ЖҰмыс бағдарламасы «Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті»Дата09.07.2016
өлшемі442 Kb.
#187461
түріЖұмыс бағдарламасы

Жұмыс бағдарламасыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/06Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті» пәнінің

050729 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті

мамандықтың білім стандарты мен

типтік бағдарлама негізінде әзірленген пәннің жұмыс бағдарламасына бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/06

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

________ Н.Э.Пфейфер

2009ж. «___»_________

Құрастырған: оқытушы ____________Ш.Т.Такибай


Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
«Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті » пәні бойынша

050729 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған


Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары негізінде және 050729 «Құрылыс» мамандығының элективтік пәндерінің катологы бойынша әзірленген
2009 ж. «___»_____________ кафедра отырысында ұсынылған №___хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________________Қ.Т. Сақанов
Факультет әдістемелік кеңесімен құпталған ____________________________

2009 ж. «___»_____________№ __хаттама

ӘК төрағасы ____________________ В.А. Козионов
КЕЛІСІЛГЕН:

Факультет деканы ___________ М.Қ. Күдерин «___»_____________2009 ж.


ЖжӘҚБ ҚҰПТАЛҒАН

ЖжӘҚБ бастығы _____________А.А. Варакута «___»_____________2009 ж.


1. Пәнді оқытудың мақсаттары мен міндеттері.
1.1 Пәннің мақсаты.
Аталған пәнді оқытудың мақсаты студенттерге өндіріс салаларындағы ғимараттар мен имараттардың түрлерімен таныстыру,олардың қызметтік ерекшеліктерін түсіндіру.Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымын,сәулеттік шешімдерін талдау,таңдау, қазіргі замандағы жобалау принциптерін,әдіс тәсілдерін,оларды есептеу,сызу,құрастыру технологиясын жеткілікті үйренген құрылыс саласының нағыз мамандыларын даяарлауды көздейді.Өнеркәсіптік ғимараттарды, олардың құрылымдық бөліктерін жобалау,тұрғызу,пайдалану жөніндегі теориялық практикалық дағдыларды қалыптастырады.

1.2 Пәнді оқытудың мақсаттары:

-Өнеркәсіптік ғимараттардың қызметтік түрлері мен құрылымдық ерекшеліктерін,

- Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалаудың қызметтік,экологиялық,физика-техникалық, сәулеттік эстетикалық негіздерін,

-Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымдық шешімдерін,стандарттық,типтік өлшемдерін,

Студенттер меңгеруі тиіс:

-Дерек көздері мен тапсырмалар бойынша түрлі өнеркәсіптік гимараттарды жобалау

- Жобалау, есептеу және сызба жұмыстарына арналған құрылыс стандартын және ережелерін қолдана білу,

-Өнеркәсәптік ғимараттардың бас жоспарда орналасуы және инженерлік құрылымдардың орналасуын жобалау,ғимараттар және олардың құрылымдарын пайдалану технологиясы


2. Пререквизиттер:
Пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді білу қажет:

«Физика», «Сызба геометриясы», «Инженерлік графика», «Материалдар кедергісі»,«Құрылыс материалдары», «Құрылыс өндірісінің технологиясы», «Сәулеттік жобалау».Пәннің тақырыптық

жоспары
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

реті

тақырыптар

сағаттар саныдәріс


тәжір

З жұ

сөж

5-ші семестр

1

Кіріспе. Өндірістің дамуы.Өнеркәсіптік ғимараттар.

2

-

-

4

2

Өнеркәсіптік ғимараттарға қойылатын талаптар.

3

3
6

3

Өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі құрылымдық элементтері.

4

4
10

4

Өнеркәсіптік ғимараттардың қаңқа құрылымдары.

3

3
8

5

Өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі параметрлері.

2

2
2

6

Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау негіздері.

8

10
18

7

Өнеркәсіптік өндірістің бас жоспары.

2

2
4

8

Металл және темірбетон құрылымдар.

2

2
4

9

Өнеркәсіптік ғимараттардың жабын құрылымдары.

2

1
2

10

Өнеркәсіптік ғимараттардың аражабын еден, құрылымдары.

1

1
2

11

Ғимараттарға түсірілетін жүктемелер мен әсерлер.

1

1
2
Барлығы

30

30
60


3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны.

3.1.1 Өнеркәсіп пен өндірістің дамуы.Өнеркәсіптік өндірістер. Жалпы мағұлматтар.Өнркәсіптік ғимараттардың түрлері.Өндіріс салаларының түрлеріне байланысты өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымдық ерекшеліктері.

3.1.2 Өнеркәсіптік ғимааттарды жобалауға қойылатын талаптар: қызметтік,техникалық,өртке төзімділік,тазалық-техникалық,сәулеттік- үйлесімділік, экологиялық,ылғалдылыққа төзімділік талаптары.Қабырға,жабын құрылымдарының жылудан,дыбыстан оқшаулау және жарық техникалық талаптары.

3.1.3 Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымдық элементтері. Қабырға,жабын,бағандарының құрылымдары,құрама және біртұтас жабын.Аражабын,беларқа,итарқа құрылымдары,өлшемдері. Көтеру,тасымалдау қондырғыларының қуатына байланысты ішкі құрылымдық өлшемдерді жобалау.

3.1.4 Өнеркәсіптік ғимараттардың қаңқалары.Олардың негізгі ұрылымдық элементтері.Металл және темірбетон рамалар,арқалықтар бағандарды жобалау өлшемдері,олардың түйілістері,байлау ережелері.

3.1.5 Өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі параметрлері мен өлшемдері. Бірқабатты өнеркәсіптік ғимараттардың пішіндік құрылымдық өлшемдері.Біртұтас блокты өнеркәсіптік ғимараттар.Оның техникалық-экономикалық тиімділігі. Ғимараттардың стандарттық өлшемдері,біріккен модулдік жүйе.Біріңғай типтік ғимараттар жобасы,оларды қолдану.

3.1.6 Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау. Жобалау деректері мен тапсырмалары.Жобалауға арналған құрылыс стандарттары мен ережелерінің түрлері.Ғимарат жайғасымы.Аралық,қадам,биіктік өлшемдері.баған торлары.Шоғырландырушы осьтер.Өнеркәсіптік ғимараттардың қоршаушы құрылымдарын жобалаудың физикалық-техникалық негіздері.Жылу-техникалық, дыбыстан оқшаулау талаптары бойынша есептеулер.Ғимараттың ішкі көтеру, тасымалдау инженерлік –техникалық қондырғылар мен құрал жабдықтардың пішіндері мен өлшемдерін анықтау.Оларды орналастыру мен өндірістің технологиясына байланысты қөлемдік жобалау шешімдері.Ғимараттың ішкі цех бөліктерін,әкімшілік даяшылық бөлмелерін орналастыру жобасы.Ішкі сыртқы техника және адамдар қозғалысының қауіпсіздік шаралары.

3.1.7 Өнеркәсіптік өндірістің бас жоспары.Өндіріс пен өнеркәсіптің дамуына байланысты қала құрылысының өсуі.Қаланың бас жайғасымында өнеркәсіптік ғимараттардың орналасу бағыты ғимарат аумағының тазалығы мен экологиялық талаптар.

3.1.8 Металл және темірбетон құрылымдар.Өнеркәсіптік ғиараттардағы металл,бетон және темірбетон құрылымдары олардың артықшылықтары мен жетіспеушіліктері,таңдау жобалау шешімдері.

3.1.9 Өнеркәсіптік ғимараттардың жабын құрылымдары. Бір және еңісті итарқалы жабындар.Итарқа құрылымын жобалау.Аражабын және еден құрылымы.Жабынннан су шығару құрылымдарының түрлері жобалау есептеулері.

3.1.10 Өнеркәсіптік ғимараттардың аражабын еден құрылымдары.Қабат аралық аражабындар. Жабын панелдерінің жайғасымда орналасуы өлшемдері.Олардың түйілістері.

3.1.11 Ғимараттарға түсірілетін жүктемелер,әсерлер. Тұрақты және уақытша жүктемелер мен әсерлер.Олардың есептік,нормативтік өлшемдері.Ғимараттардың және құрылымдық элементтерінің динамикалық беріктігін,статикалық орнықтылығын есептеу,тексеру,өлшеу тәсілдері.
3.2 Тәжіибелік сабақтардың мазмұны.

3.2.2 Өнеркәтіптік ғимараттарға қойылатын талаптар. Құрылыс нормалары мен ережелеріне танысып,өнеркәсіптік ғимараттардың түрлері мен құрылымдарына қойылатын ережелер мен талаптарды анықтау.

3.2.3 Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымдық элементтері. Негізгі элементтерді,қаңқаларды таңдау құрылымдау. Таңдау бойынша іргетас,баған,қабырға элементтерінің сызбаларын салу.

3.2.4 Өнеркәсіптік ғимараттардың қаңқалы құрылымы. Қаңқа элементтерін жобалау,сызу беларқаның көтеру қабілетін есептеу,ұзындығы және көлденең қимасы өлшемдерін анықтау.

3.2.5 Өнеркәсіптік ғимараттардың негізгі параметрлері. Ғимараттардың жайғасымдағы өлшемдерін,қадамы аралық өлшемдерін анықтау, сызбасын салу,қима,кескіндер істеу,

3.2.6 Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау. Берілген дерек көздеріне және тапсырмаларға сәйкес бір қабатты өнеркәсіптік ғимаратты жобалау ғимаратты жобалау.Ғимараттағы технологиялық процесстер мен қондырғылардың өлшемдеріне сәйкес көлемдік жобалау шешімдерін таңдау.Жайғасымы бойынша ғимараттың көлденең және бойлық қима кескіндерін сызып көрсету. Қабырға,жабын құрылымдарының жылу техникалық,дыбыстан оқшаулау,жарық-техникалық есептеулері.Қабырға мен жабын,баған түйілістерінің деталды көрсетілімі.

3.2.7 Өнеркәсіптік ғимараттың жобасының бас жоспарда орналасуы.Жол қатынасы,инженерлік құрылғылар мен жабдықтармен қамтамасыз ету сызба жобалары.

3.2.8 Ғимараттың металл және темірбетон құрылымдары. Көтеруші құрылымдарының жобалары,қима кескіндер ,түйілістер деталды бөлшектерінің сызба көрсетілімдері,

3.2.9 Өнеркәсіптік ғимараттың жабын құрылымы. Өндірістік ғимараттардың төбежабын еңістігінің өлшемін,шатыр қабықшасының материалын,жабынның көтеруші элементінің құрылымын сызу

3.2.10 Ғимараттың аражабын және еден құрылымы. Жабын тақталарының өлшемдері мен қима кескіндерін салу,Жабын тақталарының жайғасымда орналасуын сызу,өлшемдерін көрсету.

3.2.11 Төбежабынға түсірілетін жүктемелер. Жүктемелер мен әсерлерді есептеу,жабынның көтеруші құрылымының өлшемдерін жобалау,сызу.
3.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны.

3.3.1 СӨЖ құрамы және мазмұны.

Кесте 1- СӨЖ мазмұныреті

СӨЖ түрі

есеп беру

тәсілі


бақылау түрі

сағаттар саны

5-ші семестр

1

Дәріс сабақтарына дайындық
сабаққа.қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға дайындық
сабаққа қатысу

30

3

Сабақтардың мазмұнына кірмеген мәліметтерді зерделеу

конспект

сұрақ,жауап

10

4

Курстық жобаның орындалуы

жазба,сызба

жобаны қорғау

25

5

Бақылау шараларына дайындық
Мб 1,2

25
барлығы120


4. Студенттердің өздік жұмысына ұсынылатын тақырыптар.

5-ші семестр

1.Соңғы замандағы жобалау нормалары мен ережелерін пайдалана отырып, деректер негізінде бірқабатты біртұтас блокты өнеркәсіптік ғимаратты жобалау.

Нұсқаған әдебиеттер:

С.В Дятков. Архитектура промышленных зданий М. 1981 г

Т.Г. Маклакова Архитектура гражданских и промышленных зданий. М 1981

2. Отандық және шет елдік тәжірибелер бойынша өнеркәсіптік гимараттардың құрылымдарын жобалауда озық үлгілерді пайдалану,көлемдік жобалау шещімдерін орындауды үйрену.

5. Курстық жобаның мазмұны
Жобаның тақырыбы: Бір қабатты өнеркәсіптік ғимараттың жобасы.

Құрамы: а) Түсіндірме, жазба, есептеу жұмыстары

а) А-1 форматты парақта орындалатын сызба жұмыстары.

Жұмыс мазмұны:

а) Түсіндірме жазбалары. Қоршау құрылымдарының жылу –техникалық есебі,беларқа құрылымын жобалау есептеу,өлшемдерін таңдау.

б) Ғимарат жайғасымы сызбасы. М1:100, жабын,қабырға қималары М 1:200,деталды бөлшектер мен түйіндер М 1:20, М 1:10,фасад көрінісі М 1:100.


Әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер:

  1. С.В Дятков. Архитектура промышленных зданий М. 1981 г

  2. Т.Г. Маклакова «Архитектура гражданских и промышленных зданий» М. 1981 г

  3. Қазбек-Қазиев З.А. «Архитектурные конструкций». М. 1989 г

  4. Кошина Л.В. «Основы градостройтельства» М. 2005 г

Қосымша әдебиеттер:

  1. Стройтельная климатология и геофизика. СНиПРК 2.04-01-2001 Астана 2002

  2. Стройтельная тепотехника СНиПРК 2.04-01-2001 Астана 2002

  3. Избасар М.Р., Каймулдин А.С «Проектирование малоэтажных жилых зданий» методические указания Алматы КаЗГАСА 1998 гМамаңдықтың (тардың)

жұмыс бабындағы оқу

жоспарынан үзінді көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10Мамандықтың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан

үзінді көшірме

050729 «Құрылыс»

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттің жұмыс сағатының көлемі

Семестр және курс бойынша сағат бөлісі.

Емт

Есеп беру

К.жоб

К.жұм

М.б

Бақ.жұ

Барлығы

дәріс

Практ

Зерт.ж

СӨЖ

жалпы

ауд

СӨЖ

Күндізгі жплпы білім беру негізінде

5

-

5

-

-

-

180

60

120

5- ші семестр

30

30

-

120
Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.1/11Пәннің жұмыс бағдарламасын келісу парағы

050729 «Құрылыс»2009 – 2010 оқу жылына

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Мамандандырушы кафедра

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Т.

Қолы

Келісімдеген күн

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет