Окръжен прокурорДата24.07.2016
өлшемі119.37 Kb.
#220457


ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВРАЦА


УТВЪРЖДАВАМ

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

/Д. НАЧКОВ/


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 343 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

в Окръжна прокуратура - Враца
(в сила от 08.05.2015 г.)

Враца, 2015 година

Глава първа

Общи положения.

Чл. 1. Настоящите правила са общи ръководни разпоредби, спазвани от Окръжна прокуратура гр. Враца и административния ръководител, като работодател, при подбора и наемането на служители в съдебната администрация. Правилата целят гарантиране на конкурсното начало и осигуряването на квалифицирани и мотивирани служители, назначени след справедлива и прозрачна процедура.

Чл. 2. (1) Съдебните служители , извън тези с технически длъжности, се назначават след конкурс, съобразно чл.343, ал.1 ЗСВ, чл.89-96 КТ и чл. 93, ал. 1 от Правилника за администрацията на ПРБ (ПАПРБ). Конкурсът е основният способ за възникване на трудовото правоотношение на съдебния служител.

(2) Непровеждането на конкурс (чл.185, ал.2 ЗСВ) при преназначаване в рамките на прокуратурата или преместване на служител от друг орган на съдебната власт, е изключение от правилото по ал.1, което се практикува само след доказана необходимост и наличие на квалифицирани кандидати.


Чл. 3. За назначаване на служители на следните технически длъжности: „домакин”, „работник поддръжка сгради”, шофьор”, „куриер” и „чистач” конкурс се провежда само по преценка на административния ръководител.
Глава втора

Обявяване на конкурс.
Чл. 4. Конкурсът се обявява от административния ръководител с писмена заповед, в която се определят:

1. длъжността, за която се провежда конкурсът;

2. изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, ПАПРБ, Класификатора по чл. 341 ал. 1 ЗСВ и длъжностната характеристика за съответната длъжност;

3. начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;

4. необходимите документи, мястото и срока на подаването им;

5. общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса

Примерна заповед /Приложение 1/
Чл. 5. (1) Обявлението за конкурса се публикува в:


 1. един централен или местен ежедневник;

 2. на интернет-страницата ОП - Враца;

 3. на таблото за обяви.

В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по чл. 4 и кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика.

(2) На интернет страницата на прокуратурата се публикува типово заявление /Приложение 2/ и бланки на изискуемите от кандидатите декларации.Чл. 6. (1) Писменото заявление за участие в конкурса се подава лично или чрез пълномощник.

(2) Съдебният служител, приемащ документите на кандидатите, води регистър на постъпилите заявления/документи.

(3) На кандидатите се предоставя типова длъжностна характеристика за свободната позиция.

Чл. 7. Сред документите, представяни от кандидатите, задължително се изискват:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност /Приложение 3/;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ /Приложение 4/;

3. подробна автобиография;

4. копие на диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит.


Глава трета

Провеждане на конкурс.
Чл. 8. (1) Конкурсът за съдебен служител се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на окръжния прокурор.

(2) Поименният състав на конкурсната комисия и нейният председател се определят с писмена заповед за всеки конкурс. Примерна заповед /Приложение 5/

(3) Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство.

(4) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.


Чл. 9. Конкурсът преминава на три етапа:

 1. първи етап – по документи;

 2. втори етап – практически изпит / тест/;

 3. трети етап – събеседване.

Чл. 10. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.

(2) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол /Приложение 6/ и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

(4) В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати до следващия етап се поставят на общодостъпно място в сградата прокуратурата и се публикуват на интернет страницата й не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до административния ръководител в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Административният ръководител се произнася окончателно в 3-дневен срок.
Чл. 11. (1) Когато няма допуснати кандидати окръжният прокурор с писмена заповед, прекратява конкурсната процедура.

(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.


Чл. 12. (1) Вторият етап на конкурса се провежда чрез практически изпит/тест, в зависимост от спецификата на трудовите задължения за длъжността по длъжностната характеристика.

(2) Конкурсната комисия изготвя тест с определен брой въпроси и регламентирана точкова система за оценяване. След проверка на теста /изпита/, резултатите от същия, както и получения брой точки от всеки кандидат се обявяват от комисията с протокол / Приложение 7/, като се посочва кои кандидати преминават към третия етап от конкурса и кои отпадат, поради събран недостатъчен брой точки от теста.

(3)Списъкът на класираните кандидати до последния етап се публикува на интернет страницата на прокуратурата и на информационното табло.
Чл. 13. Третият етап на конкурса се провежда чрез събеседване.

Начинът на провеждане на събеседването и критериите за оценка се обсъждат предварително от комисията с цел постигане на честно съревнование в процеса на подбор.Чл. 14. Въз основа на проведения конкурс комисията класира кандидатите, съобразно получения от тях резултат. /Приложение 8/

Чл. 15. В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на административния ръководител протоколите от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

Чл. 16. Административният ръководител определя със заповед лицето, класирано на първо място за спечелило конкурса.
Изготвил:
Съдебен администратор:
/Б. Райчева/

Съгласувал:


Прокурорски помощник:
/В. Сиракова/
Приложение 1

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА
З А П О В Е Д

№….гр. Враца /………….. год.
…………….. – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Враца, на основание чл. 140 от Закона за съдебната власт и чл. 94, ал. 1 от Правилника за администрацията на ПРБ.
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Обявявам конкурс за длъжността ………. в служба …………….в Окръжна прокуратура - Враца.

2. Изисквания за заемане на длъжността

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 91 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ): да са български граждани; да са навършили пълнолетие; да не са поставени под запрещение; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност.

Общи изисквания към кандидатите съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а от Кодекса на труда: да не са в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което са във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не са  едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не са народен представител;да не заемат ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Изисквания към кандидатите, предвидени в Класификатора по чл. 341, ал. 1 от Закона за съдебната власт: …………………………..

Специфични изисквания за заемане на длъжността: компютърна грамотност; добра езикова култура; познаване на нормативната база, свързана с изпълнение на длъжността; комуникативност и експедитивност; умения за работа в екип; …………………………………………

3. Начин на провеждане на конкурса и начин на оценяване на кандидатите:

Конкурсът да се проведе на три етапа: • първи етап - по документи и обявяване на резултата с публикуване на сайта на ОП – Враца на списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати;

 • втори етап - тест за изследване на интелектуалните способности, езиковата култура, компютърната грамотност и познаването на нормативната база;

 • трети етап - събеседване с кандидатите.

Тестовете в етап две се оценяват в точки и се считат за успешно положени при резултат над 80%. В сайта на ОП – Враца се публикува списък на успешно положилите теста и допуснатите кандидати до трети етап.

По време на събеседването кандидатите ще  се оценяват по шестобалната система и крайната оценка е средноаритметичен резултат от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Класирането е на база резултатите от последния етап.

4. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаването им.


 1. писмено заявление за участие в конкурса;

 2. автобиография, подписана от кандидата;

 3. декларация от кандидата съгласно изискванията на чл. 91 от ПАПРБ;

 4. декларация от кандидата за липсата на обстоятелства съгласно чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ във връзка с чл. 107а, ал. 1 от КТ;

 5. заверени копия („Вярно с оригинала”) от документи за придобита образователно–квалификационна степен;

 6. заверено копие („Вярно с оригинала”) от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

 7. свидетелство за съдимост;

 8. медицинско свидетелство за работа;

 9. други документи, които, по преценка на кандидата, имат отношение към професионалните му качества.

Срок за подаване на документите: един месец от датата на публикуване на обявата.

 За получаване на декларации по чл. 91 и чл. 92, ал. 1 от Правилника за администрацията на ПРБ и приемане на документите – гр. Враца, бул. “Христо Ботев” №29 – Съдебната палата, ет.3, ст…….5. Общодостъпно място, на което да се обявяват списъците и съобщенията във връзка с конкурса.

Списъци или други съобщения във връзка с конкурса да се поставят на информационното табло на III етаж в Съдебната палата и да се публикуват в сайта на прокуратурата.

Конкурсът да се оповести с обявление в централен или местен ежедневник и поставяне на обявление на информационното табло на III етаж в Съдебната палата.

В обявлението да се съдържат всички данни от тази заповед и кратко описание на длъжността.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на съдебния администратор.

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

/………………/ Приложение 2
ДО

АДМИНИСТРАТИВНИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА

ВРАЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ
от....................................................................................,ЕГН:.........................,

с адрес: ............................................................................................................,

Телефон за контакт:…………………..

Е-mail: ........................................................

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ,

Моля, да бъда допуснат/а до участие в конкурса за съдебен служител на длъжност …………. в Окръжна прокуратура – Враца, за което прилагам необходимите документи, както следва:


ПРИЛОЖЕНИЯ:    


1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 92, ал. 1 от ПАПРБ;

3. подробна автобиография;

4. копие на диплома за завършено образование;

5. свидетелство за съдимост;

6. медицинско свидетелство за започване на работа; 

7. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит

Дата: ..........201…г.                                         ПОДПИС: ......................

гр. Враца

Приложение 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно изискванията за съдебен служител по чл.91, ал.1, т.т. 1, 3 и 5 от Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България

Долуподписаният/ата..........................................................................., с ЕГН: ............................, л.к № ......................., издадена на .............................. от ...................... и постоянен адрес:............................................................................................................................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Съм български гражданин.


2. Не съм поставен/а под запрещение.

3. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена длъжност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.


Дата:..........201..г.                              ДЕКЛАРАТОР:   ...................................

гр. Враца подписПриложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда във връзка с изискването в чл.92, ал.1 от Правилника за

администрацията на Прокуратурата на Република България

Долуподписаният/ата……………………………..............................................................................., с ЕГН: ............................, л.к № ......................., издадена на .............................. от ...................... и постоянен адрес: ..........................................................................................................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, ако бъда назначен/а в Окръжна прокуратура – Враца.

 2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

 3. Не съм народен представител.

 4. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни.
Дата: ........201..г.                              ДЕКЛАРАТОР:   ....................................

гр. Враца подпис

Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет