Конкурс за поддршка на Проекти на здруженија на граѓани за социјална заштита-дневни центри за лица над 18 години со пречки во интелектуалниот развојДата04.03.2016
өлшемі67 Kb.
түріКонкурс
Врз основа на член 89-е и член 89-ж од Законот за социјална заштита (“Сл.весник на РМ“ бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 161/2008) и Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита (“Сл.весник на РМ“ бр.24/05 и 38/07), Министерството за труд и социјална политика, објавува
ЈАВЕН КОНКУРС

за поддршка на Проекти на здруженија на граѓани за социјална заштита-дневни центри за лица над 18 години со пречки во интелектуалниот развој
 1. Цел на проектот

 • Развивање на мрежа на алтернативни сервисни служби-дневни центри за лица над 18 години со пречки во интелектуалниот развој во местото на живеење;

 • Континуитет во социјализацијата и интеграцијата на лицата над 18 години со пречки во интелектуалниот развој во местото на живеење.

Активности

 • едукација за основни знаења и практични вежби за обавување на основни животни вештини и активности;

 • оспособување за одредени работни активности, кои би можеле да придонесат за нивно комплетно осамостојување во понатамошниот живот;

 • комуникација и социјализација во група и надвор од неа;

 • физикална рехабилитација;

 • едукации на целната група за подигање на нивото на културно однесување во заедницата;

 • тренинг програми за развивање на вештини за културно творештво;

 • оспособување за работа на компјутер и компјутерски програми;

 • оспособување и развивање на вештини за ликовно и моделарско изразување и творештво;

 • оспособување и развивање на вештини за музичко изразување и интерпретирање;

 • тренинг програма за усвојување на традиционални вештини на занаети;

 • презентации и изложби на локално ниво и

 • вклучување на целната група во активности со други културно уметнички програми на локално ниво.

 1. Критериуми за учество

 • искуство во работа со оваа категорија на лица

 • расположиви човечки,просторни и технички ресурси и

 • да не добиле средства или поднеле пријава за добивање на средства од/до друг орган на државната управа за иста намена и активности за кои поднесуваат пријава

 1. Потребни документи

 • пријава;

 • Предлог-проект;

 • регистерски број и број на решението на здружението, издадено од Министерството за труд и социјална политика;

 • полн назив и адреса на останатите субјекти со јасно дефинирани активности во текот на реализација на проектот;

 • детален опис на активностите со конкретен работен план за имплементација и периодот на реализација на проектот, со кои ќе се обезбеди реализација на предвидените цели, активности и услуги дефинирани во јавниот конкурс;

 • детална финансиска структура на активностите во рамките на вкупните средства кои се предвидени за реализација на проектот;

 • број на трансакциона сметка на здружението на граѓани

 • потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки;

 • список со име, презиме и матичен број на лицата кои ќе бидат ангажирани во реализација на проектот, како и нивната квалификациона структура и нивното професионално искуство (биографија на лицата);

 • список со име, презиме, ЕМБГ, адреса и телефонски број на лицата, корисници на услугите на Дневните центри, кои ќе бидат опфатени во реализацијата на работниот план за имплементација на проектот;

 • име, презиме и телефонски број на одговорното лице за реализација на проектот;

 • информации за работното искуство во областа на социјалната заштита, согласно со барањата и потребите од јавниот конкурс.

Напомена: Пријавите со непотполна документација нема да се разгледуваат. 1. Висина и средства кои се доделуваат и временскиот период во кој ќе се извршуваат работите

 • Министерството за труд и социјална политика ќе обезбедува финансиска поддршка во износ од 220.000,00 денари (двестаидваесет илјади денари) вкупни месечни трошоци, заклучно со декември 2009 година а средствата ќе бидат распределени по корисник на услугите на Дневните центри кои апликантот задолжително треба да ги пријави со приложување на список на корисници;

 • распределените средства во Дневните центри треба да покријат дел од месечните трошоци по корисник на Дневните центри, заклучно со месец декември 2009 година, а останатите трошоци за имплементација на Проектите треба да ги покријат здруженијата на граѓани кои ќе бидат избрани;

 • финансиската поддршка на Проектот ќе отпочне по завршувањето на целокупната постапка по јавниот конкурс и

 • во Предлог-проектот задолжително треба да се наведе износот и видот на средствата кои ќе ги обезбеди здружението на граѓани за имплементација на Проектот.

 1. Селекција и избор на најдобриот Проект

 • селекцијата и изборот ќе се врши согласно Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженијата на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита (“Сл.весник на РМ“ бр.24/05 и 38/07);

 • ќе се смета за предност доколку се обезбеди соработка со локалната самоуправа на полето на социјалната заштита на оваа категорија на граѓани.

 1. Рокови за спроведување на постапката

 • конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето;

 • крајниот рок за доставување на апликациите е до 15 часот на последниот ден на конкурсот.

 • Комисијата за соработка со здруженијата на граѓани во рок од 30 дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите изготвува мислење до министерот;

 • Министерот за труд и социјална политика во рок од 15 дена по доставувањето на мислењето од страна на Комисијата за соработка со здруженијата на граѓани, донесува решение за доделување на средствата и писмено ќе ги информира сите апликанти за крајниот резултат;

 • договорот за меѓусебните права, обврски и одговорности во реализацијата на финансиската поддршка на здружението на граѓани, министерот за труд и социјална политика ќе го склучи во рок од 15 дена од денот на правосилноста на решението за доделување на средствата и

 • пријавата со приложените документи треба да се достават до архивата или преку пошта на Министерството за труд и социјална политика на адреса ул.“Даме Груев“ бр.14-Скопје-Комисија за соработка со здруженија на граѓани, во затворен плик, со назнака за Јавниот конкурс за поддршка на Проект на здружение на граѓани за социјална заштита-дневни центри за лица над 18 години со умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој.

Напомена: Пријавите кои ќе пристигнат по предвидениот рок за доставување нема да се разгледуваат

Здруженијата кои ќе бидат поддржани од страна на Министерството за труд и социјална политика, имаат обврска на сите материјали (печатени и електронски) кои ќе бидат продуцирани во рамки на тој проект на видно место да стои:
Поддржано од:

Република Македонија


МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД

И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Каталог: WBStorage -> Files
Files -> Жените, мирот и безбедноста
Files -> Конкурс за поддршка на Проект на здружение на граѓани за заштита на жртви на семејно насилство
Files -> Во врска со Спроведувањето на Акциониот план за подобрување на состојбата на Ромите и Синтите во областа на дејствување на обсе
Files -> Стенографски белешки
Files -> Закон за изменување и дополнување на Закон за акцизите, по скратена постапка второ и трето читање
Files -> Закон за субвенционирање станбен кредит прво читање Предлогот на законот и извештаите на Комисијата за финансирање и буџет како матично работно тело и Законодавно правната комисија во се доставени, односно поделени
Files -> Информација за спроведени активности од проект во областа на вработувањето во соработка на Министерството за труд и социјална политика и Интернационалната организација за миграции
Files -> Стенографски белешки
Files -> Валандово корисници на бањско климатска рекреација за период од 19. 03. До 25. 03. 2012 година бања банско
Files -> Закон за дополнување на законоt за материјално обезбедување на учесниците во народноослободителната


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет