Футог пословникДата01.07.2016
өлшемі56.91 Kb.
ОСНОВНА ШКОЛА „МИРОСЛАВ АНТИЋ“

ФУТОГ


ПОСЛОВНИК

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Футог , мај 2014. годи

На основу члана 57 став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09 , 52/11 и 55/13) и члан 105. Став 2.алинеја 10. Статута основне школе „Мирослав Антић“ Футог Школски одбор основне школе „Мирослав Антић“ Футог на седници одржаној дана 14. маја 2014. године донео је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


Пословником о раду Савета родитеља Основне школе „Мирослав Антић“ Футог уређују се основна начела, начин рада и одлучивања Савета родитеља Основне школе „Мирослав Антић“ Футог (у даљем тексту : Савет родитеља).

Члан 2.


Савет родитеља:

 1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања,

 2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе

 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,

 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета,и у поступку избора уџбеника,

 5. разматра предлог програма образовања и васпитања,развојног плана,годишњег плана рада ,извешштаје о њиховом остваривању,вредновању и о самовредновању

 6. разматра намену коришћења средстава од донација,

 7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава прикупљених од родитеља,

 8. разматра и прати услове за рад установе,услове за одрастање и учење,безбедност и заштиту деце и ученика,

 9. учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика,

 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању,

 11. разматра и друга питања утврђена Статутом школе.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима школе.

II OСНОВНА НАЧЕЛА РАДА

Члан 3.

Основна начела у раду савета родитеља су: • да сваки члан савета родитеља може да изнесе свој став и мишљење,

 • да се сви ставови и мишљења морају подједнако уважавати,

 • расправе се воде у толерантној и демократској атмосвери

III НАЧИН РАДА

Члан 4.


Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Представнике бирају родитељи на родитељском састанку у сваком одељењу за сваку школску годину.

Сваки члан савета може бити поново биран без ограничења мандата.

Предлагање чланова савета родитеља је јавно.

Од више предложених кандидата јавним гласањем бира се један члан из сваког одељења.

Почетком школске године на првој седници савета родитеља бира се председник и заменик председника.

Члан 5.

Савет родитеља предлаже три члана за школски одбор.Савет родитеља бира изборну комисију од три члана која спроводи поступак гласања и избора предложених кандидата за школски одбор.

Кандидати се предлажу усмено и јавно, а избор између најмање пет кандидата се врши тајним гласањем.

За изабране кандидате мора гласати већина од укупног броја чланова Савета родитеља.

Члан 6.


Савет родитеља може тражити од директора, школског одбора и наставничког већа објашњење њихових одлука које се односе на васпитно-образовни рад као и права и обавезе ученика.

Органима школе из става 1. овог члана, савет родитеља даје мишљења и предлоге за сва питања из оквира своје надлежности утврђених Законом и чланом 2. овог пословника.

IV САЗИВАЊЕ СЕДНИЦА

Члан 7.


Рад савета родитеља се одвија на седницама које се одржавају по потреби, а најмање два пута у току полугодишта.

Седнице савета родитеља сазива председник савета родитеља, а у његовом одсуству заменик председника.Председник савета родитеља усмерава расправу и дискусију по свакој тачки дневног реда.

Иницијативу за сазивање седнице савета родитеља могу дати директор, стручни органи школе и сваки члан савета родитеља.

Уколико председник утврди да је иницијатива оправдана заказаће седницу савета родитеља.

Члан 8.


Припремање и сазивање седница савета родитеља обухвата:

 • састављање предлога дневног реда у сарадњи са директором и стручном службом.

 • припремање одговарајућег писменог материјала,

 • сазивање седнице,

 • достављање позива за седницу,

 • обезбеђење техничких услова.

Члан 9.

Седница савета родитеља сазива се писменим путем.

Позив на седницу доставља се најкасније три дана пре одржавања седнице.

У оправданим случајевима рок из става 2. овог члана може бити и краћи о чему одлучује председник савета родитеља.

Позив за седницу садржи место и време сазивања седнице, предлог дневног реда.

V ТОК РАДА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 10.

Савет родитеља ради и пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине од укупног броја чланова.

Након што се утврди да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање приступа се утврђивању дневног реда.

Седницом председава председник савета родитеља, а у његовом одсуству заменик председника.

Члан 11.

По завршеном расправљању по појединим тачкама дневног реда приступа се доношењу одлука.

Одлуке савета родитеља доносе се у форми закључка, предлога, мишљења.

Одлуке савета родитеља доносе се већином од укупног броја чланова савета родитеља.

О донетим одлукама обавештавају се надлежни органи школе како би се приступило њиховој реализацији.

Члан 12.


Након завршетка рада по свим тачкама дневног реда председник закључује седницу.

VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 13.

Председник има право и дужност да одржава ред на седници савета родитеља.

Члан 14.

Сваки члан савета родитеља има обавезу да се пристојно понашања и не ремети рад на седнници.

Због повреде рада на седници члановима школског одбора може се изрећи следећа мера:

 • опомена

 • одузимање речи

 • удаљење са седнице

Меру опомене и одузимање речи изриче председник савета родитеља, а меру удаљења са седнице изриче савет родитеља.

Члан 15.

Опомена се изриче члану савета родитеља, који својим понашањем, узимањем речи без дозволе, прекидањем дискусије другогог члана савета родитеља или сличним понашањем нарушава ред на седници.

Мера одузимања речи изриче се члану савета родитеља који својим понашањем нарушава прописани ред, а већ му је изречена мера опомена.

Мера удаљења са седнице изриче се члану савета родитеља који грубо нарушава ред на седници, а већ му је изречена мера одузимање речи.

Члан савета родитеља коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да исту одмах напусти.

Члан 16.


О раду седнице савета родитеља води се записник у који се уносе сви основни подаци релевантни за пуноважно одлучивање и остваривање функције савета родитеља.

Записник води члан савета родитља кога изабере савет родитеља .

Записник са седнице савета родитеља чува се у стручној служби школе и уз њега се прилажу писмени предлози разматрани на седници.

Записник се објављује на огласној табли школе након усвајања.

Чланови савета родитеља се могу обратити писменим путем председнику савета родитеља ради иницирања разматрања одређених питања из делокруга рада Савета родитеља.

Члан 17.

Овај пословник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Даном ступања на снагу овог пословника престаје да важи пословник о раду савета родитеља усвојен 25. 11. 2003. године.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Tихомир Кепчија

Овај пословник објављен је на огласној табли школе дана 15. маја 2014. године.Секретар

Бранка Совиљ

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет