ҚҒ тбд 2014 пу 5 Редакция №2бет1/6
Дата09.06.2016
өлшемі299.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6


ҚҒ ТБД - _____ -2014 – ПУ 1.5

Редакция № 2

Көшірме №

Бет


«Қазпочта» АҚ

Басқарма шешімімен«МАҚҰЛДАНҒАН»

13 наурыз 2014 ж., №07 хаттама
«Қазпочта» АҚ

Директорлар кеңесінің шешімімен«БЕКІТІЛГЕН»

17 сәуір 2014 ж., №05/14 хаттама

«Қазпочта» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ереже

ҚҒ ТБД - -2014 – ПУ 1.5

Астана қаласы, 2014 жылМАЗМҰНЫ


1

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР…………………………………………………………...…

3

1.1

Ішкі бақылау жүйесі туралы ереженің мәртебесі………….....………………….

3

1.2

Ұйғарымдар, анықтамалар мен қысқартулар……………………………………

3

1.3

Ішкі бақылау жүйесінің мақсаттары, міндетері мен ұстанымдары…………….

5

1.4

Ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру...……………………………………. ……..

7

2

ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ КОМПОНЕНТТАРЫ……………... …………

9

2.1

Бақылау ортасы………………………………………………………………….….

9

2.1.1

Ұйымдық құрылым ……………………………………………………….……….

9

2.1.2

Адалдық және этикалық нормалар ……………………………………………....

10

2.1.3

Философия және басшылық ету стилі …………………………………………..

10

2.1.4

Маман саясаты.........…………………………………………………………….....

11

2.1.5

Жұмысшылардың біліктілігі …….....…………………………………………….

11

2.2

ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАҒАЛАУ……………………………………………………


12

2.2.1

Тәуекелдерді басқару жүйесі…………………………………………………......

12

2.2.2

Тәуекелдерді басқару саясаты…………………………………………………....

12

2.3

БАҚЫЛАУ РӘСІМДЕРІ…………………………………………………...............

13

2.4

АҚПАРАТПЕН ҚАМТАМСЫЗ ЕТУ ЖӘНЕ АҚПАРАТПЕН АЛМАСУ ЖҮЙЕСІ……………………………………………………………………………………………

15

2.4.1

Ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі…………………………………………………

15

2.4.2

Ішкі бақылау жүйесі қатысушыларының міндеттері мен құзыреттері ………

16

2.5

МОНИТОРИНГ……………………………………………………………….........

17

2.5.1

Мониторинг және кері байланыс………………………………………………..

17

2.5.2

Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау ………………………..………………

18

2.5.3

Директорлар кеңесінің ішкі бақылау жөніндегі есебі ………...…...…...…...…..

20

3

Қорытынды ережелер ……………………………………………………………

20

4

ТАРАТУ ………………………………………………………………………..

21
 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Ішкі бақылау жүйесі туралы ереженің мәртебесі


  1. «Қазпочта» АҚ бұдан әрі – Қоғам) Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі (Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның ішкі құжаты болып есептеледі және Қазақстан Республикасының заңнамаларына, Қоғам Жарғысына, бірлескен басқару Кодексіне, Іскерлік этика Кодексіне, Қоғамның органдары мен бөлімшелері туралы ережелерге, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына және Тредвей Комиссиясының демеуші ұйымдар Комитетінің ережесіне сәйкес, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» АҚ-ның тура немесе жанама түрде елу пайыздан артық дауыс беруші акцияларын (қатысу үлесін) иемденетін ұйымдар үшін арналған Ішкі бақылау жүйесі туралы жиынтық ережеге сәйкес әзірленген.

  2. Ереже Қоғамның қызметін жүзеге асыруы кезінде ішкі бақылау жүйесінің түсініктері мен мақсаттарын, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруды және оның жұмыс істеу қағидаларын, ішкі бақылау рәсімдерін, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру жөніндегі талаптарды, сондай-ақ Қоғамда ішкі бақылау рәсімдерін орындау және ішкі бақылау жүйесін бағалау бойынша ішкі бақылау субъектілерінің жауапкершілігін анықтайды.

  3. Ереже сондай-ақ Қоғамның ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру бойынша әдістемелік және тәжірибелік көмек көрсету, қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарында ішкі бақылау жүйесі тиімділігін бақылау жауапкершілігін анықтайды.

  4. Ереже Қоғамның барлық деңгейдегі құрылымдық бөлімшелердің, еншілес және тәуелді ұйымдарының лауазымды тұлғаларына және жұмысшыларына, ішкі бақылау жүйесінің басқа да қатысушыларына және мүдделі жақтарға арналған.

  1. Ұйғарымдар, анықтамалар мен қысқартулар

  1. Ережеде пайдаланылған түсініктер мен анықтамалар:
Жалғыз акционер

«Самұрық-Қазына» АҚ

Бизнес-процесс

Қоғамның негізгі мақсаттарына жету үшін басқару аясында (басқарушы бизнес-процесс), немесе негізгі бизнесті жүргізу кезінде (операциондық бизнес-процесс), немесе негізгі бизнеске қызмет ету кезінде (қосымша бизнес-процесс) әртүрлі ресурстарды қолдану арқылы жүзеге асатын өзара байланысты әрекеттер, процестер мен операциялардың логикалық тұрғыдан аяқталған жиынтығы.

Бақылау процедурасының иесі

Қоғамның ішкі бақылау процедурасының сапалы орындалуын ұйымдастыруға жауапты қызметкері

Лауазымды тұлғалар

Қоғам Басқармасының және Директорлар кеңесінің мүшелері

Құрыллымдық бөлімнің басшысы


Қоғам Оратлық аппаратының құрылымдық бөлімдерінің, филиалдар/өкілдіктер басшылары

Контрольные процедуры (процедуры внутреннего контроля)

Тәуекелдердің жүзеге асу ықтималдығын шектеуге, төмендетуге және Қоғамның ішкі бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған шаралар мен іс-әрекеттер жиынтығы. Бақылау рәсімдері - Қоғам бизнес-процестерінің ажырамас бөлігі.

Бақылау ортасы

Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының және Акционерінің Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін құру және жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажеттілігіне жалпы қатынасы, Қоғам жұмысшыларының мұндай жүйенің маңыздылығын түсінуі

Саналы сенімділік


Қоғамның мақсаттарна жетуге тек саналы ақылға сыйымда кеілдік беретін, алайда ішкі ортаның шектеулеріне байланысты абсолютті кепілдік бере алмайтын тәсіл (мысалы, адами фактор, использование бақылау рәсімдерін енгізу мақсаттылығының қағидасы,т.б.)

Шоғырландырылған топ

Еншілес, тәуелді және бірлескен бақылау ұйымдары бар Қоғам;

Тәуекел

Қоғамның ұзақ және қысқа мерзімді мақсаттарына жетуге кері әсер ететін болашақта мүмкін болатын жағдай (немесе жай-жапсардың топталуы)

Ішкі бақылау жүйесі

Қоғамның өз мақсаттарын қамтамасыз етуге және қызметін жүзеге асыру кезіндегі процестік тәуекелдерді азайтуға бағытталған ұйымдастырушы құрылымы, процедурасы мен әрекеттерінің жиынтығы.

Бақылау рәсімдерін тексеру (тиімділігін бағалау)

Бақылау рәсімдерінің операциондық тиімділігін және дизайн тиімділігін бағалау арқылы жүзеге астаын тәуекелді шектеу, алдын-алуға арналған бақылау рәсімдерінің ұйымдастырылуын және іс жүзінде орындалуын тексеру

Комплаенс-бақылау

Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкестігін бақылау, кемшіліктерді жою және олардың пайда болу себептерін шектеу, Қоғамның Қазақстан Республикасы заңнамалары талаптарына сәйкес Қоғам құрылымдық бөлімдерінің құзыретті органдарға есептіліктер мен ақпаратты тапсыру бойынша бақылау жүргізу

Ішкі бақылау жүйесінің субъектілері

Директорлар Кеңесі, Директорлар Кеңесінің Ішкі аудит Комитеті,Совет директоров, Қоғам Басқармасы, Ішкі аудит қызметі, Тәуекелдер бойынша комитет, Қоғамның ішкі бақылау сұрақтары бойынша ұйымдық құрылымы (тексеріс жіне бақылау департаменті), тәуекелдерді басқару ұйымдық құрылымы (тәуекелдерді басқару қызметі), комплаенс-бақылаушы, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыруға, жұмыс істеуіне және тиімділігін бағалауға жауапты Қоғамның органдары, бөлімшелері және жұмысшылары.

Процесс картасы (блок-сызба)

Графикалық түрде келтірілген процесс құрылымын сипаттайтын құжат.

ЕТҰ

Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдары.

Каталог: uploads -> content -> files
files -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
files -> Справка тоо «Қазақ энциклопедиясы» включен в Перечень объектов организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации
files -> Экономикаға жекешелендіруден болатын макроэкономикалық әсерді талдау
files -> Қазақстан Республикасының Ұлттық почта операторы туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 ж. 31 желтоқсандағы №1386 Қаулысы
files -> «Қазпочта» АҚ 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша шоғырландырылған қаржылық есеп Мазмұны
files -> «Қазпочта» АҚ Трансформация бағдарламасының бірінші кезеңіне (Қордың 2014 жылғы 22 қаңтардағы №02/14 шешімі) енгізілді
files -> 2013 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарының саны туралы ақпарат
files -> 2014 жылы болған «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарының саны туралы ақпарат


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет