Община бургасДата19.06.2016
өлшемі136.5 Kb.

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bgДо

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БУРГАСДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС


ОТНОСНО: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95 и УПИ XI-80, кв.2 и УПИ XLI-95, кв.16, по плана на кв.Крайморие

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №32/13.04.2009г. на Общински съвет Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.„Крайморие”, гр.Бургас. Решението е обнародвано в ДВ, бр.33/20.04.2009г. В законноустановеният срок по одобрения ПУП-ПРЗ, в частта на кв.2 и кв.16 не са постъпили жалби. ПУП-ПРЗ в тази си част е влязъл в сила.

В Община Бургас са постъпили два броя заявления с Вх.№94-01-572/12.12.12г. и Вх.№94-01-572/1/15.10.13г., с приложена подписка от 306 граждани на кв.„Крайморие”, с искане за провеждане на нова пешеходна алея за достъп до плажната ивица, преминаваща през кв.2 и кв.16, като продължение на ул.„Бриз“.

До момента на прилагане на плана пешеходната връзка до плажната ивица се осъществява по съществуващ полски път /бивш ПИ с идентификатор 41 по недействаща КВС на землище кв.Крайморие/.

Със заявлението си жителите на кв.„Крайморие“ изразяват искане за запазване на фактическата организация на пешеходното движение, като за целта да бъде предвиден достъп до плажната ивица по пешеходна алея по трасето на местния полски път. Искането е алеята да бъде отразена върху действащия план за регулация на кв.Крайморие, което налага промяна в ПУП.

Във връзка с подадените заявления, експерти от отдел „Устройствено планиране“ служебно са изготвили предложение за изменение ПУП-ПРЗ, с цел обособяване на два нови УПИ – УПИ XVIII в кв.2 и УПИ XLIX в кв.16, отредени „за алея“, с габарити 2,5м, с цел осигуряване на пешеходен достъп до плажната ивица като продължение на движението по ул.„Бриз”. Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.4 от ЗУТ минималната ширина на пешеходна алея е 2,25м.

Предложението за изменение на ПУП-ПРЗ на кв. Крайморие, в обхват на кв.2 и кв.16 е съобразено с издадените заповеди и започнати процедури по чл.16 от ЗУТ за обособените УПИ. Площите на всички УПИ, отредени за ПИ – частна собственост се запазват, такива каквито са одобрени с действащият план и каквито са утвърдени съответно със заповедите по чл.16 от ЗУТ. Частично се променят техните очертания и местоположение, без промяна на устройствената зона, начин на застрояване и показатели за застрояване. Предлага се промяна на регулационните линии между УПИ, посредством което се постига запазване на площите на УПИ, съгласно издадените документи. Улично-регулационните и бордюрните линии са проведени така, че да не се нарушават минимално-допустимите изисквания за широчина на тротоара, като единствено в частта от УПИ VI-99 до УПИ X-95 в кв.2, тротоара е с ширина 1.50 м. Западната бордюрна линия на кв.2, в частта й южно от УПИ VIII-97, се провежда по съществуващата на място такава, определена чрез преки геодезически измервания. Така получената нова широчина на тротоара пред УПИ XI-80 и УПИ XII-82, от около 6.70 м., позволява разполагането на 16 броя места за крайулично паркиране, непосредствено до новопроектирания УПИ XVIII - за алея. Бордюрните линии на кв.16, попадащи в обхвата на разработката не се променят.

С предложението за изменение на действащ ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие не се променя регулацията, съответно и площта на УПИ I, отреден за озеленяване, публична общинска собственост, поради което не се налага провеждане на процедура по чл.62а, ал.3 от ЗУТ.

На заседание на ЕСУТ, проведено на 09.04.14г. е разгледано предложението за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.“Крайморие“ за обособяване на УПИ за алея в кв.2 и кв.16. С решение, обективирано в Протокол №10/09.04.14г., ОЕСУТ, счита че за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ на кв.“Крайморие“ за обособяване на УПИ за алея в кв.2 и кв.16 е необходимо наличието на съгласие на всички заинтересувани лица, собственици на засегнатите имоти в посочения обхват на предложението, при условията на чл.15, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, поради факта че се засягат 14 бр. имоти – частна собственост.

В тази връзка са уведомени всички заинтересувани лица, съгласно разпоредбите на чл.26 от АПК, с писма №94-01-572/2/29.04.14г..

По повод на предложението са внесени 1бр. възражение, 1 бр. заявление и 1 бр. становище. Те са разгледани на заседание на ОЕСУТ, проведено на 20.06.14г. и с решение, обективирано в Протокол-Решение №17/20.06.14г., по т.5, констатира, че не са налице условията на чл.15, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за допускане изработване на изменение на ПУП-ПРЗ.

В тази ситуация e отчетено, че единствената възможност за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за кв.2 и кв.16, по плана на кв.Крайморие по реда на чл.135, ал.5 от ЗУТ е настъпването на съществени промени в обществено-икономическите устройствени условия, при които е бил съставен планът и/или възникване на общински нужди за обекти, собственост на общината. Пешеходни алеи се обособяват в ПИ за широко обществено ползване и представляват обекти на публичната общинска собственост и за тяхнотопредвиждане са приложими разпоредбите на чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ.

Одобряването на ПУП, които са с обхват над 1 квартал и с които се предвиждат отчуждителни процедури за публична общинска собственост е в правомощията на Общински съвет Бургас, съгласно изискванията на чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, 1л.1 и ал.7 от ЗОС. В тази връзка, с писмо изх.№94-01-572/6/09.03.15г., общинска администрация е внесла цялата преписка в Общински съвет Бургас, за разглеждане от комисиите за изразяване на становища за наличие на основания по чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.“Крайморие“, с цел обособяване на алея в кв.2 и кв.16.

С писмо вх.№94-01-572/8/24.03.15г., председателят на Общински съвет Бургас, връща на общинска администрация преписката, в едно с решенията на комисиите, към Общински съвет със становища за наличие на основания за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.“Крайморие“ за обособяване на УПИ за алея в кв.2 и кв.16.

Предвид на постъпилите предложения, становища и решения на комисиите при Общински съвет Бургас е изготвен нов вариант за изменение на ПУП-ПРЗ на кв.Крайморие на кв.2 и кв.16, при условията на чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ, с цел задоволяване на обществена нужда и предвиждане на алея.

Новото предложение е разгледано на заседание на ОЕСУТ, проведено на 03.06.15г. С Решение, обективирано в Протокол №14/03.06.15г., ОЕСУТ изразява положително становище по изготвения служебен проект за изменение на ПУП-ПРЗ. Издадено е Разрешение №69/07.07.15г. на Директор Дирекция Строителство за разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ на кв.2 и кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, с цел обособяване на пешеходна алея, с габарит 2.5м., като се изменят регулационните граници на УПИ Х-95 в кв.2 и УПИ ХLІ-95 в кв.16, по реда на чл.135, ал5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУТ.

Изменението на ПРЗ е обявено на заинтересуваните собственици по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. Видно от Акт за резултатите от обявяването на проекта за изменение от 20.08.15г., в законно – установения ред е постъпило едно Възражение с вх.№70-00-5541/12.08.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД – собственик на УПИ Х-95 в кв.2 и УПИ ХLI в кв.16 по плана на кв.Крайморие, като извън срока е постъпило и допълнително възражение с вх.№70-00-5541/1/25.08.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД. Възраженията са разгледани на заседание на ОЕСУТ, проведено на 09.09.15г. С Решение обективирано в Протокол№23/09.09.15г., ОЕСУТ уважава постъпилите възражения, като предлага да се изготви нов вариант, с който се изменят регулационните граници на УПИ Х и УПИ ХІ за осигуряване на габарит от 2.30 м. на алеята, симетрично спрямо сегашната граница между УПИ и се предвижда ново свободно застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници и на отстояние от границата към алеята – мин.1.50м. За УПИ Х и ХІ са предвидени показатели за застрояване, както следва: Височина 3ет. /10.00м/; Плътност 30%; Кинт 1.5; Озеленяване 50%. За XLI-95 в кв.16 се запазва предвиденото изменение на регулационите граници за обособяване на алея с габарит от 2.5 м. В останалата си част, с предложението за изменение не се променят регулацията и застрояването на останалите УПИ в двата квартала.

Предвид промяната в обхвата на изменението е допълнено Разрешение №69/07.07.2015г. и с УПИ ХІ в кв.2.

Новият преработен вариант е обявен на заинтересуваните собственици по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ. Видно от Акт за резултатите от обявяването на проекта за изменение от 28.12.15г., в законно – установения ред са постъпили 4бр. възражения, както следва: възражение с вх.№70-00-5541/3/04.12.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД, собственик на УПИ Х-95 в кв.2 и ХLI-95 в кв.16; възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от Яна Янева Андонова, Татяна Любомирова Маринова и Марияна Николаева Янева, собственици на УПИ ХІ-80в кв.2; възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от Димитър Добрев Николов, Виолета Желязкова Джеймс, Захарин Христов Лазаров, Дияна Димитрова Лазарова, собственици на УПИ ХІ-80 в кв.2 и възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от „ВД Комплект“ООД, собственик на УПИ ХL-96 в кв.16.

Възраженията са разгледани на заседание на ОЕСУТ, проведено на 13.01.16г. С Решение, обективирано в Протокол №12/13.01.16г., т.10 от дневния ред ОЕСУТ не уважава постъпилите възражения и дава предложение за изготвяне на докладна записка до Общински съвет Бургас за одобряване на изменението. За решението на ОЕСУТ са уведомени заявителите. В срока за съгласуване на окончателния проект с РИОСВ – Бургас са постъпили възражениe против Решение по т.10 от Протокол №2/13.01.2016г. на ОЕСУТ към Община Бургас от „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД и заявление с вх.№70-00-5541(9)/04.02.16г. от Яна Янева Андонова, Татяна Любомирова Маринова и Марияна Николаева Янева против обявен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-95 и ХІ-80 в кв.2 и УПИ ХLI в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас. Възраженията са разгледани на заседание на ОЕСУТ, проведено на 11.03.16г. С Решение, обективирано в Протокол №8/11.03.16г., т.7 от дневния ред ОЕСУТ наново не уважава постъпилите възражения поради липса на основания различни от вече изразените с предходното решение.

За изменението на плана е представено съгласувателно становище №ПД-196(1)/26.02.2016г. от РИОСВ – Бургас.

Предвид изложеното, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1 и ал.7 от ЗОС, като взех предвид Протокол №12/13.01.16г., т.10 от дневния ред ОЕСУТ и Протокол №8/11.03.16г., т.7 от дневния ред ОЕСУТ, акт за приключило обявяване от 28.12.15г. и съгласувателно становище №ПД-196(1)/26.02.2016г. от РИОСВ – Бургас предлагам Общински съвет Бургас да вземе следното:


Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.1 и ал.7 от ЗОС Общински съвет Бургас одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-95 и УПИ XI-80, кв.2 и УПИ XLI-95, кв.16, по плана на кв.Крайморие, с което се:

  • обособява нова пешеходна алея с ширина 2.30м между УПИ X-95 и УПИ XI-80, в кв.2, разположена симетрично за сметка на двата УПИ, изменят се югоизточната регулационна граница на УПИ X-95 и северозападната регулационна граница на УПИ XI-80 и се урегулират нови УПИ X-938 и УПИ XI-946, с устройствени показатели за застрояване - Пл.застр. до 30%, Кинт до 1,50, Височина до 10м /3ет/, Озеленяване мин. 50%, с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване;

  • обособява нова пешеходна алея с ширина 2.25м между УПИ XL-96 и УПИ XLI-95, в кв.16, за осигуряване на габарита на която се отнема част от УПИ X-95, изменя се северозападната регулационна граница на УПИ XLI-95 и се урегулира нов УПИ XLI-941, с устройствени показатели за застрояване - Пл.застр. до 20%, Кинт до 0,50, Височина до 7м /2ет/, Озеленяване мин 70%, с предвидено застрояване, посочено с ограничителни линии на застрояване, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“, по реда на чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.


Приложения: Решение №32/13.04.2009г. на Общински съвет Бургас; копие от ДВ, бр.33/20.04.2009г.; заявления вх.№94-01-572/12.12.12г. и вх.№94-01-572/1/15.10.13г.,с приложена подписка от 306 граждани на кв.„Крайморие; първо вариант за изменение; Протокол Решение №10/09.04.14г. на ОЕСУТ; писмо изх.№94-01-572/2/29.04.14г.; 1бр. възражение, 1 бр. заявление и 1 бр. Становище; Протокол-Решение №17/20.06.14г., по т.5 от дневния редна ОЕСУТ; писмо изх.№94-01-572/6/09.03.15г.; писмо вх.№94-01-572/8/24.03.15г. на председателя на Общински съвет Бургас; решения на комисиите, към Общински съвет Бургас; втори вариант за изменение; Протокол-Решение №14/03.06.15г., на ОЕСУТ; Разрешение №69/07.07.15г. на Директор Дирекция Строителство; акт за резултатите от обявяване от 20.08.15г.; възражение с вх.№70-00-5541/12.08.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД; допълнително възражение с вх.№70-00-5541/1/25.08.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД; Протокол-Решение №23/09.09.15г., на ОЕСУТ; окончателен вариант на изменение; Допълнение към Разрешение №69/07.07.2015г.; акт за резултатите от обявяване от 28.12.15г.; възражение с вх.№70-00-5541/3/04.12.15г. от „Грийн Ланд“ЕООД; възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от Яна Янева Андонова, Татяна Любомирова Маринова и Марияна Николаева Янева; възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от Димитър Добрев Николов, Виолета Желязкова Джеймс, Захарин Христов Лазаров, Дияна Димитрова Лазарова; възражение с вх.№70-00-5541/4/04.12.15г. от „ВД Комплект“ООД; Протокол-Решение №12/13.01.16г., т.10 от дневния ред на ОЕСУТ; възражениe от „ГРИЙН ЛАНД“ ЕООД; заявление с вх.№70-00-5541(9)/04.02.16г. от Яна Янева Андонова, Татяна Любомирова Маринова и Марияна Николаева Янева; Протокол-Решение№8/11.03.16г., т.7 от дневния ред на ОЕСУТ към Община Бургас.ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

съгласували:

инж. Чанка Коралска

Заместник кмет „Строителство,

инвестиции и регионално развитие“
арх.Веселина Илиева Златина Георгиева Изготвил:
Главен архитект Директор Дирекция ПНО арх. Димитър Алексиев
Директор Дирекция УТ Началник отдел УП

Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> 102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> «Балаға мейірімді қала» бағдарламасын іске асыру шеңберіндегі өткізілетін іс-шаралар
upload -> 103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> 105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
upload -> Бағалық ұсыныстар сұраныс әдісі арқылы принтерлердің техникалық күту және олардың картридждеріне бояу құю бойынша қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттама
upload -> Қазақстан Республикасының Бала құқықтары туралы конвенцияны іске асыруы туралы төртінші кезеңдік баяндама Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет