М. К. ОрынхановДата27.06.2016
өлшемі234.26 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Ғылым ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

Әлараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Шығыстану факультеті

БЕКІТЕМІН

Оқу-әдістемелік

жұмыстар бойынша

проректор

М. К. Орынханов

__________________

“____” ________ 2008ж.

6N0210- Шетел филологиясы

6N0207- Аударма ісі

6N0209- Шығыстану (филология)

МАМАНДЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС ТІЛІ (ТҮРІК) ПӘНІ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы 2008
Магистратураға 6N0209-шығыстану (филология), 6N0207-аударма ісі , 6N0210-шетел (түрік) филологиясы мамандықтарына үміткерлердің төртжылдық баклавриат курсында түрік тілінен алып шыққан білімі талапқа сай болуы тиіс.

Осы бағдарлама құжаттарын магистратураға тапсырған үміткерлердің негізгі курстағы білімдерін сараптаумен қатар, олардың ары қарай тілді терең және жоғарғы деңгейде оқытуды көздейді.

Үміткер түрік тілінің теориялық негізгін ғана емес, оны ауызекі сөйлеудегі практикасында берілген түрлі тақырыпта қолдана білуі тиіс.

Түрік тілінің графикасы мен орфографиясын, сонымен қатар фонетикасын, түрік тілінің грамматикасын, яғни морфология мен синтаксис салалрын, лексикология мен түрік тілінің сөзжасам салаларын толық игерулері керек.


Бағдарлама мазмұны


Морфология. Түрік тілінің морфологиялық құрылысына жалпы сипаттама. Сөз табы. Сөзжасамдық талдау мен морфологиялық сөзжасам принциптері. Тұрақты сөз тіркестер.

Зат есім категориясы. Зат есімнің түрленуі, яғни көптелуі, септелуі, тәуелденуі және жіктелуі. Жалпы және жалқы, деректі және дерексіз зат есімдер. Септіктер туралы жалпы мағлұмат. Зат есімнің сөзжасамы.

Сын есім. Заттың сынын, сапасын, түрін білдіретін сын есімдер. Сапалық және қатыстық сын есімдер. Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің заттануы. Сын есімнің сөзжасамы.

Сан есім. Есептік, реттік, топтау және бөлшектік сан есімдер. Сан есімнің сөзжасамы.

Есімдік және оның түрлері: өздік, жіктеу және сілтеу есімдіктері. Есімдіктің есімнің сөзжасамы.

Етістік және оның түрлері. Етістіктердің жіктелуі. Етістік шақтары. Етіс категориялары. Етістіктердің рай категориялары. Етістік негіздері. Етістіктің сөзжасамы.

Үстеу. Негізгі және туынды үстеулер және үстеу ретінде қолданылатын басқа сөздер.

Көмекші сөздер. Көмекші есімдер мен көмекші етістіктер.

Шылаулар және оның түрлері. Жалғаулықтар, септеуліктер және демеуліктер.

Синтаксис. Сөз тіркесі және оның түрлері. Жай және құрмалас сөйлемдер.

Есімді сөйлем. Етістікті сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің тәртібі. Сөйлем мүшелерінің қызметі. Хабарлы, сұраулы, бұйрықты және лепті сөйлемдер. Салалас, сабақтас құрмалас сөйлемдер. Төл және төлеу сөз.


Емтиханға арналған сұрақтар


 1. Фонма туралы түсінік

 2. Тіл дыбыстары және олардың классификациясы

 3. Буын және олардың түрлері

 4. Үндестік заңы және оның түркі тілдеріндегі көрінісі

 5. Ассимиляция заңдылығы

 6. Дауысты дыбыстар және олардың жіктелуі

 7. Дауыссыз дыбыстар және олардың жіктелуі

 8. Лексиколия, оный зерттеу нысаны

 9. Омоним, синоним, антоним.

 10. Түрік тіліндегі фразеологизмдер

 11. Фразеологизмдердің жасалу жлдары

 12. Тұрақты сөз тіркестері

 13. Көп мағыналық және полисемантизм.

 14. Диалектілік сөздер мен неологизмдер

 15. Сөйлем және оның түрлері

 16. Есептік және бөлшектік сан есімдер

 17. Реттік сан есімдер

 18. Зат есімнің септелуі

 19. Зат есімнің жасалу жолдары

 20. Зат есімнің сөзжасамы

 21. Зат есімнің грамматикалық категориялары

 22. Сын есімнің шырайлары

 23. Сые есімнің грамматикалық категориялары

 24. Сын есімнің заттануы

 25. Қатыстық сын есімдер

 26. Сапалық сын есімдер

 27. Етістік және оның түрлері

 28. Етістіктің граммтикалық категориялары

 29. Етіс категориясы

 30. Етістіктің сөзжасамы.

 31. Етістіктің етіс категориясы

 32. Етістіктің рай катериясы.

 33. Бұйрық және шартты рай

 34. Етістіктің жіктелуі.

 35. Етістіктің шақ категориясы

 36. Шылау және оның түрлері

 37. Ашық рай

 38. Қалау рай

 39. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері

 40. Жай және құрмалас сөйлемдер

 41. Жай сөйлемдердің түрлері

 42. Құрмалас сөйлем және олардың түрлері

 43. Салалас сөйлем және оның түрлері

 44. Сабақтас сәйлем және олардың түрлері

 45. Аралас құрмалас сөйлемдер

 46. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем

 47. Себеп-салдар бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем

 48. Түрік тілінің сөзжасамы

 49. Жалпы және жалқы есімдер

 50. Бөлшектік сан есімдер.

 51. Түрік тілінің мақал-мәтелдері

 52. Синонимдер, антонимдер, омонимдер

 53. Түрік тілінің дыбыс үндестігі


Пайданылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі:
1.Banguoğlu, T., Türkçenіn Gramerі, Ankara, 2000.

2.Buran, A., Alkaya, E., Çağdaş Türk LehÇelerі. Elazığ, 1999.

3.Emіr, S. Örneklerіyle Kompozіsyon Yazma Sanatı. . İstanbul, 1986.

4.Ergіn, M., Ünіversіteler İçіn Türk Dіlі. İstanbul, 2000.

5.Doğan, A., Her Yönüyle Dіl (Ana Çіzgіlerіyle Dіlbіlіm) І, ІІ, ІІІ.Cіlt. Ankara, 1998.

6.Göker, O., Uygulamalı Türkçe Bіlgіlerі, І. İstanbul, 1996.

7.Kaydarov , A. T. Türklük Bіlgіsіne Gіrіş. Çevіren Vahіt Türk. İstanbul, 1999.

8.Tekіn, T., Ön Türkçede Ünsüz Yіtіmі, TDAY, 1977, Ankara, 1978.

9.Томаноâ М. Түркі тілдерінің салыстырмалы ôонетèкасы. А., 1981.

10.Баскакоâ Н.А. Èсторèко-тèпологè÷ескаÿ ôонологèÿ тþркскèх ÿзыкоâ. М., 1988.


Қосымша:

1.Батманоâ А.М. Сраâнèтелüнаÿ ôонетèка тþркскèх ÿзыкоâ. Л., 1970.

2.Рÿсÿнен М. Матерèалы по èсторè÷еской ôонетèке тþркскèх ÿзыкоâ. М., 1956.

3.Сраâнèтелüно-èсторè÷ескаÿ грамматèка тþркскèх ÿзыкоâ. Ôонетèка. Л., 1984.

4.Серебреннèкоâ Б. А. О некоторых спорных âопросах сраâнèтелüно-èсторè÷еской ôонетèкè тþркскèх ÿзыкоâ // Âопросы ÿзыкознанèÿ. 1960, № 4.

5.Сеâортÿн Ý. Â. Ôонетèка туреöкого лèтературного ÿзыка. М., 1951.

6.Ùербак А.М. Сраâнèтелüнаÿ ôонетèка тþркскèх ÿзыкоâ. Л.,1971.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Ғылым ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

әлараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті

Шығыстану факультеті

БЕКІТЕМІН

Оқу-әдістемелік

жұмыстар бойынша

проректор

М.К.Орынханов

__________________

“____” ________ 2009ж.

6N0210- Шетел филологиясы

6N0207- Аударма ісі

6N0209- Шығыстану

6N0505 - Аймақтану

МАМАНДЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС ТІЛІ (корей) ПӘНІ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Алматы 2009

Магистратураға шығыстану (филология) – 6N0209, аударма ісі – 6N0207, шетел (корей) филологиясы – 6N02010, мамандықтарына түсем деуші үміткерлердің төртжылдық баклавриат курсында корей тілінен алып шыққан білімі талапқа сай болуы тиіс.

Алдарыңыздағы бағдарлама магистратураға түсем деуші абитуриенттердің негізгі курстағы білімдерін сараптаумен қатар, олардың ары қарай тілді терең және жоғарғы деңгейде оқытуды көздеген.

Абитуриент корей тілінің теориялық негізгін ғана емес, оны ауызекі сөйлеудегі практикасында берілген түрлі тақырыпта қолдана білуі тиіс.

Корей орфографиясы мен фонетикасынан басқа, абитуриент корей тілі грамматикасын, соның ішінде синтаксис, лексикология мен корей тіліндегі сөз жасамды жақсы білуі тиіс.


Бағдарлама мазмұны


Зат есім – сөз табының категориясы ретінде. Зат есімнің анық және анық емес хальдері. Зат есімнің грамматикалық тегі. Зат есімнің септелуі мен корей тіліндегі септіктер. Зат есімнің түрлерге /жекеше түр, екілік түр және көпше түр/ бөлінуі. Жалпы және жалқы есімдер, бір рет орындалатын іс-әрекеттің аты. Септіктер туралы жалпы мағлұмат. Екі текте қолданылатын зат есімдер.

Сын есім. Заттың сынын, түрін және кемістікті білдіретін сын есімдер. Қатыстық сын есімдер. Сын есімнің шырайлары. Сын есімнің субстантивациялануы.

Сан есім. Есептік және реттік сан есімдер. Уақытты білдіру, апта аттары. Бөлшекті сан есімдер. Үлесті білдіру.

Есімдік. Корей тіліндегі есімдіктер түрлері: жіктік есімдіктері мен сілтеу есімдіктері.

Етістік. Етістік типтері. Етістік баптары. Етістіктердің жіктелуі. Етістік шақтары. Корей етістіктерінің етістері. Етістіктердің рай категориялары. Императив. Дұрыс және бұрыс етістіктер.

Етістік негіздері. Типтік белгі туралы түсінік. Әлсіз дауыссыздың инфиксациясы.Морфология. Корей тілінің лексикалық құрылысының жалпы сипаттамасы. Сөзжасамдық талдау мен морфологиялық сөзжасам принциптері. Тұрақты сөз тіркестер реттері.

Есім сөздер классификациясы: түбір және туынды сөздер, етістіктен және есімен жасалған есімдер.Үстеу. Төл үстеулер және үстеу ретінде қолданылатын есімдер.

Шылаулар. Жай және күрделі шылаулар. Жалғаулықты, жалғаулықсыз және қарсылықты шылаулар

Демеуліктер. Қосылып жазылатын және жеке шылаулар. Есімді және етістікті қызметтегі шылаулар. Модальды шылаулар.

Синтаксис. Сөйлем ішіндегі синтаксистік тіркестер. Жәй және құрмалас сөйлемдер.

Есімді сөйлем. Етістікті сөйлем. Сөйлемдегі сөздердің тәртібі. Сөйлем мүшелерінң қызметі. Хабарлы, сұраулы және болымсыз сөйлем формалары. Салалас, сабақтас құрмалас сөйлем. Төл және төлеу сөз.Емтиханға арналған сұрақтар


 1. Корей есімдіктерінің түрлері.

 2. Септіктер категориясы.

 3. Етістіктің уақыттық категориясы.

 4. Реттік сан есімдер.

 5. Зат есімнің дұрыс көпше түр формасының жасалуы.

 6. Анықтауыш.

 7. Корей тіліндегі кірме сөздер.

 8. Тұрақты сөзтіркестер.

 9. Сын есімнің шырайлары.

 10. Сын есімнің субстантивациялануы.

 11. Қатыстық сын есімдер.

 12. Түр-түсті және кемістікті білдіретін сын есімдер

 13. Корей тіліндегі етіс формалары.

 14. Корей тіліндегі сөзжасам принциптері.

 15. Бос етістіктер мен оның туынды формалары.

 16. Дұрысқа ұқсас етістіктер мен оның туынды формалары.

 17. Етістікті сөйлемдер.

 18. Есептік сан есімдер.

 19. Қосылып жазылатын есімдіктердің зат есіммен, септеуліктермен және етістіктермен келуі.

 20. Етістіктің етіс категориясы

 21. Етістіктің рай катериялары.

 22. Бұйрық рай және оның тыйым формасы

 23. Зат есімнің «бұрыс» көпше түрі, оның жасалу жолдары.

 24. Модальды етістіктер мен олардың мағынасы.

 25. Қосарланған етістіктердің жасалуы, мағыналары, жіктелуі

 26. Өздік есімдіктер, сілтеу есімдіктері, қатыстық есімдіктер

 27. Жалғаулықты, жалғаулықсыз және қарсылықты шылаулар

 28. Ашық рай

 29. Қалау рай

 30. Шартты рай

 31. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері.

 32. Мезгіл бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем.

 33. Сын есімнің көпше түрі

 34. Жалпы және жалқы есімдер

 35. Бөлшектік сан есімдер.

36. Әлемдік экономикалық дағдарысты шешудің жолы туралы корей тілінде өз бағаңызды беріңіз.

 1. Корей экономикасының дамуындағы маңызды кезеңдері туралы өз пікіріңізді корей тілінде баяндаңыз.

38. Әлемдік валютаның болашағы туралы корей тілінде әңгімелеңіз.

39. Корейтану мәселесін қоғамдық мәдени аспектіде талдаңыз.

40. Корейтанудың даму процесін талқылаңыз.

41. Мәдени мұра туралы талқылаңыз.

42. Корей саясатының дамуы туралы әңгімелеңіз

43. Корейтану зерттеулері үшін корей тілінің функциялары туралы әңгімелеңіз

44. Корея этнологиясы туралы өз пікіріңізді айтып беріңіз.

45. Археологияның маңызды мәселелері туралы әңгімелеңіз.


Пайданылатын әдебиеттер тізімі


Негізгі:

1.Мазур Ю.Н., Корейский язык, М., 1960.

2.Фил Ким, Грамматика современного корейского языка, Алматы, Издательство КазНУ 2002.

З.Пак Ю Шин, Учебник корейского языка (для говорящих по-русски), KOICA

4.Энтони В. Вандесанде и Хон Йонсук, Учебник корейского языка, Том-1 Издательство Усинса, Корея 1991.

5.Энтони В. Вандесанде и Хон Йонсук, Учебник корейского языка, Том-2 Издательство Усинса, Корея 1991.

6.Учебник корейского языка. Том-3, изд-во университет Ёнсе, Корея 1996.

7.Учебник корейского языка. Том-4, изд-во университет Ёнсе, Корея 1996..

8.Учебник корейского языка. Том-5, изд-во университет Ёнсе, Корея 1996..

9.Ван Тон и Ким Хак-Су. Русско-корейский словарь. Корейский университет, Институт русской культуры 1987.


Қосымша:
10.Хан М.М. Язык и этническое самосознание корейцев Казахстана, Этнографические тетради. 1996, вып. 10, с. 35-60;

11.Троцевич А.Ф. Символы в языке корейской средневековой повести//Народы Азии и Африки. 1971. №6. С.122-126.

І2.Никитина М.И. Корейская поэзия XVI – XIX вв. в жанре сиджо (Семантическая структура жанра) Петербург, востоковедения, 1994.

13.Сорокин Ю. А. Роль этнопсихолингвистических факторов в процессе перевода // Национально-культурная специфика речевого поведения. М.: Наука, 1977.

14.Бархударов Л.С. Язык и перевод, М., 1975.

15.Латышев Л.К. Курс перевода, М., 1981.

16. Пак Хен Гю Корейско-русский словарь, Институт руского языка и литературы, Корея 2000.

17. Словарь заимствованных слов, Изд-во Когук сощик, 2002.

18.Холодович А.А., Строй корейского языка, ЛГУ 1938.

19.Корея. Справочник. Корейская служба информаций.

20. Дмитриев В.Н. Зологи в современном литературном корейском языке. Автореферат. МГИМО.М. 1964.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Ғылым ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТІРЛІГІ

Әлараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Шығыстану факультетіБЕКІТЕМІН

Оқу жұмысы жөніндегі

бойынша проректор

М. К. Орынханов

______________

“____” ________ 2009ж.


6N0210- Шетел филологиясы

6N0207- Аударма ісі

6N0209- Шығыстану

6N0505- Аймақтану


МАМАНДЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС ТІЛІ (ЖАПОН) ПӘНІ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНДАРЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Алматы 2009БАҒДАРЛАМА МАЗМҰНЫ
Магистратураға шығыстану (филология) -6N0209, аударма ісі -6N0207, шетел (жапон тілі) филологиясы -6N0210, 6N0505- Аймақтану мамандықтарына қабылданушы үміткерлердің төртжылдық бакалавриат бойынша жапон тілінен алған білімі талапқа сай болуы тиіс.

Ұсынылып отырған бағдарлама магистратураға қабылданушы талапкерлердің негізгі курстағы білімдерін сараптаумен қатар, тілді терең және жоғарғы деңгейде оқытуды көздейді.

Талапкер жапон тілінің теориялық негізін ғана емес, практикадада қолдана білуі тиіс.

Жапон тілінің орфографиясы мен фонетикасынан басқа, талапкер жапон тілі грамматикасын, соның ішінде синтаксис, лексикология мен жапон тіліндегі сөз жасамды жақсы білуі тиіс.Негізгі бөлім

Фонетика


Жапон тілінің дыбыстар жүйесі және оның ерекшеліктері. Таблица “Годзюон”. Дауысты дыбыстар. Қысқа дауыстылар.Ұзақ дауыстылар. Қысқа дауыстыларды ерін формасының өзгеруіне қарай ашық және жартылай ашық бөлінуі.

Жапон дауыссыз дыбыстарының сипаттамасы. Жұмсақ және қатаң дауыссыздар. Ұяң және тісаралық ( щелевые ). Үнді тісаралық дыбыс “х”. Ерін-еріндік дыбыс “ф”. Тілалдылық дауыссыздар “р”, “т”, “м”. Ашық ерінді-еріндік “в”. Тілартылық дауыссыз “к”, “г”, ортаңғы тілдік “й”.

“с”дыбысының көмегімен “дз” дыбысының пайда болуы және оның артикуляциясы. Дауыссыздардың ашық айтылуы. Дауыссыздардың редукциялануы. Қосымша әріп “н”.

Дауыссыздардың көмей арқылы айтылуының түрлері.

“Юсэйон” мен “мусэйон” туралы ұғым.

Дифтонгтар мен олардың ерекшеліктері.Күрделілер. Егіз дыбыстар.

Буын. Дауыстылар мен дауыссыздардан тұратын буындар. Тек қана дауыстылардан тұратын буындар. Қысқа дауыстылардан тұратын буындар. Ашық және жабық, ұзақ және қысқа буындар. “Мора” туралы ұғым.

Ассимиляция. Прогрессивті және регрессивті ассимиляция. Дауыссыз- дардың ассимиляциясы.

Екпін. Жапон тіліндегі сөз екпінінің сипаттамасы. Екпін түрлері.Интонация. Жәй және күрделі сөйлемдердің интонациясы. Тонизация.
Жазу

Жапон алфавиті. Алфавиттің шығу тарифы. Буындық белгі – “кана”. Морфемалық белгілер – иероглифтер. Жапон жазуындағы иероглифтің орны. Иероглиф элементтері. Ро:маджи оның фонемалық белгілері.

Кана жазуының ескі және жаңа түрлері. Иероглиф пен кана. Хирагана. Катакана. Жапон комикстеріндегі катакана жазуы. Хэнтайгана мен хирагана. Стандартты және стандартты емес иероглифтер. Ұлттық графика және латын графикасы. Аралас жазба. Вертикальді және горизонтальды жазба. Сөздердің бірге және бөлек жазылуы. Тыныс белгілер.

Буындарды дифтонгтермен, ұзақ дауыстылармен, жай (жұмсақ) дауыссыздармен, ұзақ дауыссыздармен жазу.

Иероглиф. Құрылым бойынша иероглифтердің типтері. Кілттер. Графемалар. Жай және күрделі иероглифтер. Сызықтар. Сызықтардың тізімі мен топтастырылуы, олардың емле ережесі. Күрделі иероглифтердің құрылымы. Каллиграфияның негізгі ережелері.

Иероглифтің Он және Кунының жапонша, қытайша оқылуы.

Иероглифті жазудың негізгі ережелері. Иероглиф мағынасы мен оның графикалық белгісінің арасындағы байланыс.
Грамматика

Жапон тілінің грамматикалық құрылысы. Есімдіктер: жіктеу, сұрау, сілтеу. ВА - тақырыптық зат көрсеткіші; КА - сұраулық шылау; ГА - атау септігі; НО - ілік септігі; О - табыс септігі; НИ - барыс септігі; ДЭ -жатыс сертігі; шығыс септігі- КАРА; шектеу септігі - МАДЭ; салыстыру септігі - ЕРИ. Қосарлама септіктер.

Сыпайылық жұрнақтары. Сыпайылық префикстері. Зат есімнің түрлері. Жалғаулық шылаулар.

ДЗЭНДЗЭН, АМАРИ үстеулері. МАСЭН болымсыз етістігі. МАСЕ - жұрнағы. Етістіктің сыпайы түрі. ДЭ ара -

лық формасы. ТО түсіндірме шылау, "жалпы тіл" мен "сыпайы тіл". ДЭС және ДА байланыстырушы (көмекші) етістіктері. ТЭ етістігінің аралық формасы. Етістіктің созылыңқы түрі. Өткен шақ етістігі. КАРА себеп шылауы. ЕтістіктіңІ ІІ ІІІ - жақтарда жіктелуі. Келісу формасы. Предикативті

Сын есім - анықтауыш. Предикативті сын есім- баяндауыш. Предикативті сын есім - анықтауыш. КИТЭ предикативті сын есімнің формасы. НАРУ - жартылай предикативті сын есім. Предикативті сын есімдер бойынша әр-түрлі шақтағы болымды және болымсыз формалар. Салыстырмалықты білдіру тәсілдері. Есімді послелогтар. КОТО, МОНО, НО - байланысты просубстантивті баяндауыш.

Көсемше. Ізашар көсемшесі. Мезгілдік көсемшесі.Етістіктің созылмалы түрі. Сабақты салт етіс. Етістіктің шартты формасы. Шартты мезгілдік формалар. Етістің келісу формалары (уступительные формы глагола).Ырықсыз етіс. Өздік етіс. Бұйрық райы. Өзгелік етіс. Етістіктің потенциалды формасы. Жіктеудің І,ІІ,ІІІ-ші шақтары. Әрекеттің бағыттылығын білдіру. НО-жұрнағынан болған есімді анықтауыш.

Шылаулар. Аффиксацияның көмегімен сөздің құрылуы. Синонимия. Омонимия.Күрделі сөздердің сөз тіркестерінің семантикалық айырмашылығы. Алыс-беріс түсініктері. Мақсатты сөйлем түсінігінің әр-түрлі жолдары.

Кэйго - тілдің сыпайы стилі. Құрмет тілі. Қарапайым тіл. Сыпайы тіл. Сэнкэйгоға қатысты етістік формасы. Сонкэйгоның зат есім мен сын есімге арналған формалары. Сыпайылық деңгейінің бүкіл айтылу барысындағы тұрақтылығы.

Зат есім

Зат есім – сөз табы. Зат есім және ВА тақырыптық көрсеткіші. Септіктер. Зат есім және ГА атау септігі.Сан есім

Қытай есептік сан есімдері. Жапон және қытай тілдерінен шыққан есептік сан есімдер. Сандық жүйе. Санау жұрнақтары. Жай және күрделі сандық жүйе. Сөйлемдегі сан есімнің қызметі. Уақыт санау (жыл, ай, күн, уақыт жалғасы). Апта күндері.

Жапондық және европалық жыл санау жүйесі, адам жасын санау. Жуық есеп. Реттік сан есімдер. Есептік сан есімдер. Жинақтау сан есімі. Бөлшектік сан есімдер. Проценттер.

Сын есімдер

Предикативті сын есім, оның болжамдық райы. Сын есімнің болымсыз түрі. Сын есімнің жіктелуінің ерекшеліктері. Салыстырмалы сын есімнің дәрежесі. Сын есімнің жай, салыстырмалы және күшейтпелі шырайлары.

Жартылай предикативті сын есімдер. Заттың сапалық және қатыстық мағынасын білдіретін жартылай предикативті сын есімдер. Құптау, сұрау сөйлемдері. Осы келер шақ. " ДЭС "көмекші етістігі. Етістікті баяндауышы бар сөйлемдер. МАС - етістіктің сыпайы түрі. Сын есімнен жасалған баяндауышты сөйлем. Есім сөзден жасалған құрмалас баяндауышы бар сөйлем. Альтернативті сұрақтар. Анықтауыш. Тура және жанама толықтауыш. Өткен шақ.

Сын есімдердің синтаксистік субстантивизациясы. Антонимдік жартылай предикативті сын есім. Сын есімнің пысықтауыш формасы.Етістік

Жапон тіліндегі етістіктер туралы жалпы мағлұмат. Етістіктің негізгі түрлері: созылмалы етістік, нәтижелі етістік, мақсатты, аяқталған етістік, аттемптивті және демонстративті түрі.

Теориялық және практикалық грамматикадағы етістіктің жіктелуі. Іс-әрекеттің бағыт-бағдарлық нысандарының түрлері.

Етістіктің негіздері: перфективсіз, жалғаулықты атау негізі, аяқталған-баяндауыштық негіз, анықтауышты атау, перфективті және қалау-бұйрықты негізі.

Етістіктің болымсыз түрі. Хал-күй етістігі. Процессуалдық етістігі.

Сабақты және салт етістіктер. Іс-әрекетті білдіретін салт етістіктер. Бастапқы форма. Етістіктің уақыт категориясы. Етістіктің жай шақтары: өткен шақ, осы шақ, жалғаспалы осы шақ, келер шақ. Етістіктің созылмалы шағы.

Бұрыс етістіктер, олардың өзгеруі. Етістіктің категориясы – етіс. Ырықсыз етіс. Салт етістігі жоқ сөйлемдегі ырықсыз етістің формасы. Жапон етістігінің аяқталған түрі және оның негізгі функциялары. Етістіктің аяқталған түрінің болымсыз түрі.

Аттемптивті және демонстративті етістіктер, оның функциялары. Көмекші етістіктер және олардың негізгі функциялары.Есімдік

Жіктеу есімдіктері. НАНИ – сұрау есімдігі. Затты көрсету есімдікте-

рі: корэ,сорэ, арэ. Сұрау сілтеу есімдігі – дорэ. Сілтеу есімдіктері – коно, соно, ано. Сұрау есімдіктері – доно, доко, донна, доу. Орынды сілтеу есімдіктері – коко, соко, асоко. Белгісіздік есімдігі. Болымсыздық есімдігі. Өздік есімдігі – боку және кими. Конна, сонна, анна – сілтеу есімдіктері.

Үстеу

Үстеу – іс-қимылдың, амал-әрекеттің мезгілін, мекенін, мөлшерін білдіретін сөз табы ретінде. Сұрау үстеуі. Ономатопоэтикалық үстеу. Негізгі және туынды түбір үстеулер. Түбір үстеулер. Сөйлемдегі үстеу арқылы іс-әрекеттің мән-мағынасын білдіруі: мезгіл, мекен, мөлшер, сын-қимыл, себеп-салдар, күшейткіш т.б.Синтаксис

Сөздердің байланысу ережелері. Жай есімді жалаң сөйлем. Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері: бастауыш пен баяндауыш, олардың қиысу ережелері. Сөздің орын тәртібі және интонациясы.

Сұраулы сөйлем. Жалпы сұрақ пен арнайы сұрақты білдіру. Альтернативті сұрақты білдіру. Сұраулы сөйлемдердегі интонация. Сөйлемнің сұраулы мағынасын білдіретін интонация және арнайы сұрақ бергендегі интонация.

Болымды және болымсыз жауаптар. Қысқа және толық жауаптар. Сөйлемдегі сұрау шылаулары , үстеулер мен есімдіктердің орын тәртібі. Лепті және қаратпа сөйлемдердің конструкциясы.

Құрмалас сөйлемдер. Салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлем.Қатыстық есімдіктер, олардың сөйлемдегі қызметі.

Құрмалас сөйлем. Бағыныңқы құрмалас сөйлем. Мезгіл бағыныңқы сөйлем. Себеп бағыныңқы құрмалас сөйлем.

Жай есімді жайылма сөйлем. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері (жалпы түсінік). Сөйлемдегі тұрлаусыз мүшелердің тұрлаулы мүшелермен байланысуы. Есімді жайылма сөйлемдегі сөйлем мүшелерінің орын тәртібі.

Етістікті сөйлем. Етістікті сөйлемдегі орын тәртібі. Бірыңғай мүшелерден құралған сөйлем.

Анықтауыш. Баяндауыштық предикативті сын есімнен құралған анықтауыш бағыныңқылы сабақтас сөйлем. Анықтауыш бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемдегі қатыстық есімдігі.

Толықтауыш. Тура және жанама толықтауыш, олардың сөйлемдегі орны.

Пысықтауыш. Мекен, мезгіл, мақсат, себеп пысықтауыш. Қимыл-сын пысықтауыш. Сөйлемдегі орны.

Құрмалас сөйлем. Салалас құрмалас және сабақтас құрмалас сөйлем.


Сөзжасам

Сөздің құрылымы. Буынға бөлу. Зат есім жұрнақтары. Көмекші сөздер. Көпше түрді білдіретін тати, гата суффикстері. Сөз тудырушы жұрнақ - нин. Суру етістігінің көп мағыналығы. Редупликация.

Санау жұрнағы хон, бон, кай, гай, сики, тюу, джюу, я. Сын есім тудырушы жұрнақ - тэки. Цуки, ката, ся, сацу, ва, си, еу, ва, нихон жұрнақтары.

Емтиханға арналған сұрақтар
1.Жапон тіліндегі сөз және сөз тіркестерінің жасалуы.

2.Жапон тіліндегі жалғаулар.

3.Етістіктің уақыттық категориясы.

4.Зат есімдер.

5.Жапон тіліндегі сын есім.

6.Сан есімдер.

7.Жапон тілінде сөйлемнің құрылуы.

8.Жапон тіліндегі сыпайы сөздер

9.Етістіктің түрлері.

10.Зат есімнің болымсыз түрі.

11.Бұйрық райы.

12.Етістіктің рай категориялары.

13.Жапон тіліндегі етіс категориясы.

14.Өзгелік етіс.

15.Ауыз екі тілдегі нейтралды стиль.

16.Етістіктің жіктелуі.

17.Сын есімдердің түрлері.

18.Сан есімнің түрлері.

19.Шарттық рай.

20.Зат есімнің уақыттық категориясы.

21.Үстеу.

22.Сұраулы сөздер.

23.Сөйлемнің бірыңғай мүшелері.

24.Жалғаулықты, жалғаулықсыз және қарсылықты шылаулар.25.Жапон тіліндегі сөйлемдердің түрлері.
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі:

 1. “Син нихонго-но кисо І-ІІ” (грамматикалық түсініктеме) Токио, 1996ж.

 2. “Син нихонго-но кисо І-ІІ” (оқулық) Токио, 1990

 3. “Син нихонго-но кисо І-ІІ” (орысша аударма) Токио, 1992ж.

 4. Минна но нихонго.I – II (оқулық) Токио, 1998

 5. Минна но нихонго.I – II (грамматикалық түсіндірме) Токио, 1998

 6. Аудио таспа “Син нихонго-но кисо І-ІІ”

 7. Видео таспа “Син нихонго-но кисо І-ІІ”

 8. “1000 иероглифов” Токио 1993г.

 9. “Іntroductіon to japanese readіng skіlls”(Сборник текстов) Токио 1991г.

 10. “Сборник стандартных заданий І” Токио, 1994г.

 11. “Учебник японского языкаІ” под ред. Головнина. Москва, 1976

 12. “Японский для всех”(пособия)

 13. Быкова С.А. Японский язык.М:Муравей – Гайд.2000

 14. Бунка тюукюу. Токио, 2001

 15. Basіk kanjі book. Токио, 2000

 16. Кана нюумон. Токио, 1999

 17. Майнити но кикитори. Токио,1998

 18. Нихонго хеуген бункей. Токио, 1983

 19. Нюусу дэ манабу нихонго. Токио, 1996

 20. Нихонго хацуон. Токио, 1978

 21. Синбундэ манабу нихонго. Токио, Japan Tіmes 1997

 22. Тюукюу кара манабу нихонго. Токио, 1990

 23. Японский язык. Нечаева Л.Т. Москва, 1999

Қосымша:

 1. Алпатов В.М. Структура грамматических единиц в современном японском языке. М. Наука, 1991

 2. Головнин И.А. Введение в синтаксис современного японского языка. М. Издательство МГУ. 1979

 3. Горегляд В.Н. Рукописная книга в культуре Японии. М. 1987

 4. Данилов А.Ю. Грамматические трудности японского языка. М. 2000

 5. Доуси. Токио. 1987

 6. Дьяконова Е.М. Текст и интерпретация текста. Психология и социология чтения в Японии. М.Наука. 1990

 7. Лаврентьев Б.П. Реальные масштабы употребления иероглифики в современном японском письме. М. 1971

 8. Япония. Справочник. М. 1993

Сөздіктер:

 1. “Большой русско-японский словарь” Москва, 1998г.

 2. “Большой японсо-русский словарь” Москва, 1998г.

 3. “Коданся” (японско-русский словарь) Токио, 1998г.

 4. Большой иероглифический словарь ( Кэнкуюся) Токио, 1997Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет