«Философия» пәнінен емтихан сұрақтар тізімібет1/13
Дата21.05.2023
өлшемі95.16 Kb.
#474039
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
«Философия» п нінен емтихан с ра тар тізімі


«Философия» пәнінен емтихан сұрақтар тізімі:
1. Ғылымды адамзат үшін ӛте маңызды тәуелсіз және жетілген жүйе деп есептейтін бағыт.: Сциентизм
2. Дүниені танып-білуді білдіретін кӛзқарас қалай аталады : Дуниеге козкарас
3. Экзистенциализм қай ғасырдың философиялық бағыты: ХХ гасыр
4. Позитивизм бағытының негізін қалаушы :Конт
5. Д.Дидро және Ж.Ламетри қай ғасырдың материалистері :ХVIII г француз
6. Қайта ӛрлеу дәуірінің әйгілі "Джаконда" туындысының авторы: Л.да Винчи
7. Р.Декарт қай бағыттың негізін салушы: Рационализм
8. Жаңа заман ойшылы Р.Декарт қай әдістің негізін салды: Дедуктивтік
9. Антиномия мәселесін қай неміс ойшылының философиясында қарастырылды: И.Кант
10. "Ренессанс" сӛзі қай тілден келген: Француз
11. Галилей не жасап шығарды: Көру турбасын
12. Т.Мор философия тарихында қай ілімді дамытты : Утопия
13. Күмәндану теориясын философия енгізген ойшыл: Р.Декарт
14. "Табиғатқа оралу керек" ұранының авторы Руссо қай кезеңнің философы: Француз
15. Эмпиризмнің индукция методының негізін салған:Ф.Бэкон
16. Жер күнді айналады қай теорияның мәні: Гелиоцентірлік
17. Сопылық бағытының ӛкілі:Қ.А.Яссауи
18. Антика философиясы : Ежелгі гректік римдік классикалық дәуір
19. Персонализм анықтамасы:Адамды ең жоғары – рухани байлық деп бағалаған бағыт
20. Белгілі орыс жазушысы публицист ірі ойшыл Ф.М.Достоевскийдің досы:Ш.Уәліханов
21. Д.Локктың айтқан қанатты сӛзін кӛрсетіңіз:”Баланың санасы таза тақта,өмір оған өз өрімдерін, білімін жазады
22. Перипатетиктер бұл:Грекия философиятарының жолын қуушылар
23. Ақыл-парасат принципі қай шығарманың басты принципі болып табылады: “Құтты білік" поэмасы ның басты принципі
24. Ежелгі Қытай философиясының ӛкілі: Конфуций
25. Гераклитің айтқан сӛзі:”Бір өзеннің суына екі рет түсуге болмайды
26. Адам және бақыт кімнің философиясындағы басты мәселе:Эпикур
27. Үнді философиясындағы жағымды дхарманың сипаттамасы: заң,тәртіп,парыз
28. Парменидтің алғаш философияға енгізген проблемасы:Болмыс
29. Монизм анықтамасы:Дүниені бір принциптік негізде түсіндіру
30. Аристотельдің философияға берген анықтамасы: ,практикалық және поэтикалық ғылым
31. Бейнелеу-кӛркем тәсілі тӛмендегілердің қайсысына тиесілі: Мифология
32. Фалес, Анаксимандр, Анаксимен қай мектептің ӛкілдері: Милет
33. Қай жерде йога-арнайы жаттығуларды талап еткен ілім: Үндістанда
34. Стратон кімнің қазасынан кейін перипатетиктер мектебін басқарды:Теофраст
35. Конфуций "Ізгілікті, асыл ер адам" концепциясын құрушы қай мемлекеттің
Философы:Қытай
36. Платонның еңбегін кӛрсетіңіз:”Мемлекет”
37. Лао-Цзының кӛзқарасы бойынша дүниетаным: Дао
38. Теизм анықтамасы: Жаратылыстан тіршілік ретінде жеке құдайды мойындайтын философиялық ілім
39. Қоғамдық сананың дамуының ерекше сатысы, дүниені қабылдаудың тарихи
бастапқы түрі дүниеге кӛзқарастың кандай түрі: Мифологиялық
40. Мэн-Цзыдың еңбегін кӛрсетіңіз: “Көктем және Күз"
41. Брахман - бар әлемнің генетикалық, түпнегіздік бастамасы және соңы тезисі
тӛмендегілердің қайсысына тиесілі: Упанишада
42. Милет мектебінің ӛкілі Анаксимен бойынша дүниенің бастамасы:Ауа
43. Таным туралы ілім:Гносеология
44. Б.д.д.VI-Vғғ бір мезгілде дерлік Үндістанда, Қытайда және Грекияда пайда болды:Философия
45. Дуализм анықтамасы: Дүниенің қалыптасуында екі бастаманы қолдайтын бағыт
46. Гилозоизм бұл – Бүкіл табиғаттың жаны бар деп есептейтін бағыт
47. Ойлау туралы ілім: Логика
48. Болмыстың негізі деп материяны мойындайтын философиялық кӛзқарас: Материализм
49. Материя атомнан және бос кеңістіктен тұрады деп есептеген: Демокрит
50. ХХ ғасырдағы философиялық бағытқа қайсысы жатады ? Экзистенцализм
51. Позитивизм философиясының негiзiн салған ойшыл кім? Конт
52. Қайта ӛрлеу дәуірінің ойшылы Леонардо да Винчидің әлемге әйгілі туындысы
қайсы? “Джоконда"
53. И.Кант таным теориясында қай бағыттағы философ? Агностик
54. Рационализм бағытының негізін салған жаңа дәуір ойшылы кім? Декарт
55. Гелиоцентрлiк теорияның мәні неде? Жер күнді айналады
56. Қайта ӛрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды? Т.Мор
57. Т.Кампанелланың еңбегі қайсы? “Күн қаласы”
58. Дүниенің "гелиоцентрлік жүйесінің" негізін қалаушы, Қайта ӛрлеу заманы
философиясының ӛкілі кім? Коперник
59. Р.Декарт рационализмінің методы: дедукция
60. Ф.Бэкон эмпиризмінің методы: Индукция
61. Қайта ӛрлеу дәуірінің французша атауы: Ренессанс
62. Кӛру трубасын жасаған белгілі ойшыл: Г.Галилей
63. "Табиғатқа оралу керек" ұранының авторы?:Руссо
64. Р.Декарт философияға қандай теория еңгізді?: Күмәндану теориясы
65. Ежелгі гректік-римдік классикалық дәуір: антикалық
66. Н.Кузанскийдің еңбегін кӛрсетіңіз:”Құдай туралы”
67. «Бір ӛзеннің суына екі рет түсуге болмайды» сӛзінің авторы: Гераклд
68. Ақыл ойға күдікпен қарайтын бағыт: Скептицизм
69. «Инь» және «Янь» ұғымдары қай философияға жатады: Қытай
70. Конфуций қандай философиялық бағыттың ӛкілі: Ежелгі Қытай
71. Қ.А.Ясауи қандай діни-философиялық бағыттың ӛкілі: Сопылық
72. Философия сӛзін алғаш қолданған кім:Аристотель
73. "Бүкіл дүниедегі жақсылық пен мейірімділіктің кӛзі де, ӛзі де Құдай "-деп
түсіндірген орта ғасырлық ойшыл: Аквинский
74. "Танымның қайнар кӛзі ақыл-ойда". Осы пікір қай гносеологиялық концепцияға
Жатады:Рационализм
75. Мұхтар Әуезовтың еңбегін кӛрсетіңіз:”Қараш-қараш оқиғасы"
76. «Баланың санасы таза тақта, ӛмір оған ӛз ӛрімдерін, білімін жазады» деп қандай
ғалым айтты:Д.Локк
77. Адам танымының негізі:Ақыл
78. Ақиқат дегеніміз не:Білімнің реалдылықтың өзіне сайлылығы
79. Адам мен қоғам пайда болуы процесін белгілейтін термин:Антропосоциогенез
80. Әлемге ғылыми философиялық тұрғыдан қарау: Космология
81. Аристотель кімнің шәкірті :Платон
82. Белгілі орыс жазушысы публицист ірі ойшыл, Ш.Уәлихановтыі досы, «Қылмыс
пен жаза» романының авторы:Ф.М.Достоевский
83. Болашақты болжау туралы ілім :Футурология
84. Адамды ең жоғарғы – рухани байлық деп бағалаған бағыт:Персонализм
85. Адам ақыл ойы құдайды жүрекпен тани алады – деген ойшыл:А Құнанбаев
86. Гегельдің идеализміне қарсы шыққан қай философ: Фейербах
87. Шәкәрімнің негізгі этикалық категориясы:Ар-ождан
88. Болмыс түсінігі мен проблемасын алғаш философияға енгізген: Парменид
89. Шығыс перипатетизімнің ӛкілі:Әл-Фараби
90. Ұлы ақын Абайдың жолын қуған інісі:Шәкәрім
91. Грекия философтарының жолын жалғастырушылар:Перипатетиктер
92. «Құтты білік» поэмасының басты принципі:Ақыл-парасат принципі
93. Эпикур философиясының басты мәселесі:адам және бақыт
94. Үнді философиясындағы жағымды (заң, тәртіп, парыз) мұраттың рӛліне сәйкес
кейбір моральдік сипаттама.:Дхарма
95. Дедукциялық танымдық әдісті философияға енгізген:Декарт
96. Бар дүниені бір принциптік негізде түсіндіру:Монизм
97. Философияға , практикалық және поэтикалық ғылым деп анықтама берген:Аристотель
98. Философ сӛзін алғаш қолданған:Пифагор
99. «Инь» и «Янь» ұғымдары қай ағымға тиімді?:Даосизмге
100. Мифология түсіндірудің қандай тәсіліне жатады? Бейнелеу-көркем тәсіліне
101. Милет мектебінің ӛкілдері::Фалес,Анаксимандр,Анаксимен
102. Үндістандағы арнайы жаттығуларды талап еткен ілім:Йога
103. Қытай мемлекетінің әлеуметтік идеалы «Ізгілікті, асыл ер адам» концепциясын
құрушы:Конфуций
104. «Мемлекет», «Тет-а-тет», «Федон» кімнің еңбектері:Платон
105. Кімнің кӛзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады? Лао-Цзы
106. Жаратылыстан тіршілік ретінде жеке құдайды мойындайтын философиялық ілім:Теизм
107. «Философия» термині мынаны білдіреді:Даналыққа құштарлық
108. Дүниетанымның тарихи алғашқы типі:Мифологиялық
109. «Кӛктем және күз» еңбегінің авторы:Мэн-Цизы
110. Упанишаданың басты тезисі:Брахман-бар әлемнің генетикалық,түпнегіздік бастамасы және соңы
111. Философиялық танымның негізгі бӛлімі:Онтология,гносеология,философиялық антропология
112. Философияның негізгі сұрағының бір түрі:Қайсысы бірінші:материя немесе рух?
113. Буддизм философияның түсінігі бойынша, архаттар дегеніміз:Сөзі де,ісіде сабырлы тілектерден ада азат дана адам
114. Философия пәнінің ең толық анықтамасы:Философия бар болып отырғаны,оның заңдылықтарын зерттейді
115. Гносеология дегеніміз:Таным туралы ілім
116. Материяның ең қарапайым бӛлшектері атом болып саналады деп анықтаған
Философ:Демокрит
117. Гуманизм философиясының басты ерекшелігі:Антропоцентризм
118. Қытай философиясындағы бағыттардың бірі: Конфуцийшылдық
119. Табиғаттың адамнан ӛлшеусіз үстем екендігін білдіретін ғарыш пен логос идеясы
қай кезеңнің философиясына жатады: Антикалық
120. Философияда бүкіл табиғаттың жаны бар деп есептейтін бағыт қалай аталады: Гилозоизм
121. Логика нені зерттейді?:ойлау туралы ілім
122. Философияның әдісі?:Диалектикалық
123. Миф сӛзінің аудармасы?:Аңыз
124. Философия тарихында барлық нарсенің негізі, қасиеттерінің түпкі біртектілігі деп
қарастырылған зат?:Субстанция
125. Философия пәнінің ерекшелігі:идея мен материяның бірлігін қарастырады
126. Материализм дегеніміз не?- Болмыстың негізі деп материяны мойындайтын философиялық кӛзқарас
127. Ортағасырлық араб-мұсылман философиясы қалай аталады?: Фәлсафа
128. Христиан дінінің ағымдары қайсы?: католик,протестант,православие
129. Араб түбегінде б.д. жылы келіп шыққан дін қалай аталады?Ислам
130. "Авицена" деп қай ойшылды атаған?:Ибн-Сина
131. Ортағасырлық христиан философиясында жеке "атауды" мойындайтын ағым
қалай аталады?:Номинализм
132. "Екiншi ұстаз" атанған ортағасырлық Шығыстың ұлы философы кім?:Әл-Фараби
133. "Универсалилер үш түрлі ӛмір сүреді" деп кӛрсеткен ойшыл кім: Ф.Аквинский
134."Теология жиынтығы" еңбегінің авторы кім? :Аквинский
135. Ислам дінінің қасиетті кітабы қалай аталады?:Құран
136. Исламдағы ағымдар қайсы?:Суннилік,шиилік
137. "Схоластика" сӛзі қандай мағынаны бiлдiр: Мектеп
138. Реализмнiң басты ӛкiлдерi кімдер?:А.Кентерберийский,Ф.Аквинский
139. Ибн Туфейльдің еңбегі қалай аталады?:”Хай Якзан ұлы туралы философиялық роман
140. Шекаралық жағдай" ұғымы философияға тән:
141. Сыни рационализмнің ӛкілі болып табылады:
142. Адам ӛзін-ӛзі жасайды, ӛз мәнін алады, қазірдің ӛзінде-бұған тән кӛзқарас:
143. Рационалды таным формаларына не жатпайды?
144. Ӛзінің рухани үдерістерін, ӛз ой-пікірлерімен ой-ӛрісін ұғыну процесін кӛрсететін
философиялық ұғымды атаңыз:
145. "Верификация" ұғымы философияға тиесілі:
146. Структурализмді зерттеу объектілерінің бірі:
147. "Герменевтика" ӛкілі:
148. Постмодернизм ӛкілі болып табылады:
149. Антикалық данышпан Зенон қозғалысты теориялық тұрғыдан ойлауға тырысты.
Оның дәлелдері қалай аталды?
150. Аристотельдің пікірінше, материя-бұл:
151. "Адам барлық нәрселердің ӛлшемі бар» тезисінің авторы,антикалық философ:
152. Атомизмнің негізін қалаушы:
153. Ежелгі Грецияда мәңгілік ақиқаттың тыныш ұйытқысы, рухтың мызғымастығы
болып саналды
154. Элей мектебін аталған ежелгі грек философтарының қайсысына тиесілі:
155. Антикалық ӛкіл болып табылмайтын философтың атын кӛрсетіңіз:
156. Грек және Рим мәдениетін біріктірген кӛрнекті Рим шешені мен саясаткер
157. "Ли" ұғымы:
158. "Асыл күйеуінің ӛнегесі желге ұқсас, тӛмен адамның ӛнегесі-шӛп. Шӛп жел
қайдан соғады сол жаққа қарай бағыт алады " қай философиялық мектепке тиесілі:
159. "Қытай білімі" кітабының құрамындағы:
160. Джайнизмнің негізін қалаушы болып саналад
161. Ежелгі Үндістанның қасиетті мәтіндері:
162. "Адамның ӛмірі-азап, одан нирванға жету арқылы шығады" философиялық
жүйеге жатады:
163. Сансара заңы дегеніміз:
164. "Патристика" термині:
165. Реалистер мен номиналистердің арасындағы дау не жайлы болды:
166. Әлемде және қоғамда зұлымдықтың болуы үшін Құдайдың ақталуы:
167. "Алтын ғасыр схоластика" қай ғасырға сәйкес:
168. Креационизм объясняет возникновение жизни :
169. Ортағасырлық философиядағы адам:
170. Пантеизм дегеніміз не?
171. Августиннің басты философиялық еңбегі:
172. Ортағасырлық араб-мұсылман философиясының бағыттаушылары Құдайдың
мистикалық жолын ұсынды:
173. Ортағасырлық араб-тілдік ойдағы "фалсафа" термині:
174. Әл-Фарабидің антикалық философиядан қабылдаған маңызды дәстүрі:
175. "Дәрігерлік ғылым каноны" еңбегінің авторы кім?
176. Диалектикалық ойлаудың іргелі принципі-диалектика бірлігі:
177. Дұрыс емес тезис табыңыз:
178. Қозғалыс ұғымы:
179. Диалектика заңдарына жатады:
180. Ғылыми танымның екі деңгейі:
181. Моральдің бірінші басты функциясы:
182. Бұл құндылық норма деп есептей отырып, ол әлеуметтануға құндылықтар мәселесін енгізді
183. Философиядағы сұлулық туралы ілім :
184. Этика пәні:
185. Ӛндірістік-тұтынушылық құндылықтар-бұл:
186. Әлемге мифологиялық кӛзқарастың мәні:
187. Философия функциясына тән емес:
188. Теоцентрикалық дүниетаным деп атауға болады:
189. Философия «теологияның қызметшісі» болды. Бұл сипаттама философия
тарихының қандай кезеңіне сәйкес келеді?
190. Ренессанстың ойлау, идеология және мәдениетіндегі негізгі тенденция-бұл:
191. Әлемнің гелиоцентрикалық жүйесінің негізін қалаушы:
192. Қоғамның марксистік типологиясының негізгі ӛлшемі:
193. А.Шопенгауэр философиясындағы «Әлемдік ерік»:
194. Соловьевтің философиясында орталық категория - бұл тұтастық:
195. Бұл жырау уәде етілген жер - жер-үйді іздеумен айналысып, Хан Жәңгірді
сынады. Оның аты:
196. «Адам - символдық жануар» - бұл анықтаманы айтқан:
197. Ӛмірге құрмет этикасының авторы:
198. К.Поппердің пікірі бойынша теорияның ғылыми рационалдылығының ӛлшемі:
199. ХХ ғасырдың жаңа ӛнері «адамгершілікке жатпайтын», дерексіз, суық және
иронияға айналды, - деп санайды «Ӛнер дегуманизациясы» еңбегінің авторы:
200. Жадыда сақталатын және санада жаңғыртылатын сезімдік-кӛрнекі бейнесі:
201. Ғылым жетістіктеріне сүйене отырып, қазіргі жалпыға ортақ кеңістік пен уақыт
тұжырымдамасын таңдаңыз:
202. Қазақ философиялық ойының дамуы…
203. Ежелгі қазақтардың бірінші шаманы, ӛлмес ӛмір іздеп әлемнің тӛрт бұрышын
аралап шыққан:
204. «Кұтадғу білім» философиялық-дидактикалық поэмасының авторы:
205. Аса ірі түрік ойшылы, "Диуани лұғат ат-түрк" энциклопедиялық шығармасының
авторы»:
206. "Диуани хикмет" философиялық-теологиялық поэмасының авторы»:
207. А.Яссауидің «Диуани хикмет» философиялық және теологиялық поэмасының
208. Кӛрнекті қазақ ойшылы, XV ғасыр жырауларының ӛкілі:
209. XVII-XVIII ғасырдағы қазақ ойшылы, жырау ӛнерінің ӛкілі:
210. XIX ғасырдағы қазақ ағартушысы, «Даладағы ислам туралы», «Сот реформасы
туралы ескертпелер», «Қырғызстандық Қайсат Орданың дәстүрлері мен аңыздары»
және басқалардың авторы:
211. Ш.Уәлихановтың философиялық кӛзқарастарының ең дамыған бӛлігі:
212. Ы.Алтынсарин негізгі үлес қосқан философиялық ізденістер саласы:
213. Ы.Алтынсариннің философиялық ұстанымы жақын ...
214. Кеңес дәуіріндегі ең танымал болып қазақстандық философтардың келесі
саладағы зерттеулері болды:
215. Ұлттық тарих пен халықтық дәстүрлерді сақтау проблемаларын толығымен Н.Назарбаев кітабында:
216. Қазақстандық қоғамды модернизациялау үшін қоғамдық ойда ұстау маңызды:
217. Феноменологияның негізін қалаушы:
218. Президент Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында «Мәңгілік Ел»
идеясын айтты:
219. Қазақстанның жаңа модернизациясының бір ерекшелігі:
220. «Қазақстан-2050» стратегиясында Н.Ә.Назарбаев: ХХІ ғасырдағы жаһандық сынқатерлер (мәселелер):
221. «Қайырымды қала тұрғындарының кӛзқарасы туралы» трактатының авторы:
222. «Біз үшін жақсы жұмыс істейді» ақиқат принципін қамтитын философияның бағыты
223. О.Шпенглердің пікірінше, ӛркениет дегеніміз:
224. «Бұқаралық мәдениет» терминін алғаш кім қолданды?
225. Қай бағыттың ӛкілдері әлемді білу мүмкіндігін жоққа шығарады?  1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет