Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп с. Торайғыров атындағы павлодар мемлекеттікДата07.07.2016
өлшемі185 Kb.
#183700ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІП

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕЛІК КАФЕДРАСЫ

050207- Аударма ici

мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды орындаудын

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУЛАРЫ

ПавлодарБекітемін:

ШТИ деканы

_______А.Қ.Калиева

« »________200_ж.


Құрастырушылар ф.ғ.к., проф. Жармакин O.K., ф.ғ.к., доцент Демесінова Г.Х.Методикалық нұскаулар
Кафедра мәжілісінің отырысында бекітлген. № _____хаттама

Кафедра меңгерушісі_________ Демесинова Г.Х

Шетел тілдері институтының оқу-әдістемелік кеңесі кұптаған.

" " 200_ ж № хаттама

ОӘК төрағасы_____________ Дукенбай Г.Н

КелісілдіДипломдық жұмыстын мақсаттары мен міндеттері.

 1. Мамандық бойынша тәжірибелік білімдерді бекіту мен кеңейту және оларды белгілі бір ғылыми мәселелерді шешуде пайдалану.

 2. Дипломдык жобада талданатын мәселерлерді зертгеу мен эксперименттік әдістерді меңгеру барысында өздігінен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіру.

3. Ғылыми зерттеу жұмысының біліктері мен дағдыларын жетілдіру, зерттеу жұмысының тәртібін менгеру.

 1. Түпнұсқалық материалдардарға сыни талдау жасап, деректерді өңдеу білігін дамыту.

 2. Ғылыми зерттеудің көкейкесті мәселелерін шешуде жаңашылдық танытуға бейімділікті дамытып, жетілдіру.

1. Дипломдық жұмысты орындауға қойылатын жалпы методткалық талаптар мен нұсқаулар.

"Аудармашы", "Аударма оқытушысы" мамандығы бойынша квалификация алуға арналған жұмыс дипломдык жоба (жұмыс) немесе шығармашылық жұмыс түрінде орындалады.

Автордың көпшілк алдында қорғау үшін лайыктаған дипломдық жүмысы негізгі (фундаментальді) немесе жеке пәндердің бірі бойынша орындаған зерттеуі болып табылады.

Дипломдык жұмыс зерттеу сипатында болуы және қазіргі филологиядағы аударма саласының көкейкесті мәселерлерінің біріне арналуы керек. Дипломдық жүмыста таңдалынған тақырыптың көкесйкестілігінің негіздемесі, шешілетін міндеттер, колданылатын әдістер, зерттеу пәнінің теориялық негіздері және эмпирикалық деректердің талдауы көрініс табуы тиіс.

Орындалған жүмыс студенттің тақырыпка қатысты білімдерді еркін пайдаланғанын, зерттеу мақсаттарын, баяндалған күбылыстардың өзге жағдайлармен байланысын түсінетінін, қазіргі кездегі талдау әдістерін меңгергенін, қажетті кортындылар мен тұжырымдар жасай алатынын, қаралынып отырған мәселенің теориялық болашағын және оның қодданданбалы аспектілерін болжайтынын, ғылыми ситльді меңгергенін көрсете алуы тиіс.

Дипломдық жұмыс студенттік немесе жас ғалымдар конференцияларында, басқадай да бұкаралық талкыларда, соның ішінде шығарушы кафедра ұйымдастырған алдын ала қорғауда сынақталып, кафедраның қорғауға жіберген рүқсатын алуы керек.

Шығармашылық жүмыс көркем әдебиет немесе ақпараттық (ғылыми-техникалық, заңгерлік, дәрігерлік т.б.) мәтін үпнүсқасының меңгерілетін бір немесе екі тілден қазақ (орыс) тіліне, немесе қазақ (орыс) тілінен меңгерілетін бір немесе екі тілге аудармасы болып табылады.
Шығармашылық жұмыстың құрамына аударма мәтін, автордың өзіндік аудармашылық шешімдерінің сипаттамасы, түжырымдары, глоссарий немесе кысқаша терминологиялық сөздік және мазмұндык бет кіреді.

Дипломдык (шығармашылық) жұмыстың көлемі таблицалар, суреттер, пайдаланылған әдебиет тізімі мен мазмұндық бетті коса алғанда, екі интервал арқылы мәшінкемен басылған 75 беттен аспауы керек.II Дипломдық жұмыстарды таңдауға қатысты әдістемелік нүсқаулар.

Дипломдық жүмыстарды орындауға дайындықты университеттің мамандандырушы кафедралары үйымдастырады.

Мамандандырушы кафедралар дипломдық жұмыстардың тақырыптарын жыл сайын өзгертіп, жаңартып отырады. Тақырыптарды тавдауда оның көкейкестілігі, ғылым саласының қазіргі және болашақта даму деңгейінің талаптарына сәйестілігі ескеріледі.

Университеттің мамандандырушы кафедралары бекіткен дипломдык жүмыстар тақырыптарының мазмұны мен тұжырымдалуы жалпы бағыттау сипатында болады. Тақырыпты таңдаудың шарты - нақтылығы және оның салада әлі шешілмеген мәселелерінің болуы.

Кафедра студенке үсынған тақырыптардың біреуін өз еркімен таңдау талап етеді. Бұларға ең алдымен тақырыптың актуальділігі мен сол ғылым саласының қазігі кездегі талаптарына сәйкестігі жатады. Өткізілетін зерттеу жұмыстарына міндетті түрде қойылатын талап - оның жаңалығы.

Студенттік дипломдық жүмыс түбегейлі ғылыми жаңалыктар ашуды көздемейді, олардағы зерттеулер, әдетте қарапайым болады, дегенмен диплом алушы ғылымньщ қазіргі даму деңгейі мен оның болашақ бағыттарын айқын түсінуі шарт. Бүл қарапайым болғанымен, өзбетінше жасалынатын, яғни бүрынғы шындыкты қайталауға жатпайтын, зерттеу жүмысының орындалуы үшін қажет.

Сонымен бірге студентке ғылыми талдау, жинактау, крртындылау жасай алу талабы койылады.

Орындалатын зерттеулерге қойылатын келесі маңызды талап -зертеулердің тәжірибелік мәні, нақты қажеттіліктерді қамтамасыз етуге жарамдылығы.III Студентгің дипломдык тақырыппен жүмыс істеу әдістемесі.

Жетекшісінен тапсырма алған студент дипломдык тақырыппен жүмыс істеуге кіріседі. (А- қосымшасын қараңыз.) Тапсырма бойынша талданылатын мәселелердің тізімін ескере отырып, алдын ала керекті әдебиетпен танысудың, барлық мәліметтерді сараптаудың негізнде ол алда түрған жүмыстың мақсаты мен міндеттерін аныктайды, күнтізбелік жоспарын жасайды. Кезкелген зерттеудің мақсаты алға койылған мәселені шешудің бағытын сілтейді, ал міндеттер осы максатты нақтылайды. Дипломдық жүмысқа қатысты айтатын болсақ, мақсат мен міндеттеріді айкындау арқылы оны орындаудың сенімді бағыты анықталады.

Күнтізбелік жоспар тапсырмада көрсетілген талаптарға сәйкес жұмыстың жеке кезеңдерінің орындалуының қисыны мен реттілігін және мерзімдерін белгілейді. (Б- косымшасы) Бұл мерзімдерді, әдетте, студенттер өздері шамлайды, жетекші қажетінше түзетулер жасайды. (Мерзім зерттеу тақырыбының, мақсаттың және міндеттердің, жалпы уақыттың жүмысты аяқтауға бөлінген мөлшері мен қажетті материалдардын жинақталуы, алдын ала істелінген жүмыс көлемі, орындалынатын тәжірибелік сынақтардың күрделілігі сияқты нақты ерекшеліктерімен байланысты шарттарға тіреледі.)

Күнтізбелік жоспардан басқа студент дипломдык жүмыстың мазмүнын және оны баяндаудың реттілігін көрсететін жоспар жасауы керек. Ол дипломдык жүмыстың жоспары немесе дипломдык шығарманың немесе диплом жұмысына түсінік жазбаның жоспары деп те аталынады.

Дипломдык жобаның жоспары да күнтізбелік жоспар сияқты жүмысқа кіріскенде немесе кей жағдайларда ең алғашқы кезеңде, әдебиет және басқадай кездерді таңдаумен қатар жасалынады.

Дипломдык жұмыс жоспарының бірінші нүсқасы бірнеше рет өзгертіліп, кейбір бөлімдері кеңейтіледі, нақтыланады немесе қосымша мәліметтермен толықтырылады және тақырьшты мазмұндаудың түрі (стилі мен синтаксисі) де өзгертіледі. Жоспар кажетті материалдарды жүйеге келтіруге көмектесетіндіктен, оны міндетті түрде қүрып, кейіннен дипломдық жобаның ақтық мәтінін жазғанда негіз ретінде пайдалану керек., өйткені жоспарда тақырыптық барлық бөлімдері көрсетілген.

Дипломдык жұмыс зерттеудің қарапайым түрі болғандықтан, студенттің ғылыми-зерттеу әдістерімен таныс болып, оларды кажетгі деңгейде меңгеруін талап етеді.

Дипломдык жұмысты орындауға қажетті негізгі әдістер: әдеби және мүрағаттық тағы сол тектес көздерді білу; бақылау және өздігінен байкау, эксперимент, жүмыс тәжірибесімен танысу, әңгімелесу; сауалнамалар мен сүхбаттасулар еткізу, сандық нәтижелерді математикалык әдістермен өрнекгеу.

Аталған әдістерді кешенді түрде пайдаланған тиімді, бірақ пәннің ерекшелігі мен нақты жағдайларға қарай олардың кейбіреулері басымдырақ қолданылуы да мүмкін.

Дипломдық жүмыс керекті әдебиетті іріктеп алып, танысудан басталады. Дипломдық жұмыстың нұсқаларында әдебиетті (окулықты, оку қүралдарын, монографиялар, мерзімді жарияланымдар, шетелдік журналдар, нормаландыру әдебиетін т.с.с.) терең зерттеп білу талап етіледі. Әдеттте, дипломға шыққан студенттер аталмыш мәселе бойнша бибилиография жасау, монографиялық және мерзімдік әдебиетпен т.б. көздермен жүмыс істеуде осыған дейін рефераттар жазу, курстық жұмыстар орындау немесе кафедра оқытушысының басшылығымен зерттеу жүмыстары барысында таныс дағдыларына сүйенеді. Өкініштісі - бұл дағдылардың жетік деңгейде болмауы, сондықтан дипломдық жобаның жетекшісі студентке жоғарыда айтылған мәселелер бойынша аса үлкен көлемді тапсырмалар мен нұсқаулар беріп, көп салмақ түсіруге мәжбүр ететіндігінде. Сондықтан тақырыппен жүмыстың ойдағыдай үйымдастырылуы үшін қажетті әдебиет тізімінің дүрыс жасалуының маңызы бар.ІҮ. Дипломдық жүмыстың ресімделуі және құрылуы.

Дипломдық жобаның ресімделуі мен күрылымы оның орындалуының маңызды бөлшегі және Мемлекеттік емтихан комиссиясының оны бағалауында негізгі факторларының бірі болып саналады.

Дипломдық жүмыс алдымен қаралай жазба түрінде орындалғаны жөн.
Бүл оның мәтініне автордың өзі және жетекшісі тарапынан езгертулер мен толықтырулар енгізуіне жол қалдырады. Қаралай нүсқадағы жүмыс та жоспарға сәйкес жазылуы керек. (Дипломдық жүмыстың көлемі үлкен болғандықтан, оны түтас мәтінмен беруге болмайды. Әдетте ол жоспарға сәйкесетін параграфтар мен бөлімдер бойынша жазылады. Бөлімдерді рим цифрларымен,ал параграфтарды олардың алдында қойылған араб цифрларымен белгілейді. Параграфтар әрбір бөлімге немесе бүкіл жүмысқа бірдей реттілікпен нөмірленеді. Қаралай жазбаның көлемі екі интервал аркылы мәшінкемен басылған 75 беттен (кестелер, суреттер, әдебиет тізімі, мазмүны, қажетіне қарай қосымшасымен бірге) аспауы тиіс

Әбір дипломдық жүмыста келесі қүрылым болуы тиіс: 1. .Мүқаба бет;

 2. Мазүндық бет (дипломдық жүмыс жоспары);

 3. Кіріспе (кіріспе бөлім);

 4. Жүмыстың негізгі мазмүны (әдетте 2-3 бөлім);

 5. Қортынды (қортынды белім)

 6. Пайдаланылған әдебиет;

 7. Қосымшалар (кажеттілігіне қарай).

Мүқаба бетте: министрлік, жоо атаулары, студенттің аты-жөні, дипломдық жүмыстың толык аталымы, ғылыми жетекшінің аты-жоні, ғылыми лауазымы мен дәрәжесі; дипломдық жүмыс орындалған жер және жыл.

Кіріспеде алынған тақырыптың көкейкестілігі айқын және бірізділікпен дәлелденеді, оның зерттеліну тарихы, мақсаты мен міндеттері; тақырыптың хронологиялық және жағрапиялық шеңбері, көздердің талдануы (дипломдық жүмыстың базасы) орын алады.

Әдетте 2-3 бөлімнен қүралатын дипломдық жүмыстың негізгі бөлігінде қарстырылған мәселенің теориялық негіздері мен қысқаша тарихы мазмүндалып, өзбетінше жианақтаған материалдың объективті және жан-жақты сараптамасы беріліп, жалпы түжырымдар жасалынады. Әбір бәлімнің соңында автор қысқаша қортынды мен түйіндеулер бере алады, бірақ олар кейін қортынды бөлімде қайталанбауы тиіс. Мәтінге сызба және көрнекі

бейне материалдар енгізуге болады, бірақ олардың саны шамалы ғана болғаны дұрыс, ал бірқатары қосымша бөлімде берілгені жөн.

Қортынды бөлімде жұмыстың жинактык нәтижесі, автордьщ негізгі тұжырмдары беріледі. Қортындыға қойылатын аса маңызды талап - оның қысқаша түрде жеткілікті мазмұнды қамтуы және онда кіріспе мен негізгі бөлімдердің қайталнбауы.

Дипломдық жұмыста келтірілетін пайдаланылған әдебиет тізімі зерттелінген мәселе бойынша зерттеудің деңгейін, диплом жазушы студенттің әдеби көздерді каншалықты толық қамтығанын көрсетеді. Пайдаланылған барлық әдебиеттің тізімі нөмірленіп тізімге төмендегідей регтілікпен жазылады: 1. Мүрағат көздері

 2. Статистикалық жинақтар

 3. Құжаттар мен материалдар

 4. Энцилопедиялар

 5. Кітаптар

 6. Мақалалар

 7. Мерзімді басылым (Гәзеттер мен журналдар)

Пайдаланылған әдебиет цитаталардың енгізілу ретімен беріледі. Тізімде әдеби көздер (жеке тараулар бойынша емес) жалпы нөмірленеді.

Цитаталарды (немесе мысалдарды) пайдаланғанда олардың соңында тізімдегі әдебиеттің реттік нөмірін және цитата алынған бетті жақша ішінде көрсетсе жеткілікті, мысалы: (14,35). Егер көздің толық сипаттамасы берілсе, оның тізімдегі немірі ғана көрсетіледі, мысалы: (7).

Жоғары талаптар дипломдық жұмыстың тек мазмұнына ғана емес, оньщ сыртқы пішініне, жазылу стиліне де койылады. Жұмыс сауатты. әдеби тілмен қисынды жазылуы тиісті.

Әрбір сөйлемнің мүқият күрылып, ойды кыскаша және түсінкті жеткізе алатындай болуына назар аудару керек. Дипломдық жүмыста бір сөзді немесе сөз тіркесін қайталап крлданудан аулақ болу қажет. Сонымен бірге түракталған терминдердің, шартты белгілердің, символдардың, қыскартулардың біркелкілігін сақтауға тырысу керек. Автордьщ өзі енгізген символдар мен сирек кездесетін қысқартуларға түсіндірмелер жасау керек. Олар туралы бірінші рет сөз болғанда атаулары толық жазылып, жакша ішінде қысқартылуы қатар беріледі, ал кейінгі жолдары тек қысқартулар пай даланылады.

Дипломдық жүмыста бірінші жакта жекеше " Мен ...есептеймін" немесе көпше

"Біздің байқауымызша" деген сиякты оралымдарды колдануға болмайды. Дүрысы "Дипломдык жүмыс авторының пікрінше...", "Мүрағаттық көздерді. зерттеу ... көрсетеді" сияқты үшінші жақтағы немесе жақсыз сөйлемдерді пайдалану.

Дипломдық жұмыс мазмүны бір стильмен, ешқандай емлелік қатесіз, қолданыстағы тілдік нормалар түрғысынан синтаксистік және стилистикалық сауаттылықпен баяндалуы керек.


Ү. Мәтіндік материалды ресімдеуге койылатын талаптар.

1. Дипломдық жұмыста әріптік-цифрлық белгі болуы керек. Оның ортанғы бөлімі цифрлардан, алдыңғы және соңғы бөліктері әріптерден кұралады. Мысалы:

XX 000000. 00. 00 . 00. XX

1 2 3 4 5 6

Цифрлар мен әріптердің мәндері:


 1. оқу кұжатының түрі - ДЖ (дипломдық жоба немесе жүмыс);

 2. мамандықтың мемлекеттік шифры;

 3. жоо-ның ішкі классификаторына сәйкес кафедраның нөмірі;

 4. дипломдық жүмыстың бүйрыққа сәйкес реттік нөмірі;

 5. жүмыстың орындалу жылы (соңғы екі таңба);

 6. оқу орнының шифры;

Дипломдық жұмыстың күрамы

Дипломдық жүмыс келесі реттіліктегі элементерден түрады:

1) мүқабабет;

2) аннотация; 1. мазмұн;

 2. шартты белгілер, символдар, бірліктер, терминдердің қажетіне карай) тізімі;

 3. кіріспе;

 4. негізгі бөлім, оның бөлімдері, кіші бөліктері мен ішкі бөлікшелері (кажетінше);

 5. қортынды

 6. пайдаланылған әдебиет көздерінің тізімі;

 7. қосьшшалар (қажетінше);

І.Мұқабабет

Мүқаба А-4 форматындағы бетке ресімделінеді. Онда: 1. министірліктің атауы (бас әріптермен);

 2. жоо атауы (бірінші сезінен басқалары кіші әріптермен);

 3. каферданың атауы (бірінші сөзінен басқалары кіші әріптермен);

 4. оқу жүмысының түрі - Дипломдық жүмыс (Бас әріптермен);

 5. дипломдық жүмыстың әріптік-цифрлық белгісі;

 6. Тақырып (бірінші сөзінен басқалары кіші әріптермен);

7)Жетекші (аты-жені, ғылыми дәрежесі, лауазымы, қызметі, кол қойған күні, айы, жылы). Дәреже мен лауазым атауларында түрақты кысқартуларды пайдалауға болады. (В-қосымшасын караңыз). Беттің сол жак шетінде кеңесшілер мен рецензенттердің, ал оң жақга жетекшшщ колдары орналастырылады;

 1. Норма бакылаушының қолы (аты-жөні, ғылми дәрәжесі, лауазымы, қызметі, қол қойылған күн);

 2. Студенттің қолы (аты-жөні, мамандығы, тобы және қол қойылған күні);

10) Жазылған жылы ("жыл" сөзі немесе "ж" әрпінсіз).
Мүқабаның толтырылуын Г-қосымшасынан қараңыз.

1. Аннотация

Аннотация - жүмыстьщ қысқаша сипаты және оның мақсаты. Онда оқу жүмысының түрі, нысаны (пәні) және сипаттамасы (жүмыстың мақсаты, тақырыптың негізгі түйіні және оны мазмүндаудың негізгі аспектілері), әзіндік ерекшеліктері (мәселенің қойылуы, жеке сұрақтың шешімі, үсыныстар) қысқаша түжырымдалынады. Аннотацияда жүмыстың мазмүнын бяндаудың қажеті жоқ.

Аннотацияның көлемі 0,5-1 бет келемінде. "АННОТАЦИЯ" сөзі тақырып сияқты мәтінге үлесетін бас әріптермен теріледі, нөмірленбейді.

2. Мазмұн. Кіріспе. Негізгі бөлім

3.1. Оқу жүмысының мазмүнына бөлімдердің, кіші бөліктер мен бөлікшелердің, қосымшалардың атаулары және олар басталатын беттің нөмірлері жатады. "МАЗМ¥НҒА" кірген атаулардың бірінші сөзі бас әріппен, қалғандары кіші әріптермен теріледі. "МАЗМ¥Н" сөзі тақырып сияқты мәтінге үйлесетіндей бас әріптермен теріледі, нөмірленбейді. Мазмүнньщ толтырылуын Д-қосымшасынан қараңыз.

3.2 Кіріспе - дипломдық жүмыстың бірінші бөлімі. "КІРІСПЕ" сөзі тақырып сияқты мәтінге үйлесімді бас әріптермен теріледі, нөмірленбейді. Кірспе жүмыста қаралынған ғылыми мәселенің қысқаша сипаттамасын беруі және оның мақсатын, кекейкестілігін, оған жаңа көзқарасты және теориялық - тәжірибелік кұндылығын айқындауы тиіс. Кіріспені МАЗМ¥ННАН кейін жеке бетке ( беттерге) жазады.

3.3. Әдетте 2-3 бөлімнен қүралатын дипломдық жүмыстың негізгі белігінде қарастырылған мәселенің тоериялық негіздері мен қысқаша тарихы мазмүндалып, өзбетінше жинақтаған материалдың объективті және жан-жақты сараптамасы беріліп, жалпы түжырымдар жасалынады. Әбір бөлімнің соңында автор қысқаша қортынды мен түйіндеулер бере алады, бірақ олар кейін қортынды бөлімде кайталанбауы тиіс. Мәтінге сызба және көрнекі бейне материалдар енгізуге болады, бірақ олардың саны шамалы ғана болғаны дүрыс, ал бірқатары қосымша бөлімде берілгені жөн.

4. Қортынды. Пайдаланылған көздердіц тізімі. Қосымшалар.

4.1. Қортынды жүмыстың тапсырмаға сәйкес жалпы нәтижелерінің бағасын беруі тиіс. Қортындының мәтіндік бөлігінде істелінген жүмыс лингвистикалық және лингво-әдістемелік түрғыдан бағаланып, оның

нәтижелершщ әлеуметпк және танымдық қүндылығы атап көрсетшеді. Қортындыда жүмыстың немен аяқталғандығы (зерттеудің жана әдісі мен қағидалалары, тілдік күбылыстардың сапалық сипаттамаларының табылуы, ұсыныстардың, әдістердің жасалынуы, іс жүзінде, тәжірибеде қолданылуға тиімділігі) көрсетіледі. "ҚОРТЫНДЫ" сөзі мәтінге үйлесетіндей бас әріптермен жазылады, немірленбейді. 1. Библиографиялык сілтемелер мен пайдаланылған әдебиет тізімі күжаттың анықтамалық аппаратының қүрамдас белігі болып табылады және кұжаттар туралы библиографиялық ақпарат көзі ретінде пайдаланылады.

 2. Библиографиялық сілтемелер мен пайдаланылған әдебиет тізімі кітаптар, нормаланған қүжаттар, ғылыми жұмыстар мен дипломдық жоба орындауда пайдаланылған құжаттың құрамдас бөліктері үшін жасалынады.
 1. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН КӨЗДЕРДЩ ТІЗІМІ сезі мәтінге үйлесетіндей бас әріптермен тақырып іспеттес теріледі, немірленбейді. Тізімдегі көздер олардан алынған цитаталардың мәтінде қолдану реттілігімен жазылады. Пайдаланылған кездердің тізімін жасау мысалы Е -крсымшасында берілген.

 2. Библиографиялық тізімге енгізілген көзге сілтеме жасағанда, мәтіндегі цитадан соң тік жақша ішінде оның тізімдік нөмірі, керек болған жағдайда бетік немірі көсетіледі, мысалы: [18, 1-т, 345-6.].

Кернектібейнелер мен қосымшалардыц ресімделінуі

4.1.1. Дипломдық жүмыста орын алатын көрнекті бейнелердің саны мәтін мазмұнын айқындауға жеткілікті болуы тиіс.

Барлық кернекілікті (графиктер, схемалар, сызулар, диагаммалар, фотосуреттер т.б.) суреттер деп атап, кара түспен беру керек. Көрнекілік ретінде ксерокөшірмелерді, сондай-ақ калькамен жасалынып, ақ қағазға жапсырылған схемалар мен графиктерді пайдалануға болады.4.1.2. Кернекіліктер араб цифрларымен бөлім ішінде ( бүл жағдайда алдында белімнің нөмірі және нүктеден кейін көрнекі қүралдьщ нөмірі) жеке немесе жүмыстың жалпы мәтіні бойынша реттілікпен белгіленеді. Егер де сурет біреу болса, "1-сурет" деп белгіленеді.

Суретке сілтемені " 1.2- суретіне сәйкес ...." деп жазу керек.4.1.3. Қажетіне карай көрнекі бейнелердің атаулары және түсіндірме мәтіні (сурет астындағы жазу) болады. Суреттің нөмірі мен атауы түсіндірме мәліметтерден төмен орналастырылуы тиіс. Диаграммалар мен графиктер анық болуы керек.

4.1.4. Иллюстрациялық материалдарды, кестелерді және көмекші
мазмүндағы мәтіндерді қосымшалар түрінде де жасауға рүқсат етіледі.
Қосымшалар дипломдық жүмыстың жалғасы ретінде жеке күжат етіліп те немесе жалпы жүмыспен бірге де нөмірленіп жасалынады. Олардьщ міндетті және қосалқы ақпараттық сипаттағы түрлері болады. Акпараттык қосымшалар үсыныс немесе анықтамалық болуы мүмкін.

4.1.5. Қосымшалар мәтіндегі сілтемелер реттілігімен орналастырылады.
Әрбір қосымшаны жаңа беттен бастау керек. Беттің жоғарғы жолының ортасында " ҚОСЫМША" деген жазу және оның белгісі (немірі, атауы), астында жақша ішінде міндетті қосымша болса, "міндетті"деп, ал ақпараттық болса - " ақпараттық" немесе " анықтамалык" деп жазып қою керек. Қосымшаның такырыбы жеке жолда мәтіннің шрифтына үйлесетіндей бас әріптермен жазылады.

4.1.6. Қосымшаларды орыс әліпбиінің бас әріптерімен А -дан бастап
белгілейді, бірақ Ё, 3,Й,Щ,Ч,Ь,Ы,Ъ әріптері колданылмайды. Оны латын әріптерімен белгілеуге рұқсат етіледі (I, О- дан басқаларымен).

Орыс және латын әліпбиінің әріптері жеткіліксіз болған жағдайда, араб цифрларын пайдалануға болады.

Егер дипломдық жұмыстың қосымшасы біреу ғана болса, оны "А-қосымшасы" деп белгілеу керек.

4.1.7. Қосымшалардағы суреттер, таблицалар, формулалар өркайсысьшша жеке араб цифрларымен нөмірленеді. Мысалы: А2-суреті (А қосымшасының 2- суреті), БЗ- таблицасы (Б қосымшасының 3-суреті).

4.1.8. Дипломдық жұмыстың мазмұнында барлық косымшалардың (егер олар бар болса) нөмірлері мен тақырыптары көрсетіліп аталынуы тиіс.
5.Дипломдық жұмыстың мәтініне қойылатын талаптар. 5.1. Дипломдық жұмысты орындау әдістері.


 1. Дипломдық жұмыстың мәтіні қолжазба, мәшінке немесе компьютермен теріліп жазылады. Барлық түрі де А-4 форматындағы (210x297) ақ қағаздьщ бір бетіне жазылады. Қажет болған жағдайда үлкен таблицаларды А2 (420x594) форматында орындауға болады.

 2. Мәтін жазылған беттер қоршалынбайды. МемСТ2 106-96 бойынша мөр басылып коршаумен орындалынатын конструкторлық қүжаттар бүл ережеден тыс.

Мәтін жазылған бет үшін жалпы шеткі жолақ өлшемдері:

 1. солында -30 мм кем емес;

 2. оңында- 10 мм;

 3. үстіңгі -15 мм ден кем емес;

 4. астыңғы V-15 мм кем емес;

5.1.3. Егер мәтін мәшінкемен басылса, бірінші түпнүсқа данасы ғана беріліді.
Мәшінкенің шрифті айқын, таспасы кара түсті (қоюлаң) болуы керек.
Жолдардың арасы - 1,5 интервал. Тақырыптар мен таблицалардың жолдарын 1 интервалмен жазуға рүксат етіледі. Мәтіндегі абзацтың орны бес таңба сиятындай ( 15-17 мм.) болуы тиіс. Мәтінде асты сызылған сөздер болмауы тиіс. Бір бетттегі баспа таңбалардың саны 2500 (аралык орындарды коса есептегенде).

Компьютерлік мәтіндер " Word б.хі" редакторында Times New Roman" шрифтінің 12-14 өлшемімен теріледі. Интервалды шрифтке байланысты таңдағанда бір беттте 2500 таңбадан аспау ескеріледі.5.1.4. Мәшінкемен шрифтері болмаған

 • таңбаларды, символдарды, әріптерді және баскадай белгілерді;

 • формулаларды;

 • шетел тіліндегі сөздерді мәтінге кара сия немесе тушпен қолдан жазу рұқсат етіледі.
 1. Pecімдеу барысында анықталған қателіктерді мәшінкемен немесе қолмен сызба шрифтпен қара сия немесе қара тушпен түзетуге болады. Бір бетте 5-тен артық түзету болмауы тиіс.

 2. Дипломдық жүмыс қолмен жазылған жағдайда көк, күлгін, кара түсті сиямен (пастамен) анық оқылатындай жазылуы тиіс. Егер студенттің жазуы анық болмаса, 2.304-68/ МемСТ бойынша биіктігі 2,5 мм.-ге дейін сызу әріптерімен орындалуы тиіс. Қолмен жазылған мәтіндегі жолдар арасы 10 мм-ден кем болмауы керек.Абзацтың өлшемі -15-17 мм.

 3. Дипломдық жүмыстың беттерінің нөмірлері басынан аяғынан дейін бір реттілікте койылады. Бірінші бет - мүқаба. Келесі беттер жүмыстың күрылымына сәйкес қойылады. Бет нөмірі араб цифрларымен беттің оң жағындағы үстіңгі бүрышта түрады, тыныс белгісі қойылмайды. Бірінші, екінші беттерде немір қойылмайды. Немірлердің түсіп қалуына, оларды литерлермен белгілеуге жол берілмейді.

5.2. Дипломдық жұмыстың бөлімдері.

5.2.1. Дипломдық жүмыстың мәтіні керек болған жағдайда бөлімдерге, кіші бөлімдер мен ішкі белікшелерге жіктеледі.. Мәтінді дүрыс қалыптастыру мысалдары Ж косымшасында көрсетілген.

5.2.2. Бөлімдер, кіші бөлімдер мен ішкі бөлікшелер араб цифрларымен нөмірленеді.

Бөлімдердің реттік нөмірлері бүкіл мәтін бойынша араб цифрымен нүктесіз жазылуы керек. Тақырыптары абзац арқылы бас әріптермен теріледі.. Тақырыптан кейін нүкте қойылмайды., ал тақырып ішінде тыныс белгілері сакталады. Ауқымды тақырыптарды бірнеше жолға жазады. Тақырыпта тасымал, астын сызу болмайды.5.2.3. Кіші бөлімдердің тақырыптары абзац арқылы кіші әріптермен
жазылады (басылады). Тақырыптың нөмірінен кейін нүкте қойылмайды.
Кіші тақырыптан кейін мәтінді интервал жасамай жалғастыру керек.
5.2.4.Ішкі бөлікшелердің (болған жағдайда) такырыптарының бірінші сөзі бас әріппен, қалғандары кіші әріптермен жазылады. Тақырыптың соңына нүкте қойып, осы жолдан мәтінді бастайды.

5.2.5. Кіші бөлімдер мен ішкі бөлікшелерде санамалап жазылатын мәтіндер болуы мүмкін. Олардың әрқайсысынң алдында дефис койылады, күжаттын мәтінінде олардың біреуіне сілтеме жасау қажет болғанда, кіші әріп алынып, жақшамен жабылады. Санамалауды одан әрі бөлшектеу керек болғанда, араб цифрларын (жакшамен) қолдану керек, жазу абзацтан басталуы тиісті. Мысалы:

а) ;


б) ;

1) ;
2) ;

B) ;

Әрбір бөлім, кіші бөлімше мен ішкі бөліктер абзацтан басталады.


Мәтінді мазмұндауға қойылатын жалпы талаптар.

5.3.1. Дипломдық жұмыс мәтіні анық, түсінікті мазмұндалуы керек, екіүшты мағына болмауы тиісті.Міндетті талаптарды баяндаған кезде "тиісті", "қажет", "керек" және олармен байланысты сөздер колданылғаны жөн.

Терминдер мен аныктамалар стандарттарға сәйкес бірегейлікті сақтау керек, ал ондайлар болмағанда, ғылыми әдебиетте түракталған сөздерді пайдалану керек.


5.3.2. Мәтіндегі материлдар бірінші жақтан ("қабылдаймыз",
"таңдаймыз"т.с.с.) көпше түрде баяндалауы керек.

Дипломдық жүмыс мәтінінде:

цифрсыз берілген физикалық шамалар бірліктерін қысқартуға болмайды;

математикальщ «- » белгіні шамалардың теріс мәндерінің алдына қоюға болмайды ("минус" сөзін жазу керек).

Сандық мәндерінсіз математикалық >,<, =, №, % т.б. таңбаларды пайдалануға болмайды;

Тіркеу нәмірінсіз (МемСТ, ЖСТ, СТ, РК, СТП) стандарттар индекстерін пайдалануға болмайды; жазу керек.

Диаметрді сызбалардан баска жерде 0 таңбасымен емес, "диаметр" сөзімен жазу керек.

Қажет болған жағдайларда физикалық шамалардың стандартталған бірліктерін, атауларын және белгілерін пайдаланған жөн.5.3.3. Физикалық шамалары берілмеген сандарды сезбен жазу керек (мысалы: " екі есе").

Көп таңбалы сандар цифрмен жазылады (125 жыл).1-ден тоғызға дейінгі санауда сөзбен, 10-нан бастап цифрмен жазылады.5.3.4. Формауларды жазғанда бір-бірінің және мәтінмен арлықтарында интервал қалдыру керек.

5.3.5. Формуларларға сілтеме бөлім мәтінінде араб цифрларымен (3.4) белгіленеді. Олардың нөмірлерін жалпы мәтін бойымен де беруге болады.
Формула нөмірі дөңгелек жақшаға алынып, беттің оң жақ шетіне фомуланың төменгі деңгейіндегі жолға жазылады. Мәтінде сілтеме жасалынған формуланың нөмірі жақша ішінде көсетіледі. Бірнеше формуланың немірлері жеке жақшаларда беріледі.

Қосымшада орналастырылатын формулалар араб цифрларымен әрбір косымшада жеке белгіленіп, алдында косымшаның әріптік атауы жазылады. Мысалы: "Б1 формуласында....".5:3:6. Символдар мен сандық коэффициенттердің анықтамалары формулалардың астында жазылады. Әрбір символдың анықтамасы жаңа жолдан формуладағы реттілігімен беріледі. Бірінші жолы кос нүктесіз "мүнда" сөзімен басталуы керек.

Бірінен кейін бірі мәтінсіз жазылған формулалардың арасына үтір қойылады.

Формулалар мәшінке жазумен, компьютерлерлік және сызба шрифтермен биіктігі 2,5 мм-ден кем болмай жазылады. Бір формула екі түрлі шрифтпен (қолмен және мәшінкемен) жазылмауы тиіс.

5.4. Таблицаларды кұру

5.4.1. Таблицалардың тақырыптары болуы мүмкін. Олардың бірінші сөзі ғана бас әріппен жазылады. Тақырыбы таблицадан жоғары орналастырылады.
Тақырып таблицаның мазмүнын қысқаша ашып түрады, асты сызылмайды.

Негізгі графалар мен жолдардың тақырыптарын бас әріптермен, ал ішкі бөліктерінің атауларын, егер бір сөйлемнің жалғасы болса - кіші әріптермен, жеке сөйлем болса - бас әріппен жазу керек. Негізгі және қосымша тақырыптардан кейін нүкте қойылмайды. Тақырыптар жекеше түрде беріледі.

Таблицаларды диагональ бойымен белуге болмайды. "Реттік немірі" деген графаны таблицаға енгізбейді., нөмірлер таблицаның жанына жазылады. Мәтіндегі сілемені және кестені келесі бетте жалғастыруды оңайландыру үшін графалар нөмірленеді. Таблицалардың оңы, солы, төменгі жақтары сызыкпен шектелінеді. Таблица жолдарын аса кажетті болмаса, тік және көлденең сызықтармен жіктемей-ак қоюға керек.

5.4.2. Таблицаларды екінші бетке жолдар және графалар бойынша көшіруге болады. Бүл жағдайда келесі кешірілген бетке көлдеңнен басқы жол немесе графалар қайта сызылады, ал тақырып қайта жазылмайды, оның орнына "таблицаның (кестенің) жалғасы" деп жазылып, нөмірі керсетіледі.
5.4.3.Таблицаның бірінші бөлігіндегі ең төменгі горизонталь сызық көшірлмейді.
Таблицаны беттің үзын бойымен қүруға рүқсат етіледі.

5.4.4. Таблицалардың үстінде, сол жақ бүрышта олардың нөмірлері бөлім шеңберінде немесе мәтін бойынша бірізділікпен араб цифрлары арқылы белгіленеді (қосымшалардағыдан басқалары).Егер күжактта бір ғана таблица болса, ол "1-таблица" деп көрсетіледі. Оның атауы болғанда, нөмірден кейін сызықша (тире) арқылы сол жолға жазылады. Жүмыстың барлық таблицаларына мәтінде сілтемелер берілуі тиіс.Сілтемедегі "Кесте" деген сөзден кейін таблица (кесте) тікелей немесе тіпті болмағанда, келесі бетте орналастырылады.

Ү. Дипломдық жүмысты қорғауға әзірлену және корғау.

Әзірленген дипломдық жүмыс жетекшіге мемлекеттік емтихан басталуға кем дегенде үш күн қалғанға дейін тапсырылуы тиіс. Тәжірибе аталған уакыттың дипломды дайындауға жеткілікті ең қысқа мерзім екендігін көрсетті. Сол кағидаға сәйкес жетекші орындаушыдан жүмысты қабылдағаннан кейінгі 10 күн ішінде тексеріп, қүптаған жағдайда, ол туралы пікірін жазып, қолын қойып, кафедра меңгерушісіне көрсетуге дайын етуі тиіс.

Жетекші студенттің орындаған жұмысына барлык бөлімдері бойынша баға беріп, олардың жақсы және олқы жақтары атап, автордың өзбетінше теориялық және экспериментгік ізденістерінің, ғылыми әдебиетпен жұмыс дағдыларының деңгейлері, кол жеткізген нәтижелері мен кортындыларының дәлелділігі, қүндылғы, олардың істе пайдалануға жарамдылығы туралы пікірлер жазып, оған диплом корғауға рүқсат беру жөнінде үсыныс енгізеді. Мамандандырушы кафедраның күптауын алған дипломдық жобаны институт директоры (немесе оның келісімі бойынша кафедра меңгерушісі) реценциялауға жібереді. Кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша ірктелінген рецензенттер күрамын институт директоры бекітеді.

Реценцияда дипломдык жұмыстың көкейкестілігі, койылған мәселенің толык және жан-жақты қаралуы, оның міндеттері мен максаттарыньщ шешілуі, пайдаланылған әдістердің оңтайлылығы және тәжірибелік кұндылығы мен жарамдылығы аталып өтіледі.

Дипломдык жүмыстар Мемлекеттік комиссияның мүшелерінің жартысынан кем емес күрамының қатысуымен институтта немесе жоба такырыбына ғылыми- теориялық, практикалық түрғыдан қызығушылық танытқан мекеме, үйым немесе кәсіпорында ашьщ мәжілісте қорғалынады. Дипломдык жүмыстың корғалатын орны, уақыты, тақырыбы, автордың аты-жөні туралы директорат алдын-ала хабарландыру аркылы студенттер мен оқытушыларды қүлақтандырады. Дипломдык жүмыс қорғалынатын МЭК отырысында жүмыстың жетекшісі мен рецензенттері кеңесші дауысқа ие болады, оның үстіне рецензенттердің бүған қатысуы міндетті де емес.

Қорғауда студент 15-20 минуттік кысқаша баяндама жасайды. Онда дипломдық жүмыс тақырыбын таңдау себептерін, алға қойылған мақсаттары мен мінеттерін, зерттеу объектісін, қолданған зерттеу әдістерін, ұстанған болжамын, алған нәтижелерін, жасаған кортындыларын, олардьщ теориялық- практикалық маңыздылғы мен пайдасын сипаттап береді. Бұдан соң жетекшінің пікірі және жүмыс бойынша жазылған рецензия оқылады, диплом қорғаушының қойылған сүрақтарға, рецензиядағы ескертулерге берген жауабы тындалынады.

Мемлекеттік емтихан комиссияларының дипломдык жүмыстардың бағалары, мамандык беру және (егер диплом қорғау басқа пәндерден мемлекеттік емтихандар тапсырылғаннан кейін өтсе) институтты бітіргені жөнінде диплом беру туралы шешімі МЭК-тің жабық отырысында комиссия мүшелерінің көпшілгінің ашьщ дауысымен ( " карсы" жөне "қолдап"дауыс берушілер тең болғанда, төрағаның дауысы шешуі болып саналады) қабылданады.
Егер дипломдык жүмыстың кррнғалуы канағаттанарлыксыз деп танылса, Мемлекеттік емтихан комиссиясы осы такырыпты қайтадан толыктырып, түзетулерден кейін екінші рет корғау немесе студент басқа тақырып бойынша дипломдык жүмыс жазу мүмкіндігін қарастырып, сәйкес шешім қабылдайды

Диплом корғауда қанағаттанарлықсыз баға қойылған студент, мамандыктьщ оқу жоспарына сәйкес белгіленген мемлекеттік емтихандарды тапсыру кұкығынан айырылмайды.

Мемлекеттік емтихан комиссиясының шешімімен

"қанағаттанарлықсыз" баға алған студентке екінші рет диплом корғауға мүмкіндігі институт бітіргеннен кейін 3 жылдың ішінде, егер ол мамандығына жанасатын жүмыс орнынынан оң мінездеме әкелген жағдайда ғана беріледі.

Кешірмді себептермен (гер олардың дәлелді қүжаттары болса) диплом қорғай алмаған студенттерге, университет ректоры Мемлекеттік емтихан комиссиясының келесі кезеңдегі жүмысына дейін оқу мерзімін үзарта алады, бірақ бүл уақыт 1 жылдан аспауы тиіс.

Теориялық және практикалық түрғыдан қызығушылык тудырған таңдаулы дипломдық жүмыстар баспасөзде (институт тың ғылыми жинақтарында мақалалар немесе журналдарда методикалық нүсқаулар түрінде) жарияланады, ғылыми конфернециялар менг конкурстарға қатыстырылуға үсынылады.ӘДЕБИЕТ

1 Карлинский А.Е Принципы, методы и приемы лингвистических исследований.Алматы, 2003.-184 б.

2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М.,1991. 156 б.

3. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М.: Наука, 1975.-312 6.А-ҚОСЫМШАСЫ

МАМАНДЫҚ КВАЛИВИКАЦИЯСЫН АЛУ ҮШІН ОРЫНДАЙТЫН ЖҰМЫС БОЙЫНША БЕРІЛЕТІН ТАПСЫРМА

Студент Иванова Мария Петркызы

1. Жұмыстың тақырыбы Ағылшын-орыс акпараттык аудармасындағы кең мағыналы лексемалардың парадигматикасы мен синтагматикасы

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың 200- ж "—" бұйрығымен

бекітілген.

2. Студенттің орындаған жүмысын тапсыру мерзімі 200—ж. " " 1. Жұмысқа қатысты көздер: мұрағаттық құжаттар, статистикалық жинақтар, кұжаттар мен материалдар, энциклопедиялар, кітаптар, мақалалар, мезімді басылымдар (газеттер, журналдар).

 2. Түсіндірме жазбаның мазмұны (талданылатын сүрактардың тізімдемесі). "Синтагматика және парадигматика негіздерінің теориялык аспектілері". "Аударма бірліктерінін парадигматикасы мен синтагматикасынын талдауы", " Сәйкестіктер негізінде аударма ісін жетілдіру туралы нұскаулар".

 3. Сызба материалдар тізімдемесі:
 1. парақ: Парадигматика және синтагматиканың тероиялық аспектілері. Компьютер аркылы таныстыру (POWER POINT) -5 слайд.

 2. парак: Аударма бірліктерінін парадигматикасы мен синтагматикасынын талдауы

Комьютер аркылы таныстыру(РО\УЕҚ POINT) -5 слайд.

3- парақ: Сәйкестіктер негізінде аударма ісін жетілдіру туралы нүсқаулар
Комьютер аркылы таныстыру (POWER POINT) -5 слайд.

6. Жоба бойынша кеңесшілер


Бөлім

Кеңесші

Қолы, айы, күні, жылыТапсырма берілді

Тапсырма

кабылданды
7. Тапсырманын берілген уакыты 200 ж'

Жетекшісі.____________________доцент Л.И.Соловьева

Тапсырма алган дипломдык жүмысты орындаушы студент

М.П.Иванова
Б-ҚОСЫМШАСЫ

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРМКЖ кезеңдерінің атауы

МКЖ орындалуы мерзімдері

Ескертулер

1. Теориялық белім

200 ж" "

Орындалды

2. Аналитикалық бөлім

200 ж" "

Орындалды

3. Жобалык болім

200 ж" "

Орындалды

4. Арнайы бөлік

200 ж" "

Орындалды

5.Сызба материал және баяндамаЖетекшісі, доцент

Л.И.Соловьева

Тапсырма алған дипломдык жүмысты орындаушы студент

М.П.Иванова

В- косымшасы Орыс тіліндегі шартты қыскартулар тізімі
Г- Қосымшасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІП

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК

Ағылшын тілінің теориясы мен тәжірибесі кафедрасы.

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

ХХ.000000. 00.00.ХХАғылшын-орыс ақпараттық аудармасындағы кең мағыналы лексемалардың парадигматикасы мен синтагматикасы

Кеңесші


Аты-жөні

(кызметі, ғылыми дәрежесі) коды, айы, күні. жылы

Рецензент

Аты-жөні

(қызметі, ғылыми дәрежесі) колы, айы, күні. жылы

Рецензент(кызметі, ғылыми дәрежесі)

колы, айы, күні. Жылы

Жетекші


Аты-жөні

(қызметі, ғылыми дәрежесі) (колы, айы, күні, жылы)

Норма бакылаушы

Аты-жөні

(қызметі, ғылыми дәрежесі) (колы, айы, күні. жылы)

Студент (аты-жәні)—

Мамандык

Топ

200_Д- Қосымшасы (аныктамалық)

МАЗМҰНЫ

Шартты белгілердің тізімі Кіріспе

1. Ақпараттық мәтін бірліктерінің ерекшеліктері

2. Неміс тілінің кең мағыналы лексемалары

2.1.Кең мағыналы лексемалаардың синтагматикалық сипаты 2.2. Кең мағыналы лексемалардың парадигматикалык сипаты.

3. Ақпараттық мәтіндерді орыс тіліне аударудағы эквивалента бірліктер


Қортынды 36

Пайдаланылған әдебиет тізімі 40

А Қосымшасы. Неміс тілінің кең мағыналы лексемаларының ситагматикасы

42

Б Қосымшасы. Неміс тілінің кең мағыналы лексемаларыныңпарадигматикасы 44

Ж-қосымшасы

(анықтамалық)1. АҒЫЛШЫН ЖәНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІНІҢ

НЕГІЗГІ КОМПОНЕНТТЕРІ

1.1 Ағылшын және қазақ тілдеріндегі етістікті сөз тіркестері

Әрбір ағылшын және қазак сез тіркестері ...ххххххххххххххххх.

1.2.Басыңқы және бағыныңкы компоненттердің байланыстырушы

элементтері

1.2.1. Ағылшын септеуліктері. Септеулік -морфологиялық өзгерітерге ұшырамайтын сөздер тобы

1.2.2. Казақ тілі сөз тіркестерінің байланыстырушы элементтері хххххххххх
1.2.2.1. Кеңістік мағыналы септіктер хххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

1.2.2.2. Септеулік шылаулар және көмекші есімдер ххххххххххххххх

1.3. Зат есім бағыныңқы компонент ретінде хххххххххххххххх


ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

1.4. Етістік- синтаксистік тұрғыдан сөз тіркесінің басыңкы элементі


хххххххххххххх
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

1.5. Сөз тіркесі функционалдық-семантикалық категорияның негізі ретінде


хххххххххххххх

Қортындылар

1 .ххххххххххххххххххххххххххх

2. ххххххххххххххххххххххххххххх2.СТАТИСТИКАЛЫҚ МАҒЫНАЛЫ СЕПТЕУЛІКТЕР.

2.1 бағдарлау шегіне қатысты шектеулік мағынадағы септеуліктер 2.1.1 Интрапозициялық шектеу мағыналы септеуліктер 2.1.1.1 Предлог in xxxЕ-косымшасы Пайдаланылған әдеби көздердің тізімі.

(анықтамалық)
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет