Эвэды алфавитла ады буквалкан бисивэн нюнни 1 33 2 34 3 36 4 32Дата28.06.2016
өлшемі135.92 Kb.
Вариант 1
Эвэды төрэнду нян литератураду государственнай экзэмэн итаганни
А һанин
А1. Эвэды алфавитла ады буквалкан бисивэн нюнни

1) 33


2) 34

3) 36


4) 32
А2. . Ирэк төрэнду буквадукун игэн хоядмарбан бакли

1) аявдай

2) иттэй

3) мулгаттай

4) ньам

А3. Ням төрэн антонимман нюнни.

1) нямси

2) хөкси

3) нямула

4) гер
А4. Титтэрэп «ирбэт» төрэм элэкэн гөптивэн бакли.

1) архаизм

2) неологизм

3) фразеология

4) омоним
А5. Ирэк төрэн «ҥив-ул яч-гул набуканикан аһуканин» унувканни элэкэн бисивэн бакли.

1) дьарган

2) чилдалан

3) ньуничин

4) һавка

А6. В5-В8 унувкачиман онмайду текст.

А6. Укчэнэк (1) гөпчэлэн нюнэпчэ төрэн он обдаҥман нюнни.


 1. төрэм һөнтэлтэри суффикса бэлэндьин

 2. төрэм овкатти суффикса бэлэндьин

 3. төрэм уюлдукэникэн

 4. төрэм тэрэмкэтникэн унувкачин

1. Буюсэддыл эвэсэл олиндяв итми, яв-гал мадилрап гөникэн дёмкаткарар. 2. Олиндя умталдулан хадун мэҥэн урталкан умта бигрэн.

3. Таррочин умтав бакриди, тарав депчэ бэй олиндя төрэмэн долдари ограча. 4. Тачин гөникэн укчэнривутэн, өмэн хо илгэс бэй долдача.

А7. Ирэк төрэн дыгэн суффиксалкан, ньунни.

1) дэггөттэ

2) дэгэлидилчэлэтэн

3) дэгэддэкэтэн

4) дэгэдьэклэ

А8. Төрэсэнчэлэ «дэлникэн» төрэн лексическэй дяпкатиҥман нюнни.

Хину эрэли он-а-кан хоя бэил чакаптакатан, таду хи хякаҥчиникан нян дэлникэн, маҥчиникан нян төгэҥчиникэн биннэс.

1) ядук-ул төгэмкэни

2) яв-ул эетти

3) мандуникан касагчири

4) хокаҥчиникан эскэри

А9. Ирэк төрэн притяжательнай суффиксалкан, нюнни.

1) хупкучэк

2) хупкучимҥэ

3) хупкуинмэй

4) хупкучэклэвун

А10. Ирэк төрэн ньөвкэтти падежду илаттан?

1) һякитадук

2) гулкэду

3) өнерукли

4) гякитанюн

А11. Ирэк төрэсэнчэлэ запятой илкэм илунмаю нюнни.

1) Эрэк нёчэ хиҥаня-вул, адяня-вул эбдэнрэн өмэтэлди-гу, дётэлди-гу хевэттэн.

2) Эвэн нёрад дукамҥални балдача төрэнмур гяки тукаралтарив хотаптив дэпкэдникэн мэргэч мулгулкан нян тобас төрэбгэн бидэн мадутта.

3) Ойчири мир бяглан төллэ хунҥэн-дэ, хялтан-да

4) Би хо гору окат хөлилин, исагли гиркаваттив.

А12. Уюлдутти төрэлбу бакли.

1) төҥэрлэ анҥантан

2) олрапчи төҥэр

3) олрав момидаддан

4) дю олра

А13. Эрэк гөнэмэй якаву бисивэн унувкали. «Өтэл гелталди оран өмчири эвэнду һэвэк оран биврэрин.»

1) һиргэчин төрэсэнчэ

2) улгимин төрэсэнчэ

3) бодучин төрэсэнчэ

4) укчэнчэч төрэсэнчэ

А 14. Ирэк төрэн дяпкатиҥан һотапча?

1) Дюлкасал – бэил, дю һунҥилни

2) Куҥакаттан – һуликатти куҥа

3) Мямкачин – һокамкачин

4) Дэгэмҥэ – тэгэнук дэггөтти дэги
А 15. Эрэк гөмкэн яду хупкуттивэн унувкали. Һагды бэй төрэнни – инэҥи ҥэринни.

1) хамалканду

2) төгэҥчинду

3) төнҥэкичду

4) эвинду

А 16. Эрэк ҥи дукчадукун бисивэн унувкали
«Хоя хоту хотурам,

Таракамнюн унурам:

Гя гэрбэн бипкэн ай,

Нонман аич одяннай.»
 1. Василий Лебедев

 2. Василий Баргачан

 3. Андрей Кривошапкин

 4. Евдокия БоковаА 17. Платон Ламутскай ирэк дьонтурдукун бисивэн нюнни.
... Куҥалбу чакриди иргэтми

Хупкучэку аявалдаҥди;

Ай бэй оникан исудэтэн

Дюлтэки эрэгэр элгэдэҥди.


1) Илан төрэлкэн омолга

2) Нямси төрэн

3) Итагапча дюлу эчу хар

4) Ҥали тинирэм
А 18. “Оралчимҥа икэн” дьонтуру ҥи дукчаван нюнни.

1) Көетти- Көетмэтти

2) Василий Лебедев

3) Варвара Аркук

4) Василий Баргачан

А 19. “Дюлур хаючал” поэмав дукча дукамҥав бакли.

1) Николай Тарабукин

2) Платон Ламутскай

3) Мария Нулгэнэт

4) Василий Баргачан


А 20. “Оралчимҥа - омка” ҥи дукчаван ньунни


 1. Владимир Санги

 2. Владимир Коянко

 3. Григорий Ходжер

 4. Василий ЛебедевА 21. Василий Баргачан дукча поэмаван бакли

 1. Намаркартаки дюгарма

 2. Эдек

 3. Өмчэни

 4. Нимкалан гирамралан


А 22. Мария Амамич “Дэгэлэдылбу дэгилбу эдилрэ набутникан ирануграр” укчэнэкту биси бэй гэрбэвэн бакли

 1. Кайба

 2. Дюдя

 3. Баоса

 4. Кикка


А 23. «Илкун» нимкам ҥи дукчаван бакли.

1) Жанна Лебедева

2) Клавдия Новикова

3) Василий Баргачан

4) Евдокия Бокова


А 24. “Хэвэк оран” эрэк якаву бисивэн унувкали.

1) дьонтур

2) нимкан

3) поэма

4) укчэнэк
Оран хэсэндулэн өмнэкэтчэл

Гилталри оран балдаваттан.

Хэвэк оран.

Одяватта тарав орам

Ҥэрим ньөлтэм некригчин.

Хэвэк оран таҥняван

Ок-та эстэн хуттоттэ,

Ньөлтэн ҥэримэн тавриди

Бэилду нямсиван анидан...

А 25. Алитет Немтушкин ирэк ҥунмир дукамҥан.

1) эвен


2) юкагир

3) эвенки

4) чукча


А 26. “Хунҥэ хунҥин” иррөчин нимкан бисивэн нюнни

1) төнҥэкич

2) ирканҥан

3) тикэрэп

4) эвикэчин


А 27. Эрэк Василий Лебедев ирэк поэмадукун бисивэн бакли.

“Тытэлгэчин ньөлтэн дулсин

Төру хявин, ҥэримкэттэн,

Тытэлгэчин урэкчэр

Эрэгэркэн илгамра,

Окатал-да, биракчар

Эенитэн ач мудна.

Хаман-такан унтунни

Игэн ачча одвмдас.”
1) Хэвэк оран

2) Нимкалан гирамралан

3) Ханян һуен

4) Мут бугат
А 28. Андрей Кривошапкин “Уямкан көен” книган ирэк анҥаниду ньөчэвэн, бакли.

 1. 1989

 2. 2011

 3. 2000

 4. 1990А 29. “Бэю эти одяр бэй - мэни этэн аилтар” эрэк мулгун ичунни якаву бисивэн ньунни.

1) гөмкэн

2) ҥэнукэн

3) метафора

4) метонимия

А 30. Дукамҥа Василий Баргачан балдача анҥаниван илкэли.


 1. 1930

 2. 1920

 3. 1941

 4. 1942

В һанин
В1. А24 бөпчэ дьонтуру ҥи дукчаван дукли.
В2. А24 бөпчэ дьонтуру дукча дукамҥа балдача буган ирэк төр, дукли.
В3. А24 бөпчэ дьонтуру дьомкатникан таҥни нян дьонтур пафосбан унувкали.

В4. А24 бөпчэ дьонтур жанрбан унувканикан дукли.
В5. А6. бөпчэ текст (2) гөнчэ иррөчин бисивэн унувкали.
В6. А6. бөпчэ текст (2) гөнчэду нюнэпчэ уюлдучин он уюлдуттивэн дукли.
В7. А6. бөпчэ текст (4) гөнчэн иррөчин бисивэн унувкали.
В8. А6. бөпчэ текст:

В8.1. Умта як мямсилкан бисивэн, унувкатти гөнчэв №-вэн ньунни.

В8.2. 1 гөнчэ якаву бисивэн дукли.

В8.3. 4 гөнчэду нюнэпчэ төрэн тулмачиман дукли.

В8.4. 3 гөнчэ иррөчин типэлкэн бисивэн дукли.

С һанин

С1. Мэргэндук дукун.

Теман:Василий Баргачан “Дюлур хаючал” поэман эливун мулгунни.Правильные ответы

Вариант 1

А һанин

№ задания

Ответ

№ задания

ответ

А1

3

А16

2

А2

1

А17

3

А3

4

А18

2

А4

1

А19

4

А5

1

А20

2

А6

2

А21

2

А7

2

А22

2

А8

3

А23

1

А9

4

А24

1

А10

1

А25

3

А11

2

А26

1

А12

2

А27

3

А13

4

А28

4

А14

4

А29

1

А15

3

А30

3

В һанин

№ задания

Ответ

В1

Василий Лебедев

В2

Мома

В3

Оптимистическэй

В4

Хунта хулгулкан, гражданскай мулгулкан

В5

повествовательнай

В6

унувкатникаттич

В7

Сложнай дьөр составалкан

В8

В8.1. 3

В8.2. буюсэк томан укчэндэн

В8.3. жадный

В8.4. распространенный с деепричастным оборотомС һанин

Критерии проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом ГИА по эвенскому языку и литературеКритерии оценивания ответа на задание С1

Баллы

К1

Знание содержания данного литературного произведения

1

К2

Понимание основной проблемы произведения

1

К3

Раскрытие темы произведения

1

К4

Знание художественных приемов изображения: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение

1

К5

Знание основных фактов жизни и творчества писателя

1

К6

Знание истории создания произведения

1

К7

Правильное определение жанра произведения

1

К8

Передача собственного восприятия произведения и анализ текста

1

К9

Формирование идеи и проблематики произведения

1

К10

Характеристика героев

1

К11

Использование цитатного материала (эпиграф, отрывок, высказывание)

1

К12

Анализ и интерпретации художественного произведения, используя сведения по истории литературы

1

К13

Анализ и интерпретации художественного произведения, используя сведения по теории литературы

1

К14

Аргументация собственного отношения к прочитанному произведению

1

К15

Использование терминов по теории литературы

1

К16

Последовательность и логичность изложения

1

К17

Самостоятельность суждения и оценивания произведения

1

К18

Сопоставление суждения с другими произведениями

1

К19

Знание правил пунктуации эвенского языка в простом и сложном предложении

1

К20

Знание правил орфографии

1

К21

Правильная постановка и смысловая целостность текста

2

К22

Правильное использование грамматических форм в предложении

1

Каталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет