Програма з мікробіології з основами імунології на 2008-2009 навчальний рікбет1/6
Дата04.03.2016
өлшемі285.5 Kb.
#39419
  1   2   3   4   5   6

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


З МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ

на 2008-2009 навчальний рік

факультет - фармацевтичний

спеціальність - фармація

освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

кафедра - мікробіології та вірусології

курс - другий - третій

семестр - ІV - V

лекції - 26 акад. год - 16 акад. год

практичні заняття - 54 акад. год. - 36 акад. год

самостійна робота студентів - 64 акад. год. - 56 акад. год

Залік - ІV семестр - V семестр

Іспит з мікробіології

з основами імунології - V семестрВ с ь о г о - 252 акад. год.
Робоча навчальна програма складена на основі “Тимчасової програми з мік­робіо-логії з основами імунології для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Спеціальність: 7.110201 „фармація” – МОЗ України, Київ, 2008. – 40 с.”.

1. ОСНОВНА МEТА ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ МІКРОБІОЛОГІЇ.

1.1. Мета викладання мікробіології з основами імунології.

У роботі фармацевта (ОКР - бакалавр) мікробіологія займає особливе місце. Такі її розділи, як стерилізація, асептика, антисептика, дезінфекція, розробка і використання імунобіологічних препаратів, значення мікроорганізмів у виготовленні та використанні лікарських засобів та їх біодеградації, зберігання та контроль за лікарською сировиною має не тільки теоретичне, а й практичне значення в професійній діяльності.

Орієнтуючись на кінцеву настанову підготовки спеціалістів за спеціальністю “фармація” (ОКР - бакалавр), їх кваліфікацій­них характеристик, у процесі вивчення мікробіології, ві­русології та імунології по­тріб­но сформувати у студентів знання про роль мікро­організмів в існуванні природи, про їх еволюцію, екологію, особливості морфології та фізіології, значення мікробів в інфек­ційній і неін­фекційній патології людини, про принципи мікробіологічної, серологічної діагностики, специ­фічної терапії та профілактики інфекційних захворювань, про значення мікроорганізмів у псуванні лікарської сировини та готових лікарських форм, а також імунобіологічні препарати та їх застосування і значення. Особливе значення мають розділи про класифікацію, принципи розробки, стандартизації і дозування, механізми дії і застосування антимікробних препаратів.

У загальній частині студенти знайомляться з основними властивостями мікробів, їх еволюцією, поишенням, екологією, систематикою, морфологією та анатомією, отримують загальні поняття про генетику мікроорганізмів, вчення про інфекцію. У розділі “Спеціальна мікробіологія” висвітлюються загальні властивості окремих найважливіших представників патогенних мікробів. Студенти фармацевтичного факультету лише частково знайомляться під час навчання з клінікою інфекційних захворювань, їх епідеміологією. Тому програма передбачає висвітлення питань, що стосуються шляхів зараження, механізмів поширення інфекційних хвороб, їх патогенезу і проявів.

Матеріал розглядається у такій послідовності: загальна характеристика збудника (його морфологія, культуральні властивості, ферментативні властивості, антигенна будова і фактори вірулентності). Для вірусів розглядається також їх ультраструктура, біологічні моделі та методи культивування, репродукція і особливості взаємодії віріонів з чутливими клітинами. Також висвітлюється патогенез вірусних захворювань, стисла характеристика клінічних проявів, методи профілактики і заходи щодо лікування.

Викладання здійснюється шляхом читання лекцій з основних розділів мікробіології та вірусології, проведенням практичних занять з контролем набутих знань, практичних навичок та умінь.1.2. Завдання вивчення мікробіології з основами імунології.

Студент повинен знати:

 • морфологічні, тинкторіальні, кільтуральні, біохімічні, антгенні властивості і таксономічне розташування основних груп патологічних мікроорганізмів;

 • роль мікроорганізмів у патології людини, патогенетичні та імунобіологічні закономірності інфекційних захворювань;

 • основні властивості прокаріот, вірусів, грибів, найпростіших;

 • основні принципи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань;

 • використання мікроорганізмів при одержанні антибіотиків, вітамінів, амінокислот тощо, еубіотиків та імунобіологічних препаратів;

 • основи біотехнології та генної інженерії

Студент повинен вміти:

 • виявляти мікроорганізми з використанням мікроскопа, шляхом вирощування бактерій на поживному середовищі, вірусів – методом зараження живих біологічних систем;

 • використовувати серологічні реакції з метою ідентифікації мікроорганізмів і виявлення антитіл у сироватці хворих людей;

 • оцінювати за мікробіологічними показниками лікарську сировину, готові лікарські форми, санітарний стан аптек та фармацевтичних виробництв.

Студент повинен володіти навичками:

 • дотримання правил протиепідемічного режиму і техніки безпеки в бактеріологічній лабораторії, аптеках та фармацевтичному виробництві;

 • виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження, забарвлення простими методами та методом Грама, мікроскопії в світловому мікроскопі з імерсійним об’єктивом;

 • посіву досліджуваного матеріалу на щільні, напіврідкі і рідкі середовища;

 • диференціації мікроорганізмів за морфологічними, тинкторіальними, культуральними, біохімічними та антигенними властивостями;

 • визначення чутливості мікрооргранізмів до антибіотиків.

2. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА ЇХ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ, ЗНАННЯ ЯКИХ СТУ­ДЕНТАМ

НЕ­ОБХІДНО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ

­При вивченні мікробілогії та вірусології студентам необхідно зна­ти курс анатомії людини, загальної біології, гістології, біологічної хімії, нормальної фізіо­логії, органічної хімії, медичної фізики.

1. Матеріали медичної фізики, які знайомлять студентів з бу­довою та принципами роботи оптичного, електронного, люмінесцентного мікрос­копа.

2. З курсу загальної біології та генетики студенти викорис­товують знання прин­ципів номенклатури і таксономії живих істот, структури і функції гена, основних форм мінливості.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет