Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу ережесін бекіту туралыДата23.02.2016
өлшемі81.21 Kb.
Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу ережесін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда министрлігі техникалыќ реттеу жјне метрология комитеті тґраєасыныѕ 2007 жылєы 23 мамырдаєы N 274 бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2007 жылєы 19 маусымдаєы Нормативтік ќўќыќтыќ кесімдерді мемлекеттік тіркеудіѕ тізіліміне N 4750 болып енгізілді.


Ќазаќстан Республикасыныѕ Орталыќ атќарушы жјне ґзге де орталыќ мемлекеттік органдарыныѕ актілер жинаєы, 2007 жылєы маусым, "Заѕ газеті" газеті 2007 жыл 7 тамыз N 119 (1148)

      "Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 7 маусымдаєы Заѕын жїзеге асыру маќсатында, БЎЙЫРАМЫН:


      1. Ќоса беріліп отырєан ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы - аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу ережесі бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда министрлігініѕ Техникалыќ реттеу жјне сертификаттау комитетініѕ техникалыќ реттеу жјне метрология басќармасы (Р.А. Баутов) жјне "Ќазаќстан метрология институты" республикалыќ мемлекеттік кјсіпорны белгіленген заѕнамалыќ тјртіпте:
      1) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
      2) осы бўйрыќты ресми жалпы бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында жариялауды ќамтамасыз етсін;
      3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда министрлігініѕ Техникалыќ реттеу жјне метрология комитеті тґраєасыныѕ орынбасары Талєат Амангелдіўлы Момышевќа жїктелсін.
      4. Осы бўйрыќ оныѕ алєаш ресми жарияланєан кїнінен кейін он кїнтізбелік кїн ґткеннен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Тґраєа

                                       Ќазаќстан Республикасы
                                 Индустрия жјне сауда министрлігініѕ
                                  Техникалыќ реттеу жјне метрология
                                        комитеті Тґраєасыныѕ
                                   2007 жылєы 23 мамырдаєы N 279
                                        бўйрыєымен бекітілген

Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы - аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу ережелері

      Осы ережелер "Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 2000 жылєы 7 маусымдаєы Заѕына (бўдан јрі - Заѕ) сјйкес јзірленген жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету мемлекеттік жїйесіндегі сарапшы - аудиторлар жјне ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жїргізу тјртібін орнатады.

 1. Жалпы ережелер

      1. Аттестаттау ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстар мен ќызмет кґрсетудіѕ наќты тїрлерін іске асыру їшін біліктілікті беру маќсатында жїргізіледі. 

      2. Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы сарапшы - аудиторларды аттестаттау мынадай баєыттар бойынша іске асырылады:
      1) ґлшем ќўралдарын салыстырып тексеру, калибрлеу ќўќыєына заѕды тўлєалардыѕ метрологиялыќ ќызметтерін аккредиттеу кезінде техникалыќ зерттеулер жїргізу;
      2) ґлшемдерді орындау јдістемесіне метрологиялыќ аттестаттау жїргізу ќўќыєына заѕды тўлєалардыѕ метрологиялыќ ќызметін аккредиттеу кезінде техникалыќ зерттеулер жїргізу;
      3) ґлшем ќўралдарына сынаќтар жїргізу;
      4) сыналатын жабдыќтарєа аттестаттау жїргізу;
      5) ґлшемдерді орындау јдістемелеріне метрологиялыќ аттестаттау жїргізу;
      6) техникалыќ ќўжаттамаларєа метрологиялыќ сараптама жїргізу.

      3. Ґлшем ќўралдарын салыстырып тексерушілерді (бўдан јрі -салыстырып тексерушілер) аттестаттау ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету жґніндегі нормативтік ќўжаттарєа сјйкес ґлшем тїрлері бойынша жїргізіледі.

 2. Сарапшы-аудиторлар їміткерлерге ќойылатын біліктілік талаптары

      4. Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыстарды іске асыру їшін, сонымен ќатар, заѕды жјне жеке тўлєаларды аккредиттеу кезінде аттестатталєан жеке тўлєалар сарапшы-аудиторлар бола алады.

      5. Сарапшы-аудиторєа їміткер мынадай біліктілік талаптарына сјйкес келуі тиіс:
      1) жоєары немесе орташа кјсіби білімініѕ болуы;
      2) ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету бойынша нормативтік ќўжаттарєа сјйкес, тапсырылєан іс-јрекет баєыттары бойынша біліктілік курстарындаєы теориялыќ дайындыќтан ґтуі;
      3) іс-јрекеттіѕ таѕдап алынєан баєыты бойынша бестен кем емес сынаќ ісінен ґтуі.
      4) жоєары кјсіби білімі бар їміткер їшін ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыс ґтілімі тґрт жылдан кем емес, орташа кјсіби білімі бар їміткер їшін бес жылдан кем емес, іс-јрекеттіѕ мјлімденген саласындаєы практикалыќ жўмыс їш жылдан кем емес болуы тиіс; техникалыќ ќўжаттаманы метрологиялыќ сараптауды ќоспаєанда, жоєары білімі бар їміткер їшін ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласында їш жылдан кем емес, орташа кјсіби білімі бар їміткер їшін тґрт жылдан кем емес, іс-јрекеттіѕ мјлімденген саласындаєы практикалыќ жўмыс екі жылдан кем емес болуы тиіс.
      Осы тармаќтаєы талап осы Ережені ќолданысќа енгізгенге дейін сарапшы-аудиторлар ретінде аттестатталєан мамандарєа таратылмайды.

 3. Салыстырып тексерушілер їміткерлерге ќойылатын біліктілік талаптары

      6. Заѕєа сјйкес ґлшем ќўралдарын салыстырып тексеру ќўќыєына аккредиттелген немесе аккредиттелетін заѕды тўлєалардыѕ метрологиялыќ ќызметтерініѕ мамандары салыстырып тексерушілер бола алады.

      7. Салыстырып тексерушіге їміткер келесі біліктілік талаптарына сјйкес келуі тиіс:


      1) орта техникалыќ білімі жјне ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласында екі жылдан кем емес жўмыс стажы немесе жоєары білімі болуы тиіс;
      2) белгіленген ґлшем тїрі бойынша біліктілік курстарындаєы теориялыќ дайындыєы болуы тиіс;
      3) бір жылдан кем емес белгіленген ґлшем тїрі бойынша практикалыќ тјжірибесі бар болса, ґлшемніѕ таѕдалып алєан тїрі бойынша ґлшем ќўралдарына бестен кем емес салыстырып тексеруді ќосатын ґлшемніѕ белгіленген тїрі бойынша сынаќ ісі болуы тиіс. Егер їміткер салыстырып тексеруші біліктілігіне бірнеше ґлшем тїрлерінен тапсырыс берсе, ґлшемніѕ јр белгіленген тїрі бойынша тапсырыс тїрінен кемінде їш ґлшем ќўралын салыстырып тексеру сынаєынан ґтуі ќарастырылады.
      Осы тармаќтаєы талап осы Ережені ќолданысќа енгізгенге дейін салыстырып тексеруші ретінде аттестатталєан мамандарєа таратылмайды.

 4. Сарапшы - аудиторлар жјне салыстырып тексерушілерді аттестаттау, сертификаттарды беру жјне жою тјртібі

      8. Сарапшы-аудитор біліктілігін алу їшін ќўжаттар техникалыќ реттеу жјне метрология жґніндегі ујкілетті органєа (бўдан јрі - ујкілетті орган), салыстырып тексеруші біліктілігін алу їшін мемлекеттік єылыми метрологиялыќ орталыќќа (бўдан јрі - МЄМО) ўсынылады.
      Ќўжаттар жинаєы кітапша жјне нґмірленген тїрінде ўсынылады.

      9. Сарапшы-аудиторлар жјне салыстырып тексерушілер біліктілігін алу їшін мынадай ќўжаттар жинаєы ўсынылады:


      1) їміткердіѕ јлімденетін біліктілігін, сарапшы-аудиторлар їшін іс-јрекеттер баєыты, салыстырып тексерушілер їшін ґлшемдер тїрлері кґрсетілген еркін пішіндегі мјлімдеме;
      2) біліктілікке їміткердіѕ жеке басын кујландыратын, нотариалды расталєан ќўжат кґшірмесі;
      3) аттестаттауєа берілген ќўжаттардыѕ нотариалды расталєан немесе ўйыммен расталєан білімі туралы ќўжат кґшірмесі;
      4) аттестаттауєа берілген ќўжаттардыѕ нотариалды расталєан немесе ўйыммен расталєан біліктілік курсын ґткенін кујландыратын ќўжат кґшірмесі;
      5) сынаќ ісінен ґткенін кујландыратын аныќтама-пікір. Ќўжаттар жинаєын тапсырєанєа дейінгі бір жыл бўрын немесе сјйкес біліктілікті беру туралы сертификаты жоќ маманмен берілген сынаќ ісінен ґткенін кујландыратын аныќтама-пікірді біліктілік комиссиясы маќўлдамайды;
      6) аттестаттауєа берілген ќўжаттардыѕ нотариалды расталєан немесе ўйыммен расталєан, сарапшы-аудиторлар жјне салыстырып тексерушілер їшін ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы жўмыс стажын растайтын (еѕбек кітапшасы немесе оєан балама ќўжат) жјне тек ќана сарапшы-аудиторлар їшін ќызметтіѕ мјлімделген баєытындаєы жўмыс тјжірибесін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмесі;
      7) жўмыс орнынан мінездеме;
      8) аттестаттауєа берілген ќўжаттардыѕ нотариалды расталєан немесе ўйыммен расталєан біліктілігін жоєарылату, ќосымша оќу, ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету бойынша басќа да жўмыстарєа ќатысу (бар болса) туралы ќўжаттар кґшірмесі.

      10. Сарапшы-аудиторєа ўсынылєан материалдарды ќарау ујкілетті органныѕ метрология жґніндегі їнемі іс-јрекеттегі єылыми-техникалыќ комиссиясымен, салыстырып тексеруші біліктілігін беру - їнемі іс-јрекеттегі МЄМО комиссиясымен іске асырылады (бўдан јрі - білікті комиссия).

      11. Сарапшы-аудиторлар жјне салыстырып тексерушілер біліктілігін беру туралы шешім ујкілетті органныѕ жјне МЄМО-ныѕ білікті комиссияларымен, ќўжаттар жинаєымен мјлімдемені берген кїннен бастап 30 кїнтізбелік кїн ішінде ќабылданады.

      12. Ујкілетті мемлекеттік органныѕ шешімі бойынша шет елдер сарапшы-аудиторлары біліктілігін беру туралы сертификат маќўлдануы мїмкін. МЄМО-ныѕ шешімі бойынша шет елдер салыстырып тексерушілері біліктілігін беру туралы сертификат маќўлдануы мїмкін.

      13. Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы кјсіби білімі бар їміткерлер белгіленген баєыт бойынша біліктілік курстарында теориялыќ дайындыќсыз салыстырып тексерушілер жјне сарапшы-
аудиторлар біліктілігін бастапќы аттестаттау кезінде, кјсіби білімді алєаннан кейін бір жыл ішінде алуы мїмкін.

      14. Біліктілік комиссиясыныѕ дўрыс шешімінде Ќосымшаєа сјйкес їш жылєа біліктілікті беру туралы сертификат ресімделеді.

      15. Біліктілікті беру туралы сертификат ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету мемлекеттік жїйесініѕ тізілімінде міндетті тїрде тіркелуі ќажет.

      16. Біліктілік комиссиясыныѕ теріс шешімінде їміткерге жазбаша тїрде дјлелденген ќабыл алмау жіберіледі.


      Ќабыл алмаудыѕ негіздері мыналар болуы мїмкін:
      1) осы біліктіліктегі бекітілген біліктілік талаптарєа їміткердіѕ сай келмеуі;
      2) осы Ереженіѕ 6 тармаєы бойынша барлыќ ќажетті ќўжаттарды ўсынбауы.

      17. Біліктілікті берудегі ќабыл алмаумен їміткер келіспеген жаєдайда, ол ќабыл алмауды алєан кїннен бастап 30 кїнтізбелік кїн ішінде ќабылданєан шешімге шаєым арызбен ујкілетті органныѕ аппеляциялыќ комиссиясына немесе сот органдарына баруына болады.


      Ујкілетті органныѕ аппеляциялыќ комиссиясы їміткердіѕ шаєымын, шаєым тїскен кїннен бастап 30 кїнтізбелік кїн ішінде ќарайды жјне жазбаша тїрде дјлелді жауап береді.

      18. Їміткерге біліктілік берілмеген жаєдайда, їміткердіѕ, бермеуге негіз болып табылатын біліктілік комиссияныѕ ескертулерін шеттеткеннен кейін ќўжаттарды ќайта тапсыруына болады.

      19. Сарапшы-аудитор жјне салыстырып тексеруші сертификатыныѕ мерзімі аяќталєанда, ќайта аттестаттау 8 - 18 тармаќтарда белгіленген тјртіпте жїзеге асырылады. Сарапшы-аудитор жјне салыстырып тексеруші сертификатын ўзартуєа болмайды.

      20. Сарапшы-аудитор, салыстырып тексеруші сертификаты ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету бойынша нормативтік ќўжаттар талаптары бўзылєан жаєдайда ујкілетті органмен немесе МЄМО-мен жойылуы мїмкін. Сарапшы-аудитор, салыстырып тексеруші сертификатын жою туралы мјселені осы Ереженіѕ 10 тармаєына сјйкес тиісті комиссия ќарастырады.

                                       Ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету
                                      саласындаєы сарапшы-аудиторлар
                                      жјне салыстырып тексерушілерге
                                       аттестаттау жїргізу Ережесіне
                                                             ќосымша

         Біліктілікті беру туралы сертификат пішіні

____________________________________________________________________
                  ујкілетті орган (немесе МЄМО)

                        СЕРТИФИКАТ                

                                   Ќазаќстан Республикасы
                                   ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету
                                   мемлекеттік жїйесініѕ
                                   Тізілімінде тіркелген
                                   N___________________________
                                   20__ж."___"________ берілген
                                   20__ж."___"________ дейін кїшінде

Осы сертификат______________________________________________________


                        (фамилиясы, аты, јкесініѕ аты)
_________________________________________біліктілік беруімен берілді
Ујкілетті орган немесе МЄМО басшысы
____________________________________________________________________
                        (ќолы, ќолыныѕ расшифровкасы)

М.О.


_____________________________
*Берілген біліктілік кґрсетіледі: сарапшы-аудиторєа арналєан ґлшем бірлігін ќамтамасыз ету саласындаєы іс-јрекет баєыты немесе салыстырып тексерушіге арналєан ґлшем тїрлі (тїрлері) кґрсетілген сарапшы-аудитор немесе салыстырып тексеруші
Каталог: data -> filedat -> default
default -> Ќазаќстан Республикасы аумаєында уаќыт есептеу тјртібі туралы
default -> Мак пен Ғткметр-дің өткен отырыстарында қабылданған, ұсыныстарды орындау туралы
default -> Vi халықаралық конференция «адам ресурстарын басқару: hr инновациялары»
default -> Халықаралық өлшемдер конфедерациясы (имеко)
default -> Исследования эталона времени и частоты на основе первичных стандартов
default -> Өлшем құралдарын салыстырып тексерушілерге аттестаттау жүргізу бойынша ақпарат «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы»
default -> Хзмб және ХӨтб директорларының үндеуі


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет