Жұмыс бағдарламасы (студентке арналған пән бойынша оқу бағдарламасы) Бет. ПарақДата04.07.2016
өлшемі256.03 Kb.
#175967
түріЖұмыс бағдарламасы
Д.Серікбаев атындағы

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф2 И ШҚМТУ 701.01-01-1-2014

Сапа менеджменті жүйесі

Жұмыс бағдарламасы

(студентке арналған пән бойынша оқу бағдарламасы)

Бет. Парақ
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН

«Машинажасау және көлік»

факультетінің деканы
__________М.В. Дудкин

___________________2014ж.

ГИДРАВЛИКА ЖӘНЕ ГИДРОПНЕВМОЖЕТЕК

Жұмыс бағдарламасы
ГИДАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД

Рабочие программы


5B080600 - «Аграрлық техника және технологиялар» мамандығы.

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3

Семестр: 5Кредиттер саны: 2

Сағаттар саны:

Дәрістер: 15

Тәжірибелік сабақтар: жоспар бойынша жоқ

Зертханалық жұмыстар: 15

СООӨЖ: 15

СӨЖ: 45

Курстық жоба (жұмыс): жоспар бойынша жоқЕмтихан: 5 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Жұмыс бағдарламасы «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасында, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде, 5B080600 - «Аграрлық техника және технологиялар» мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған


«Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасының мәжілісінде талқыланды
Кафедра меңгерушісі Д.Е. Елемес
№____ хаттама ____________2014ж.

Факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен келісілді


Төрағасы А.В. Вавилов
№____хаттама__________________2014ж.

Орындаған:

ШҚМТУ доценті Д.Е. Елемес

Оқытушы Д.С. Қасым

Нормабақылаушы Т.В. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТТАР МЕН БАЙЛАНЫСУ АҚПАРАТЫ


«Машина жасау мен көлік» факультетінің Г1-431 (ауд.), «Технологиялық машиналар мен жабдықтар» кафедрасы

Сабақтарды жүргізуші, оқытушы: Елемес Д.Е., техника ғылымдарының кандидаты, ШҚМТУ доценті, оқытушы Қасым Д.С.

Жұмыс телефоны: 540-198

Аудиториялық сағаттар мен кеңес берулерге арналған уақыт: сабақтар кестесі мен оқытушының жұмыс графигі бойынша.


1. ПӘН СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ АЛАТЫН ОРНЫ
1.1 Оқылатын пәннің сипаттамасы

1.1.1 Қолданылу аясы


Осы жұмыс оқу бағдарламасы келесі мамандықтар бойынша бакалаврларды дайындауда «машиналардын гидропневможетек» пәнінің мазмұнына қатысты талаптарды белгілейді 5B080600 - «Аграрлық техника және технологиялар» мамандықтарының барлық оқу түрлері үшін.

Бұл пән мамандық бойынша оқылатын пәндер цикліне кіреді және таңдау бойынша алынған компонент ретінде танылады.


1.1.2 Нормативтік сілтемелер

Осы жұмыс оқу бағдарламасында келесі нормативтік құжаттарға қатысты сілтемелер қолданылған:

- ҚР МЖБС 5.03.007-2006. «Қазақстан Республикасы білім беру жүйесі. Кәсіптік -білім беру бағдарламалары. Негізгі ережелері»;

1.1.3 Терминдер мен анықтамалары


Осы жұмыс оқу бағдарламасындағы терминдер, анықтамалар мен қысқартулар ҚР «Білім беру» заңы мен «Жоғарғы кәсіптік білім беру. Бакалавриат. Негізгі ережелері» ҚР МЖБС сәйкес қолданылған.

Соларға қосымша ретінде осы жұмыс оқу бағдарламасында келесі терминдер мен анықтамалар бекітілген: • Мақсат – перен. әлденеге ұмтылу, әлденені жүзеге асыру мағынасын білдіреді. Мысалы, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаты» ретінде: «білім берудегі бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экономиканың тұрақты өсуі үшін сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен адам капиталын дамыту»

 • Міндет – әлдененің орындалуын, әлдененің шешілуін талап етуші, немесе ақыл нәтижесінде, есептеулер арқылы шешілетін, орындалатын. Мысалы, Мемлекеттік бағдарламаның міндеттерінің бірі ретінде, «білім беру жүйесін жоғары білікті мамандармен қамтамасыз ету» танылады.
 • Білім – оқылатын объект туралы жалпы көріністер негізіндегі мағлұматтардың, танымдардың үйлесімділігі. Мысалы, машинаның құрлғысы мен тағайындалуы.
 • Икемділік – білім арқылы, тәжірибе арқылы игерілген, әлденені жасауға деген қабілет. Мысалы, меңгерілген үлгі негізінде міндеттердің шешілуі, яғни типтік міндеттердің.
 • Дағды – жаттығулар, әдет арқылы құрылған икемділік, яғни тұрақты түрдегі жаттығулар арқылы автоматтылыққа дейін жеткізілген әрекеттер. Мсыалы, көбейту кестесі.
 • Жете білушілік – көп бөлігі өз бетінше іске асу үшін қажетті ақпаратты тиімді қолдану мен өз бетінше құрылымдау, табу, талдау икемділігі(білімдер мен икемділіктерді қолдана білуге деген қабілет)

1.1.4 Белгілеулер мен қысқартулар

СӨЖ – студенттің өздік жұмысы;

СОӨЖ – студенттің оқытушы басқаруымен орындайтын өздік жұмысы;

1.1.5 Оқу пәнінің мазмұны

Гидравлика пәні және оның дамуының қысқаша тарихы

Сұйықтар және олардың негізгі физикалық қасиеттері

Гидростатика. Нүктедегі қысым және оның қасиеттері. Қимылсыз сұйықтың тепе-теңдігінің дифференциалдық теңдеулері. Гидростатиканың негізгі теңдеуі. Гидростатиканың негізгі теңдеуінің мүшелерін талқылау. Кез-келген нүктедегі гидростатикалық қысымды анықтау. Гидростатикалық қысымның тереңдікте таралуы. Паскаль заңы. Жалғас немесе қатынасты ыдыстар. Тең қысымды беттер. Салыстырмалы қимылсыздық. Салыстырмалы қимылсыздықта қысымның тереңдікте таралуы. Түзу сызықты қозғалыста қалыптасатын салыстырмалы қимылсыздық. Қысым күші. Жазық беттерге түсетін қысым күші. Қысым центрі. Қисық беттерге түсетін қысым күші. Архимед заңы.

Сұйық заттардың кинематикасы. Сұйық заттардың қозғалысын зерттеу тәсілдері. Ағу сызықтары. Ағу түтікшесі, элементар сорғы, тірі қима және мөлшер туралы түсініктер. Үзіліссіздік заңы. Идеал сұйық туралы түсінік. Сұйықтың ағыны туралы түсінік. Орташа жылдамдық туралы түсінік. Сұйықтың қозғалысының түрлері.

Гидродинамика. Идеал сұйықтың қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Сұйықтың ілгерлемелі, айналмалы және деформациялық қозғалысы. Идеал сұйықтың элементар сорғысы үшін жазылған Бернулли теңдеуі. Бернулли теңдеуінің мүшелерінің геометриялық және физикалық мағыналары. Тұтқыр сұйықтың элементар сорғысы үшін жазылған Бернулли теңдеуі. Тұтқыр сұйықтың ағыны үшін жазылған Бернулли теңдеуі. Тегеуіріннің шығындары. Тегеуіріннің жергілікті шығындары. Құбырдың кілт кеңейген жеріндегі тегеуіріннің шығыны. Борда формуласы. Ағынның бойындағы тегеуіріннің шығыны, Дарси-Вейсбах формуласы. Бірқалыпты қозғалысты ағынның қимасындағы орташа жылдамдықты анықтау. Шези формуласы. Бірқалыпты қозғалысты ағында пайда болатын жанама кернеу және оның қимада таралуы. Сұйықтың қозғалысының тәртіптері. Ламинарлық қозғалыс тәртібі. Нүктедегі жылдамдықтардың қимада таралуы. Ламинарлық ағынның қимасындағы орташа жылдамдық және жылдамдықтың ең үлкен мағанасының орташа жылдамдыққа қатынасы. Ламинарлық ағын үшін Дарси коэффициентін анықтау. Турбуленттік қозғалыс тәртібі. Дәл қазіргі нүктедегі жылдамдық, жылдамдықтың ауытқып соғуы (пульсация). Турбуленттік ағында пайда болатын қосымша жанама кернеу. Турбуленттік ағынның қимасында нүктелердегі жылдамдықтардың таралуы. Ламинарлық қабат және ағынның турбуленттік өзегі туралы түсініктер. Ламинарлық қабаттың қалыңдығы. Турбуленттік ағындарда қалыптасатын кедергілердің түрлері. Никурадзе графигі. Турбуленттік қозғалыс үшін Дарси коэффициентін анықтау. Сұйықтың тесіктерден және қондырғы құбыршалардан ағуы. Сұйықтың жұқа қабырғадағы тесіктерден тұрақты тегеуірінмен ағуы. Жұқа қабырғадағы тесіктен тұрақты тегеуірінмен сорғының сұйық ортаға ағуы. Сұйықтың жұқа қабырғадағы тесіктен айнымалы тегеуірінмен ағуы. Сұйықтың тұрақты тегеуірінмен келте құбыршалардан ағуы. Сыртқы цилиндр құбыршадағы тегеуіріннің вакуум үзілетін шекті мағанасы. Құбыршалардың басқа түрлерін шолу. Сұйықтың суағарлар арқылы ағуы. Еркін сорғылар. Еркін сорғылардың қатты денелермен әсерлесуі. Құбырлардың гидравликалық есебі. Құбырларды есептеу үшін қолданылатын тәуелділіктер. Тізбектеліп қосылған құбырларды есептеу. Қабатталып қосылған құбырларды есептеу. Гидравликалық соққы. Гидромеханикалық құбылыстардың ұқсастығы. Навье-Стокс теңдеулері, ұқсастық критерийлері және модельдеу. Жылдамдық және мөлшер өлшейтін аспаптар. Пито түтікшесі. Вентури суөлшеуіші. Мөлшерөлшеуіш диафрагма.

Гидравликалық машиналар. Гидравликалық машиналар. Негізгі түсініктер мен жіктеу. Центрден тепкіш сорғыш. Конструкциялық және жұмыс істеу ерекшеліктері. Сорғышты іске қосу және істен шығару шарттары. Центрден тепкіш сорғыштарды жіктеу. Центрден тепкіш машиналардың негізгі теңдеуі. Жұмысшы дөңгелекке сұйықтың соққысыз енуінің шарты. Күрекшелердің ыңғайлы түрі. Центрден тепкіш сорғышпен сұйықты айдау үшін қолданылатын қосымша қондырғылармен жабдықтау. Сору биіктігі. Кавитация. Сорғыштың беретін толық тегеуіріні. Сорғыштың қуаты және пайдалы жұмыс коэффициенті. Центрден тепкіш сорғыштардың мінездемелері. Центрден тепкіш сорғыштың теориялық мінездемесі. Центрден тепкіш сорғыштардың жұмысшы мінездемелері. Құбыр торабының мінездемесі және жұмыс тәртібінің ең қолайлы нүктесі туралы түсінік. Сорғыштарды тізбектеп немесе қабаттап қосу. Сорғыштардың ұқсастығы. Пропорционалдық заңдар. Шапшаңдық коэффициенті және шапшаңдық коэффициенті арқылы центрден тепкіш сорғыштарды жіктеу. Біліктік сорғыштар. Центрден тепкіш сорғыштардың жұмысының тұрақсыздығы (помпаж). Жұмысшы дөңгелектерді жону туралы мәліметтер. Сорғышты сұйыққа толтыру тәсілдері. Сорғыштың айдайтын мөлшерін өзгерту тәсілдері. Біліктік күш. Центрден тепкіш сорғыштардың пайдалы ерекшеліктері мен кемістіктері. Құйынды сорғыштар. Сорғылы сорғыштар. Гидравликалық соққыш. Ауалы суайдағыш (эрлифттер). Көлемді сорғыштар. Поршенді сорғыштар. Конструкциялық ерекшеліктері және оларды жіктеу. Поршенді сорғыштармен айдалатын сұйықтың мөлшерінің өзгеруінің графиктері. Мөлшердің тұрақсыздығының коэффициенті. Ауалы қалпақ туралы түсінік. Су-дөңгелекті вакуум-сорғыш. Тісті дөңгелекті сорғыштар. Қалақшалы сорғыштар.
1.1.6 Тәжірибелік сабақтар тізімі:

1) Пошталық посылкаларды сорттау құрылғысының үлгісін жобалау

2) Брикеттерді тарату құрылғысының үлгісін жобалау

3) Бөлшектерді жеткізу құрылғысының пневмоүлгісін жобалау

4) Жетекті дроссельді реттеу

5) Жетекті ауқымды реттеу

6) Қысымды реттеу

7) Гидрожетек жүйесінде сигналды сақтау

8) Электрлік басқару жүйесінде сигналды сақтау
1.1.7 Зертханалық сабақтар тізімі:

1) Бақылау гидрожетегі

2) Гидравликалық күшейткіштер

3) Жылдамдықты басқару жүйелері

4) Жылдамдықты тұрақтандыру жүйелері

5) Қысым реттегіштері

6) Аксиальді-поршеньдік сорғыштың сипаттамасын экспериментальді түрде анықтау

7) Реттелетін гидроқозғағышты гидрожелінің сипаттамаларын экспериментальді түрде анықтау

8) Аксиальді-поршеньдік гидромашиналар

9) Радиальді- поршеньдік гидромашиналар


1.1.8 СОӨЖ арналған тапсырмалар тізімі

5B080600 - «Аграрлық техника және технологиялар» мамандығы бойынша оқитын студенттерге сәйкес курстық жұмыс орындайды.

Жобалауға арналған тапсырмалар: машиналардың гидрожетегін жетілдіру.

Курстық жұмыс құрамы:

- механизмнің жинақ сызбасы, формат А1;

- стандартты емес бөлшектердің жұмысшы сызбалары (4-6 бөлшектер болуы тиіс);

- түсіндірме жазба.

1.2 Пәнді оқып үйрену мақсаты

(Пәннің модульдік бағдарламасының кешенді мақсаты)

Аталған мамандықтар бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерінің орындалуын қамтамасыз етуі тиіс:

- машиналардын гидропневможетек құрастыру мен жөндеуге қатысты конструкторлық, технологиялық құжаттарды жасай білуі тиіс;

- өндірістік процесстерді іске асыру үшін арналған машиналардын гидропневможетек таңдау мен тиімді қолдануды білу;

- технологиялық, конструкторлық, эстетикалық, экономикалық және басқа да көрсеткіштерді ескере отырып машиналардын гидропневможетек және құрылғыларының жобаларын жасауды білу.

- машиналардын гидропневможетек сынауды жүргізе білу.
1.3. Пәнді оқып үйренудің міндеттері

(Оқу модульдерінің ықпалдық мақсаттары)

Оқып үйрену нәтижесінде оқушы тиіс:

Білуге:


 • машиналардын гидропневможетек материалдардың тағайындалуын және қолданылу саласын. Көтеріп-тасымалдау машиналарына әсер етуші жүктемелердің негізгі түрлерін.

 • машиналардын гидропневможетек механизмдерінің негізгі типтерінің жіктелуін және қолданылу саласын. машиналардын гидропневможетек механизмдерінің негізгі бөліктерінің жіктелуін, құрылғысын және тағайындалуын.

 • машиналардын гидропневможетек конструктивтік схемаларын, олардың құрылғыларының ерекшеліктерін. Қолданылу саласын.

 • ҚР 01.08. 1994 жылы енгізілген «машиналардын гидропневможетек» жалпы ережелерді;

 • машиналардын гидропневможетек сипаттаушы негізгі көрсеткіштерді. машиналардын гидропневможетек шарттары мен жұмыс істеу тәртібін. машиналардын гидропневможетек сипаттаушы негізгі көрсеткіштер.

 • машиналардын гидропневможетек конструктивтік схемалары, құрылғысының ерекшеліктері. Қолданылу саласы.

 • машиналардын гидропневможетек үшін қажетті қосымша құрылғылардың негізгі типтері, олардың конструкциялары.

Істей білуге:

 • машиналардын гидропневможетектердің конструктивті өлшемдерін анықтай білуі тиіс. Редукторлардың, тежегіштердің және кран механизмдерінің муфталарының, жүк қармағыш құрылғыларының жетектегіштерінің талап етілуші типін таңдай білуі тиіс.

 • Есептеулер жолымен машиналардын гидропневможетек құрамдас бөліктерінің көрсеткіштері мен типтерін анықтауды.

 • машиналардын гидропневможетек әр типі үшін арналған жұмыстар қөатарын анықтауды.

 • машиналардын гидропневможетек жіктелу топтарын анықтауды. полиграфиялық машиналардын гидропневможетек біртіндеп тіркеуді жүргізуді.

 • машиналардын гидропневможетек өнімділігін анықтай білуді, қолданылу класын белгілей білуді.

 • машиналардын гидропневможетек талап етілуші көрсеткіштерін есептеу жолымен анықтауды.

 • Жұмыс шарты мен машиналардын гидропневможетек материалдың сипаттамасына байланысты полиграфиялық машиналардын гидропневможетек нақыты типін қолдана білуді.

 • Өндірістегі нақты жұмыс шарттары үшін қосымша құрылғылардың қолданылуын.


1.4 Бастапқы реквизиттер (Пререквизиттер)

Сұйықтық пен газдың, гидро- және пневмо жетектегіштер механикасы (жергілікті гидравликалық қарсылығы, газжәне сұйықтықтың ағысы).

Машиналар бөлшектері мен конструкторлау негіздері (типтік бөлшектерді жобалаудың және конструкторлаудың жалпы принциптері). Шынжырлар. Редукторлар.

Көлік техникасы металл конструкцияларының жобалануы(тіректер, жебелер мен мұнаралар конструкциясы мен есебі, фермалар консрукциясы мен есебі, балкалар конструкциясы мен есебі).

Электротехника мен электроника негіздері (электр машиналары, электр жетегінің негіздері).
2.5 Кейінгі реквизиттер (Постреквизиттер)

Көліктік техникасын техникалық пайдалану негіздері. Көліктік техника өндірісі мен жөндеу технологиясының негіздері.

Көліктік техниканы пайдаланудың негіздері.

Көліктік техниканы техникалық пайдаланудың негіздері.

Көліктік техника сенімділігі.

Көліктік техника технологиясының негіздері.2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы, оның мазмұны

Еңбек өнімділігі, сағат.

Ұсынылушы әдебиет

1

2

3

Дәріс сабақтары

1 тақырып. Атқарушы механизмдер

4

[1], [2], [6], [11]

2 тақырып. Реттеу және тарату құрылғылары

8

[1], [2], [6],

3 тақырып. Гидравликалық бақылау жетектері

6

[1], [2], [5],[13]

4 тақырып. Типтік гидрожүйелер үлгілері

4

[1], [2], [10], [11]

5 тақырып. Гидроүлгілердің қосылу нығыздағышы

2

[5], [13]

6 тақырып. Жұмыстық сұйықтың тазалануы

2

[3], [1], [2], [4]

7 тақырып. Пневможетек элементтері

2

[1], [2]

8 тақырып. Типтік пневможетектер

2

[1], [2]

Семинар (тәжірибелік) сабақтар

1 тақырып. Аграрлық техникасының құрылғысының үлгісін жобалау

2

[3], [1], [2], [4]

2 тақырып. Брикеттерді тарату құрылғысының үлгісін жобалау

1

[3], [1], [2], [4]

3 тақырып. Бөлшектерді жеткізу құрылғысының пневмоүлгісін жобалау

1

[1], [2]

4 тақырып. Жетекті дроссельді реттеу

2

[1], [2]

5 тақырып. Жетекті ауқымды реттеу

4

[1], [2]

6 тақырып. Қысымды реттеу

2

[5], [13]

7 тақырып. Гидрожетек жүйесінде сигналды сақтау.

1

[5], [13]

8 тақырып. Электрлік басқару жүйесінде сигналды сақтау

2

[5], [13]

9 тақырып.Зертханалық сабақтар

1 тақырып. Бақылау гидрожетегі

2

[3], [1], [2], [4]

2 тақырып. Гидравликалық күшейткіштер

1

[3], [1], [2], [4]

3 тақырып. Жылдамдықты басқару жүйелері

1

[1], [2]

4 тақырып. Жылдамдықты тұрақтандыру жүйелері

2

[1], [2]

5 тақырып. Қысым реттегіштері

4

[1], [2]

6 тақырып. Аксиальді-поршеньдік сорғыштың сипаттамасын экспериментальді түрде анықтау

2

[5], [13]

7 тақырып. Реттелетін гидроқозғағышты гидрожелінің сипаттамаларын экспериментальді түрде анықтау

1

[5], [13]

8 тақырып. Аксиальді-поршеньдік гидромашиналар

2

[5], [13]

9 тақырып. Радиальді- поршеньдік гидромашиналар

2

[5], [13]


Студенттің оқытушы басшылығымен орындайтын өздік жұмысы

1 тақырып.* Атқарушы механизмдер

15

[1], [2], [5], [6], [7], [13]

2 тақырып. Реттеу және тарату құрылғылары

15

[1], [2], [6], [11]

3 тақырып. Гидравлика-лық бақылау жетектері

15

[1], [2], [10], [11]

4 тақырып. Типтік гидрожүйелер үлгілері

15

[5], [13]

*Әр-бір студентінің тапсырмасы сынақ кітапшасі бойынша орындалады
2.2 Курстық жоба (жұмыс) мазмұны мен орындау жөніндегі талаптар

5B080600 - «Аграрлық техника және технологиялар» мамандығы бойынша оқитын студенттерге сәйкес курстық жұмыс орындайды.

Жобалауға арналған тапсырмалар: машиналардың гидрожетегін жетілдіру.

Курстық жұмыс құрамы:

- механизмнің жинақ сызбасы, формат А1;

- стандартты емес бөлшектердің жұмысшы сызбалары (4-6 бөлшектер болуы тиіс);- түсіндірме жазба.

2.3 Өздік жұмысқа арналған тапсырмаларТақырыбы

Тапсырма мақсаты мен мазмұны

Ұсынылушы әдебиет

Орындау ұзақтығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

1 тақырып. Атқарушы механизмдер

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

2 тақырып. Реттеу және тарату құрылғылары

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

3 тақырып. Гидравлика-лық бақылау жетектері

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

4 тақырып. Типтік гидрожүйелер үлгілері

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

5 тақырып. Гидроүлгі-лердің қосылу нығызда-ғышы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

6 тақырып. Жұмыстық сұйықтың тазалануы

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша

7 тақырып. Пневможетек элементтері

Берілген тақырып бойынша білімді тереңдету

[1], [2], [4], [6]

6

Ауызша сұрау

График бойынша


2.4 Ағымдағы және аралық бақылау кестесі*


Бақылау түрі

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысушылық

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Лекциялар конспектілері
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Коллоквиум

Жоспарланбаған

Тестілік сұрау**
Реферат

Жоспарланбаған

Эссе

Жобаланбаған

Аралық тестілеу*


*

Барлығы

3 ҰСЫНЫЛУШЫ ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ3.1 Негізгі әдебиет

3.1.1 Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика – М.: Машиностроение, 1972.

3.1.2 Чистяков А.Б. Приводы и их элементы. Рынок продукции. Каталог-справочник. М.: Машиностроение, 1995

3.1.3 Свешников В.К. Гидрооборудование: справочник М.: Издательский центр «Техинформ», МАИ, 2002

3.2 Қосымша әдебиет

3.2.1 Атлас конструкции гидромашин и гидропередач. Учебное пособие для вузов. М.: Машиностроение, 1990

3.2.2 Некрасов Б.Б. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. М.: Высшая школа, 1989

3.2.3 Кызыров К.Б. Методические указания к выполнению курсового проекта Караганда, КарГТУ, 2005

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары (мысалы):

 • Кестеге сай дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті болып саналады.

 • Студенттердің сабаққа қатысулары сабақтың басында тексеріледі, кешігуі орын алған жағдайда студент аудиторияға ешбір шусыз жағдайда кіруі тиіс және бірден жұмысқа араласып кетуі тиіс, ал үзіліс кезінде оқытушыға кешігу себебін түсіндіріп айтуы тиіс.

 • Сабаққа екі рет кешігіп кіру оны бір рет босатумен теңеледі.

 • Баллмен бағаланушы жұмыстарды уақытында өткізу қажет, уақытылы өткізілмеген жұмыстардың баллдары төмендетіледі, барлық жұмыстары уақытында өткізілмеген студенттер емтиханға жіберілмейді.

 • Аралық бақылауды қайталап өту барысында студенттің қанағаттанарлық баға алуына жол берілмейді.

 • Орташа рейтинг алған студенттер рср = (р1 + р2)/2 50%-ден аз болса, емтиханға жіберілмейді.

 • Сабақ барысында ұялы телефондары өшірулі болуы тиіс.

 • Студент сабаққа іскерлік киімде келуі тиіс.4.2 Бағалау белгілері
Тапсырмалардың барлық түрлерін бағалау 100 баллдық жүйе бойынша жүзеге асады.

Ағымдағы бақылау әр апта сайын өткізіледі, және де дәрістерге, тәжірибелік сабақтарға қатысуды бақылау мен өз бетімен жұмысты орындауды қамтиды.

Білімдерді аралық бақылау семестрдің 7 және 15 апталарында, тестілеу түрінде өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлеріне байланысты құралады*:


Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, үлес салмағы, %

Қатысушылық

Лекциялар конспектілері

Ауызша сұрау

Коллоквиум

Тестілік сұрау

Реферат

Эссе

Аралық тестілеу


Барлығы

Рейтинг 1

5

5

5
15
-

70

100

Рейтинг 2

5

5

5

-

1570

100

Пән бойынша емтихан тест түрінде емтихандық сессия уақытында өтеді.

Пән бойынша студент білімінің қорытынды бағасы қамтиды:

- емтиханда алынған нәтиженің 40%;

- ағымдағы үлгерім нәтижесінің 60%.

Қорытынды бағаны есептеу формуласы:

Қ, (1)

мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингке сай бағалардың цифрлы баламасы;

Е – емтихандағы бағаның цифрлы баламасы.
Қорытынды әріптік баға мен оның балл бойынша өлшенуші цифрлы баламасы:


Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдың цифрлық баламасы

Пайыздық мөлшері, %

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықС

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлықсыз


4.3 Қорытынды бақылау үшін арналған материалдар

Аралық бақылауды өткізуге арналған тестілік база ЦӘК-те келтірілген (шифры К-)
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет