О. А. Маліновськийбет1/7
Дата27.06.2016
өлшемі106.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Узагальнення про практику вирішення сліідчими суддями питань, пов'язаних із заходами забезпечення кримінального провадження

О.А. Маліновський,

суддя судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду міста Києва

План

1. Правові підстави застосування заходів забезпечення кримінального провадження.2. Аналіз статистичних даних застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

3. Практика розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

4. Аналіз причин відмови у задоволенні клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального та їх співвідношення з вимогами закону.

5. Аналіз змін, продовження та скасування заходів забезпечення кримінального провадження.

6. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування в апеляційному порядку та практика їх розгляду.

7. Проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Висновок

Вступ


Апеляційним судом міста Києва проведено вивчення, аналіз та узагальнення практики застосування слідчими суддями районних судів міста Києва положень Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI, який набрав чинності 20 листопада 2012 року (далі - КПК), при розгляді клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та обрання запобіжних заходів.

Метою узагальнення є надання методичної допомоги слідчим суддям районних судів м. Києва щодо однакового застосування кримінального процесуального законодавства задля вироблення єдиної практики під час вирішення клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження та обрання запобіжних заходів.

З метою проведення узагальнення судам першої інстанції надано доручення про проведення комплексного аналізу справ, розглянутих слідчими суддями в порядку нового КПК за період з 20 листопада 2012 серпень 2013 року, строків та порядку їх розгляду, виявлення проблемних, спірних та неврегульованих чинним КПК процесуальних питань, недоліків, які допускаються органами досудового розслідування при підготовці та направленні до судів відповідних клопотань, дотримання процесуальних строків їх подачі та розгляду.

1. Правові підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

З набранням чинності 20 листопада 2012 року Кримінальним процесуальним кодексом України істотно розширено функції та завдання суду щодо контрою за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування, та запроваджено інститут слідчого судді, покликаного здійснювати весь об’єм таких функцій.

Слідчим суддею відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України є суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому КПК судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, а у випадку, передбаченому ст. 247 КПК – голова чи за його визначенням, інший суддя суду апеляційної інстанції.

За змістом положень чинного КПК, основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, забезпечення законності і обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудових стадіях кримінального провадження.

До компетенції слідчого судді суду першої інстанції належить прийняття рішень про застосування заходів кримінально-процесуального примусу, проведення відкритих слідчих дій, що обмежують конституційні права людини, розгляд скарг на дії (бездіяльність) та рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого та прокурора.

З огляду на важливість процесуальної ролі слідчого судді на стадії досудового розслідування кримінального провадження, Апеляційним судом міста Києва вивчено та узагальнено практику застосування слідчими суддями районних судів міста Києва положень КПК з вирішення відведених до їх компетенції питань, зокрема, щодо вирішення питань, пов’язаних із застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження законодавчо врегульовані Розділом ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Під заходами забезпечення кримінального провадження можна розуміти передбачені КПК України заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановлених законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Ці заходи характеризуються певними специфічними ознаками: 1) мають процесуальний характер, підстави, межі та порядок їх застосування детально регламентовані кримінальним процесуальним законом; 2) спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме забезпечити належний порядок кримінального провадження, його дієвість; 3) мають примусовий характер незалежно від волі особи, відносно якої застосовується той чи інший захід. Навіть в разі незаперечення особи проти обмеження її прав та свобод в результаті застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вони все одно мають примусовий характер, оскільки сама можливість застосування примусу передбачена законом; 4) мають виключний характер, тобто застосовуються лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні завдання кримінального провадження досягнути неможливо; 5) специфічний суб'єкт застосування, яким, як правило, є слідчий суддя, суд.

Перелік заходів забезпечення кримінального провадження, встановлений ч. 2 ст. 131 КПК України, є вичерпним, що виключає можливість застосування при здійсненні кримінального провадження будь-яких інших заходів його забезпечення. Дана норма визначає такі види заходів забезпечення кримінального провадження: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Окремо слід звернути увагу на те, що запобіжні заходи, систему яких закріплено ст. 176 КПК України, мають на меті забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання незаконним злочинним діянням з його сторони, передбачених ст. 177 КПК України. Запобіжні заходи - це заходи забезпечення кримінального провадження, застосування яких супроводжується обмеженням конституційних прав і свобод осіб, які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні кримінальних правопорушень. Ці обмеження стосуються свободи пересування та вільного вибору місця перебування. Ч. 1 ст. 176 КПК України закріплює такі види запобіжних заходів: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Альтернативність їх вибору дає змогу застосовувати найбільш ефективні з них, при цьому враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, особу правопорушника та інші обставини, які у своїй сукупності можуть об'єктивно впливати на хід досудового розслідування та прийняття законного рішення за його результатами. Слід також відмітити, що до підозрюваного, обвинуваченого може бути застосовано тільки один запобіжний захід, а не декілька одночасно. У зазначеній нормі дано невичерпний перелік запобіжних заходів. До неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених, крім вказаних запобіжних заходів, може застосовуватися передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під нагляд адміністрації цієї установи (ст. 493 КПК України). До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом; 2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку (ст. 508 КПК України). Наявність специфічної мети, запобіжний характер цих заходів, правові підстави їх застосування обумовили необхідність виокремлення їх до окремої групи заходів забезпечення кримінального провадження, порядок застосування яких передбачено главою 18 КПК України.

Поєднання заходів забезпечення кримінального провадження із застосуванням примусу, втручанням державних органів до сфери прав людини викликає необхідність встановлення законодавцем дієвих гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні. Однією з таких гарантій є судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини при здійсненні кримінального провадження, який на досудовому розслідуванні здійснюється слідчим суддею. Тому ч. 1 ст. 132 КПК України передбачено, що правовою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження є ухвала слідчого судді (на досудовому розслідуванні), суду (у судовому провадженні). Винятки можуть мати місце лише у випадках, визначених КПК України. До них, зокрема, належать виклик особи слідчим та прокурором, який здійснюється в порядку, встановленому ст. 133-139 КПК України; тимчасове вилучення майна, передбачене ст. 167-169 КПК України; затримання особи (ст. 207, 208 КПК України).

До клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження - у всіх без винятку випадках; 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи (ст. 141, 145, абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК); 3) документи, які підтверджують надання підозрюваному, в тому числі й обвинуваченому, копій клопотання та матеріалів, що обґрунтовують клопотання (абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157 КПК).

Віднесення прийняття процесуального рішення, тобто ухвали, про застосування заходів кримінального провадження до виключної компетенції суду відповідає європейським стандартам у галузі прав людини. Так, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Клас та інші проти Федеративної Республіки Німеччини» (1978 р.) зазначено, що принцип верховенства права виходить, зокрема, з того, що втручання органів виконавчої влади у права окремих осіб повинно перебувати під ефективним контролем, який звичайно має забезпечуватися судовою системою, у всякому разі, як останньою інстанцією; судовий контроль надає найкращі гарантії незалежності, неупередженості і належної процедури.

Ч. 3 ст. 132 КПК України встановлено 3 групи обставин, недоведеність яких усуває можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, згідно ч.. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому варто зазначити, що доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, у зв'язку з чим вони повинні обґрунтувати необхідність застосування того чи іншого заходу.

Однією з правових підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження є внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки саме з цього моменту відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України починається досудове розслідування. Тому до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подається клопотання (ч. 6 ст. 132 КПК України). Це дозволяє суду пересвідчитися у наявності відповідної правової підстави для розгляду клопотання у судовому засіданні. Невиконання слідчим, прокурором вимоги даної норми унеможливлює судовий розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2. Аналіз статистичних даних застосування заходів кримінального провадження

Згідно статистичної інформації щодо кількості клопотань слідчих, прокурорів про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обрання запобіжних заходів з 20 листопада 2012 року по серпень 2013 року слідчими суддями районних судів міста Києва розглянуто 25882 клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, з них районними судами міста Києва розглянуто:

1. Клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

- Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід – 286 клопотань

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 113, задоволено - 66; відмовлено - 47;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 10, задоволено - 6; відмовлено - 4;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 9, задоволено - 8; відмовлено - 1;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 28, задоволено - 22; відмовлено - 6;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 25, задоволено - 25;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто- 3, задоволено - 1; відмовлено – 2;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 14, задоволено - 9; відмовлено – 5;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 19, задоволено - 15; відмовлено – 4;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 48, задоволено – 40, відмовлено – 8;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 17, задоволено – 5, відмовлено – 12;

- Накладення грошового стягнення - 10

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 2, задоволено - 1; відмовлено - 1;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 8, задоволено - 7; відмовлено – 1;

До Оболонського, Солом’янського, Голосіївського, Деснянського, Дарницького, Дніпровського, Шевченківського, Святошинського районних судів м. Києва клопотання про накладення грошового стягнення не надходили.

- Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом - 4

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 3, задоволено - 3;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 1, задоволено - 1;

До Печерського, Дніпровського, Святошинського, Подільського, Деснянського, Оболонського, Голосіївського, Дарницького районних судів м. Києва клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом не надходили.

- Відсторонення від посади - 82

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 9, задоволено - 2; відмовлено - 4; повернуто прокурору – 3;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 4, задоволено - 4;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 5, задоволено - 3; відмовлено - 2;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 40, задоволено – 27, продовжено строк – 12, відмовлено у продовженні строку - 1;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 1, задоволено - 1;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 4, задоволено - 1; відмовлено – 2, повернуто - 1;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 7, задоволено - 2; відмовлено – 0; повернуто – 5;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 8, задоволено - 7; відмовлено – 1;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 4, задоволено – 3; відмовлено – 1;

До Деснянського районного суду м. Києва клопотання про відсторонення від посади не надходили.

- Тимчасовий доступ до речей та документів - 19283

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 4713, задоволено - 3510; відмовлено - 1071; повернуто прокурору – 5;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 616, задоволено - 550; відмовлено - 66;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 827, задоволено - 777; відмовлено - 49;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 4938, задоволено - 4338; відмовлено – 600, повернуто - 6;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 405, задоволено - 294; відмовлено – 105;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 1058, задоволено - 788; відмовлено – 218, не розглянуто - 52;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 2321, задоволено - 1830; відмовлено – 376; повернуто – 65;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 2831, задоволено - 2654; відмовлено – 36;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 762, задоволено - 505; відмовлено - 249;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 812; задоволено – 697; відмовлено – 114;

- Тимчасове вилучення майна

Клопотання про тимчасове вилучення майна до районних судів міста Києва у звітному періоді не надходили.

- Арешт майна - 712

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 143, задоволено - 72; відмовлено - 41; повернуто згідно з (ч.3 ст.172 КПК) - 29;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 30, задоволено - 27; відмовлено - 1; повернуто згідно з ч.3 ст.172 КПК - 2;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 68, задоволено - 42; відмовлено - 2; повернуто згідно з ч.3 ст.172 КПК - 24;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто –168, задоволено - 147; відмовлено - 11; повернуто згідно з ч.3 ст.172 КПК – 10, скасовано - 4;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 19, задоволено - 10; відмовлено – 4, повернуто в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України - 5;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 18, задоволено - 11; відмовлено - 3; повернуто згідно з ч.3 ст.172 КПК - 4;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 132, задоволено - 70; відмовлено – 49; повернуто – 13;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 79, задоволено - 64; відмовлено – 11, повернуто - 4;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 13, задоволено - 2; відмовлено - 2; повернуто згідно з ч.3 ст.172 КПК - 7;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 42; задоволено – 20; відмовлено – 19; скасовано – 2;

- Затримання особи – 244

Згідно з даними, наданими районними судами м. Києва, за звітний період розглянуто 244 клопотання щодо затримання особи.

Шевченківським та Поідльським районним судом м. Києва не надано даних щодо розгляду вказаної категорії клопотань.

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 7, задоволено - 6; повернуто - 1;

Деснянський районний суд м. Києва: надійшло – 28, розглянуто – 27; задоволено - 17; відмовлено - 10;

Солом’янський районний суд м. Києва: надійшло – 123, задоволено - 90; відмовлено – 25; повернуто – 8;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто 25 клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, задоволено - 25;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто 5 клопотань про надання дозволу на затримання з метою приводу, задоволено - 3; відмовлено – 2;

Дніпровський районний суд м. Києва: надійшло 31 клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу, задоволено - 23; відмовлено – 7, не розглянуто - 1;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто 36 клопотнь про затримання з метою приводу, задоволено - 34; відмовлено – 2;

2. Клопотань слідчих (прокурорів) про застосування запобіжного заходу:

- Особисте зобов'язання - 1104

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 251; задоволено - 172; відмовлено - 61; продовжено строк дії обов’язків – 13, змінено – 1;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 32; задоволено - 32;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 108; задоволено - 107; змінено - 1;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 92; задоволено - 70; відмовлено – 2, продовжено строк запобіжного заходу – 20;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 116; задоволено - 88; відмовлено – 27;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 96; задоволено - 96;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 143; задоволено - 136; відмовлено – 5;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 113; задоволено - 113;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 111; задоволено - 109; відмовлено - 2;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 42; задоволено – 34; відмовлено – 3; продовжено строк – 1;

- Особиста порука - 17

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 3; задоволено - 3.

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 4; задоволено - 4;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 1; задоволено - 1;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 1; задоволено - 1;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 3; задоволено – 1; відмовлено – 1; накладено грошове стягнення за невиконання зобов’язання поручителем згідно з ч. 5 ст. 180 КПК - 1;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 5; задоволено – 3, відмовлено - 2;

До Печерського, Оболонського, Дніпровського, Голосіївського районних судів м. Києва клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки не надходили;

Отже, у більшості випадків клопотання про застосування запобіжного заходу у виді особистої поруки слідчими суддями задовольняються.

- Застава - 155

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто – 35; задоволено – 25, відмовлено – 6, застосовано більш м’який вид запобіжного заходу – 3, закрито провадження - 1.

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 7, задоволено - 6; відмовлено - 1;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 14, задоволено - 12; відмовлено - 1; змінено – 1;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 36, задоволено - 31; відмовлено – 2; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу – 3;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 8, задоволено - 6; відмовлено – 2;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 9, задоволено - 6; відмовлено – 2, застосовано більш м’який вид запобіжного заходу - 1;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 10, задоволено - 2; відмовлено – 5; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу – 3;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 24, задоволено - 21; відмовлено – 3;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 3, задоволено - 3;

Дарницький районний суд м. Києва: розглянуто – 9; задоволено – 2; відмовлено – 4; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу – 3;

- Домашній арешт - 397

Шевченківський районний суд м. Києва: розглянуто - 36; задоволено – 21, відмовлено – 12, застосовано більш м’який з/з – 2, продовжено строк дії обов’язків – 1;

Святошинський районний суд м. Києва: розглянуто – 61; задоволено - 54; продовжено строк тримання особи під арештом - 5; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу – 2;

Подільський районний суд м. Києва: розглянуто – 8; задоволено - 6; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу - 1; продовжено строк – 1;

Печерський районний суд м. Києва: розглянуто – 42; задоволено - 18; відмовлено – 1, застосовано більш м’який вид запобіжного заходу - 3; продовжено строк – 19, змінено - 1;

Оболонський районний суд м. Києва: розглянуто – 55; задоволено - 46; відмовлено – 2, застосовано більш м’який вид запобіжного заходу - 6; продовжено строк – 1;

Дніпровський районний суд м. Києва: розглянуто – 28; задоволено - 23; відмовлено – 1, не розглянуто - 4;

Солом’янський районний суд м. Києва: розглянуто – 89; задоволено - 73; відмовлено – 8; застосовано більш м’який вид запобіжного заходу - 5; повернуто – 3;

Голосіївський районний суд м. Києва: розглянуто – 31; задоволено - 25; відмовлено – 1, застосовано більш м’який захід – 1, продовжено строк - 4;

Деснянський районний суд м. Києва: розглянуто – 39; задоволено - 34; відмовлено - 3; продовжено строк – 2;
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет