Ауыл шаруашылық ғылымдары агрономиябет14/19
Дата18.07.2016
өлшемі2.3 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

ЛИТЕРАТУРА


  1. Никитин, А. В. Почему страхование сельскохозяйственных культур является дорогим, или как снизить затраты на страхование. / А. В. Никитин. – Ж. : Агрострахование и кредитование. – Июль - Август 2005.

  2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – В. Е. Гмурман. – М. : Высшая школа. – 1999.

  3. Елисеева, И. И. Логика прикладного статистического анализа. / И. И. Елисеева, В. О. Рукавишников. – М. : Финансы и статистика. – 1982.

  4. Милащенко, Н. З. Агротехнические и погодные условия в системе страхования урожая / Н. З. Милащенко, Ш. И. Литвак, О. В. Тимофеев. – Ж. : Агрострахование и кредитование. – Сентябрь 2004.

  5. Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа. / А. Ф. Бермант, И. Г. Абрамович. – М. : Наука. – 1966.

ÓÄÊ 332.3


АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ЖЕРДІҢ ҚҰНЫН

АНЫҚТАУДЫҢ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІСІ
Ж. Қырықбаев, экон. ғылымдарының кандидаты, доцент
С. Сейфуллин атындағы қазақ мемлекеттік агротехникалық университеті
Мақалада ауыл шаруашылығына арналған жерлерді бағалаудың кейбір методологиялық аспектілері қарастырылған.Жерді бағалау әдісінің сынама нәтижелері келтілген.
В статье рассмотрены некоторые методологические аспекты оценки земель сельскохозяйственного назначения в связи с введением на них частной собственности. Приведены результаты апробации методики оценки земель.
In the article vital questions about appraisal of agricultural land out of introduction of private property are examined, the results experiment of the land appraisal are adduced.
²î¹àìäà, áàñïàñ¼ç áåòòåði ìåí áàñºà äà øû¹àðìàëàðäà ñû æûëäàðû àéòàðëûºòàé êå» îðûí àë¹àí, æåð æåêå ìåíøiãií å»ãiçó ì¸ñåëåñi æ¼íiíäåãi òîëàññûç ïiêiðòàëàñ, ¼çiíi» ºèñûíäûº øåøiìií òàïòû äåóãå áîëàäû. 2003 æ. 20-øû ìàóñûìûíäà áåêiòiëãåí Æåð êîäåêñi àóûëøàðóàøûëûº ìàºñàòòà¹û æåðäi ñàòó, ñàòûï àëó, êåïiëäiêêå ñàëó æ¸íå áàñºà äà íàðûºòûº êåëiñiì øàðòòàðäû æàñàñó¹à ºàòûñòû iñ-¸ðåêåòåðäi çà»äàñòûðäû. Á½íû æåð ðûíîãií ºàëûïòàñòûðó áà¹ûòûíäà¹û àñà ìà»ûçäû æ¸íå ê¾ðäåëi ñàÿñè-ýêîíîìèêàëûº øåøiì äåï òàíû¹àí æ¼í. Äåãåíìåí, îë æåðäi íàðûºòûº àéíàëûì¹à òàðòó áàðûñûíäà¹û àë¹àøºû ºàäàì.

Æåð ºàòûíàñòàðûí ðåòòåóäi» íàðûºòûº ìåõàíèçìiíi» îáúåêòèâòiê øàðòòàðûíû» áiði - æåðäi» æàí-æàºòû æ¸íå ¹ûëûìè ò½ð¹ûäàí ä¸ëåëäi àºøàëàé áà¹àëàíóûí ºàìòàìàñûç åòó. Á½ë, àñà ê¾ðäåëi ìiíäåòòåð êåøåíiíi» º½ºûºòûº íåãiçi æ¸íå æ¾çåãå àñûðûëóûí áåëñåíäåòó ò¾ðòêiñi áîëûï, æî¹àðûäà àòàëûï ¼òêåí Æåð êîäåêñi òàáûëàäû.

Á¾ãiíãi ê¾íäå æåð íàðûºòûº àéíàëûì¹à òàðòûëà îòûðûï, áàñºà òàóàðëàð ñèÿºòû áà¹àëàíó¹à òèiñòi, ¼éòêåíi ò½òûíó º½íäûëû¹û ìåí ºàòàð îíû» íàðûºòûº º½íû äà ïàéäà áîëàäû.

Äåãåíìåí æåðäi» ¼íäiðiñ º½ðàëû æ¸íå òàáè¹è ðåñóðñ ðåòiíäåãi îáúåêòèâòiê åðåêøåëiêòåðiíå ñåáåïòi, îíû àºøàëàé áà¹àëàóäû» ¸äiñòåìåëiê æà¹ûíàí áið ºàòàð ºèûíøûëûºòàðû áàð.

²àçiðãi êåçäå æåðäi áà¹àëàóäû» ¸ðò¾ðëi ¸äiñòåði êå» ºîëäàíóäà. Ìåòîäîëîãèÿëûº ò½ð¹ûäàí æ¸íå ìàºñàòûíà ºàðàé îëàðäû åêi òîïºà ò¾éiñòiðóãå áîëàäû:


  1. À¹ûìäà¹û ê¾íäåëiê íàðûºòûº êåëiñiì-øàðòòàðäû æ¾ðãiçó

ºàæåòòiëiêòåðií ºàìòàìàñûç åòóãå ïàéäàëàíûëàòûí áà¹àëàó ¸äiñ-

ò¸ñiëäåði.  1. µçຠìåðçiìäi æîáàëûº æ¸íå æîñïàðëûº øåøiìäåðäi (æåðäi» òèiìäi ïàéäàëàíóû ìåí ºîð¹àëóûí ûíòàëàíäûðó, èíâåñòèöèÿ-ëûº ñàÿñàòòû æ¾ðãiçó æ¸íå ò.á. æ¼íiíäåãiëåði) íåãiçäåó ìàºñàò-ûìåí ºîëäàíûëàòûí áà¹àëàó ¸äiñòåði;

Åêiíøiëåðiíå ²Ð æåð ðåñóðñòàðûí áàñºàðó æ¼íiíäåãi Àãåíòòiãi Æåð êîäåêñiíäå ½ñûí¹àí ¸äiñòåìåíi æàòºûçó¹à áîëàäû. Æàëïû àë¹àíäà á½ë ¸äiñòåìå æåðäi» áà¹àñûí àéòàðëûºòàé òîëûº ò¾ðäå àíûºòàó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåäi. ιàí ä¸ëåë ðåòiíäå Àºìîëà îáëûñû Àºê¼ë àóäàíûíäà îðíàëàñºàí «Õëåáîðîá" ¼íäiðiñòiê êîîïåðàòèâi áîéûíøà æ¾ðãiçiëãåí çåðòòåóëåðäi» êåéáið í¸òèæåëåðií êåëòiðóãå áîëàäû. (êåñòå)
"Õëåáîðîá" ´Ê æåðiíi» êàäàñòðëûº º½íûí àíûºòàó

Àëàïòàðäû» ò¾ðëåðiÀóäà-íû, ãàÁàçàëûº ñòàâêà,ìû» òã.

Áà¹àëàó º½íû ìû».òã²àóëû áîéûí-

øà


Æàëïû

ò¾çåòó êîýô-ôèöèåíòi*Ò¾çåòó

êîýôôè-öèåíòií åñêåðãåíäåãiÆûðòûë¹àí æåð Æàéûëûì

22910

18150


34,4

8,1


0,889

0,630


30,6

5,1


701046.0

92565.0


Áàðëû¹û:

793611.0

(5,36 ìëí. äîëë)
Åñêåðòó: æàëïû ò¾çåòó êîýôôèöèåíòi æåêå ôàêòîðëàðäû åñêåðåòií

ò¾çåòó êîýôôèöèåíòòåðiíi» ê¼áåéòiíäiñi áîëûï òàáûëàäû.


Åñåïòåóëåð áîéûíøà, 30%-äûº äå»ãåéäåãi ðåíòàáåëüäiêòå øàðóàøûëûºòû» æàëïû êiðiñi 0,68 ìëí.äîëë. º½ðàéäû åêåí. Äåìåê, åñåïòåëãåí êiðiñòi» êàïèòàë¹à àéíàëó ì¼ëøåði íîðìàòèâòiê ê¼ðñåòêiøòi» (0,08) øàìàñûíäà. Á½ë ºàðàñòûðûëûï îòûð¹àí ¸äiñòåìåíi» æåðäi» iñ æ¾çiíäåãi º½íûí æåòêiëiêòi ä¸ëäiêïåí àíûºòàó¹à ì¾ìêiíäiê áåðåòiíií ðàñòàéäû.

Àëàéäà, îë æåðäi» íàðûºòûº áà¹àñûí åìåñ, ò½òûíó º½íäûëû¹ûí ê¼áiðåê ñèïàòòàéäû, àë ñ½ðàíûñ-½ñûíûñ àðàñûíäà¹û ¼çàðà ñåáåïòåëãåí áàéëàíûñòû åñêåðó ïðèíöèïi, áiçäi» îéûìûçøà, íàçàðäàí òûñ ºàëàäû. Ñîíûìåí áiðãå ½ñûíûëûï îòûð¹àí ò¾çåòó êîýôôèöèåíòòåði æåêå ôàêòîðëàðäû» ¸ñåð åòó ê¾øií åñêåðiï, îëàðäû» æàëïû ûºïàëû åä¸óið áàñºà åêåíäiãií åëåìåéäi. Êëèìàòòûº æà¹äàéëàð¹à êåëñåê (æàóûí-øàøûí ì¼ëøåði, òåìïåðàòóðàëûº ðåæèì ìåí æåë áåëñåíäiëiãi), îëàð ì¾ëäå åñêåðóñiç ºàëóäà äåóãå áîëàäû.

Íåãiçiíåí áîíèòåò áàëûí æåðäi» íàðûºòûº áà¹àñûí àíûºòàó¹à ºîëäàí¹àí, ìåòîäîëîãèÿëûº ò½ð¹ûäàí ä½ðûñ äåï àéòó ºèûí, ¼éòêåíi á½ë ê¼ðñåòêiø, ãóìóñ ì¼ëøåðiíåí òóûíäû øàìà ðåòiíäå, æåðäi» áà¹àñûí åìåñ, æàëïû òîïûðàºòû» ¼íäiðãiø ê¾øií ñèïàòòàéäû.

Äàìû¹àí åëäåðäå æåðäi» íàðûºòûº º½íûí àíûºòàó ìàºñàòûìåí îíû ñàòó-ñàòûï àëó æ¼íiíäåãi ñòàòèñòèêàëûº ì¸ëiìåòòåð êå» ºîëäàíûëàäû. Ñîíûìåí áiðãå æåðäi» º½íûí ñåíiìäi ò¾ðäå ðåíòòiê ò¼ëåìäåð àðºûëû äà åñåïòåóãå áîëàäû.

Æåð ðûíîãiíi» æåòêiëiêñiç äàìó äå»ãåéiíå ñåáåïòi áiçäi» åëäå á½ë ¸äiñòåð ºàçiðãi òà»äà ºîëäàíó¹à êåëìåéäi.

Ñîíäûºòàí ¼òïåëi êåçå»äå, æåðäi» º½íäûëû¹ûí áà¹àëàó íåãiçiíå äèôôåðåíöèàëäûº êiðiñòi» ì¼ëøåðií àë¹àí æ¼í, äåìåê ýêîíîìèêàëûº áà¹àëàóäû» í¸òèæåëåðií ïàéäàëàí¹àí ä½ðûñ.

Æàëïû, æåðäi» íàðûºòûº º½íûí àíûºòàó æ¼íiíäåãi iñ-ºèìûë-äàð ¾ø àñïåêòiäå æ¾ðãiçiëóãå òèiñòi: îíû» ¼íiìäiëiãiíå ºàðàé, äåìåê ¼íäiðiñ º½ðàëû ðåòiíäåãi ¼íäiðãiø ê¾øií áà¹àëàó; òiði æ¸íå çàòòàë-¹àí å»áåê øû¹ûíäàðûíû» ì¼ëøåðií åñêåðó; å»áåê æ¸íå ¼íäiðiñ º½ðàëäàðû øû¹ûíäàðûíû» ïàéäàëàíó òèiìäiëiãií áà¹àëàó, áàñºàøà àéòºàíäà æåðäi» ýêîíîìèêàëûº º½íàðëûëû¹ûí åñêåðó.

Æåðäi áà¹àëàó iñiíäå ¸ðºàøàíäà ½äàéû ¼íäiðiñêå ºàëûïòû æà¹äàé æàñàó ïðèíöèïi æ¸íå º½íäûëûº çà»ûí ½ñòàíûï îòûð¹àí ºàæåòòi.

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ҒЫЛЫМДАРЫ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
УДК 51
КЕРІ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ФУНКЦИЯЛАРДЫ ҚАМТИТЫН ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕР ТУРАЛЫ
А. Қ. Әлсейітов, Н. М. Меңдібаева
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті
Мақала мектеп оқулықтарында төмен дәрежеде қарастырылған «Кері тригонометриялық функцияларды қамтитын теңдеулер мен теңсіздіктер» тақырыбына арналған.
Работа посвящена теме «Уравнения и неравенства содержащие обратные тригонометрические функции», слабо разработанной в школьных учебниках.
The work consists of theme “Equation and inequality which includes antitrigonometric functions”, which was feeble worked up in the school text books.
Мектеп математика курсының ең „қиын” тақырыптарының бірі – тригонометрия тарауы. Тригонометриялық теңсіздіктерді, соның ішінде кері тригонометриялық функцияларды қамтитын теңсіздіктерді қарастырғанда оқушылар қиналып қалады. Сондықтан кері тригонометриялық функцияларды қамтитын теңдеулер мен теңсіздіктердің негізгілерін мысалдар арқылы қарастырамыз.

1. Есептеңіз: .

Шешуі. . Сондықтан .

2. Есептеңіз: .

Шешуі. . Сондықтан,

.

3. Есептеңіз: .

Шешуі. .

формуласын қолданамыз: .

4. Теңдеуді шешіңіз: .

Шешуі. . Әрі қарай

. . .

5. Теңдеуді шешіңіз: .

Шешуі. Теңдеудің анықталу облысы: .

. Әрі қарай . 1) ;

2) , , , , .Жауабы. .

Қарапайым теңсіздіктерді шешу
Кері тригонометриялық функцияларды қамтитын қарапайым теңсіздіктерді келесі сегіз топқа бөлуге болады. Кестенің сол жақ бағанына теңсіздік түрлерін, оң жақ бағанына теңсіздіктердің шешімдерінің жиындарын жазамыз. Теңсіздік қатаң емес болғанда сәйкес қатаң теңсіздіктің шешімдер жиынындағы аралық таңбаларын өзгертеміз.


Теңсіздік түрі

Теңсіздіктің шешімдерінің жиыны


Күрделірек теңсіздікті шешудің мысалы: .

Шешуі. Теңсіздіктің анықталу облысы: . болғанда , кез келген берілген теңсіздіктің шешімі болады. болғанда теңсіздіктің екі жағы да аралығынан мәндер қабылдайды. аралығында монотонды өспелі болғандықтан, үшін берілген теңсіздік немесе теңсіздігімен мәндес. Айнымалының қарастырылып отырған мәндерінде соңғы теңсіздік теңсіздігімен мәндес. теңсіздігінің шешімі . шартын ескерсек: . Екі шешімді біріктіріп есептің жауабын аламыз.

Жауабы. .

ӘДЕБИЕТ

  1. Математика пәнінен тест тапсырмалары : Жоғары оқу орындарына түсушілерге арналған оқу-әдістемелік құрал. – Алматы : Мектеп. – 2000. – 540 б.

2. Әлсейітов, А. Қ. Математика : Формулалар жинағы. Анықтамалық материалдар / А. Қ. Әлсейітов. – Орал : УОП Батыс Қазақстан ҒТАО. – 2004. – 112 б.

3. Әлсейітов, А. Қ. Теңсіздіктерді дәлелдеудің бір тәсілі туралы / А. Қ. Әлсейітов, М. М. Маннапов, Н. М. Меңдібаева // Гуманитарлық академияның жаршысы. – Орал. – 2003. – №1-2 (2). – Б.158-162.

УДК 681.3
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ANSYS

В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
А. Н. Кушеккалиев кандидат физ.-мат. наук, И. М. Бапиев
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана
Машинажасау өнімнің жетекші әлемдік өндірушілері қазіргі уақытта жобалауда. “Computer Aided Engineering” (CAE - жүйелер) септеуіш бағдарламалық кешенін ерекше белсенді қолдануда. Осы сияқты бағдарламаларды қолдану жобалаушы ұйымдарға өндеу циклін қысқартуға, өнім бағасын төмендетуге және өнім сапасын артыруға мүмкіндік беріп отыр. Осыған байланысты қазіргі заманға инженерлік анализдің бағдарламалық кешендерің менгерген мамандарды дайындау жоғары мектептің жана міндетерінің бірі болып отыр.
Ведущие мировые производители машиностроительной продукции в настоящее время при проектировании особенно активно используют вычислительные программные комплексы Computer Aided Engineering (CAE-системы). Использование таких программ помогает проектным организациям сократить цикл разработки, снизить стоимость изделий и повысить качество продукции. В связи с этим одной из новых задач высшей школы является подготовка специалистов, владеющих современными программными комплексами инженерного анализа.
Nowadays world leading producers of machine-building products actively use calculating program complexes “Computer Aided Engineering” (CAE) in projecting. Using such programs helps project organization to shorten the cycle of elaboration, to reduce the cost of products and to increase the quality of products. According to this fact, one of the new tasks of high schools is preparation of specialists possessed modern program complexes of engineering analysis.
Метод конечных элементов (МКЭ) является мощным и надежным средством исследования поведения конструкций в условиях разнообразных воздействий.

В настоящее время на рынке программного обеспечения имеется большое количество комплексов МКЭ, в том числе ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, COSMOS и др. Традиционно эти продукты относятся к категории САЕ (Computer Aided Engineering) программного обеспечения, применяемого при проектировании машиностроительных, строительных и других конструкций. Эта категория про­граммного обеспечения занимает прочное место в списке CAD/CAM/CAE/GIS/ PDM, продуктами из которого в том или ином виде пользуется большинство инженеров во всем мире.

Метод конечных элементов ANSYS широко известен и пользуется популяр­ностью среди инженеров-исследователей, занимающихся вопросами динамики и прочности. Средства МКЭ ANSYS позволяют проводить расчеты статического и динамического напряженно-деформированного состояния конструкций (в том числе геометрически и физически нелинейных задач механики деформируемого твердого тела), форм и частот колебаний, анализа устойчивости конструкций, нелинейных переходных процессов и др.

Препроцессор МКЭ позволяет как импортировать, так и создавать заново достаточно сложные геометрические модели для дальнейших расчетов.

Бурное развитие средств компьютерного проектирования и расчета конст­рукций породило возможность передачи информации, созданной в одной CAD-САМ-системе, в другие аналогичные системы. В результате объекты, созданные, например, средствами CAD, могут в дальнейшем использоваться при подготовке производства (то есть использоваться средствами из группы САМ), при расчете на прочность и на иные свойства (то есть использоваться средствами из группы САЕ) или учитываться при ведении корпоративного проекта (то есть обрабаты­ваться продуктами из группы PDM).

Развитие техники ставит новые задачи в области исследования работоспособности машин и их элементов. Повышение их надежности и долговечности, являясь важнейшим фактором, определяющим рост конкурентоспособности изделий, связано с достоверным определением "опас­ных" мест конструкции.

Наиболее эффективным широко используемым современным сред­ством достижения поставленной цели является использование метода конечных элементов. Первоначально метод рассматривался как специальная инженерная процедура для построения матричных решений задач при расчете напряжений и перемещений. Однако позже стало очевидно, что этой процедуре можно дать вариационную интерпретацию, если ввести в рассмотрение потенциальную энергию системы.

Сущность метода конечных элементов состоит в аппроксимации ис­следуемого тела некоторой моделью, которая представляет собой сово­купность элементов с конечным числом степеней свободы. Эти элементы взаимосвязаны только в узловых точках, куда прикладываются фиктив­ные силы, эквивалентные поверхностным напряжениям, распределенным по границам элементов. Параметры приведенной идеализированной сис­темы определяются исходя из соответствующих вариационных решений.

Хотя основные принципы метода конечных элементов сформулиро­ваны давно, данный метод получил широкое применения только во вто­рой половине двадцатого столетия. В основном это связано с тем, что его использование требует больших объемов рутинных вычислений. Ситуа­ция в корне изменилась с развитием вычислительной техники, когда вы­яснилось, что ЭВМ вполне подходят для решения подобных задач. Пер­вые программные продукты, использующие для расчетов метод конеч­ных элементов, появились еще в конце шестидесятых годов.

Метод конечных элементов позволяет значительно уменьшить за­траты при разработке новых изделий, так как позволяет существенно со­кратить объемы или даже полностью отказаться от дорогостоящих стен­довых испытаний. Кроме того с помощью метода конечных элементов можно в сравнительно короткие сроки оценить характеристики разных вариантов конструкций и выбрать наилучшую.

В последнее время метод конечных элементов применяется в самых разных отраслях промышленности и науки. С его помощью выполняются расчеты в архитектуре, причем не только расчеты на прочность, но также расчеты акустики и тепловые расчеты. Широкое применение программ­ные продукты, использующие данный метод, получили в машинострое­нии для расчетов на прочность самых разных узлов и конструкций со­временных машин.

Отдельным, и тоже важным классом задач, решаемых методом ко­нечных элементов, являются гидродинамические задачи, причем совре­менные программные комплексы умеют решать практически любые за­дачи данного класса "научились" решать даже такие трудно моделируемые задачи, как задачи разрушения, задачи с большими пластическими деформациями (напри­мер расчеты процессов прессования) и т.д.

В настоящее время существует достаточно много программных продуктов для решения отдельных классов задач, основанных на методе конечных элементов. Можно подобрать программный продукт практически для любой задачи. Следует отметить, что многие коммерческие програм­мы чрезвычайно дороги (речь идет о десятках тысяч долларов), но в от­личие от дешевых и бесплатных программных пакетов, они способны представить более высокое качество и скорость решения задач.

Цель статьи – ознакомление с программой ANSYS используемой для решения различных инженерных задач. Основное внимание уделено средствам для решения задач рас­чета напряженно-деформированного состояния изделий с использовани­ем упругих и упруго-пластических моделей материалов.

Рассмотрим два примера:


Каталог: 2014 -> elektronnaia bibl -> nauki i obrazavanie -> nauka i obrazavanie 2006
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Резервы повышения продуктивности и плодородия орошаемых земель на западе казахстана
nauki i obrazavanie -> Ауыл шаруашылық ғылымдары Агрономия ауыл шаруашылық Ғылымдары
nauki i obrazavanie -> Д. К. Тулегенова, кандидат с х. наук, Г. Х. Шектыбаева
nauki i obrazavanie -> Управление биологической активностью почв
nauka i obrazavanie 2006 -> Против корнеотпрысковых сорняков


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет