Движение неравномерное бірқалыпсыз қозғалыс


Математика саласының терминдерібет2/3
Дата11.06.2016
өлшемі0.8 Mb.
#128208
1   2   3

Математика саласының терминдері

р/с

орыс тілінде

қазақ тіліндеабсолют плоскости

жазықтық абсолютіабсолют пространства

кеңістік абсолютіабстракция математическая

математикалық абстракцияабсцисса точки

нүкте абсциссасыавтоморфизм алгебраической системы

алгебралық жүйе автоморфизміаддитивность

аддитивтілікаксиома логическая

логикалық аксиомааксиома бесконечности

шексіздік аксиомасыалгебра векторная

векторлық алгебраалгебра внешняя

сыртқы алгебраалгебра гомологическая

гомологиялық алгебраалгебра линейная

сызықтық алгебраалгебра общая

жалпы алгебраантиподы

антиподтарбулева алгебра

бульдік алгебравариация функции

функция вариациясывекторное поле

векторлық өрісвеличина

шамавеличина обратная

кері шамавероятность

ықтималдықвозрастание функции

функцияның өсуіволна плоская

жазық толқынвращение

айналувыражение

өрнеквыражение алгебраическое

алгебралық өрнеквыражение числовые

сандық өрнеквычитаемое

азайтқышгипотеза нулевая

нөлдік гипотезагеометрия алгебраическая

алгебралық геометрияградус угловой

бұрыштық градусгруппа алгебраическая

алгебралық топдвойные числа 

қосарлас сандардекартова система координат

декарттық координаттар жүйесіделение без остатка

қалдықсыз бөлуделение c остатком

қалдықпен бөлуделимое

бөлінгішделимость

бөлінгіштікделитель

бөлгішнаибольший общий делитель

ең үлкен ортақ бөлгішделение

бөлудиофантово уравнение

диофанттық теңдеудлина

ұзындықдробь

бөлшекдробь алгебраическая

алгебралық бөлшекдесятичная дробь

ондық бөлшекдробь неправильная

бұрыс бөлшекдробь правильная

дұрыс бөлшекдробь смешанная

аралас бөлшекдуга

доғадуга окружности

шеңбер доғасызависимость линейная

сызықтық тәуелділікзадача

есепзадача корректно поставленная

қисынды қойылған есепзадача некорректно поставленная

қисынсыз қойылған есепзадача текстовая

мәтін есепзакон арксинуса

арксинус заңызакон больших чисел

үлкен сандар заңызакон двойного отрицания

қос терістеу заңызакон переместительности

орын ауыстырымдылық заңызначение среднее арифметическое

арифметикалық орта мәнзначением функциинаибольшие

функцияның ең үлкен мәнізначение функции наименьшее

функциясының ең кіші мәнісреднее значение функции

функцияның орта мәніизвлечение корня

түбірді табуидемпотентность

идемпотенттікизмерение

өлшеуизображение геометрическое

геометериялық кескіниндукция математическая

математикалық индукцияинтеграл двойной

қос интегралинтеграл кратный

еселі интегралинтеграл криволинейный

қисықсызықты интегралинтеграл неопределённый

анықталмаған интегралинтеграл несобственный

меншіксіз интегралинтеграл собственный

меншікті интегралинтегрирование

интегралдауинтегрирование непосредственное

тікелей интегралдауинтегрирование приближенное

жуықтап интегралдауинтервал доверительный

сенімділік интервалыиррациональность алгебраическая

алгебралық иррационалдықисход

нәтижекасательная

жанамакасательная внешняя

сыртқы жанамакасательные внутренние

ішкі жанамакатет прилежащий

іргелес катетквадрат единичный

бірлік квадраткласс чисел

сандар класыклетка

торкөзкод двоичный

екілік кодколлинеарность

коллинеарлықкомбинация линейная

сызықтық комбинациякольцо

сақинакомпланарность

компланарлықкомпланарность векторов

векторлар компланарлығыкомплекс прямых

түзулер кешеніконгруэнтность

конгруэнттілікконус выпуклый

дөңес конусконус гиперболический

гиперболалық конускруглый конус

дөңгелек конусконус наклонный

көлбеу конусконус прямой круговой

тік дөңгелек конусконус усеченный

қима конусконус эллиптический

эллипстік конусконусообразность

конусбейнелікоординаты

координаттаркорень

түбіркорень арифметический

арифметикалық түбіркорень вещественный

нақты түбіркорень кубический

кубтық түбіркорень уравнения

теңдеу түбірікорректность

қисындылықкорреляция линейная

сызықтық корреляциякорреляция отрицательная

теріс корреляциякорреляция положительная

оң корреляциякорреляция частная

дербес корреляциякосинус угла

бұрыш косинусыкосой угол

қиғаш бұрышкотангенс угла

бұрыш котангенсікратность

еселіліккривая

қисықкривые алгебраические

алгебралық қисықкриваякубическая

кубтық қисықкривая пространственная

кеңістіктік қисықкривизна

қисықтықкруг

дөңгелеккруг единичный

бірлік дөңгелеккруг вписанный

іштей сызылған дөңгелеккруг описанный

сырттай сызылған дөңгелеккруг тригонометрический

тригонометриялық дөңгелеклинейка

сызғышлиния

сызықлиния осевая

өстік сызықлиния секущая

қиюшы сызықлогарифм натуральный

натурал логарифмлогарифмирование

логарифмдеулогика двузначная

екі мәнді логикалогика многозначная

көп мәнді логикамодальная логика

модал логикалуч

сәулелуч открытый

ашық сәулемаксимум функции

функция максимумыматематика актуарная

актуарлық математикематематика высшая

жоғары математикаматематика вычислительная

есептеу математикасыматематика дискретная

дискрет математикаматематика прикладная

қолданбалы математикаматематическая индукция

математикалық индукцияматематика финансовая

қаржылық математикаматематическая статистика

математикалық статистикаматематическая физика

математикалық физикаматематическая экономика

математикалық экономикаматрица блочная

блогты матрицаматрица единичная

бірлік матрицаматрица нулевая

нөлдік матрицаматрица обратная

кері матрицаматрица идемпотентная

идемпотент матрицаматрица корреляционная

корреляциялық матрицаматрица треугольная

үшбұрышты матрицамера

өлшемметод интервалов

интервал әдісіметод коллокации

коллокация әдісіметод координат

координаттар әдісіминимум абсолютный

абсолют минимуммногоугольник

көпбұрышмногочлен

көпмүшемножество

жиынмножитель

көбейткішмодель авторегрессии

авторегрессия моделінаклонная

көлбеунепрерывность абсолютная

абсолют үзіліссіздікнепрерывная функция

үзіліссіз функциянеравенства иррациональные

иррационал теңсіздіктернеравенства логарифмические

логарифмдік теңсіздіктернеравенства тригонометрические

тригонометриялық теңсіздіктернеравенство

теңсіздікнечётная функция

тақ функциянуль функции

функция нөлдерілинейная оболочка

сызықтық қабықшаобъем

көлемокружность

шеңберокружность вписанная

іштей сызылған шеңберортогонализация

ортогоналдандыруоснование

табанотрезок

кесіндіпараллелепипед прямой

тік параллелепипедпараллелепипед прямоугольный

тікбұрышты параллелепипедпеременная

айнымалыпериметр

периметрпирамида

пирамидапирамида правильная

дұрыс пирамидапирамида прямоугольная

тікбұрышты пирамидапирамида треугольная

үшбұрышты пирамидапирамида усеченная

қиық пирамидаплоскость

жазықтықплощадь

ауданплощадь круга

дөңгелек ауданыплощадь многоугольника

көпбұрыш ауданыповерхность

бетполе

өрісполином

полином, көпмүшеполушар

жарты шарпризма наклонная

көлбеу призмаправильная призма

дұрыс призмапрогрессия арифметическая

арифметикалық прогрессияпрогрессия геометрическая

геометриялық прогрессия производная

туындыпропорциональность обратная

кері пропорционалдықпропорциональность прямая

тура пропорционалдықпространство

кеңістікпространствоалгебраическое

алгебралық кеңістікпятиугольник

бесбұрышправильный пятиугольник

дұрыс бесбұрышравенство

теңдікребус математический

математикалық ребусрекуррентность

рекурренттілікрешетка алгебраическая

алгебралық торряд тригонометрический

тригонометриялық қатарсегмент круга

дөңгелек сегментісекущая

қиюшысечение

қимастепень

дәрежетеорема синусов

синустар теоремасытеорема тангенсов

тангенстер теоремасыточка

нүктетрансцендентность

трансценденттіктрансцендентное уравнение

трансцендеттік теңдеутреугольник

үшбұрышуглы смежные

сыбайлас бұрыштаругол

бұрышугол внешний

сыртқы бұрышугол внутренний

ішкі бұрышугол вписанный

іштей сызылған бұрышугол выпуклый

дөңес бұрышугол двойной

қосбұрышугол между векторами

векторлар арасындағы бұрышугол многогранный

көп жақты бұрышугол острый

сүйір бұрышугол плоский

жазық бұрышугол прямой

тік бұрышугол развернутый

жазыңқы бұрышугол тупой

доғал бұрышумножение

көбейтууменьшаемое

азайғышупрощение выражения

өрнектерді ықшамдаууравнение

теңдеууравнение алгебраическое

алгебралық теңдеууравнение иррациональное

иррационал теңдеууравнение в частных производных

дербес туындылы теңдеууравнение гиперболического типа

гиперболалық типті теңдеууравнение однородное

біртекті теңдеууравнение разностное

айырымдық теңдеууравнение рациональные

рационал теңдеууравнение с параметрами

параметрлі теңдеуфункциональное уравнение

функционалды теңдеухарактеристика

сипаттамацелое число

бүтін санчерта

сызықчертеж

сызбачетность функции, функция

функция жұптығы, жұп функциячетный

жұпчетырехугольник

төртбұрышчисло

санчисло алгебраическое

алгебралық санчисло дробное

бөлшек санчисло иррациональное

иррационал санчисло натуральное

натурал санчисло нечетное

тақ санчисло обратное

кері санчисло отрицательное

теріс санчисло положительное

оң санчисло простое

жай санчисло cмешанное

аралас санчисло четное

жұп санчлен

мүшешар

шаршестиугольник

алтыбұрышширина

енядро интегрального оператора 

интегралдық оператор ядросыядро итерированное 

итерацияланған ядроположительно определенноеядро

оң анықталған ядро


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет