Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріДата26.02.2016
өлшемі208.01 Kb.
#27455


line 21
серия 5

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті
Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті

line 19
Көлік

ТранспортБҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері

Основные показатели работы

транспорта ЗКО


2015 жылдың қаңтар-ақпан

Январь-февраль 2015года


«Қазақстан Республикасының “Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)” сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

В соответствии с “Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)” данный материал не подлежит
размножению (копированию), при использовании
статистической информации в своих публикациях (изданиях)
обязательна ссылка на Департамент статистики
Западно-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Мазмұны

Содержание


Әдіснамалық түсініктемелер 5

Методологические пояснения 5

Аңдатпа 6

Аннотация 6

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности 7


2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности 10


3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта 12


4. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта 13Әдіснамалық түсініктемелер


Бюллетенде 1-көлік айлық нысаны бойынша есеп берген, негізгі қызмет түрі – көлік (ЭҚЖС-ның коды – 49-51) болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы келтірілген. Одан басқа, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштеріне (жүк тасымалдау, жүк айна-лымы, жолаушы тасымалдау, жолаушы айналымы) автомобильдік коммерциялық тасымалдаумен айналасатын көліктік емес кәсіпорындар және кәсіпкерлер жұмысы көлемінің бағалауы кіреді.

Тасымалданған жүктер – көлікпен тасы-малданған жүктердің саны тоннамен.

Көліктің жүк айналымы – жүктерді тасымал-дау бойынша көлік жұмыстарының көлемі тонна-километрмен көрсетіледі. Әрбір партияның (жө-нелтімнің) салмағының тасылған жүктің тасу ара қашықтығына көбейтіндісінің қосындысы ретінде анықталады.

Тасымалданған жолаушылар – белгілі бір уақыт кезеңінде тасымалданған жолаушылар саны.

Көліктің жолаушылар айналымы – көліктің жолаушыларды тасымалдау бойынша жұмыс кө-лемі. Өлшем бірлігі ретінде жолаушы-шақырым-мен көрсетіледі.

Жүк және жолаушылар тасымалынан түскен табыстың өсу қарқыны салыстырмалы бағада көрсетілген.


Методологические пояснения


В бюллетене приведены статистические дан-ные о работе предприятий с основным видом деятельности – «транспорт» (код ОКЭД 49-51), отчитавшихся по месячной форме 1-транспорт. Кроме того, в основные показатели работы транспорта (перевезено грузов, грузооборот, перевезено пассажиров, пассажирооборот) включена оценка объемов работы нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся автомобильными коммерческими перевозками.

Перевезено грузов – количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта– объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Перевезено пассажиров – число пасса-жиров, перевезенных за определенный период времени.

Пассажирооборот транспорта – объем

работы транспорта по перевозке пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр.

Темпы роста от грузовых и пассажирских перевозок, приведены в сопоставимых ценах.

Аңдатпа


2015 жылғы қаңтар-ақпанда облыс көлігімен 5,7 млн.тонна жүк тасымалданды, бұл 2014 жылғы қаңтар-ақпанда деңгейінен 1,6%-ға көп, осы кезеңде жүк айналымы 349,3 млн. тонна-шақырымды құрады (2014 жылдың қаңтар-ақпанымен салыстырғанда 0,6%-ға өсті).

2015 жылдың қаңтар-ақпанында облыс көлігімен 68,9 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 2014 жылғы тиісті кезеңнен 1,7%-ға көп, жолаушылар айналымы 1256,5 млн. ж/км құрады (2014 жылдың қаңтар-ақпанымен салыстырғанда 3,3%-ға өсті).

Толығырақ деректер бюллетенде келтірілген.

Аннотация


В январе-феврале 2015 года транспортом области перевезено 5,7 млн. тонн грузов, что на 1,6% больше уровня января 2014 года, грузооборот за этот период составил 349,3 млн. тонно-километров (увеличился по сравнению с январем-февралем 2014 года на 0,6%).

В январе-феврале 2015 года транспортом области перевезено 68,9 млн. пассажиров, что больше аналогичного периода 2014 года на 1,7%, пассажирооборот составил 1256,5 млн. пассажиро-километров (увеличился по сравнению с январем-февралем 2014 года на 3,3%).

Более подробные данные приведены в бюллетене.

1.Экономикалық қызмет түрлері бойынша көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Тасымалданған жүк,

мың тоннаЖүк айналымы, мың ткм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено грузов, тыс.тонн

Грузооборот, тыс. ткм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

5 686,89

101,6

349 327,74

100,6

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль көлігі*

5 686,85

101,6

349 276,54

100,6

Автомобильный транспорт*

Әуе көлігі

0,04

110,8

51,20

69,2

Воздушный транспорт

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын кәсіпкерлер тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

** Мұнда және бұдан әрі коммерциялық тасымалдаумен шұғылданатын көліктік емес кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің тасымалы көлемін бағалау есебімен.

** Здесь и далее с учетом оценки объемов перевозок нетранспортных предприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Жалғасы Продолжение
Тасымалданған жолаушылар, мың адам

Жолаушылар айналымы, мың жкм
есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


есепті кезең

2014 жылғы тиісті кезеңге

%-бен


Перевезено пассажиров, тыс. человек

Пассажирооборот,
тыс. пкм

отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


отчетный период

в % к

соответст-

вующему периоду 2014г


Барлығы

68 926,70

101,7

1 256 544,9

103,3

Всего

оның ішінде:

в том числе:

Автомобиль*

68 858,70

101,7

1 160 645,9

99,7

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

53 625,15

106,2

932 773,9

107,5

перевозка автобусами*

такси қызметі*

15 233,55

88,5

227 872,0

77,0

услуги такси*

Әуе көлігі

68,0

188,4

95 899,0

183,0

Воздушный транспортСоңы ОкончаниеТасымалдаудан кәсіпорын табысы,


мың теңге


оның ішінде
барлық қатынастардағы жүк, багаж,
жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастардағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс.тенге

в том числе

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы

2 483 876,0

502 405,5

1 981 470,5

Всего

оның ішінде:


в том числе:

Автомобиль*

1 115 342,0

494 391,5

620 950,5

Автомобильный*

автобустармен тасымалдау*

618 120,5

-

618 120,5

перевозка автобусами*

такси қызметі*

2 830,0

-

2 830,0

услуги такси*

жүк автомобильдері*

494 391,5

494 391,5

-

грузовые автомобили*

Әуе көлігі

1 368 534,0

8 014,0

1 360 520,0

Воздушный транспорт

2. Меншік нысаны бойынша көлік жұмыстарының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы транспорта по формам собственности

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

Жүк
айналымы
мың т/км**

Тасымалданған жолаушы мың адам*

Жолаушы
айналымы,
мың жкм*
Перевезено

грузов**,

тыс. тонн


Грузооборот**

тыс. ткм


Перевезено

пассажиров*,

тыс. человек


Пассажирооборот*,
тыс. пкм

Барлығы*

5 686,89

349 327,74

68 926,70

1 256 544,9

Всего*

Жеке меншік)*

5 686,66

348 877,74

68 926,70

1 256 544,9

Частная собственность*

Азаматтар меншігі*

5 603,09

334 311,14

60 853,70

938 688,6

Собственность граждан*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

83,57

14 566,60

8 073,00

317 856,3

Собственность негосудар-ственных юридических лиц и их объединений

Мемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

73,09

12 737,10

8 031,20

315 106,3

Собственность предприятий без государственного и иностранного участия

Мемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

1,05

202,40

41,80

2 750,0

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

9,43

1 627,10

-

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

0,23

450,00

-

-

Иностранная собственность


Жалғасы ПродолжениеТасымалдаудан түскен кәсіпорын табысы,


мың теңге

оның ішінде
барлық қатынастар-дағы жүк, багаж, жүк-багаж тасмалдаудан

барлық қатынастар-дағы жолаушылар тасмалдаудан

Доходы предприятий от перевозок,
тыс. тенге

оның ішінде

от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщения

от перевозки пассажиров во всех сообщениях

Барлығы*

2 483 876,0

502 405,5

1 981 470,5

Всего*

Жеке меншік)*

2 477 904,0

496 433,5

1 981 470,5

Частная собственность*

Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің меншігі

2 477 904,0

496 433,5

1 981 470,5

Собственность негосударственных юридических лиц и их

объединенийМемлекет және шетел қатысуынсыз қәсіпорындар меншілігі

2 160 232,9

329 080,3

1 831 152,6

Собственность предприятий без государственного и

иностранного участияМемлекеттің қатысуымен кәсіпорындар меншігі (шетел қатысуынсыз)

286 224,0

135 906,1

150 317,9

Собственность предприятий с

участием государства (без иностранного участия)Бірлескен кәсіпорындардың шет ел қатысқан меншілігі

31 447,1

31 447,1

-

Собственность совместных предприятий с иностранным участием

Шетелдік меншік

5 972,0

5 972,0

-

Иностранная собственность

3. Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы автомобильного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

өткен ай

жыл басынан

бергі кезеңжыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

244 420,5

249 971,0

494 391,5

105,3

97,3

97,8

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

299 745,6

321 204,9

620 950,5

107,6

109,5

93,3

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк,
мың тонна**

2 889,41

2 797,44

5 686,85

101,6

102,1

103,3

Перевезено грузов - всего, тыс. тонн**

Тасымалданған жолаушы-лар, мың адам*

33 738,77

35 119,96

68 858,70

101,7

101,5

96,1

Перевезено пассажиров, тыс. человек*

автобуспен*

25 991,57

27 633,61

53 625,15

106,2

100,8

94,1

автобусами*

таксимен*

7 747,20

7 486,35

15 233,55

88,5

103,8

103,5

такси*

Жүк айналымы, мың ткм**

170 115,01

179 010,53

349 276,54

100,6

100,8

94,9

Грузооборот, тыс. ткм**

Жолаушы айналымы,
мың жкм**

540 094,7

620 551,2

1 160 645,9

99,7

100,3

87,0

Пассажирооборот,

тыс. пкм*автобуспен*

433 358,8

499 415,1

932 773,9

107,5

103,9

86,8

автобусами*

таксимен*

106 735,9

121 136,1

227 872,0

77,0

88,1

88,1

такси*

4. Әуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Основные показатели работы воздушного транспорта

2015 жылғы нақты көлем

2014 жылғы тиісті кезеңге, %-бен

Өткен айға
%-бен
есепті ай

жыл басынан

бергі кезең


жыл басынан

бергі кезеңесепті ай

Фактический объем в 2015г.

в % к соответствующему периоду 2014г.

В % к преды-дущему месяцу

отчетный месяц

предыдущий месяц

период с начала года

период с начала года

отчетный месяц

Барлық қатынастардағы жүк, тасымалынан түскен табыс, мың теңге

3 943,0

4 071,0

8 014,0

-

-

-

Доходы от перевозки грузов, тыс. тенге

Жолаушыларды тасымал-даудан түскен табыс,
мың теңге

650 220,0

710 300,0

1 360 520,0

183,5

192,3

91,5

Доходы от перевозки пассажиров, тыс. тенге

Тасымалданған жүк, багаж,
жүк-багаж, тонна

21,30

17,70

39,00

110,8

137,4

120,3

Перевезено грузов,
всего, тонн

Тасымалданған
жолаушылар, мың адам

32,50

35,50

68,00

188,4

194,4

91,5

Перевезено пассажиров, тыс. человек

Жүк айналымы, мың ткм

27,70

23,50

51,20

69,2

81,5

117,9

Грузооборот, тыс. ткм

Жолаушы айналымы,
мың жкм

44 133,0

51 766,0

95 899,0

183,0

170,0

85,3

Пассажирооборот,

тыс. пкм

Шығ./Исх. № 16-08/ -17.02.2015ж

Жауапты шығарушы: Департамент басшысы

Ответственный за выпуск: Руководитель департамента

Қызмет көрсету және өзара сауда статистикасы басқармасы

Управление статистики услуг и взаимной торговли Хамзин А. ______________

тел. (7112) 50-74-01 тел. (7112) 51-05-02
Каталог: publicacii -> publicacii%202015 -> bulleten
bulleten -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 5 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Серия 18 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Батыс Қазақстан облысының Статистика департаменті
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
bulleten -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет