2) даты утверждения предыдущих отчетов с указанием общего количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды размещения акций: дата утверждения отчета 27 октября 2000 года. Акции размещены на сумму 19 002 000 тенге в количестве 19 002 штуки; 3) дата принятия решения об установлении количества размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при размещении среди неограниченного круга инвесторов: решение о размещении акций принято советом директоров АО «Север птица» 01.07.2005 года;

акции размещались среди акционеров, пользующихся правом преимущественной покупки согласно законодательства Республики Казахстан.


 1. количество размещенных за отчетный период акций:

за отчетный период размещено 30998 акций;

 1. количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе общества и/или по требованию акционеров с указанием цены выкупа одной простой и привилегированной акции, даты принятия решения о выкупе акций, а также расходов, понесенных обществом на выкуп размещенных акций (по каждому виду выкупа отдельно): акции эмитентом не выкупались;

9. Способы размещения акций:

 1. по праву преимущественной покупки:

количество размещенных простых акций - 30 998 штук, цена размещения – 1 000 тенге , сумма оплаты – 30 998 000 тенге;

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных обществом, в результате данного размещения в отчетном периоде: • акции оплачивались деньгами:

платежное поручение № 1 от 23 мая 2005 года на сумму 5 170 000 тенге; платежное поручение № 2 от 23 мая 2005 года на сумму 10 715 000 тенге; плательщик ТОО «Север Птица»;

 • другими имущественными правами на общую сумму 15 113 000 тенге согласно передаточного акта от 01 февраля 2005 года и договора о присоединении .

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества: акции размещались без привлечения андеррайтеров;

12. Сведения о цене исполнения опционов: опционы не заключались. Об истории балансовой и рыночной стоимости акций.

За последние три финансовых года балансовая стоимость акций:


 • за 2003 год – 3565 тенге;

 • за 2004 год – 2861 тенге;

 • за 2004 год с разбивкой по кварталам: 1 кв.– 3550 тенге; 2 кв.– 3480 тенге; 3 кв. - 3005 тенге; за 4 кв.-2861 тенге.

  • за шесть месяцев последнего финансового 2005 года с разбивкой по месяцам: 1.07. – 3200 тенге; 1.08.- 3838 тенге; 1.09. – 4530 тенге; 1.10.- 4822 тенге; 1.11. – 6555 тенге; 17.12. – 7739 тенге;

Рыночная стоимость акций не определялась.


 1. Сведения о выплате дивидендов:

1) дата последней выплаты дивидендов с указанием численности акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов, с указанием общей суммы начисленных и выплаченных дивидендов по простым и привилегированным акциям, (суммы налога начисленного и выплаченного в бюджет) по итогам завершенного финансового года, со ссылкой на реквизиты протокола общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение: в связи со сложным положением в финансировании основного производства дивиденды по итогам последнего завершенного финансового года по акциям не начислялись и не выплачивались.

2) размер чистого дохода на одну простую акцию по итогам завершенного финансового года: -703 тенге.

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению задолженности перед акционерами: задолженности на дату окончания периода размещения акций по несвоевременной выплате дивидендов общество не имеет.

13. Сведения о регистраторе общества:

1) наименование и место нахождение регистратора, осуществляющего ведение реестра держателей акций: акционерное общество «Паритет-Регистр», место нахождение : 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, ул.Аль-Фараби, 114, каб.401;


 1. дата и номер договора о ведении реестра держателей акций общества: № 2 от 01.01.2005 года, перезаключен 16 мая 2005 года.

14. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на 17.12.2005 года:

Полное наименование акционеров – юридических лиц или фамилия, имя, при наличии – отчество акционеров – физических лиц

Фактическое место нахождения акционеров – юридических лиц или адреса акционеров – физических лиц

Общее количество акций, принадлежащих акционеру, с указанием вида акций

Процентное соотношение к общему количеству размещенных акций

ТОО «Север Птица»

№9909-1937-ТОО от 04.04.2002г.

459320, РК, Костанайская обл., Тарановский район, с.Тарановское.Простые-30436

Привил.-134763,566

Ластаев Ернур Маратович

Уд.л.№007765815, выдан 18.03.1999г.

493120, РК,ВКО п.Глубокое, ул.Поповича, 36Простые -15113

30,226

15. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода размещения акций: таких сведений нет.

Президент

АО «Север Птица» : Мякотин К.В.


Гл. бухгалтер: Попова М.И.
Каталог: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «шымкентцемент» акционерлік қОҒамы «шымкентцемент» АҚ
stocks -> «Greenwich Capital Management қаржы компаниясы» Акционерлік Қоғамының
stocks -> Акцияларын шығару проспекті «Костанайские минералы» АҚ
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Алматы ашытқы зауыты” акционерлік қоғамының акцияларды шығару проспектiсi “адз” АҚ
stocks -> Акциялар шығарылымы проспектісі «голд продукт» акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялардың шығарым проспектісі
stocks -> Қазақстан жолдары” Акционерлік компаниясы” акционерлік қоғамы (“Қазақстан жолдары” АҚ) Акциялар шығарылымының Проспектісі
stocks -> «ТрансОйл» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының («ТрансОйл» ск ақ) акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Акцияларды орналастыру қорытындылары бойынша есеп


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет