Научни издания и публикации на доц д-р Марияна Иванова Николова МонографияДата18.07.2016
өлшемі63.49 Kb.
түріМонография


Научни издания и публикации

на доц. д-р Марияна Иванова Николова

Монография

 1. Николова, М. Проблемно-базираният и проектният подход в обучението по информационни технологии – необходимост и възможности. Монография, Издателство Абагар, В.Търново, 2012 г., ISBN 978-619-168-003-0.

Учебници и учебни пособия

 1. Николова, М., К. Маринов. Електронен курс по информатика и информационни технологии за средното училище. CD, София, 2012 г., ISBN 978-954-92864-3-4.

 2. Николова, М. Ръководство за провеждане на педагогическата практика по информатика и информационни технологии. Издателство Абагар, В.Търново 2011 г., ISBN 978-954-427-928-3.

 3. Тодорова, М., М.Николова. Увод в Информатиката и компютърните науки. Издателство Фабер, В.Търново, 2011 г., ISBN 978-954-400-433-0.

 4. Николова, М. Електронен курс за дистанционно обучение „Методика на обучението по информатика и информационни технологии”. ВТУ, В.Търново, 2011г.

 5. Николова, М. Електронен курс за дистанционно обучение- „ Училищен курс по информатика и информационни технологии”. ВТУ, В.Търново, 2011г.

 6. Тодорова, М., Е.Тодорова, М.Николова. Информационни технологии V-VIII клас, учебно пособие за учители. Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2006 г., ISBN 978-954-524-536-7.

 7. Николова, М., В.Енева. Основен курс за компютърно обучение- Приложна компютърна подготовка. Издателство Сириус4, В.Търново 2004 г., ISBN 954-8582-20-1.

 8. Николова, М. Училищен курс по информатика информационни технологии. Учебно пособие, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново 2001 г., ISBN 954-524-269-8.

 9. Николова, М. Практически справочник – Word, Windows, Excel. Издателство Сириус4, В.Търново 2001 г., ISBN 954-8582-09-0.

Статии в международни научни списания

 1. Nikolova, M. Concept for active learning with electronic educational resources. Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XII, Number 2/2014.

 2. Nikolova, M. Three models of electronic applications for computer-assisted learning in school. Technical of university of Varna, Computer science and technologies, Year XI, Number 2/2013, (83-90).

 3. Nikolova, M., M.Todorova. The essence and the structure of the online questionnaires in the education. International Journal on Information Technologies & Security, № 4, 2010 (57-62).

 4. Todorova, M., M.Nikolova, D.Valcheva. Collaborative learning through multimedia interaction. Communication & Cognition, Vol. 41, Nr.1 & 2, 2008, (3 – 12).

Студия

    1. Николова, M. Компютърът в обучението - иновационни технологии, подготовка на педагогическите кадри и дидактическа практика в средното училище”. Студия, Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2012 г.

Доклади на международни научни конференции в чужбина

 1. Николова, М. Активное обучение по технологии для формирования навыков и поведение для использования электронных услуг. Кузбасский государственньи технический университет г.Белово, Россия, 2015

 2. Электронные оценки знаний - формы и программные решения. III международная научно-техническая конференция “Современные информационные технологии в образовании и научных исследованиях (Ситони-2012), Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2012 (173-180).

 3. Николова, M., Электронный мультимедийный курс по информатике и по информационным технологиям. Международной научно-практической конференции „Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании”, Тверь, 2012, (145-152).

 4. Nikolova M., M.Todorova. Advantages, structure and capabilities of the electronic assessment system. International Scientific Conference “Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST`11”, Nish, 2011, http://icestconf.org.

 5. Nikolova M., M.Todorova, D.Valcheva. The role of Computer Assisted Assessment System as an instrument for assessing and improving the students` knowledge and competence. International Conference ICT “Interactive Computer Aided Learning”, Vilach - Austria, 2009, (CD, 1085-1089).

 6. Nikolova, M., М.Todorova, D.Valcheva. Knowledge And Skills Of The Teachers, Necessary For Ensuring The Effectiveness Of E-Learning. International conference „E-learning and knowledge society`09”, Berlin, 2009, (266-271).

 7. Todorova, M., M.Nikolova, D.Valcheva. Improving the Quality of E-learning by Semantic Web Approach. International conference „E-learning conference`07”, Istanbul, Turkey, 2007 (107-112).

 8. Todorova, M., M.Nikolova, D.Valcheva. Teacher’s knowledge skills for teaching through ICT. International conference “Edu-world 2006”, Pitesti, Rumania, 2006, (IV 116-122).

 9. Todorova, M., M. Nikolova. Professionals Profiles as Users of Information and Communication Technologies. International conference “New Schooling Through Citizenship Practice: Contents and Process”, Granada, 2006 , (227-234).

 10. Legkostup, Pl., G.Todorov, M.Todorova, M.Nikolova. Training of pedagogical staff on purpose to integrate the information and communication technologies in the teaching process. International conference - Towards Inclusion of Citizenship Culture in Teacher Education Programmers, Granada, 2006, (151-159).

 11. Nikolova, M, M.Todorova. The integration of the multimedia technologies in the teaching process. International conference „E-Learning and the Knowledge society”, Berlin, Germany, 2005, (219-234).

Доклади на международни научни конференции и семинари в България

 1. Николова, M. Проблемно-базираният подход в обучението по информационни технологии. Международна научна конференция Русенски университет и Съюз на учените, Русе, 2012 г.

 2. Николова M., “Електронна система за проверка, съхраняване и анализ на резултатите от учебния процес”, Международна научна конференция Unitex`11, Габрово, 2011 г., (III 319-324).

 3. Николова, М., M.Тодорова. Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и комуникационни технологии за модерно образование. Международна конференция “Информационните технологии за новото образование”, ICT DAYS 2009, София, 2009 г.

 4. Nikolova M., М.Тodorova. Teacher`s role in preparing students for team work during information technology classes. International conference “Computing methods in science and education”, Varna, 2008 г., (151-160).

 5. Nikolova, M, H.Tujarov. „Information system for university”. International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2002, София, 2002, (III. 2 1-6).

 6. Nikolova, M, M.Todorova. Computer in all stages of education. International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV.15 1-5).

 7. Nikolova, M, S. Avramova. Education information system. International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’2001, София, 2001, (IV. 7 1-7).

 8. Nikolova, M, M.Todorova. Educational and humanitarian aspects of training in computer and information technologies in school. International conference on Computer System and Technologies, CompSysTech’01, София, 2001, (IV. 8 1-4).

Доклади на национални научни конференции и семинари

 1. Николова, М. Специфика на задачите по информационни технологии в училище, създаващи проблемни ситуации. Педагогически алманах, ПФ – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий” В.Търново, 2013.

 2. Николова, М. Проектите като образователна технология в обучението по информационни технологии. Юбилейна научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, 50 г. ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, 2013.

 3. Николова, M. Създаване на умения за работа в екип и развитие на творческото мислене при създаване на проекти в училище. IV национална конференция “Образованието в информационното общество”, Пловдив, 2011, (239-248).

 4. Николова, М., M.Тодорова, Д. Вълчева. Компютърно подпомогната система за оценка и анализ на знанията и компетенциите на обучаемите. Научна конференция с международно участие “25 години Педагогически факултет“, ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Фабер”, В.Търново, 2010, (440-445).

 5. Николова, M. Функции и систематизация на задачите в обучението по информационни технологии, Научно-приложна конференция 105 години от рождението на Джон Атанасов, Университетско издателство „Епископ К.Преславски”, Шумен, 2008, (282-289).

 6. Николова, М., Д. Вълчева, М. Тодорова. Необходими знания и компетенции на преподавателите за ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образованието. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2007, бр.1-2, (135-146).

 7. Николова, М., Г.Маркова. Проблемният подход в обучението по информационни технологии. Педагогически алманах, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2007, бр.1-2, (120-134).

 8. Николова, М. Алгоритмизация на обучението по Информационни технологии в училище. В.Търново, Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (440-446).

 9. Николова, М., М.Тодорова. Специфика и проблеми при изучаване на модул “Операционни системи” в задължителната общообразователна подготовка по “Информатика” в училище. Научно-приложна конференция „Математика, информатика и компютърни науки”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”, Издателство „Слово”, В.Търново, 2006, (447-452).

 10. Николова, М., М.Тодорова. Информационните и комуникационните технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми. Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2005, бр.1-2, (108-125).

 11. Николова, М. Дидактически аспекти при използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението. Юбилейна научна конференция – Образованието в глобализиращия се свят, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2004, (258-261).

 12. Николова, М. Създаване на мултимедийна презентация в клас от ученици за ученици. Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (233-240).

 13. Николова, М. Методически аспекти и роля на задачите в общообразователната компютърна подготовка. Юбилейна конференция „Компютърни системи и информационни технологии”, посветена на 100 г. от рождението на Джон Атанасов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Издателство Фабер, В.Търново, 2004, (213-220).

 14. Николова, М. Аспекти при използване на мултимедийна компютърна презентация в училище. Международна научно-практическа конференция, Стопанска академия, Академично издателство „Д.А.Ценов”, Свищов, 2003, (433-439).

 15. Николова, М., М. Тодорова. Обучението по компютърни и информационни технологии за възрастни. Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (136-140).

 16. Николова, М. Специфични методи на обучението по компютърни и информационни технологии. Научна конференция „Математика и методика на обучението по математика и информатика”, Сборник научни трудове, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шуменски Университет, Шумен, 2001, (141-144).

 17. Николова, М. Виртуална класна стая. Трета научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 2000, (кн.5, 164 -170).

 18. Николова, М. Модел на интегрирана информационна система в образованието и мястото на Интернет в нея. Втора научна конференция с международно участие “Интернет - среда за нови технологии в информационното общество”, Университетско издателство „Св.Св.Кирил и Методий”, В.Търново, 1999, (кн.3, 211-218).

м.09.2015 г.

В.Търново

/доц. д-р Марияна Николова/
Каталог: userinfo
userinfo -> Гл ас. Магдалена Ганчева Списък на публикациите
userinfo -> Списък на публикациите
userinfo -> Монографии: Miloslava Sokolová – Marta Vojteková – Wirginia Mirosławska – Miroslava Kyseľová, Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, 336 s
userinfo -> Автобиография златко Георгиев Върбанов Лични данни
userinfo -> Владимир Стоев Хънтов Дисертация : Праболгаризмы в синхронной словообразовательной системе современного русского литературного языка диссертация
userinfo -> Катедра "русистика" списък на научните публикации на доц. Д-р наталия димитрова пенева за периода
userinfo -> Биография иван Георгиев Узунов доцент с. Самоводене, обл. В. Търново
userinfo -> Списък с преводни публикации на гл ас д-р Петя Цонева Иванова


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет