Програма вступного іспиту зі спеціальності 050101 — «Економічна теорія» на освітньо-кваліфікаційний рівеньДата06.07.2016
өлшемі231.24 Kb.
түріПрограмаПРОГРАМА

вступного іспиту зі спеціальності
8.050101 — «Економічна теорія»
на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»


Програму підготували:

К. Т. Кривенко, д-р екон. наук, проф.;

О. О. Бєляєв, д-р екон. наук, проф.;

Н. В. Задорожна, канд. екон. наук, проф.;

С. Н. Антонюк, канд. екон. наук, доц.;

Г. О. Пухтаєвич, канд. екон. наук, доц.


ЗМІСТ
Вступ 18

Програма 19

Модуль 1. Політична економія 19


1.1. Загальні засади економічного розвитку 19

1.2. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва 20

1.3. Загальні засади ринку. Суб’єкти ринкової економіки 20

1.4. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес 21

1.5. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем 21

1.6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини 22


Модуль 2. Аналіз національної економіки 22


2.1. Загальні засади аналізу національної економіки 22

2.2. Методологія аналізу грошово-кредитного, фондового і валютного ринків 23

2.3. Методика аналізу зайнятості, ринку праці та рівня життя населення 23

2.4. Аналіз інвестиційної діяльності 23


Модуль 3. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат 24

3.1. Виробництво і його результати 24


3.2. Фактори виробництва та їх оптимізація 24

3.3. Варіація факторів виробництва та витрати 25

3.4. Вибір оптимальної комбінації факторів 25

3.5. Варіація факторів виробництва та ефект масштабу 26

3.6. Вибір оптимальних масштабів виробництва 26

3.7. Науково-технічний прогрес, ефект досвіду і їх відображення у виробничих функціях 27


Модуль 4. Історія економічних учень 27


4.1. Меркантилізм. Класична школа політичної економії 27

4.2. Політична економія другої половини ХІХ—початку


ХХ століть. Становлення неокласичної політекономії 28

4.3. Кейнсіанство. Неокласичні ідеї та їхня еволюція 29

4.4. Інституціоналізм, його сутність та еволюція 29

4.5. Теорії трансформації капіталізму 30

4.6. Теорії економічної рівноваги. Розвиток економічної думки в Україні в ХХ ст. 30

Структура екзаменаційного білета 31


Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті 31

Рекомендована література 33


ВСТУПМета вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Економічна теорія» — визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися в магістратурі КНЕУ. Програма вступних іспитів ґрунтується на освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра спеціальності 6.050100 — «Економічна теорія» напряму підготовки 0501 — «Економіка і підприємництво», яка визначає сферу його професійної компетенції.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Визначальним чинником програми вступних іспитів є її міжпредметний синтетичний характер, що забезпечується побудовою її за модульним принципом. Програма вступних іспитів складається з чотирьох модулів, в яких відбиваються окремі сторони спеціальності та інтегруються знання з кількох дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, методичні та практичні питання, які дозволяють виявити знання та вміння вступника використовувати категоріальний апарат, методи пізнання, логіку викладу, творчий підхід, методи обґрунтувань і доведень за окремими функціями бакалавра з економічної теорії. Програму вступних іспитів розроблено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економічної теорії, передбачених «Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», та політичної економії й історії економічних учень. Водночас програма передбачає і певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної підготовки, передусім з таких як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Економіка підприємства» та ін.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію КНЕУ.


ПрограмаМодуль 1. Політична економія


Економічна теорія та її фундаментальні складові. Політична економія як методологічне підґрунтя економічних наук. Економікс як синтез неокласичної економічної теорії. Макроекономіка і мікроекономіка: особливості їхніх предметів дослідження.

Закони і категорії політичної економії. Економічна категорія. Сутність економічної категорії та її критерії. Економічний закон: його сутність та функції. Критерії економічних законів. Загальні закони та їх зміст. Особливі економічні закони. Специфічні економічні закони. Механізм дії й використання економічних законів.


1.1. Загальні засади економічного розвитку


Фактори виробництва та їх взаємодія. Суспільне виробництво. Праця і робочий день. Продукт виробництва. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей. Проблеми економічного вибору. Обмеженість ресурсів. Закон зростаючих вмінених витрат.

Потреби: суть і значення у суспільному виробництві. Економічні потреби, їх сутність і структура. Безмежність потреб. Види потреб. Задоволення потреб як функція виробництва. Закон зростання потреб та механізм його дії. Корисність. Гранична корисність.

Економічні інтереси, їх сутність і функції. Система економічних інтересів. Єдність і суперечності в системі інтересів. Діалектика взаємозв’язку економічних потреб та інтересів. Роль економічних інтересів у розвитку суспільного виробництва.

Економічна система суспільства. Сутність економічної системи та її основні структурні елементи. Продуктивні сили суспільства. Структура продуктивних сил. Етапи розвитку продуктивних сил. Продуктивність праці. Вищій критерій розвитку продуктивних сил. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

Сутність економічних відносин та їх пофазна структура. Економічні відносини та їх суб’єкти. Складові елементи економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-еконо­мічні відносини. Техніко-економічні відносини. Економічні відносини і спосіб виробництва. Економічні відносини як суспільна форма розвитку продуктивних сил.

Власність: сутність, функції. Економічний зміст власності, форми та історичні види. Юридична форма власності, «пучки прав». Власність як соціальна форма поєднання чинників виробництва. Трансформація відносин власності в постсоціалістичних країнах.


1.2. Товарне виробництво,
гроші і витрати виробництва


Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар та його властивості. Суперечності товару. Вартість і ціна: альтернативні теорії. Гроші. Сутність і функції грошей. Закони грошового обігу. Роль грошей у суспільному відтворенні.

Витрати виробництва. Сутність витрат виробництва та їх види. Альтернативні витрати. Економічні витрати. Бухгалтерські витрати (собівартість). Постійні і змінні витрати. Валові, середні і граничні витрати. Закон спадної віддачі.

Прибуток як економічна категорія. Сутність прибутку. Бухгал­терський та економічний прибуток. Нормальний прибуток. Но-
рми прибутку. Норма прибутку та способи її підвищення. Теорії прибутку.

1.3. Загальні засади ринку. Суб’єкти ринкової економіки


Ринок і його сутність. Ринкові відносини, їх суб’єкти і об’єкти. Сутність ринку. Попит і закон попиту. Пропонування і закон пропонування. Функції ринку. Рівноважна ціна. Еластичність попиту і пропонування. Валовий дохід підприємства.

Конкуренція і моделі ринків. Сутність конкуренції. Основні функції конкуренції. Форми конкуренції та моделі ринків. Характеристика моделей ринку.

Капітал підприємства і його кругообіг. Капітал підприємства та умови його існування як категорії. Кругообіг капіталу підприємства та його стадії. Оборот капіталу підприємства. Умови перетворення грошей у капітал. Первісне нагромадження капіталу: суть, методи та особливості здійснення в Україні.

Трудові відносини: сутність і структура. Капітал і праця. Наймана праця. Особливості робочої сили як товару. Вартість робочої сили: дискусійний аспект. Чинники, що визначають вартість робочої сили. Заробітна плата: сутність, форми, системи. Продукт праці і заробітна плата.

Держава та її економічні функції. Необхідність та економічні засади державного втручання в економіку. Поняття економічних функцій держави. Внутрішні і зовнішні функції. Специфічні фун­кції держави перехідного періоду.

1.4. Економічне зростання
і соціально-економічний прогрес


Сутність і види економічного відтворення. Розширене відтворення та його типи. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту. Системи національних рахунків. Валовий національний продукт.

Розподільні відносини. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення. Розподіл національного доходу та його критерії. Необхідність і методи перерозподілу національного доходу. Роль держави в перерозподілі доходів суспільства. Перерозподіл і соціальний захист окремих верств населення.

Зайнятість і відтворення робочої сили. Зайнятість: сутність і форми. Повна і неповна зайнятість. Безробіття. Фактори та показ­ники розширеного відтворення робочої сили.

1.5. Формування і розвиток сучасних
соціально-економічних систем


Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економіки. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і основні ознаки. Об’єктивні основи та шляхи виникнення капіталізму. Ознаки вільної конкуренції та вільного підприємництва. Наймана праця та оплата праці. Економічна рента.

Сутність монополістичного капіталізму. Закономірності виник­нення монополій. Концентрація і централізація капіталу. Моно­полія. Форми монополій. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансові групи і фінансова олігархія.

Змішана економіка. Сутність і ознаки змішаної економіки. Умови і причини виникнення змішаної економіки. Національні особливості змішаної економіки. Механізм функціонування змішаної економіки. Монополії та олігополії в умовах сучасної змішаної економіки.

Економічна система соціалізму. Сутність економічної системи соціалізму. Об’єктивні і суб’єктивні умови функціонування моделі «одержавленого соціалізму». Планомірна організація суспільного виробництва. Ринок в одержавленій економіці. Криза світової системи соціалізму.

Закономірності та особливості розвитку перехідних економік. Сутність, структура та моделі перехідної економіки. Риси пере-
хідної економіки. Зміст соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах. Характер змін у відносинах власності в перехідній економіці України.

1.6. Світове господарство
і міжнародні економічні відносини


Світове господарство, його суть і структура. Класифікація груп країн світового господарства. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень інтернаціоналізації. Форми міжнародних економічних відносин. Світогосподарські зв’язки. Розвиток міжнародних економічних відносин. Сучасний характер міждержавних економічних зв’язків.

Модуль 2. Аналіз національної економіки

2.1. Загальні засади аналізу національної економіки


Методологічні особливості аналізу національної економіки. Сутність і види економічної активності суб'єктів ринку. Макроекономічні ринки. Методи аналізу національної економіки: їх класифікація і сутність. Інформаційне забезпечення моніторингу національної економіки. Макроекономічні показники стану товар­ного ринку та їх взаємозв’язки.

Методика визначення показника чистого економічного добробуту. Індекси Пааше, Ласпейреса, Фішера. Умови функціонування і рів­новаги товарного ринку. Функції та показники конкуренції, появи монополізації товарного ринку. Моделі рівноваги товарного ринку.

Основні види і показники структури економіки. Секторна структура ВВП, методика аналізу ВВП на стадії виробництва, за категоріями доходів і кінцевого використання. Методика аналізу структури ВВП на основі міжгалузевого балансу. Етапи та методика аналізу економічного розвитку промисловості та сільського господарства. Показники ефективності промислового і сільськогосподарського виробництва та методика їх аналізу.

2.2. Методологія аналізу грошово-кредитного,
фондового і валютного ринків


Основні монетарні показники та методика їх визначення. Фактор часу в оцінці грошових потоків. Методика аналізу факторів, що впливають на пропонування грошей і попит на них. Взаємозв’язок грошово-кредитного і товарного ринків, їх графічні пояснення. Умови високоефективних монетарних засад.

Функції, структури та індекси фондового ринку. Основні види цінних паперів. Методика аналізу фондового ринку. Сутність і методика капіталізації та дисконтування. Визначення ринкової вартості цінних паперів.

Сутність та класифікація валютного ринку. Методи визначення валютних курсів. Методика аналізу впливу зміни валютного курсу на макроекономічні та зовнішньоекономічні процеси країни.

2.3. Методика аналізу зайнятості,
ринку праці та рівня життя населення


Загальна характеристика ринку праці. Функції, класифікація та показники ринку праці. Основні напрями аналізу формування і розвитку ринку праці. Методика аналізу збалансованості робочих місць і робочої сили. Методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості, професійної підготовки робочої сили. Показники ефективного функціонування ринку праці та методика їх розрахунку.

Напрями аналізу та визначення соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Сутність та методологія визначення індексу людського розвитку. Методи розрахунку та аналізу прожиткового мінімуму.


2.4. Аналіз інвестиційної діяльності


Сутність та фактори інвестиційної діяльності. Структура та методика аналізу капіталовкладень. Методика аналізу інноваційної діяльності. Напрями та методика аналізу міжнародної торгівлі, показники активності країни на світовому ринку. Сутність та рахунки платіжного балансу.

Модуль 3. Мікроекономічна теорія
виробництва та витрат

3.1. Виробництво і його результати


Поняття «виробництво»: вузьке та широке трактування. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору. Головні види вибору підприємства. Виробничий трансформаційний процес і його місце в економіці підприємства. Виробництво як будь-яка діяльність, що створює корисність.

Принципи та цілі діяльності підприємства та їх трансформація в критерії формування виробництва. Системонезалежні принципи. Головна мета діяльності підприємства. Критерії формування виробництва, орієнтованість на одержання прибутку: максимум випуску, мінімум витрат, максимум ефекту.

Технологічна концепція підприємства і його модель як системи «витрати-випуск». Економічна природа та основні теорії фірми. Сутність технологічної концепції підприємства. Найпростіша схема підприємства як ринково-виробничої системи. «Вхід» — фактори виробництва; «процесор» — виробничий процес (комбінація факторів); «вихід» — готова продукція.

Фактори виробництва та їхні властивості. Агреговані фактори виробництва. Інформація та знання як стратегічні фактори ХХІ ст. Властивості факторів виробництва.

Виробнича функція як параметрична модель системи «витра-
ти — випуск». Розмаїття видів виробництва та їх багатокритеріаль­на класифікація. Моделювання системи «витрати — випуск» на підставі виробничих функцій. Основні види виробничих функцій.

Альтернативність напрямків використання обмежених ресурсів у поясненні економічної природи витрат виробництва. Аль-


тернативність напрямів використання обмежених ресурсів і проблема вибору. Виробнича трансформаційна крива, або лінія потужностей. Альтернативна вартість та альтернативні витрати.

Результати виробництва: продукт, виторг, прибуток. Сукупні, середні та граничні величини показників продукту, виторгу, прибутку. Взаємозв’язок функцій виробництва, витрат та прибутку.


3.2. Фактори виробництва та їх оптимізація


Поняття субституційних та лімітаційних виробничих процесів. Заміщеність та доповнюваність факторів виробництва. Субституційна та лімітаційні співвідношення між факторами виробництва. Абсолютна (повна, альтернативна) і відносна (часткова, периферійна) взаємозамінність.

Спадна продуктивність змінного фактора виробництва та її роль у технологічному виборі товаровиробника. «Пагорб виробництва» і часткова варіація факторів виробництва. Дискретний та неперервний граничний продукт. «Закон» спадної продуктивності змінного фактора та його використання для обґрунтування рішень виробника.

Еластичність випуску за змінним фактором. Поняття еластичності виробництва. Методика обчислення коефіцієнта еластичності випуску за змінним фактором, діапазон його змін, графічне подання та економічна інтерпретація.

3.3. Варіація факторів виробництва та витрати


Часткова варіація факторів та короткострокова функція витрат. Взаємозв’язки між функціями виробництва та витрат. Види, динаміка та взаємозв’язки короткострокових витрат. Закон неминучого зростання граничних витрат. Короткострокові витрати за різних видів віддачі змінного фактора.

Еластичність витрат за випуском і технологічний оптимум короткострокового періоду. Поняття еластичності витрат за випуском. Методика розрахунку показників, діапазон їхніх змін. Технологічний оптимум короткострокового періоду: графічне подан­ня, економічна інтерпретація.

Правило визначення оптимального рівня залучення змінного фактора виробництва. Порівняння факторного граничного виторгу та факторних витрат за одного змінного фактора виробництва. Правило визначення оптимального рівня залучення кількох змінних факторів виробництва.

Ізоквантна варіація та заміщення факторів виробництва. Властивості та види ізоквант. Гранична норма технологічного заміщення факторів (МRTS). Правило заміщення факторів. Ступінь доповнюваності факторів виробництва та її співвідношення з МRTS.


3.4. Вибір оптимальної комбінації факторів


Вибір оптимальної комбінації факторів для створення нового виробництва. Оптимальна комбінація факторів з технологічного та економічного поглядів. Правило максимізації прибутку в разі використання у виробництві n видів ресурсів.

Оптимальний та неоптимальний шляхи зростання випуску. Можливі варіанти переходу на вищу ізокванту в коротко- та довгостроковому періодах. Концепція Х-фактора (Х-ефективності) Харві Лейбенстайна. Графічне подання неоптимального шляху зростання.


3.5. Варіація факторів
виробництва та ефект масштабу


Пропорційна варіація факторів та ефект від збільшення масштабу виробника. Поняття «віддача від масштабу». Види віддачі від масштабу, їх відображення на картах ізоквант та в характері кривих довгострокових середніх витрат.

Еластичність масштабу та її взаємозв’язок з еластичністю виробництва. Поняття, аналітичне та графічне подання еластичності виробництва. Теорема Вікселя-Джонсона.

Пропорційна варіація факторів виробництва та функція витрат. Види, динаміка та графічне подання довгострокових витрат. Довгострокові витрати за постійного, спадного, зростаючого та змінного ефекту масштабу: графічне та математичне подання.

3.6. Вибір оптимальних
масштабів виробництва


Оптимальний масштаб виробництва. Співвідношення «обсяг випуску — мінімальні середні довгострокові витрати» як технологічний оптимум довгострокового періоду. Поняття «мінімально (максимально) ефективний масштаб виробництва». LRATS як крива вибору виробничої потужності підприємства.

Концепція мінімально ефективного масштабу виробництва


та її прикладні аспекти. Типи кривих довгострокових витрат і
мінімально ефективний масштаб виробництва (МЕS). MES і
структура галузі. MES і тип ринку. MES і природна монополія.
MES як бар’єр до вступу конкурентів у монополізовану галузь
тощо.

Динамічність процесів та необхідність її обліку у виробничих функціях. Статичні виробничі моделі та їх особливості. Динамічність зовнішнього середовища та її вплив на виробництво як рин­ково орієнтовану систему «витрати — випуск». Розмаїття можливих динамічних змін у виробництві.


3.7. Науково-технічний прогрес, ефект досвіду
і їх відображення у виробничих функціях


НТП і його відображення у виробничих функціях. Способи обліку НТП у виробничих функціях. Основні форми технічного прогресу та їх відображення на картах ізоквант. Вплив технологічних змін на позиціювання та конфігурацію короткострокової функції виробництва.

Ефект досвіду і його відображення у виробничих моделях. Формування концепції навчання у процесі виробництва. Аналітичне та графічне подання кривих досвіду. Найбільш впливові чинники зменшення витрат.

Невизначеність процесів та її врахування у виробничих функціях. Детерміновані виробничі моделі та їх особливості. Вплив випадкових факторів на процес виробництва. Стохастичне вироб­ництво як комбінаційний процес. Смуга ізоквант стохастичної
виробничої функції.

Модуль 4. Історія економічних учень

4.1. Меркантилізм.
Класична школа політичної економії


Меркантилізм як перша школа політичної економії. Його роль у розвитку економічної ідеї. Історичні умови виникнення. Етапи розвитку. Теорія грошового балансу раннього меркантилізму. Теорія торгового балансу пізнього (мануфактурного) мерканти-
лізму. Ідеї меркантилізму в українській соціально-економічній ду­мці кінця XVII — початку XVIII ст. Економічна політика меркантилізму i сучасність.

Історичні умови виникнення, загальна характеристика та значення класичної політекономії. У. Петтi — основоположник класичної політичної економії в Англії. Теорія цінності, заробітної плати, земельної ренти і ціни землі. Особливості економічного розвитку Франції ХVII—XVIII ст. і їх трактування П. Буагiль­бером. Теорії цінності, багатства, грошей. Економічне вчення А. Сміта. Теорія цінності. Учення про доходи: заробітну плату, прибуток, земельну ренту. Учення про продуктивну і непродуктивну працю. Економічне вчення Д. Рікардо. Теорія цінності. Трактування капіталу. Учення про прибуток, заробітну плату та ренту.

Економічне вчення фізіократів: історія і сучасність. Фізіократи — представники класичної політичної економії. Учення фізіократів про чистий продукт, продуктивну і непродуктивну працю. «Економічна таблиця» Ф. Кене. Радикальні буржуазні реформи А.Тюрбо. Заснування української школи фізичної економії. С. А. Подолинський.

Економічне вчення Ж.-Б. Сея і його вплив на подальший розвиток економічної теорії. Учення про три фактори виробництва. Теорія ринкової рівноваги. Закон попиту та пропонування.


4.2. Політична економія
другої половини ХІХ—початку ХХ століть.
Становлення неокласичної політекономії


Наукове значення економічної теорії марксизму. Марксизм — одна з провідних течій економічної думки другої половини ХІХ ст. Загальна характеристика основних проблем «Капіталу» К. Маркса. Розвиток економічної теорії К. Маркса в сучасних неомарксистських та ліворадикальних концепціях.

Німецька національна політекономія та її вплив на розвиток економічної теорії. Зародження системи нацiональної полiтичної економiї в Німеччині. Економiчнi погляди Ф. Лiста. Метод дослідження. Тлумачення капіталу. Проблеми зайнятості та інвестицій. Доктрина «індустріального виховання нації». Ідеї протекціонізму. Вплив німецької національної політекономії на розвиток економічної теорії.

Суть та еволюція маржиналізму. Виникнення і суть маржиналiзму. Започаткування засад теорії граничної корисності. Австрійська школа граничної корисностi. Предмет і метод дослідження. Теоретичнi погляди К. Менгера, Є. Бем-Баверка, Ф. Вiзера. Американська школа маржиналізму в полiтичнiй економiї. Теорії «статики та динаміки», «граничної продуктивності» Д. Б. Кларка.

Економічна концепція А. Маршалла. Кембриджська школа. Синтез післярікардіанської політекономії і маржиналізму. Теорії корисності, ціни, «попиту та пропонування», «економічної рівноваги». Місце економічної концепції А. Маршалла в сучасній економічній науці.

Теорія криз і економічної кон’юнктури М. Туган-Баранов­ського. Місце теорії криз і економічної кон’юнктури в економічному доробку вченого. Зв’язок теорії криз М. Туган-Барановсь­кого з теорією ринку. Рух інвестицій та заощаджень у концепції М. Туган-Барановського. Оцінка теорії криз М. Туган-Барановсь­кого у світовій економічній думці.

Внесок українських учених у розвиток світової економічної думки: М. Туган-Барановський, Є. Слуцький, С. Подолинський. М. Туган-Барановський: теорія економічних циклів і криз, теорія цінності, теорія кооперації, етичний соціалізм. Є. Слуцький: аналіз економічних циклів, праксеологія, статистика. С.А.Подо­линський: природничо-наукове визначення праці.


4.3. Кейнсіанство. Неокласичні ідеї та їхня еволюція


Економічна сутність кейнсіанства та його значення для сучасної економічної науки. Теоретична система Дж. М. Кейнса. Трактування Дж. М. Кейнсом причин порушення рівноваги капіталістичної економіки. «Основний психологічний закон». Теорія мультиплікатора. Економiчна програма Дж. М. Кейнса. Державне регулювання економіки. Значення кейнсіанства для сучасної економічної науки.

Загальна характеристика, еволюція та рекомендації монетариз­му. Сутність і загальна характеристика монетаризму. Зароджен-


ня монетаризму. Д. Юм, Д. Рікардо. Розвиток монетаризму. І. Фішер, Г. Саймоне, Ф. Найт. Завершення теорії монетаризму. М. Фрідмен.

Виникнення і загальна характеристика неолібералізму. Школи неолібералізму, їхній зв’язок із сучасністю. Історичні умови виникнення, сутність і характерні риси неолібералізму. Лондонська школа неолібералізму. Ф. Хайєк. Неолібералізм у Німеччині. Фрайбурзька школа ордолібералізму. Теорії «соціального ринкового господарства» та «сформованого суспільства». Чиказька школа монетаризму. Монетарна модель циклу М. Фрідмена.


4.4. Інституціоналізм, його сутність та еволюція


Загальна характеристика iнституцiоналізму та основні етапи його розвитку. Американський iнституцiоналiзм початку ХХ ст. та його головнi напрямки. Соціальний, технологічний інституціалізм. Теорія трансакційних витрат. Економічна теорія прав власності.

Нова інституціональна економічна теорія (методологічні особливості та напрями). Виникнення нової інституціональної економічної теорії. Особливості методології нової інституціональної економічної теорії. Зв’язок з методологією неокласичної школи. Теорема Р. Коуза. Теорія економічних організацій. Теорія суспільного вибору. Місце нової інституціональної економічної теорії в сучасній економічній думці.


4.5. Теорії трансформації капіталізму


«Народний капіталізм». «Kолективний капіталізм» Г. Мінза та А. Берлі. Еволюція теорій трансформації капіталізму під впливом НТР. Поява концепцій технологічного детермінізму. Теорія «стадій економічного зростання» У. Ростоу. Концепції «індустріального суспільства». «Нове індустріальне суспільство» Д. Гелбрей­та. Теорії «конвергенції».

Соціал-реформістські моделі економічного розвитку. Суть і еволюція реформізму. Концепція «демократичного соціалізму» як теоретична платформа соціал-реформізму. Моделі «змішаного економічного ладу»: німецька, французька, скандинавська, лейбористська.


4.6. Теорії економічної рівноваги.
Розвиток економічної думки в Україні в ХХ ст.


Теорії загальної економічної рівноваги Л. Вальраса, В. Паретто. Їхнє сучасне значення. Математична школа в політичній економії. Економічна рівновага. Ринкове саморегулювання. Зародження і розвиток теорії загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. Теорія економічного оптимуму В. Паретто.

Основні напрями розвитку економічної думки у ХХ столітті. Проблеми соціально-економічного розвитку та їх віддзеркалення в економічних теоріях. Основні напрями розвитку економічної теорії та їхня еволюція. Критерії класифікації і порівняльний аналіз основних напрямів економічної теорії.Структура екзаменаційного білета

 1. Суть суспільного виробництва та його основні чинники.

 2. Єдність та суперечності в системі інтересів.

 3. Суть та функції грошей.

 4. Світове господарство, його суть і структура. Класифікація груп країн світового господарства.

 5. Меркантилізм як перша школа політичної економії. Його роль у розвитку економічної ідеї.

 6. Основні напрями розвитку економічної думки у ХХ ст.

 7. Показники ефективного функціонування ринку праці та методика їх розрахунку.

 8. Функції, структура та індекси фондового ринку.

 9. Виробнича функція як параметрична модель системи «ви­трати — випуск».

 10. Типи кривих довгострокових витрат та мінімально ефективний масштаб виробництва (МЕS). MES і структура галузі.


Критерії оцінювання
письмових відповідей на іспиті

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади, правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату. Показав задовільні знання літературних джерел. Припустився несуттєвої помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації. Показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).
Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від


0 до 100 балів включно. Набрана сума балів з 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:

Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, F


Рекомендована література


 1. Азьмук Л. А., Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 199 с.

 2. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.

 3. Задорожна Н. В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с.

 4. Історія економічних учень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Та­таренко, А. М. Поручник та ін.; За ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Та­таренко. — К.: КНЕУ, 2001.

 5. Корнійчук Л. Я. та ін. Історія економічних учень: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчен. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002.

 6. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 431 с.

 7. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. — Ч. 2. Мікроекономіка: Пер. з англ. — Львів: Просвіта, 1999. — 650 с.

 8. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Макроекономіка. — Львів: Просвіта, 1997.

 9. Маньків Т. Макроекономіка. — К.: Основи, 2000.

 10. Мікроекономіка і макроекономіка / Під ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1996

 11. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

 12. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с.

 13. Політична економія: Навч. посіб. / К. Т. Кривенко, О. О. Бєляєв, В. С. Савчук та ін. — К.: КНЕУ, 2001.

 14. Політична економія: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003.

 15. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод.
  посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003.

 16. Савченко А. Г. Макроекономіка. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999.

 17. Савченко А. Г., Пухтаєвич Г. О., Тітьонко О. М. Макроекономіка. — К.: Либідь, 1999.

 18. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Пер. з нім. — К.: ТАКСОН, 2000. — 520 с.

 19. Юхименко П. І., Леоненко П. М. Історія економічних учень: Навч. посіб. для студ. вузів. — К.: Знання-Прес, 2000.

 20. Я

  дгаров Я. С. История экономических учений: Учеб. для студ. вузов. — М.: ИНФРА-М, 2000.


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет