Інформація про емітента Повне та скорочене найменування Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «прокредит банк»бет1/12
Дата12.07.2016
өлшемі3.04 Mb.
түріІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОКРЕДИТ БАНК»
1. Інформація про емітента

1.1. Повне та скорочене найменування
Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «ПРОКРЕДИТ БАНК» (далі – Банк або Емітент).

Повне найменування російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОКРЕДИТ БАНК».

Повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “PROCREDIT BANK”.

Скорочене найменування українською мовою: АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК».

Скорочене найменування російською мовою: АО «ПРОКРЕДИТ БАНК».

Скорочене найменування англійською мовою: JSC “PROCREDIT BANK”.


Код за ЄДРПОУ: 21677333
1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності)
Адреса: Україна, м. Київ, 03115, проспект Перемоги, буд. 107-А

Телефон: +38 (044) 590-10-00

Тел/факс: +38 (044) 590-10-01

Електронна пошта: info@procreditbank.com.ua


1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх наявності)
Публічне акціонерне товариство «ПРОКРЕДИТ БАНК» (далі за текстом – «Банк») є повним правонаступником прав та зобов‘язань Закритого акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК», що внаслідок зміни найменування є повним правонаступником Закритого акціонерного товариства «Мікрофінансовий Банк», створеного відповідно до рішення Установчих зборів від 21 грудня 2000 р. як універсальний банк згідно з Установчим договором про заснування та діяльність Закритого акціонерного товариства «Мікрофінансовий Банк» від 2 жовтня 2000 р., зареєстрованого Національним банком України 28 грудня 2000 р., реєстраційний №276, відповідно до чинного законодавства України.
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 16.09.2003 р.) змінено найменування банку із Закритого акціонерного товариства «Мікрофінансовий Банк» на Закрите акціонерне товариство "ПРОКРЕДИТ БАНК".
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол від 14.07.2009 р.) змінено найменування банку з Закритого акціонерного товариства "ПРОКРЕДИТ БАНК" на Публічне акціонерне товариство "ПРОКРЕДИТ БАНК" у зв'язку зі змінами у нормативно-правовому регулюванні щодо організаційних форм банків.
Остання чинна редакція статуту Банку погоджена Національним банком України 14 вересня 2010 р., державна реєстрація змін до установчих документів проведена 23 вересня 2010 р. за № 10721050040007098.
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 250661, дата проведення державної реєстрації 28.12.2000 р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 072 105 0035 007658.
1.4. Перелік засновників
Перелік засновників Емітента:


 • Європейський банк реконструкції і розвитку;

 • Міжнародна фінансова корпорація;

 • Вестерн Ен.Ай.Ес. Ентерпрайз Фонд;

 • Німецько-український фонд;

 • Інтернаціонале Мікроінвестіціонен АГ;

 • Стічтінг ДОЕН Посткоделотерій/Спонсорлотерій


1.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента)
Структура управління Емітентом (органи управління і контролю Емітентом, порядок їх формування та компетенція) визначаються статтями 8-13 Статуту Емітента.

Витяг зі Статуту Публічного акціонерного товариства «ПРОКРЕДИТ БАНК»:

“8.1. Органами управління Банку є:

- Загальні Збори;

- Наглядова рада;

- Правління.

8.2. Органами контролю Банку є:

- Ревізійна комісія;

- Служба внутрішнього аудиту.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні Збори є вищим органом Банку.

У Загальних Зборах мають право брати участь усі Акціонери незалежно від кількості Акцій, що їм належать, які включені до переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах, або їх представники. За запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представники аудитора, посадові особи Банку та інші особи.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.2. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Наглядової ради та Правління Банку за винятком випадків, встановлених Законодавством України.

До виключної компетенції Загальних Зборів належить: 1. визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

 2. внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

 3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій, а також про анулювання чи продаж раніше викуплених Банком Акцій;

 4. прийняття рішення про зміну типу Банку;

 5. прийняття рішення про розміщення Банком нових Акцій;

 6. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) Статутного Капіталу, інших рішень, пов’язаних зі збільшенням (зменшенням) розміру Статутного Капіталу;

 7. прийняття рішення про форму існування Акцій;

 8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

 9. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та посадових осіб органів управління Банку, а також внесення змін до них;

 10. затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства;

 11. розподіл прибутку і збитків Банку;

 12. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним Акцій;

 13. затвердження розміру річних дивідендів за простими Акціями;

 14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

 15. обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

 16. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;

 17. обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

 18. затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновку Ревізійної комісії;

 19. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;

 20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину (предмет, ціна, строк, тощо);

 21. прийняття рішення про виділ та припинення (шляхом злиття, приєднання, поділу), перетворення та ліквідацію Банку, крім випадків, передбачених Законодавством України, обрання ліквідаційної комісії (затвердження ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 22. обрання комісії з припинення Банку;

 23. прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Банку, рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з положенням про Загальні Збори та Законодавством України.

Повноваження Загальних Зборів, передбачені пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Банку.

9.3. Банк зобов’язаний щороку скликати річні Загальні Збори («Річні Збори»). Річні Збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного Річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.2.10, 9.2.11 і 9.2.18 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.2.15 та 9.2.16 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту.

Усі інші Загальні Збори, крім Річних, вважаються позачерговими.

9.4. Загальні Збори проходять за місцезнаходженням Банку або в іншому місці, якщо це не заборонено Законодавством України.

9.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається Правлінням Банку заздалегідь персонально кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах, рекомендованим поштовим відправленням або врученням під розпис уповноваженому представнику Акціонера не менш як за 30 (тридцять) днів до проведення Загальних Зборів.

В разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам особою, яка веде облік прав власності на Акції.

9.6. Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених Законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.

Будь-який з Акціонерів має право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних Зборів не пізніше як за 20 днів до їх скликання. Пропозиції Акціонерів, які володіють більш як 5 відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, коли Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від уже зазначеного в порядку денному, новий проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома кожного Акціонера персонально не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів рекомендованим поштовим відправленням або врученням під розпис уповноваженому представнику Акціонера.

9.7. Якщо Акціонер не планує брати участь в Загальних Зборах, він має право видати письмову довіреність іншій особі чи Акціонеру на представництво такого Акціонера на Загальних Зборах та право голосувати від його імені. Така довіреність може бути посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому Законодавством України. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

9.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Банку («Реєстраційна комісія»), яка призначається Наглядовою радою, або у випадках передбачених Законодавством України – Акціонерами, які скликають Загальні Збори.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у нього необхідних документів, які надають йому право на участь у Загальних Зборах відповідно до Законодавства України. Мотивоване рішення про відмову у реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.9. Акціонер (його представник), який не зареєструвався для участі у Загальних Зборах, не має права брати участь у них.

9.10. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно володіють не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій. Головує на Загальних Зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Банку.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається власникам привілейованих Акцій, Загальні Збори вважаються такими, що мають кворум з цих питань, за умови реєстрації для участі у таких Загальних Зборах також Акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих Акцій, що є голосуючими з цього питання.

9.11. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім випадків, коли Статутом та Законодавством України не встановлено інше.

9.12. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 9.2.2 – 9.2.6 та 9.2.21 пункту 9.2. статті 9 цього Статуту, а також рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

Рішення Загальних Зборів, що приймається за участю Акціонерів - власників привілейованих Акцій, які відповідно до цього Статуту мають право голосу по питаннях, що вирішуються, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів Акціонерів - власників привілейованих Акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

9.13. На Загальних Зборах голосування проводиться відкрито шляхом підняття рук за принципом одна акція – один голос з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, за винятком випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування в разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або якщо такий порядок голосування є обов’язковим згідно з Законодавством України.

Підрахунок голосів з питань, при вирішенні яких у голосуванні беруть участь Акціонери - власники привілейованих Акцій, здійснюється разом з голосами за простими Акціями, які беруть участь у голосуванні.

9.14. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія («Лічильна комісія»), яка обирається Загальними Зборами. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

9.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної Комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.

Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування та прийняті рішення доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення офіційного повідомлення на власному веб-сайті Банку в мережі Інтернет. На окрему вимогу Акціонера йому надсилається рекомендованим поштовим відправленням або вручається особисто (через уповноваженого представника) під розпис засвідчена Банком копія протоколу Загальних Зборів з прийнятими рішеннями.

У випадках, передбачених Законодавством України, Акціонери повинні бути проінформовані Банком про результати Загальних Зборів через публікацію відповідної інформації в офіційних друкованих виданнях.

9.16. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

9.17. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою:


 1. з власної ініціативи;

 2. на вимогу Правління Банку - в разі порушення провадження щодо неплатоспроможності Банку або необхідності вчинення значного правочину;

 3. на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);

 4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій;

 5. в інших випадках, встановлених Законодавством України, або якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

9.18. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги із зазначенням підстав для скликання та запропонованого порядку денного.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

9.19. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних Зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

9.20. Якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.18 цієї статті, Наглядова рада Банку не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів, що володіють 10 і більше відсотків голосуючих Акцій, позачергові Загальні Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.

9.21. Для вирішення питань, передбачених пунктом 9.2. статті 9 цього Статуту, якщо кількість акціонерів Банку не перевищує 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення та питання для голосування надсилається Акціонерам-власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом 10 днів сповістити щодо нього свою думку (голосувати щодо проекту рішення) у письмовій формі. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього Акціонера, всі Акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних Зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі Акціонери.

9.22. Якщо усіма Акціями володіє одна особа, то повноваження Загальних Зборів здійснюються таким Акціонером одноособово, Лічильна комісія не обирається, а обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування. Рішення єдиного Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Банку або нотаріально.СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Банку («Наглядова рада») є органом управління Банку, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

10.2. Наглядова рада складається із голови («Голова Наглядової ради») та інших членів, які разом із Головою Наглядової ради є членами Наглядової ради («Члени Наглядової ради»).

Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у кількості 5 (п’яти) членів строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, що мають повну дієздатність. Обрання до складу Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради вважатимуться кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами з числа обраних Членів Наглядової ради простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Члени Наглядової Ради не можуть входити до складу Правління та Ревізійної комісії Банку.

Порядок проведення голосування при обранні Наглядової ради, а також вимоги до Членів Наглядової ради встановлюються внутрішніми положеннями Банку та нормативно-правовими актами НБУ.

Відповідність кандидатур, обраних на посади Голови та Члена Наглядової ради, підлягають погодженню з НБУ у встановленому ним порядку.

Повноваження Членів Наглядової ради можуть припинятись достроково, в тому числі за рішенням Загальних Зборів. Перелік підстав дострокового припинення повноважень встановлюється в Положенні про Наглядову раду Банку.

В разі дострокового припинення повноважень та відкликання Члена Наглядової ради Загальними Зборами, останні приймають рішення про дострокове припинення повноважень всіх Членів Наглядової ради та одночасно про обрання нового складу Наглядової ради.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законодавством України та цим Статутом, а також переданих Загальними Зборами для вирішення Наглядовою радою.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, за винятком тих, що передбачені підпунктом 9.2.9 пункту 9.2 статті 9 цього Статуту;

 2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім передбачених Законодавством України випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів, підготовка пропозицій щодо питань, винесених на Загальні Збори;

 3. прийняття рішення про проведення Річних Зборів та позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів або за пропозицією Правління Банку, Ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законодавством України або цим Статутом;

 4. прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім Акцій, цінних паперів;

 5. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім Акцій, цінних паперів;

 6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством України;

 7. обрання та відкликання голови і членів Правління Банку, контроль діяльності Правління у визначених Наглядовою радою формах;

 8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди, затвердження умов оплати праці і матеріального стимулювання, обрання особи, уповноваженої підписувати відповідні договори (контракти) від імені Банку;

 9. прийняття рішення про відсторонення голови та членів Правління Банку від виконання повноважень та обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або члена Правління;

 10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку в разі їх створення;

 11. прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів Правління Банку;

 12. обрання Реєстраційної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів, за винятком випадків, коли інше встановлено Законодавством України;

 13. обрання зовнішніх аудиторів Банку та визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

 14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.4 статті 6 цього Статуту;

 15. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;

 16. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

 17. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

 18. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку, прийняття рішень щодо покриття збитків Банку;

 19. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів;

 20. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину (предмет, ціна, строк, тощо);

 21. прийняття рішення про вчинення правочинів, сума яких перевищує еквівалент 1 000 000 Євро (або іншу суму, встановлену Наглядовою радою), за винятком таких, що стосуються операцій на міжбанківському ринку, а також тих, щодо яких були прийняті рішення згідно п.п. 9.2.20, 10.3.20 Статуту, шляхом затвердження суттєвих умов такого правочину (предмет, ціна, строк, тощо);

 22. надання дозволу на купівлю, продаж або відчуження іншим чином будь-яких основних фондів Банку, вартість яких перевищує 1% Статутного Капіталу;

 23. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у відповідності до Законодавства України, шляхом затвердження їх суттєвих умов, або про відмову від їх вчинення;

 24. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

 25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

 26. надсилання в порядку, передбаченому Законодавством України, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) Значного пакета Акцій;

 27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законодавством України або цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених Законодавством України.

10.4. Голова Наглядової ради керує її роботою, скликає чергові та позачергові засідання Наглядової ради, головує на них та призначає секретаря засідань; організовує ведення протоколу засідання Наглядової ради; скликає Загальні Збори та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду, і здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із Членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду.

10.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за необхідністю на вимогу Голови або Члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

10.6. Голова та Члени Наглядової ради мають право:


 1. бути присутніми у засіданнях Правління Банку;

 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я голови Правління Банку;

 3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

 4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

 5. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради;

 6. інші права, передбачені Законодавством України та цим Статутом.

10.7. Голова та Члени Наглядової ради зобов'язані:

 1. діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень;

 2. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Акціонерів та Наглядовою радою;

 3. брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та роботі комітетів Наглядової ради (в разі їх створення); завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради;

 4. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 5. дотримуватися всіх встановлених в Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, банківську та комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

 6. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку;

 7. виконувати інші обов’язки, передбачені Законодавством України та цим Статутом.

10.8. Засідання Наглядової ради є правомочним і чинним, якщо у ньому беруть участь не менше 3 (трьох) Членів Наглядової ради. Член Наглядової ради може брати участь у її засіданні за допомогою телеконференційного чи подібного зв’язку. Така участь прирівнюється до особистої присутності на засіданні. При вирішенні питань порядку денного засідання, кожен Член Наглядової ради має один голос.

10.9. Рішення Наглядової ради вважаються чинними та дійсними якщо вони прийняті: (i) на правомочному та чинному засіданні Наглядової ради; та (ii) простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь або представлені на засіданні. У випадку рівної кількості голосів «за» та «проти» запропонованого рішення, воно вважається відхиленим.

Рішення Наглядової ради можуть бути скасованими чи зміненими тільки окремим рішенням Наглядової ради чи рішенням Загальних Зборів відповідно до положень цього Статуту.

10.10. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення надсилається Членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення, підписане чи схвалене у письмовій формі не менше ніж 3 (трьома) Членами Наглядової ради, має таку саму чинність і силу, що й прийняте на належно скликаному і проведеному засіданні Наглядової ради. Таке рішення може складатися з одного чи кількох ідентичних за формою документів, підписаних в кількох примірниках.

10.11. Наглядова рада звітує про свою діяльність, загальний стан та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку перед Загальними Зборами.

10.12. Голова та Члени Наглядової ради, які порушили та/або не виконують покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним Законодавством України. Порядок притягнення Голови та Членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного Законодавства України та внутрішніми документами Банку.

10.13. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет