Као банкарски посао налог (упут) Као начин испуњења новчаних обавеза у уговорима у привредиДата06.07.2016
өлшемі85.24 Kb.
#181028
АКРЕДИТИВ

Појам

Као банкарски посао – налог (упут)

Као начин испуњења новчаних обавеза у уговорима у привреди

Правни извори – 1) Једнообр. правила и обичаји за докум. акр. 2007 2) Једнообраз. правила о рамбурс. код акред. 2008 3) ЗОО 4) ОУ 54

Назив – лат. accreditivum (пуномоћје)

Функционисање – 1) основни посао 2) налог банци 3) отварање акредитива 4) наплата корисника 5) регрес банке од клијента

Лица (учесници) – најмање 3: 1) налогодавац (клијент) – дужник новчане обавезе у основном послу 2) акредитивна банка (б. отваралац) – налогопримац 3) корисник – поверилац у основном послу 4) сарадничка б. (посредничка, коресподентна) - евентуално

Улога – средство: 1) плаћања 2) обезбеђења 3) кредитирања 4) размене валута 5) домицилирања

Односи између учесника


 1. Налогодавац – корисник (дужник – поверилац)

- основни посао - већа вредност (продаја, грађење)

- клаузула о акредитиву - појам, садржина, уговарање – банка учесник преговора

- битан састојак – једностран раскид основног посла

2) Налогодавац – банка: уговор о отварању акр. - а) појам б) природа (комисион) в) закључење (давање налога, ћутање?) г) обавезе уговорника

3) Банка – корисник: акредитив


 • кад се успоставља однос (отварање акр.)? – саопштавањем: а) испуњ. обавезе из уговора о налогу б) заснивање обавезе према кориснику

 • природа – једностран правни посао

 • писмена форма (акредитивна исправа)

 • садржина – прописана

 • независност од уговора о отвар. и осн. посла

 • апстрактност обавезе банке

 • безусловност обавезе банке према кориснику

 • одговорн. банке за робу и документа н-давцу

4) Акредитивна банка – сарадничка банка

 • основ – уговор

 • улога сарадничке банке: а) поштар (известилац) – уг. о делу б) исплатилац – уг. о заступању а. банке в) јемац (потврда) – уг. о комис.; солидарни дуг г) акредит. банка – уг. о отварању акр.

Врсте

I Према услову за наплату – неусловљен (обичан) и условљен (документарни, робни)

Обичан акредитив: а) појам б) посебне врсте:

 • лични – преко сарадничке банке као исплатне; рок коришћења; покриће; регрес; некоришћење и враћање клијенту

 • кредитно писмо – појам, само два односа, обично и циркуларно

 • стални

 • буџетски

Условљени (робни, документарни) акр.

 • појам

 • услов – испуњење чинидбе од корисника у основном послу (нпр. испорука робе)

 • доказ – предаја банци робног документа: теретница, товар. лист, складишница, полиса осигурања, рачун (фактура) корисника, налог за испоруку

 • начела: а) самосталности б) пословања само документима в) строге саобразности с условима из акредитива (одговорност банке)

II Према опозивости – опозив и неопозив

 • разграничење

 • рок опозива – подношење захтева корисника

 • ЗОО – претпост. опозивости; МТК - обрнуто

III Према одговорности сарадничке банке – потврђени и непотврђени

 • разграничење

 • начин потврђивања – потпис на акр. испр.

 • солидарност банака

 • ништавост потврде само дела износа

 • потврдивост само неопозивог акредитива

IV Према начину давања

 • исплатни (готовински) – банка плаћа при презентацији докумената

 • акцептациони

* к-к је т-нт менице, а банка акцептант

* избор к-ка: а) есконт менице б) држање и наплата менице по доспелости од акцептанта • откупни

* к-к је т-нт, а н-давац је а-нт

* избор к-ка - као код акц. акр.

* банка обавезна да откупи меницу од имаоца о доспелости по акредитиву без дисконта и без меничног регреса према к-ку (т-нту), по пријему докумената

* банка предаје докум. н-давцу, а задржава меницу, као обезбеђење свог регресаV Према преносивости – преносив и непреносив

 • претпост. непреносивости (обарање клаузулом)

 • претпост. једнократне преносивости (оборива)

 • пренос целе или дела акредитивне сумe

VI Према дељивости – дељив и недељив (претпоставка дељивости)

VII Према начину обезбеђења покрића – главни акр. и подакредитив

 • појам подакредитива – нов акр., по налогу корисника из постојећег (главног) акр., у корист трећег лица

 • покриће подакр. банци – тражбина к-ка према акр. банци

 • истоветност услова (докумената) наплате

 • замена рачуна к-ка из подакредитива рачуном к-ка акредитива при регресу

VIII Према доспелости – по виђењу и с одложеним плаћањем (омогућавање провере поднетих докумената пре исплате)

IX Према месту плаћања – платив у земљи и у иностранству

X Према смеру плаћања – одлазећи (nostro, наш) и долазећи (loro, њихов)

XI Посебне врсте

 • stand-by а. – гаранција, у ствари

 • револвинг (ротативни) - обнављајући

 • авансни (packing)

* појам - право к-ка да део акр. суме наплати пре предаје докум. (пре испоруке робе)

* несуловљен за аванс, условљен за остатак

* врсте: а) са црвеном клаузулом (к-к презентира банци меницу по виђењу и писмено се обавезује да докум. касније преда) б) са зеленом клаузулом (роба ускладиштена у корист банке)

XII Према начину општења - папирни и телетрансмитивни – електронски пренос налога сарадничкој банци

Случајеви

Случај 1


 • увозник (Србија) купио сировину од продавца (Беч)

 • цена 125.000 Е

 • плаћање акредитивом; акред. банка у БГ, исплатна у Бечу

 • увозник дао покриће банци у БГ

 • банка из Бг није пренела новац банци у Бечу о доспелости

 • увозник тужио банку у Бг-у да плати акред.

 • пресуда?

Случај 2

 • домаћи увозник купио робу

 • плаћање акредитивом кад увозник пошаље банци “телекс о ваљаном преузимању робе”

 • страни продавац ваљано испоручио робу

 • банка платила без телекса на допис увозника да плати (без телекса о преузимању)

 • увозник после тужио банку за повраћај исплате због повреде услова исплате из налога (нема телекса)

 • пресуда?

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Појам – б. посао - банка се, по налогу клијента обавезује да 3 лицу исплати означену своту, ако клијент повреди своју обавезу

Природа - упут

Разграничење од

Акредитива – stand-by акр.

Јемства – а) једностран посао, не уговор б) обавеза само новчана, а јемчева и неновчана

Правни извори – 1) Једнообраз. правила МТК за: а) уговорне гаранције (1978) б) гаранције на први позив (2010) 2) Конвенц. УН о независним гаранц. (95; ступила 2000) 3) ЗОО

Сврха – средство обезбеђења

Учесници – 1) гарант – послов. банка, НБС, држава, осигур. друштво, компанија 2) н-давац - дужник у основном послу 3) корисник – поверилац у основном послу 4) евентуално – сарадничка банка

Функционисање – конструкција

Правни односи


 1. Н-давац – корисник

 • основни посао – дужник и поверилац

 • предмет обезбеђења – новчана или неновчана обавеза

 • клаузула о гаранц. – појам, садржина, банка учесник у преговора, битан састојак (раскид)

2) Н-давац – гарант - уговор о издавању гаранц. - а) појам б) природа (комисион) в) закључење (давање налога, ћутање?) г) обавезе уговорника

3) Гарант – корисник: основ - гаранција- кад се успоставља однос (издавање гаранц.)? – саопштавањем: а) испуњење обавезе из угов. о издав. гар. б) заснивање обавезе према к-ку

 • природа – једностран правни посао

 • писмена форма (гарантно писмо)

 • садржина – прописана

 • исплата на захтев за корисника г-нту

 • однос с УИБГ-ом и осн. послом – зависи од врсте гаранције (самост. или несам.)

 • апстрактност и безусловност обавезе г-ранта код самосталне гаранције

4) Гарант – сарадничка банка

 • основ – уговор

 • улога сарадничке банке – а) заступник (исплатна б.) б) јемац (потврђујућа б., супергарант) в) комисионар (контрагар. гарантне банке)

Пренос гаранције – 1) пренос гаранције само уз пренос обезбеђене тражбине из основног посла 2) пренос тражбине не повлачи и пренос гаранције, ако изричито није уговорено с г-том

Измена основног посла

 • самостална гаранција – протеже се и на измене, у границама гарантне своте (апстракност)

 • несамостална – право банке да се брани приговорима из осн. посла, због измене

Врсте

I Сврха издавања – 1) лицитациона 2) авансна 3) за добро извршење посла

II Услови за наплату – условна и безусловна

III Веза с основним послом – акцесорна (каузална) и самостална (апстрактна, на први позив)

IV Број и међусобан однос банака – 1) једноставне (1 гарант) 2) сложене: а) непотврђена и потврђена б) супергаранција и контрагаранц. в) конзорцијална (група банака)

V Врста обезбеђеног дуга – новчана и чинидбена

VI Средства исплате – покривена и непокрив.

VII Спољнотрговинске – nostro и loro

VIII Посеб. врсте – коносманска, консигнациона

ИНКАСО ПОСАО

Појам - наплата тражбине; банка заступник

Особине - неименовани посао

Природа - уговор о налогу (заступању)

Разлика од акредитива - заступање у наплати, а не исплата

Врсте

1) обим обавеза банке - а) обичан (чист) б) документарни (и предаја докумената 3. лицу)2) место наплате - nostro и loro

Извори права - 1) МТК правила 1995 2) ЗОО 3) општи услови банака

Учесници - 1) налогодавац 2) банка 3) 3. лице

Односи - 1) н-давац - 3. лице 2) н-давац - банка 3) доставна банка - наплатна (сарадничка) банка (одговорност за избор и за рад наплатне б.)

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет