Күзет және өртке қарсы қорғаныс қызметтерін ашық тендер тәсілімен сатып алу үлгі шартбет1/3
Дата08.07.2016
өлшемі429.5 Kb.
  1   2   3
Күзет және өртке қарсы қорғаныс қызметтерін ашық тендер тәсілімен

сатып алу үлгі шарт


Ақтау қаласы

№___________

«___»__________ 2014ж.

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ) атынан ______ негізінде әрекет етуші тұлға ____, бір тараптан, және бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын ______ атынан ______ негізінде әрекет етуші тұлға ____, келесі тараптан, әрі қарай біріге «Тараптар», ал жекелей – жоғарыда көрсетілгендей немесе «Тарап» деп аталатындар, Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы №80 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу қағидасына (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қағида») сәйкес, ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алудың 2014 жылғы «__»___________№________ қорытындылары негізінде, сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегідей мәмілеге келді:


1. ТҮСІНДІРУ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Берілген Шартта келтірілген ұғымдар мына мағыналарды білдіреді:

1.1.1. «Шарт» - Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында Қағидаға және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасақталған, жазбаша түрде бекітілген, барлық қосымшалары мен толықтыруларын, сондай-ақ шартта сілтеме жасалған барлық құжаттаманы қоса тараптардың қолдары қойылған азаматтық-құқықтық шарт;

1.1.2. «Шарт бағасы» –Тапсырыс берушімен өз шарттық міндеттемелерін толықтай орындағаны үшін Орындаушыға шарт шеңберінде төленуге тиісті жалпы бағаны білдіреді;

1.1.3. «Қызметтер» - берілген шарт шеңберінде Орындаушының Шарт жағдайларына сәйкес Тапсырыс берушіге көрсетуі тиіс, өзіне осы Шартпен және өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен өрттің алдын-алуға, сондай-ақ өртті сөндіруге бағытталған қызмет саласын реттейтін нормативтік құжаттамамен қарастырылған шаралар кешенін қосатын, Тапсырыс берушінің нысандар тізіміне (Шартқа №1 қосымша) сәйкес нысандарын өрттен қорғау жөніндегі қызметтерді білдіреді.

1.1.4. «Ақау» - қызметтердің Шарт жағдайлары бұзыла орындалған бөлігі.

1.2. Тараптардың Шарт бойынша хат алмасуы,берілген сатып алудың материалдары және төменде келтірілген құжаттар мен оларда келісілген жағдайлар, берілген шартты құрайды және оның ажыратылмас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:1) осы Шарт;

2) нысандар тізімі (№1 қосымша);

3) жергілікті қамту үлесі туралы есептіліктің үлгісі (№2 қосымша);

4) Шарт орындалысын қамтамасыз ету;

5) Шарт Бағасының есебі.
2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. Орындаушы Шарт жағдайларына сәйкес өзіне Қызметтер көрсету кестесіне сәйкес Қызмет көрсету міндеттемесін қабылдайды, ал Тапсырыс беруші көрсетілген Қызметті Шарт жағдайларына сәйкес қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.

2.2. Орындаушымен көрсетілген Қызметтердің ауқымы Тараптар өкілдерінің қолдары қойылған қызметтерді қабылдау-тапсыру актімен расталады.

2.3.Тапсырыс берушінің өрттен қорғауға жататын нысандарының тізімі мен Орындаушының күзетке тартылатын өкілдерінің саны Тараптар өкілдерінен құрылатын «ВАК» - ведомоствоаралық комиссияның актімен белгіленеді (№1 қосымша). Тапсырыс беруші нысандары мен Орындаушы өкілдері санының өзгеруі Тараптардың келісімі бойынша ВАК актіне қосымша енгізіледі.

2.4. Өртті сөндіру және жою Орындаушы техникасы мен күшімен және Тапсырыс берушінің өрт сөндіруші ерікті құрамымен (ӨЕҚ) жүзеге асырылады.

2.5. Орындаушы берілген Қызмет түрін көрсетуге арналған арнайы машықтар мен құқық қабілеттілігіне ие екендігіне кепілдік береді.

2.6. Қызметтер Орындаушының қарауымен: Орындаушы материалының, күшінің және қаражатының көмегімен көрсетіледі.


3. ШАРТ БАҒАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ
3.1. Шарт Бағасы ҚҚС есебімен _____ (_____) теңгені құрайды, және өзіне Орындаушының толық көлемде Қызмет көрсетуіне байланысты барлық шығындарын, оның ішінде: салықтарды, жұмыскерлер жалақысын, іссапар ақысын (жол жүру, тұру, тамақтану), толымдаушылар мен тұтыну материалдарын және басқа да күтілмеген шығындарды кірістіреді.

3.2. Шарт бойынша төлем ай сайын тең үлеспен, қызметтердің көрсетілу нақтылығына қарай, ______ тең белгіленген сома мөлшерінде, көрсетілген қызметтер актіне қол қойылған және Орындаушы шот-фактура ұсынған күннен бастап банктік 30 (отыз) жұмыс күн ішінде жүргізіледі. Бұл ретте, Тапсырыс беруші төлемді Орындаушы Шарттың 11.1. тармағын орындағанға дейін тоқтата тұра алады.

3.3. Шарт бағасы Шарттың 9 тарауымен қарастырылған негізде, қолданыстағы Қағидаға сәйкес өзгертіле алады.
4. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАЛЫСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
4.1. Орындаушы Шарт жасақталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Шарттың орындалысын қамтамасыз ету сомасын салуға міндетті. орындаушы Шарттың орындалысын қамтамасыз етудің келесі түрлерінің бірін таңдауға құқылы:

1) Тапсырыс берушінің банктік шотына салынатын кепілді ақша жарнасын;

2) тендерлік құжаттаманың ___ қосымшасына сәйкес банктік кепілдікті.

4.2. Шарттың орындалысын қамтамасыз ету Орындаушының өз Шарттық міндеттемелерін уақтылы, толықтай және тиісінше орындайтындығының кепілі ретінде салынады.

4.3. Шарттың орындалысын қамтамасыз ету мөлшері Шарт бағасының ____ (____) теңге мөлшеріндегі сомаға тең 5% (бес пайызын) құрайды және Шарт Бағасына кірмейді.

4.4. Шарттың орындалысын қамтамасыз ету Орындаушыға ол өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін толықтай және тиісінше орындағаннан кейінгі банктік 10 (он) жұмыс күн ішінде қайтарып беріледі.

4.5. Егер осы Шарт Орындаушының шарттық міндеттемелерін орындамауына байланысты бұзылған болса, Тапсырыс беруші Шарттың орындалысын қамтамасыз етуді қайтармайды, яғни Тапсырыс беруші Шарттың орындалысын қамтамасыз етуді шегеріп қалады.

4.6. Егер шарттың орындалуын қамтамасыз ету Орындаушымен Шарттың 4.1.тармағында көрсетілген мерзімдерде ұсынылмаған жағдайда, Орындаушымен енгізілген тендерге қатысуға өтінімнің қамтамасыз етуін ұстап қала отырып, Тапсырыс беруші біржақты тәртіпте  шартты бұзады. Ерекшелікті Орындаушының өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізудің түпкілікті мерзімі өткенге дейін толықтай және тиісінше орындау жағдайлары құрайды.


5. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМДЕРІ
5.1. Шарт бойынша қызметтер Орындаушымен Шартқа екі Тараптың да қолдары қойылған күннен бастап 2014 жыл ішінде көрсетілуі тиіс.
6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1. Орындаушы міндетті:

6.1.1. Қызметтерді берілген Шартқа талаптарына, «Өрт қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және тұлғалардың берілген қызмет саласындағы ісін реттейтін басқа да нормативтік актілердің талаптарына сәйкес тиісінше көрсетуге;

6.1.2. Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге Шарт бағасының есебін ұсынуға және онымен келісуге;

6.1.3. қызметтерді сапалы және уақтылы көрсетуге;

6.1.4. Қызметтердің көрсетілуі үшін білікті қызметкерлер құрамын ұсынуға;

6.1.5. Тапсырыс беруші нысандарының өрттік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты шараларды әзірлеуге және оларды Тапсырыс берушімен келісуге;

6.1.6. Тапсырыс берушіге өрт сөндіру және апат салдарын жоюға арналған техникалық құралдарды жетілдіруге байланысты шаралардың тізімін беруге;

6.1.7. лауазымды тұлғалар мен азаматтарға өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша белгіленген тәртіпте кеңес беруге;

6.1.8. Тапсырыс берушінің өрт қауіпсіздігі саласындағы жұмыскерлеріне өртке қарсы күрес бойынша насихат пен үгіт жүргізуге.

6.1.9. Төмендегілерді жүзеге асыруға:

а) өзінің Тапсырыс беруші нысандарында міндет атқарушы жұмыскерлерінің ісіне басшылық жасауға және бақылау жүргізуге;

б) порттың өрт сөндіруші ерікті құрамының мүшелерін оқытуда көмек беруге және жылына 2 рет Тапсырыс беруші нысандары мен аумағында тұтанулар мен өрттерді сөндіру жөнінде тренингтер өткізуге.

6.1.10. Тапсырыс берушіге өрт сөндіруші алғашқы жабдықтар мен құрылғылардың тізімін беруге.

6.1.11. көрнекі насихат құралдарын сатып алуға жәрдем беруге.

6.1.12. өрт қауіпсіздігі, МЕМСТ, ҚНмЕ, салалық нұсқаулар мен басқа да құжаттар, сондай-ақ Өртке қарсы күрес қызметімен ұсынылатын іс-шаралар талаптарының орындалуына үлес қосуға.

6.1.13. өрт туындаған жағдайда, кешікпестен өртті сөндіру шараларын, сондай-ақ Тапсырыс беруші нысандарында жедел апаттық-құтқару жұмыстарына байланысты шараларды қабылдауға.

6.1.14. Тапсырыс беруші аумағында тұтану болған жағдайда, әскери топтарды жіберуге, бірінші келген топтың құрамында 2 өрт сөндіру автомашинасы мен 3 өрт сөндіру автомашинасынан кем емес резервтік техника болуға тиіс;

6.1.15. өрт сөндіруді Өрт сөндіру қызметі мен Тапсырыс берушінің барлық өрт сөндіру құралдарымен жүзеге асыруға.

6.1.16. Тапсырыс берушінің жұмыскерлерімен бірлесе отырып, Тапсырыс беруші нысандары мен аумағындағы апаттық-құтқару жұмыстарға, өрттер мен тұтануларды сөндіруге байланысты оқытулар өткізуге.

6.1.17. Тапсырыс берушінің Шарт бойынша міндеттемелердің орындалысына байланысты барлық нұсқаулары мен сұранымдарын орындауға;

6.1.18. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, Шарттың мазмұнын немесе оның қандайда бір ережелерін Шарттың орындалысына Орындаушының өзі араластырған қызметкерден басқа ешкімге ашпауға. Аталмыш ақпарат ол маманға құпия түрде және Шарттық міндеттемелерді орындауға қажетті мөлшерде ғана ұсынылуы тиіс;

6.1.19. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, Шартта айқындалған құжаттар мен ақпаратты Шартты орындаудан өзге мақсаттарда пайдаланбауға;

6.1.20. есептілік кезеңінен кейінгі 2 жұмыс күнінен кеш емес мерзімде, көрсетілген Қызметті Тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру акті бойынша тапсыруға;

6.1.21. Қызмет көрсету кезінде Тапсырыс берушімен анықталған барлық сәйкессіздіктер мен қателерді жоюға;

6.1.22. Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, кімге-болмасын өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін толықтай да, ішінара да тапсыруға тиіс емес;

6.1.23. Қызмет көрсету барысында туындауы мүмкін барлық қауіптер мен шығындарды көтеруге.

6.2. Жоғарыда баяндалғандардың бірде-бір тармағы Орындаушыны Шарт бойынша басқа да міндеттемелерден босатпайды.

6.3. Орындаушы құқылы:

6.3.1. Тапсырыс берушіден осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуы үшін қажетті ақпараттың ұсынылуын талап етуге;

6.3.2. Тапсырыс берушіден толық көлемде және тиісінше сапамен орындалған және Тапсырыс берушімен акт бойынша қабылданып алынған Қызмет үшін ақы талап етуге.

6.4. Тапсырыс беруші міндетті:

6.4.1. Орындаушының сұранымы бойынша оның осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына қажетті ақпаратты ұсынуға;

6.4.2. Орындаушыны осы шарт бойынша қызмет көрсетілуіне ықпалын тигізуі мүмкін барлық өзгерістер жайында кешікпестен хабардар етуге;

6.4.3. Шарт бойынша төлемді осы Шарт тәртібі мен жағдайларына қарай төлеуге.6.5. Тапсырыс беруші құқылы:

6.5.1. Орындаушы ісіне араласпастан, ол көрсетіп жатырған қызметтердің жүрісі мен сапасын әркез тексеруге;

6.5.2. Актіге қол қойылғанға дейін, Орындаушыға Тапсырыс берушінің шарттың орындалуынан бас тартуы жөніндегі ескертуін алмай тұрып орындалған Қызметтер бөлігіне шамалас белгіленген баға бөлігін төлей отырып, Шарттың орындалуынан кез-келген уақытта бас тартуға.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Осы шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Орындаушы тарапынан бақылауға бағынбайтын, орындаушының қателігіне немесе ыждаһатсыздығына байланыссыз және күтпеген сипаттағы оқиғаларды білдіреді. Мұндай жағдайларға бұлармен ғана шектелмей, әскери әрекеттер, табиғи және апатты жағдайлар, індет, мемлекеттік органдардың Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау мүмкіндігін шектеуші акті жатады.

7.2. Форс-мажорлық жағдайлар қалыптасқанда, Орындаушы Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері жөнінде кешіктірместен жазбаша ескерту жіберуі тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Орындаушы, орындылығына қарай, өзінің шарт бойынша міндеттемелерін орындауды жалғастырады, және шартты орындаудың форс-мажорлық жағдайларға байланыссыз балама тәсілдерін іздестіреді.


8. ТАРАПТАР ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
8.1. Тараптар өздерінің осы Шарт бойынша міндеттемелерінің орындалмауы немесе тиісінше емес орындалуы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы қолданыстағы заңына және басқа да заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

8.2. Шарттың жекелеген тармақтарының барлық бұзушылықтары, мәселелерді жүйелі шешуге қол жеткізу мақсатында, Тараптармен біріге отырып қаралады.8.3. Орындаушы Тапсырыс беруші алдында өз жұмыскерлерінің, біріге орындаушыларының, біріге орындаушылардың жұмыскерлері мен сенімді тұлғаларының, сондай-ақ Орындаушымен жасақталған Шарт негізінде жұмыс бөлігін орындаушы басқа да тұлғалардың әрекеттері мен қателіктері үшін жауапты болады.

8.4. Орындаушы өз жұмыскерлерінің меншігі мен денсаулығына залал келтірілуіне байланысты шығындар үшін, сондай-ақ Шарт әрекеті кезінде немесе кейіннен болатын өз жұмыскерлерінің өлімі үшін жауапты болады.

8.5. Тараптардың әрқайсысы өздерінің бірлескен әрекеттері мен ыждаһатсыздығының нәтижесінде болатын шығындар, адамдардыңденсаулығына залал келтірілуіне және өліміне байланысты шығындар үшін жауапты болады.

8.6. Орындаушы көрсетілетін Қызметтердің қауіпсіздік техникасы үшін толық жауапты болады.

8.7. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Орындаушы Қызметтерді Шартпен қарастырылған мерзімдерде ұсына алмаса, Тапсырыс беруші өзінің Шарт шеңберіндегі басқа да құқықтарына залал келтірместен, Шарт бағасынан әрбір кешіккен күн үшін Шарт бағасының 0,1% сомасы түрінде айыппұл ұстап қалады.

8.8. Тапсырыс беруші кінәсінен туындайтын және Орындаушының осы шартпен қарастырылған міндеттемелерін осы шартпен қарастырылған мерзімдерде орындау мүмкіндіктерін шектейтін кідіріс, Орындаушыдан өсім алуға негіз болмайды. Бұл ретте Тараптар Орындаушының өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кідіріс уақытына шамалап қайта қарайды.

8.9. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші:

8.9.1. Орындаушының Шарт бойынша төлем алдындағы жағдайлардың барлығын орындауы шартымен, Шарт бойынша төлемді кешіктіргенде, Тапсырыс беруші әрбір кешіккен күн үшін төленуге тиіс соманың 0,1% мөлшеріндегі, бірақ төленуге тиіс соманың 10% аспайтын соманы айыппұл түрінде төлейді;

8.9.2. Орындаушының Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарудың алдындағы жағдайлардың барлығын орындауы шартымен, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды кешіктіргенде, Тапсырыс беруші Орындаушыға әрбір кешіккен күн үшін Шарттың орындалуын қамтамасыз ету көлемінің 0,1% мөлшеріндегі, бірақ Шарттың орындалуын қамтамасыз ету көлемінің 10% аспайтын соманы айыппұл түрінде төлейді.

8.10. Тиісінше емес Қызметтер көрсету салдарын жоюға басқа ұйым тартылған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан өз шығындарының өтелуін талап етуге құқылы болады.

8.11. Орындаушының өрт сөндіруге тартылған бөлімшелері өрт сөндіру жетекшісіне бағынады. Өрт сөндіру қызметінің уәкілетті лауазымды тұлғаларынан басқа ешкімнің өрт сөндіру қызметінің әрекетіне араласуға немесе өрт сөндіру кезінде оның бұйрықтарының күшін жоюға құқы болмайды.

8.12. Өрт сөндіру кезіндегі материалдық шығын қолданыстағы заңнамамен және өрт сөндіруге байланысты шығындарды өтеу ережелерімен белгіленген тәртіпте өтелуге жатады.

8.13. Шұғыл қажеттілік жағдайында әрекет еткен Орындаушының жеке құрамы және басқа да өрт сөндіруге қатысушылар келтірілген шығындардың өтелуінен босатылады.

8.14. Орындаушы осы шарт негізінде өрт сөндіру барысында өз қызметкеріне қатысты бақытсыздық оқиғаларына байланысты жауапкершіліктен Тапсырыс берушінің босатылатындығына кепілдік береді.

8.15. Тапсырыс беруші аумағында орналасқан шекара, кеден және ұлттық қауіпсіздік қызметінің, Қазақстан Республикасы қорғаныс органының, теміржол және теңіз көлігі нысандарындағы өртті сөндіру аталмыш органдармен бірлесе отырып белгіленеді, және Орындаушы өз есебінен, өз бетінше жүзеге асырады.

8.16. Тараптар Шартта көрсетілмеген ауытқулар үшін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жауапты болады.


9. ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
9.1 Шартқа өзгертулер енгізуге Тараптардың өзара келісімі бойынша төмендегідей жағдайларда рұқсат етіледі:

1) егер сатып алу туралы шартты орындау кезінде сатып алынатын алынатын осыған ұқсас қызметтердің бағасы кему жағына өзгерген болса, қызметтер бағасының және сәйкесінше сатып алу туралы шарт сомасының кему бөлігінде;

2) сатып алу туралы Шарттың сатып алынатын Қызметтер мөлшеріндегі қажеттілігінің кемуіне болмаса негізді түрде өсуіне байланысты сомасының сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланған сома мен мөлшерге кему немесе өсу бөлігінде, сондай-ақ жасалған Шартта көрсетілген Қызмет бірлігі бағасының өзгермеуі шартымен, шарттың орындалу мерзімдерінің сәйкесінше өзгертілуі бөлігінде. Шарттың бұлай өзгертілуіне сатып алуды жүзеге асыру үшін белгіленген жылға арналған сатып алу жоспарында берілген Қызметтерді сатып алу үшін көзделген сомалар мен көлемдер шегінде рұқсат етіледі.

3) Шартты орындау барысында Орындаушы қызметтер сатып алу туралы онымен жасалған шарттың мәні болып табылатын қызметтерді көрсетудің бірлік бағасының өзгермеуі шартымен неғұрлым жақсы сапалық және (немесе) техникалық сипаттамалар болмаса мерзімдер және (немесе) жағдайлар ұсынған жағдайда;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген бағалар, тарифтер, жарналар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты сатып алу туралы шарт сомасының кему немесе өсу бөлігінде. Тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алу туралы жасалған шарттың бұлай өзгертілуіне сатып алу жоспарында аталмыш тауарлар, жұмыстар, қызметтерді сатып алу үшін көзделген сомалар шегінде рұқсат етіледі.

9.2. Шартқа енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар Шарттың ажыратылмас бөлігі болып табылатын шартқа қосымша жазбаша келісім түрінде ресімделеді.

9.3. Шартқа өткізілген сатып алу жағдайларының және өнім берушіні (Мердігерді) таңдауға негіз болып табылған ұсынымның мазмұнын өзгертуі мүмкін Шарттың 9.1. тармағымен қарастырылмаған басқа да негіздемелер бойынша өзгертулер енгізуге рұқсат етілмейді.
10. ШАРТТЫҢ БҰЗЫЛУЫ
10.1. Егер Орындаушы банкротқа ұшыраса немесе ақша төлеуге қабілетсіз болып қалса, Тапсырыс беруші Орындаушыға жазбаша ескерту жібере отырып, Шартты кез-келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу тез арада жүзеге асырылады және егер Шарттың бұзылуы Тапсырыс берушіге қолданылатын жазалау шараларын қолдану құқына залал келтірмесе, Тапсырыс беруші Орындаушы алдында ешқандай қаржылық міндетшілікте болмайды.

10.2. Тапсырыс беруші Шарттың одан әрі орындалу лайықсыздығына қарай, Орындаушыға жазбаша хабарлау жібере отырып, Шартты кез-келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шарттың бұзылу себебі көрсетілуі, жойылатын шарттық міндеттемелердің мөлшері, сондай-ақ Шарттың бұзылуының күшіне ену күні келісілуі тиіс.

10.3. Шарт жағдайларының бұзылуы үшін қолданылатын қандайда-бір басқа жазалау шараларына залал келтірместен және Орындаушыға міндеттемелердің орындалмауы жөнінде жазбаша ескерту жолдай отырып, Тапсырыс беруші төмендегідей жағдайларда Шарттың орындалысынан біржақты тәртіпте толықтай немесе ішінара бас тарта алады:

а) егер Орындаушы Қызметтерді Шартпен қарастырылған мерзімде немесе Шарттың Тапсырыс берушімен ұзартылған кезеңі ішінде көрсете алмаса;

б) егер Орындаушы өзінің Шарт бойынша басқа да міндеттемелерін орындай алмаса.
11. ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ
11.1. Орындаушы орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру актіне қолдарын қойғаннан күннен бастап 5(бес) күн ішінде, Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша есептілікті Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алу кезінде мекемелердің жергілікті қамтуды есептеу жөніндегі бірыңғай әдістемесіне сәйкес, Шарттың №2 қосымшасындағы үлгі бойынша тапсыруға тиіс.

11.2. Орындаушымен Шартқа сәйкес орындалған жұмыстар көлемі бойынша жергілікті көлемнің үлесі жөнінде тапсырылған есептің құрамында Орындаушының тендерге қатысуға берілген өтінімінде көрсетілгендей жергілікті қамтудың үлесі болуға тиіс.

11.3. Тендерге қатысуға берілген өтініммен көзделген жергілікті құрамның үлесі бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда, Орындаушы Тапсырыс берушіге Шарт Бағасының 5% мөлшерінде, сондай-ақ орындалмаған жергілікті қамтудың әрбір 1% үшін 0,15%, бірақ Шарт Бағасының 15% аспайтын айыппұл төлейді.

11.4. Жергілікті қамту үлесі бойынша есептілік уақытылы ұсынылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан мерзімі өткен әрбір күн үшін орындалған жұмыс көлемінің 0,1 % (бір пайызы) мөлшерінде айыппұл талап етуге немесе тиесілі төлем сомасынан ұстап қалуға құқылы болады.

11.5. Орындаушы орындалған жұмыс көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Тапсырыс беруші орындалған жұмыс көлемінің 2 % (екі пайызы) мөлшерінде айыппұл талап етуге немесе тиесілі төлем сомасынан ұстап қалуға құқылы болады.

11.6. Орындаушы орындалған жұмыс көлеміндегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуынан біржақты тәртіпте бас тартуға және шығындардың өтелуін талап етуге құқылы болады.


12. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
12.1. Осы шарт әрекеті кезінде туындайтын барлық даулар, Тараптармен келіссөздер жолымен шешіледі. Даулы мәселелерді Тараптар күшімен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, олар Маңғыстау облысының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралатын болады.

12.2. Сотқа жүгінуші Тарап, келесі тарапқа соттың қарауына жататын мәселелерді көрсете отырып, өз мүддесі жөнінде жазбаша ескерту ұсынуы тиіс.


13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
13.1. Шарт оған Тараптардың қолдары қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін толықтай орындағанша әрекет етеді.

13.2. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13.3. Бір Тараптың осы шартқа сәйкес келесі Тарапқа жіберетін кез-келген ескертуі хат, телеграмма, түпнұсқа кейін ұсынылатын телекс немесе факс түрінде жөнелтіледі.

13.4. Ескерту жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күнінен бастап (егер ескертуде көрсетілген болса), қайсы күннің кейінірек тууына қарай, күшіне енеді.

13.5. Салықтар және басқа да бюджетке міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салықтық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.6. Осы Шарт №1 және №2 қосымшалары есебімен, __ (___) парақта, Тараптардың әрқайсысына бір данадан берілетін, тең заңдық күшке ие мемлекеттік және орыс тілдеріндегі 2 (екі) данада құрастырылды және әр бетіне Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің қолы қойылды.


Каталог: files
files -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Оқулық. қамсыздандыру: Жұмыс дәптері
files -> «2-разрядты спортшы, 3-разрядты спортшы, 1-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 2-жасөспірімдік-разрядты спортшы, 3-жасөспірімдік-разрядты спортшы спорттық разрядтарын және біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екiншi санатты жаттықтырушы
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Спорттық разрядтар мен санаттар беру: спорт шеберлігіне үміткер, бірінші спорттық разряд, біліктілігі жоғары және орта деңгейдегі бірінші санатты жаттықтырушы, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты нұсқаушы-спортшы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет