Жұмыс оқу бағдарламасының титулды парағыДата17.07.2016
өлшемі145.96 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулды парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Журналистика кафедрасы

6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның заманауи ғылыми тұжырымдамалары» пәнінің
ЖҰмыс бағдарламасы

Павлодар


Лист утверждения рабочей учебной программы дисциплины, разработанной на основании государственного общеобязательного стандартаНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34Форма

ГУ 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

____________Пфейфер Н.Э.

«___»_____________20__ж.


Құрастырушы: филол.ғ.к, доцент Қанапьянов Қ.Н.


Журналистика кафедрасы
5В050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары» пәнінің


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Жұмыс бағдарламасы___________№___Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 20______ж. «______»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ________Алдабергенов Қ.М. 20_____ж. «____» ________
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
мақұлданды 20____ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы _______Темиров К.У. 20____ж. «_____»_________
КЕЛІСІЛДІ

ГПФ деканы __________Сарбалаев Ж.Т. 20______ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы __________ Жуманкулова Е.Н. 20____ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_____ж. «___»______________ №____ ХаттамаПән мақсаты – магистранттар бойында бұқаралық коммуникацияның зерттелуінің негізгі теориялық бағыттары туралы түсінік қалыптастырып, ол арқылы заманауи коммуникацияның, сол ретте медиа, ақпарат пен коммуникация технологиясының көп аспектілілігі туралы теориялық білімдерді беру.
Пәннің міндеттері:

 • негізгі теориялық тұжырымдамалармен және теориялық парадигмалардың даму тарихымен таныстыру;

 • коммуникация және бұқаралық коммуникация облысындағы ғылыми білім жүйесі туралы жалпы түсінік беру;

 • бұқаралық коммуникацияның зерттелуі туралы теориялық білімдерді қалыптастыру;

 • студенттердің сараптамалық компетенцияларын барынша іске асыру.


Аталмыш пәнді оқу нәтижесінде магистранттар меңгеруі тиіс:

 • коммуникация және бұқаралық коммуникация облысындағы ғылыми білім жүйесі туралы;

 • бұқаралық коммуникацияның зерттеулері туралы;

білу:

 • негізгі теориялық тұжырымдамаларды және теориялық парадигмалардың даму тарихын;
 • БАҚ моделдері, әдістері, функциялары;

 • Қазақстандағы қазіргі БАҚ нарығының жағдайын;

 • ҚР-ндағы БАҚ пен ақпараттық қоғамның даму проблемаларын.


істей алу:

 • Қазақстандағы қазіргі БАҚ нарығының жағдайын сараптай алу;

 • ақпаратпен, ақпарат көздерімен жұмыс жасай алу;

 • алынған теориялық білімді шығармашық түрде қолдану.


2. Пререквизиттер:

Аталмыш пәнді меңгеру үшін келесі бакалавриат пәндерін оқу кезінде қалыптасқан машықтар мен білім қажет: 1. Қазақстан БАҚ-ын қалыптастырудағы саяси-экономикалық және әлеуметтік аспектілер

 2. Саясаттану


3. Постреквизиттер

Пәнді оқу кезінде қалыптасқан білім мен машықтар келесі пәндерді оқыған кезде қажет болады: 1. Коммуникация теориясы

 2. Журналистиканың көкейкесті мәселелері


4. Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспарыТақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Лек

Тәж

СӨЖ

1

«Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиалық ғылым қалыптасуының басты кезеңдері.

1

1

13

2

Әлемдегі және Қазақстандағы БАҚ дамуының теориялық базасы. Қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы көзқарастардың пайда болуы.

2

2

15

3

Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.

2

2

15

4

Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері.

2

2

15

5

Журналистер мен публицистер қызметін қарастырудың формалары.

2

2

15

6

Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату – медиа-бағалау саласының ерекше пәні ретінде.

2

2

16

7

Журналистика ғылымдар тоғысындағы синтетикалық пән ретінде. БАҚ-тағы қазіргі мемлекеттік қоғамдық-саяси институттар.

2

2

15

8

Шындықтың көрініс табуындағы композициялық-синтаксистік кестелер. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

2

2

16
Барлығы

15

15

120

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары» пәні теориялық сипатқа ие, магистранттардың белгілі бір дайындық деңгейін ескере келе, бұқаралық коммуникацияның зерттелуі туралы теориялық білімдерді қалыптастыруға бағытталған.

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1 «Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиалық ғылым қалыптасуының басты кезеңдері.

«Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиа түсінігі коммуникативтік дәнекер ретінде. Медианың негізгі компоненттері. Медиа және БАҚ: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Бұқаралық ақпарат құралдары және бұқаралық коммуникация құралдары: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.Тақырып 2 Әлемдегі және Қазақстандағы БАҚ дамуының теориялық базасы. Қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы көзқарастардың пайда болуы.

Қоғамның дамуы контекстіндегі журналистика тарихы. Қазақстандағы қазіргі БАҚ нарығынының жағдайы. ҚР-ндағы БАҚ және ақпараттық қоғамның дамуы проблемалары. Ақпарат туралы теориялық түсінік. Ақпарат – коммуникацияның абстрактты мазмұны ретінде. Ақпарат және оны тасушылар. Ақпараттық ортадағы мемлекеттік саясат.Тақырып 3 Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.

Коммуникация туралы теориялық түсінік. Ақпарат туралы ғылымдар мен коммуникация туралы ғылымдар: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Ақпарат мамандықтары мен коммуникация мамандықтары. Коммуникацияның мазмұнын қарастыру: БАҚ материалдары, мәдениет, әдебиет, тілдік актілер мен эннонсация, коммуникация процессінде «мазмұн» инновация ретінде.Тақырып 4 Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері.

Ақпараттық эволюция жолындағы ұлттық жағдайлардың рөлі мен әсері. Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері. Ақпараттық қоғам және глобалистика. Ақпараттық қоғамның құрылымы. Ақпараттық қоғамның принциптері. Қоғамдағы ақпараттық процесстердің ерекшеліктері.

Тақырып 5 Журналистер мен публицистер қызметін қарастырудың формалары.

Кәсіби іс-әрекет журналистің тұлғасын қалыптастыру факторы ретінде. Журналистің шығармашылық қарымы. Белгілі бір тақырыпты жарықтандыруға маманданған журналистер мен публицистердің іс-әрекеттерін қарастыру формасы. Журналист тұлғасы – жүйелік толыққандылық ретінде. Журналисттің шығармашылық іс-қарекеттерінің негіздері. Публицистің шығармашылық даралығының құрылымы.


Тақырып 6 Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату – медиа-бағалау саласының ерекше пәні ретінде.

Ақпаратпен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдері. Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату ерекшілктері. Ақпарат жинаудың әдістері мен әдістемесі. Ақпарат көздерімен жұмыс. Ақпарат көзін бағалау. Ақпараттың таралу арналары.


Тақырып 7 Журналистика ғылымдар тоғысындағы синтетикалық пән ретінде. БАҚ-тағы қазіргі мемлекеттік қоғамдық-саяси институттар.

Журналист идеология әлемінде. БАҚ және қоғамдық-саяси процесстердің өзара тәуелділігі. БАҚ – саяси процессте әсер ету құралы ретінде. БАҚ және мемлекет. БАҚ-нда мемлекеттік саясатты ақпараттық қамтамасыздандыру. БАҚ-ндағы заманауи мемлекеттің қоғамдық-саяси институттары.

Тақырып 8 Шындықтың көрініс табуындағы композициялық-синтаксистік кестелер. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

Журналистің әсер ету саласы: функциялары, құрамы, құрылымы. Журналистің танымдық іс-әрекетінің спецификасы. Ақиқатты жеткізу сызбанұсқалары. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.
4.3 Тәжірибе сабақтарының тізімі мен мазмұны

Тақырып 1 «Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиалық ғылым қалыптасуының басты кезеңдері.

«Қазіргі ғылыми тұжырымдама», медиа, БАҚ түсінігі. Медиа компоненттері. Медиа және БАҚ: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. БАҚ және БКҚ.Тақырып 2 Әлемдегі және Қазақстандағы БАҚ дамуының теориялық базасы. Қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы көзқарастардың пайда болуы.

Журналистика және қоғамдық даму. Қазақстандағы заманауи БАҚ. Ақпарат туралы түсінік. Бұқаралық ақпарат түсінігі. Ақпарат және оны тасушылар. Ақпараттық ортадағы мемлекеттік саясат. Ақпарат бостандығы туралы заң және ақпараттық саясат саласындағы басқа да нормативті актілер.Тақырып 3 Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.

Коммуникация туралы теориялық түсінік. Коммуникацияның мазмұнын қарастыру: БАҚ материалдары, мәдениет, әдебиет, сөйлеу актілері мен эннонсация, инновация коммуникация барысындағы «мазмұн» ретінде. Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.Тақырып 4 Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері.

Ақпараттық қоғам. Ақпараттық қоғамның құрылымы. Ақпараттық қоғамның принциптері. Ақпараттық қоғамды оқып-зерттеудің әдістемелері. Қоғамдағы ақпараттық процесстердің ерекшеліктері.Тақырып 5 Журналистер мен публицистер қызметін қарастырудың формалары.

Белгілі бір тақырыпты жарықтандыруға маманданған журналистер мен публицистердің іс-әрекеттерін қарастыру формасы. Журналист тұлғасы – жүйелік толыққандылық ретінде. Журналисттің шығармашылық іс-қарекеттерінің негіздері. Публицистің шығармашылық даралығының құрылымы.


Тақырып 6 Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату – медиа-бағалау саласының ерекше пәні ретінде.

Ақпаратпен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдері. Мақсатты анықтау және жұмыс жоспары. Ақпарат жинастыру. Ақпарат көзін бағалау. Шынайылық пен толықтылық. Сілтемелер мен обоснования. Ақпаратпен жұмыс жасау мәдениеті.Тақырып 7 Журналистика ғылымдар тоғысындағы синтетикалық пән ретінде. БАҚ-тағы қазіргі мемлекеттік қоғамдық-саяси институттар.

Журналистика как синтетическая дисциплина на стыке наук. БАҚ саяси процестегі әсер ету құралы ретінде. БАҚ және мемлекет. Мемлекеттік саясаттың БАҚ-тағы ақпараттық қамтамасыз етілуі. БАҚ-тағы заманауи мемлекеттің қоғамдық-саяси институттары.Тақырып 8 Шындықтың көрініс табуындағы композициялық-синтаксистік кестелер. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

Журналистің әсер ету саласы: функциялары, құрамы, құрылымы. Журналистің танымдық іс-әрекетінің спецификасы. Ақиқатты жеткізу сызбанұсқалары. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп формасы

Бақылау түрі

Сағаттар көлемі

1

Лекциялық сабақтарға дайындық

Конспект

Сабаққа қатысу

15

(15*1)


2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Тапсырмаларды орындау

15

(15*1)


3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды қарап, білу

Жұмыс дәптері Конспект

Сұрастыру

36

4

Работа с материалами СМИ

Жұмыс дәптері

Сұрастыру

46

5

Бақылау шараларына дайындық
РБ 1, РБ 2, ауызша сұрастыру

8

Барлығы:

120


4.4.2 Студенттердің өздігінен қарастыруларына арналған тақырыптар тізімі:

 1. Бұқаралық коммуникацияның пайда болуына бағытталған концепциялық амал-тәсілдер.

 2. Бұқаралық коммукация жүйесі – әлеуметтік институт ретінде.

 3. Бұқаралық коммуникация жүйесін зерттеудің бағыттары мен әдістері.

 4. Бұқаралық сана – бұқаралық коммуникация іс-қарекеттерінің объектісі ретінде.

 5. Бұқаралық ақпарат – бұқаралық коммуникация іс-қарекеттерінің құралы ретінде.


5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Методическое пособие: Информ. политика на соврем. этапе:стратегия, приоритеты, методика организации.-Астана,2002

 2. Нуртазина Р А. Современные массовые коммуникации в условиях глобализации Ч. 1. Астана: 2006

 3. Нуртазина Р.А. Современные массовые коммуникации в условиях глобализации. Информационный медиаландшафт различных моделей общества Ч.2. 2007.

 4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / М.: Смартбук, 2008.

Қосымша:

 1. Андрунас Е. Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей / М.: Изд-во МГУ, 1995.

 2. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / М.: Прогресс, 1989.

 3. Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. Конспект лекций. – Спб, 2000

 4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / под ред. Шкаратана О.И., М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

 5. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы.- М., 2001

 6. Лазутина Т.В. Основы творческой деятельности журналиста:Учебное пособие М.:Аспект Пресс,2001

 7. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста:учебное пособие/ Г. С.Мельник, А.Н.Тепляшина.-М.:Питер.-(Краткий курс). Ч.1: Краткий курс лекций. Ч.2: Хрестоматия.-2004

 8. Панарин, И. Н. Информационная война, PR и мировая политика:
  учеб. пособие/И. Н. Панарин.-М.:Горячая линия-Телеком,2006.

 9. Прохоров Е.П. Журналистика и демократия.-2-е изд., доп.-М.:РИП-холдинг,2001

 10. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / учебник, М.: Аспект-пресс, 2007.

 11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / М.: Аспект-пресс, 2004.


Мамандықтың

жұмыс оқу жоспарынан

үзінді Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32Мамандықтың жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Пәннің атауы

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның ғылыми тұжырымдамалары»Оқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестрлер бойынша бақылау формасы

Семестр

Семестрлер бойынша магистранттар жұмысының көлемі

кредиттер

академиялық сағаттар

кредиттер

Аудиторлық сабақтар

(ак. сағ.)СРМ

(ак. часов)барлығы

ауд

СРМ

емт.

зач.

КП

КР

барлығы

лек

тәж.

лаб

барлығы

СРСМ

Күндізг, ВПО базасында

2

150

60

90

2
2


150

15


15
90

30Кафедра меңгерушісі ________Алдабергенов Қ.М «___»________20__ж.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет