“Физика жєне математика” факультетібет1/10
Дата09.06.2016
өлшемі3.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ќазаќстан Республикасы Білім жєне єылым министрлігі
Сырдария” университеті    1. Физика жєне математика” факультеті

Жалпы математика жјне физика” кафедрасы

Оптика” пјні бойынша

050110 – физика мамандыќтарыныѕ студенттері їшін
СИЛЛАБУС
3 кредит ( 135 саєат)


Жетісай – 2006 ж


Ќазаќстан Республикасы Білім жєне єылым министрлігі
Сырдария” университеті    1. Физика жєне математика” факультеті

Жалпы математика жјне физика” кафедрасы

Оптика” пјні бойынша

050110 – физика мамандыќтарыныѕ студенттері їшін
СИЛЛАБУС


 1. кредит ( 135 саєат )

Оќу тїрі : кїндізгі

Курс: 2

Лекция: 15 саєатПрактика: 15 саєат

Лаборатория: 15 саєат

СҐЖ: 45 саєат

ОБСҐЖ: 45 саєат

Барлыќ саєат саны-135 саєат

Ќорытынды баќылау- емтихан IV-cеместр

Аралыќ баќылаулар саны (кредит бойынша)-3

Барлыќ балл саны: 100 (кредитке)Жетісай – 2006

Ќўрастырєандар: Бердалиев Есеналі.

Ќасымбеков Дінмўхамет

    1. ОЌУ – ЈДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Оптика” пјні бойынша

050110 - мамандыќтарыныѕ студенттері їшін

Оќу- јдістемелік кешен типтік баєдарлама негізінде ќўрастырылєан

Типтік баєдарламаныѕ индексі

Оќу – јдістемелік кешен кафедра мјжілісінде талќыланєан

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Кафедра меѕгерушісі _____________________


Факультеттіѕ јдістемелік кеѕесінде маќўлданєан

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Јдістемелік кеѕесініѕ тґраєасы: _____________________

Факультет кеѕесінде маќўлданєан

№ Хаттама ___________ “__________” 2006 ж

Факультет кеѕесініѕ тґраєасы: _____________________
050109, 050110– мамандарын дайындайтын кафедра

меѕгерушісімен келісілген.


    1. Мазмўны

 1. Абстракт ..................................................................................................

 2. Курстыѕ маќсаты мен міндеттері..........................................................

 3. Жўмыс оќу жоспарынан кґшірме..........................................................

 4. Оќу сабаќтарыныѕ ќўрылымы туралы мјлімет...................................

 5. Студентке арналєан ережелер...............................................................

 6. Оќу саєаттарыныѕ кредитке сјйкес таќырып бойынша бґліну........ кестесі......................................................................................................

 7. Лекция сабаќтарыныѕ мазмўны...........................................................

 8. Лабораториялыќ сабаќтарыныѕ жоспары, мазмўны..........................

 9. СҐЖ- жоспары, мазмўны......................................................................

 10. ОБСҐЖ сабаќтарыныѕ жоспары, мазмўны.........................................

 11. Жўмыс баєдарламасыныѕ вариативті бґлімі.......................................

 12. Тесттік сўраќтар......................................................................................

 13. Кредиттіѕ мазмўнына сјйкес баќылау тїрлері....................................

  1. типтік есептер

  2. жазбаша баќылау жўмыстары

  3. тестілік сўраунамалар

  4. т.б.

 14. Студенттердіѕ академиялыќ білімін рейтингтік баќылау

жїйесі........................................................................................................

15. Пјн бойынша оќу процесініѕ картасы...................................................    1. Абстракт

Оќу јдістемелік кешені “Физикаєа кіріспе” пјні бойынша 050110 – физика мамандыєыныѕ студенттеріне осы курс бойынша оќытушыныѕ жўмыстан неєўрлым тиімді ўйымастыруєа арналєан барлыќ ќажетті оќу јдістемелік материалдарды ќўрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлыќ ќўжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пєнді мењгеру процесінде студенттіњ білімін машыќтануын жєне біліктілігін жоєарєы деѕгейге кґтеру маќсаты кґзделіп отыр.

Жўмыстыќ баєдарламада оќу жўмысыныѕ тїрлері бойынша саєаттар кґрсетілген: ПС – парктикалыќ сабаќтар.

СҐЖ – студенттіѕ ґзіндік жўмысы.

Оќыту баєдарламасы (Syllabus) , семестрдіѕ басындаєы бір студентке беріліп, студенттіѕ білімін тереѕдетуге, пјнге деген ыќыласыныѕ артуын, шыєармашылыќ жјне зерттеушілік ќабілеттері ашылып, одан јрі дамуына себебін тигізеді деп кїтілуде.

ОБСҐЖ – оќытушыныѕ басшылыєымен студенттік ґзіндік жўмыс.

Дјрістіѕ ќысќаша жазбасы студентке ќайсы бір таќырыпты ќарастыруда неге назар аудару керектігіне баєыт береді, санасына негізгі ўєымдармен терминдерді енгізеді. Пјнді толыќтай меѕгеру їшін студент ўсынылѓан јдебиеттіѕ барлыєымен дерлік жўмыс ґткізіп жјне ґзіндік жўмысыныѕ барлыќ кґлемін орындауы ќажет.

Тапсырмалар мен жаєлдайлардыѕ жиынтыєы студенттерге аудиторияда тыс ґзіндік жўмысын, їй тапсырмасын орындауєа арналєан.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пјн бойынша ґз білімдерін тексеруге жјне рейтинг баќылауды тапсыруєа жјне сынаќ емтиханды алуєа арналєан.

« Оптика » пјнін оќытудыѕ маќсаты:

- студенттерге геометриялыќ оптика заѕдары туралы тїсініктеме

беріп, заѕдардыѕ техникада, єылымда ќолданцы,


 • жарыќтыѕ электромагнит жјне кванттыќ теориялары,

 • жарыќ интерференциясы, дифракциясы, дисперсиясы жјне поляризациясы теориялары жјне осы ќўбылыстарєа негізделіп істейтін аспаптардыѕ функциялары,

 • толќын жјне квант оптикасыныѕ негізгі ережелерімен таныстыру

 • студенттерді оптикалыќ физик шамалар, олардыѕ <<СИ>> - жїйесіндегі ґлшем бірліктері, јрбір заѕ, ќўбылыстардыѕ формулалары, олардыѕ мазмўны туралы тїсініктемелер берілуі керек.

Оптика курсын оќыєан студент:
 • оптика тїсініктемелері, заѕдары формулаларын есеп шыєаруєа

ќолдана білулері,

 • оптикалыќ аспаптардыѕ тїзілулері жјне олардыѕ ќолданулары

туралы тїсініктеме болулары,

 • оќу процесінде оќу-јдістемелік, єылыми јдебиеттерден

пайдаланулары ќажет.

Жўмыс оќу жоспарынан кґшірме
Сем

естр

 1. Оќу жїктемесініѕ жалпы кґлемі


Курс

тыќ жўмысЌоры-тынды баќы-лау
   1. Кре


дит саны

Жал-пы сає саны

Соныѕ ішінде
Лек-ция

прак

Лабор

ОБСҐЖ

СҐЖ


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
4

3

135

15

15

15

45

45

-

Емтихан

Каталог: CDO -> Sillabus
Sillabus -> «химия және биология» факультеті «жаратылыстану ғылымдары» кафедрасы
Sillabus -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Sillabus -> Лекция 51 Семинарлық сабақтар. 34 СӨЖ. 17 ОбсөЖ. 18. Барлық сағат 120. Ағымдағы бақылау саны кредит бойынша
Sillabus -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Психология тарихы” пәні бойынша Оқу әдістемелік кешен. 050103 «Педагогика және психология»
Sillabus -> Ф-об-007/017 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Ф-об-007/017 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Sillabus -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағ обсөЖ: 30 сағат Барлығы: 90 сағат
Sillabus -> Лекция: 30 сағ Семинар: 15 саѓ СӨЖ: 45 сағ обсөЖ: 45 сағ Барлық сағат саны: 135 сағ
Sillabus -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 4 Лабораториялық: обс¤Ж: СӨЖ: 66


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет