Құрастырушы: аға оқытушысы Итыбаева Ғ. Т


Пәннің қысқаша сипаттамасыбет2/3
Дата17.07.2016
өлшемі248.5 Kb.
1   2   3

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Кесу станоктарда әр түрлі тектіктерді өндеу үшін технологиялық процестерді құрастыру. Дайындамаларды таңдау, базаларды, кесу режимдерін есептеу және нормалау және т.б оқылады.

10 Курс компоненттері

10.1 Пән тақырыптарының мазмұны


1 тақырып. Кіріспе. Терминдер және анықтамалар. Тетіктерді өндеу дәлдігі. Негізгі терминдер және анықтамалар. Технологиялық процесстің структурасы. Өңдіріс түрлері. Машина тетіктерін өндеу түрлері. Машина және тетіктер конструкциялық технологиялығы. Технологиялық процесстерге әсер ететін факторлар. Тетіктерді базалау. Тетіктерді өндеу дәлдігі.Әр түрлі өндеу әдістері кезіндегі дәлдіктер. Өлшем тізбесі. Механикалық өндеуден кейінгі беттердің сапасы.

2.тақырып. Машина тетіктер үшін дайындама түрлері. Өндеу әдіптер. Техникалық нормалау. Әдіп өлшемдерге әсір ететін факторалар. Техникалық мөлшерлер туралы анықтамалар. Әдіпті анықтау. Өңдеу уақыт мөлшері. Өңдеудің уақыт мөлшерінің құрылымы.

3 тақырып. Механикалық өндеу технологиялық процесстерді жобалау. Технологиялық процесті орындау ұйымдастыру формасы. Тетіктерді шығару ырғақтары. Жабдық, айлабұйым, кесу және өлшеу құралдарды таңдау. Технологиялық процесстердің типизациясы. Механикалық өндеу технологиялық процесстердің құжаттамаларын жасау.

4 тақырып. Тетіктердің сыртқы цилиндрлік беттерін өндеу. Айналу денелі тетіктердің классификациясы және оларды өндеу түрлері. Сыртқы цилиндрлік беттерді таза әрлеу өңдеу әдістері мен түрлері.

5 тақырып. Ішкі цилиндрлік беттерді өндеу. Бұранда беттерді өндеу. Тесіктерді өңдеу түрлері. Бұранда кесу құралдар, бұрандалардың түрлері. Бұрандаларды бақылау әдістері

6 тақырып. Жазық беттерді өндеу. Фасонды беттерді өндеу.

Жазық беттерді сүргілеу, қашау, жоңғылау, тартажону, ажарлау, кажақ, қырудармен өңдеу. Фасонды беттерді жону, кеулейжону, бұрғылау, жоңғылау, сүргілеу, тартажону, ажарлаумен өңдеу.

7 тақырып. Тісті, оймакілтек беттерді, кілтек бунағын өңдеу.

Цилиндрлік тісті доңғалақтардын тістерің көшірмелеу және домалату өңдеу тәсілдерімен кесу. Тісті доңғалақтарды әрлеу тәсілдері. Тісті доңғалақтын тістерін бақылау әдістері. Кілтек беттерді өңдеу. Оймакілтек беттерді өңдеу. Бақылау әдістері.

8 тақырып. Машина құрастыру. Негізгі жағдайлармен түсініктер. Құрастырудың технологиялық процессін жасау. Құрастыру сұлбасы. Құрастырудың технологиялық сұлбасы. Құрастыру процестін технологиялық құжаттары. Құрастырудың ұйымдастыру формасы (бір орында, ағынды. Конвейерлі). Жалпы және түзілімді құрастыру.

9 тақырып. Білік, ернемектерді өңдеу тәсілдері. Өңдеу тізбегін құрастыру.

Сатылы біліктердің технологиялық процестерінің құрастыру ерекшеліктері. Технологиялық операцияларды құрастыру. Жеке, сериялы, жаппай өндіріс шарттары кезінде сатылы білдекті жасау үшін технологиялық процессті құрастыру.

Иінді біліктерді жасау үшін технологиялық процестері құрастыру ерекшеліктері. Біліктерде оймакілтек және бұрандаларды кесу әдістері. Жүрістік бұрамада бұрандаларды кесу ерекшеліктері. Біліктің бұрандалы беттерін бақылау тәсілдері. Біліктің цилиндрлік беттерін таза және әзірлеу өндеу әдістері. Беттің илемділік деформация әдістері, құрал, жабдық, өндеу режімі.

10 тақырып. Тісті берілістің тетіктерін жасау.

Тісті доңғалақтардың (цилиндрлік, конусты және бұрамдық жұп) дайындамаларын, материалдарын алу тәсілдері. Цилиндрлік тісті доңғалақтарды өндеу әдістері мен тәсілдері. Күпшекті тісті доңғалақты, жазық тіс тәжді, білік-тістегершіктің өндеу біріздірілік тізбегін құрастыру. Тістерді көшірмелеу және домалату өндеу тәсілдері. Тістерді таза және әрлеу өңдеу әдістері. Тісті доңғалақтардың дәлдігін бақылау. Конусты тісті доңғалақтарды жасау. Күпшекті тісті доңғалақты, тәжді тісті доңғалақты, білік-тістегершікті өңдеу біріздірілігі. Тісті доңғалақтардын дәлдігі өңдеу біріздіріліке әсер етуі. Конусты доңғалактарының тістерін кесу әдістері. Тістерді таза және әрлеу өңдеу әдістері. Бұрамдық және бұрамдық доңғалақтарды өңдеу біріздірілігін құрастыру. Бұрамдық және бұрамдық доңғалақтарды жасау технологиясы. Бұрамдық берілістердің дәлдік дәрежесінен байланысты бұрамдық және бұрамдық доңғалақтардын өңдеу біріздірлігі. Таза және әрлеу әдістері. Бұрамдық жұптарды бақылау.

11 тақырып. Иінтірек, аша, бұлғақтарды жасау.

Иінтірек, аша, бұлғақтардын конструктивті түрлері. Техникалық талаптар, материалдар, дайындамаларды алу тәсілдері. Иінтіректерді өңдеу бірізділігі, базалау сұлба, бақылау. Бұлғақты өңдеу бірізділігі, базалау сұлба. Бұлғақтардың тесіктерімен жазық беттерін өңдеу әдістері. Бекіту тесіктерін өңдеу. Иінтірек, аша, бұлғақтарды бақылау.

12 тақырып. Тұрқы тетіктерді жасау.

Тұрқы тетіктердің қызметік тағайындылығы олардын техникалық талаптары мен конструктивті түрлері. Дайындамалардың материалдары, дайындама алу тәсілдері. Сыртқы жазықтарды өңдеу әдістерін таңдау. Технологиялық база және центр аралық қашықтыкқа байланысты негізгі және басқа тесіктерді өндеу әдістері. Негізгі тесіктерді таза өндеу әдістері: алмасты кеулейжону, планетарлы кеулейжону, жануыштау, жаю. Тұрқы тетіктерді бақылау.

2 такырып бойынша №1 тәжирибе жұмысы. Тетіктердің әр түрлі беттерін өндеу үшін әдіптерді есептеу.

2 такырып бойынша №2 тәжирибе жұмысы. Операцияларды нормалау, тетіктерді жасау үшін еңбексыйымдылықты анықтау.

9 такырып бойынша №3 тәжирибе жұмысы. Сатылы білікті жасау үшін технологиялық процессті құрастыру:

- жұмыс сызбасының анализі, техникалық талаптар және қызметтік тағайындалуы;

- дайындаманы алу тәсілін таңдау, дайындаманы алуды негіздеу;

- базаларды таңдау, тетіктің өндеу бірізділігін құрастыру;

- операциялардың құрылымын таңдау, операцияның технологиялық баптауын жасау;

- әр түрлі беттерді өңдеу үшін әдіптер есептеу;

- өңдеу операцияларды нормалау, тетікті жасау үшін еңбексыйымдылықты анықтау;

10 такырып бойынша №4 тәжирибе жұмысы. Әр типті өндіріс үшін, тісті доңалақтын әр түрлі конструктивті пішіндері және дәлдік дәрежелері үшін цилиндрлік және конусты доңғалақтарды жасау технологиялық процесстерді құрастыру.

11 такырып бойынша №5 тәжирибе жұмысы. Иінтірек, аша және бұлғақты өңдеу бірізділігін құрастыру.

10.3 Зертханалық жұмыстардың тақырыптары

8 такырып бойынша №1 лабораториялық жұмыс. Құрастыру кезінде дәлдікті жетілдіру әдістері

9 такырып бойынша №2 лабораториялық жұмыс. Базалау варианттарын дәйектемеу

9 такырып бойынша №3 лабораториялық жұмыс. Бір немесе топ тетіктерді өндеу үшін технологиялық жүйені баптау

9 такырып бойынша №4 лабораториялық жұмыс. Дәлдікті бақылау статикалық әдіс

9 такырып бойынша №5 лабораториялық жұмыс. Технологиялық процестерді техникалық нормалау
Студенттің өздік жұмысының мазмұны

1) Терминдер және анықтамалар. Тетіктерді өндеу дәлдігі.

Әр түрлі өндеу тәсілдерде дәлдік. Өлшем тізбесі. Механикалық өндеуден кейін беттердің сапасы. [6], 6-90б

2) Машина тетіктер үшін дайындама түрлері. Өндеу әдіптер. Техникалық нормалау. Әдіп өлшемдерге әсір ететің факторалар. Әдіпті анықтау. Өндеу уақыт мөлшері. [6], 91-118б

3) Механикалық өндеу технологиялық процесстерді жобалау. Технологиялық процесстердің типизациясы. Механикалық өндеу технологиялық процесстердің құжаттамаларын жасау. [6], 119-158 б.

4) Тетіктердің сыртқы цилиндрлік беттерің өндеу. Айналу денелі тетіктердің классификациясы және оларды өндеу түрлері. Сыртқы цилиндрлік беттерді таза әрлеу өндеу әдістері мен түрлері.

5) Ішкі цилиндрлік беттерді өндеу. Бұранда беттерді өндеу. Тесіктерді өндеу түрлері. Бұранда кесу құралдар, бұрандалардын түрлері. Бұрандаларды бақылау әдістері. [6], 172-205 б.

6) Жазық беттерді өндеу. Фасонды беттерді өндеу.

Жазық беттерді сүргілеу, қашау, жоңғылау, тартажону, ажарлау, кажақ, қырудармен өндеу. Фасонды беттерді жону, кеулейжону, бұрғылау, жоңғылау, сүргілеу, тартажону, ажарлаумен өндеу. [6], 259-274 б.

7) Тісті, оймакілтек беттерді, кілтек бунағын өндеу.

Цилиндрлік тісті доңғалақтардын тістерің көшірмелеу және домалату өндеу тәсілдерімен кесу. Тісті доңғалақтарды әрлеу тәсілдері. Тісті доңғалақтын тістерін бақылау әдістері. Кілтек беттерді өндеу. Оймакілтек беттерді өндеу. Бақылау әдістері. [6], 289-348 б.

8) Машина құрастыру. Негізгі жағдайлармен түсініктер. Құрастырудын технологиялық процессін жасау. Құрастыру сұлбасы. Құрастырудын технологиялық сұлбасы. Құрастыру процестін технологиялық құжаттары. Құрастырудын ұйымдастыру формасы (бір орында, ағынды. Конвейерлі). Жалпы және түзілімді құрастыру. [6], 471-494 б.

9) Білік, ернемектерді өндеу тәсілдері. Өндеу тізбегін құрастыру.

Сатылы біліктердің технологиялық процестерінің құрастыру ерекшеліктері. Технологиялық операцияларды құрастыру. Жеке, сериялы, жаппай өндіріс шарттары кезінде сатылы білдекті жасау үшін технологиялық процессті құрастыру.

Иінді біліктерді жасау үшін технологиялық процестері құрастыру ерекшеліктері. Біліктерде оймакілтек және бұрандаларды кесу әдістері. Жүрістік бұрамада бұрандаларды кесу ерекшеліктері. Біліктін бұрандалы беттерің бақылау тәсілдері. Біліктің цилиндрлік беттерің таза және әзірлеу өндеу әдістері. Беттің илемділік деформация әдістері, құрал, жабдық, өндеу режімі. [5], 252-276 б., 324-325 б

10) Тісті берілістің тетіктерін жасау.

Тісті доңғалақтардын (цилиндрлік, конусті және бұрамдық жұп) дайындамаларын, материалдарын алу тәсілдері. Цилиндрлік тісті доңғалақтарды өндеу әдістері мен тәсілдері. Күпшекті тісті доңғалақты, жазық тіс тәжді, білік-тістегершіктін өндеу біріздірілік тізбегін құрастыру. Тістерді көшірмелеу және домалату өндеу тәсілдері. Тістерді таза және әрлеу өндеу әдістері. Тісті доңғалақтардын дәлдігін бақылау. Конусті тісті доңғалақтарды жасау. Күпшекті тісті доңғалақты, тәжді тісті доңғалақты, білік-тістегершікті өндеу біріздірілігі. Тісті доңғалақтардын дәлдігі өндеу біріздіріліке әсер етуі. Конусті доңғалактарының тістерін кесу әдістері. Тістерді таза және әрлеу өндеу әдістері. Бұрамдық және бұрамдық доңғалақтарды өндеу біріздірілігін құрастыру. Бұрамдық және бұрамдық доңғалақтарды жасау технологиясы. Бұрамдық берілістердін дәлдік дәрежесінен байланысты бұрамдық және бұрамдық доңғалақтардын өндеу біріздірлігі. Таза және әрлеу әдістері. Бұрамдық жұптарды бақылау. [5], 331-374 б

11) Иінтірек, аша, бұлғақтарды жасау.

Иінтірек, аша, бұлғақтардын конструктивті түрлері. Техникалық талаптар, материалдар, дайындамаларды алу тәсілдері. Иінтіректерді өндеу бірізділігі, базалау сұлба, бақылау. Бұлғақты өндеу бірізділігі, базалау сұлба. Бұлғақтардын тесіктерімен жазық беттерін өндеу әдістері. Бекіту тесіктерін өндеу. Иінтірек, аша, бұлғақтарды бақылау. [5], 417-471 б.

12) Тұрқы тетіктерді жасау.

Тұрқы тетіктердін қызметік тағайындылығы олардын техникалық талаптары мен конструктивті түрлері. Дайындамалардын материалдары, дайындама алу тәсілдері. Сыртқы жазықтарды өндеу әдістерің таңдау. Технологиялық база және центр аралық қашықтыкқа байланысты негізгі және басқа тесіктерді өндеу әдістері. Негізгі тесіктерді таза өндеу әдістері: алмасты кеулейжону, планетарлы кеулейжону, жануыштау, жаю. Тұрқы тетіктерді бақылау. [5], 132-201 б.
СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

конспект

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарына дайындалу, үй жұмыстарды орындау

Жұмыс дәптер

Бақылау сұрақтар, есеп

30

5

Аудиторлық сабақтарына кірмеген материалды оқу

Конспект


қорғау

21

6

Жеке жұмыстарды орындау

Шығарылған есеп дәптері

Жеке жұмысты қорғау

10

7

Бақылау сабақтарына дайындалу
МБ1, МБ2 (тестілеу)

14

Всего:

90

Оқытушымен бірге тәлемгерлердің өзіндік жұмыстардың мазмұны

ОСӨЖ - дын тақырыптары тәжірибе сабақтын тақырыбы мен анықталады. Тәжірибе және ОСӨЖ сабақтада арнайы берілген тетіктің сызбалары бойынша студенттер келесі сұрақтарды шешеді:

1 Айналу денелі тетіктерді жасаудын технологиялық процесің құрастыру:

А) Дайындаманы тандауды экономикалық негіздеу;

Б) берілген тапсырма бойынша механикалық өндеудің маршрутті технологиялық процесің құрастыру;

В) өндеудің операциялық эскиздерің құрастыру;

С) айлабұйым, кескіш құралдарды, қосымша құралдарды, өлшеу аспаптарды таңдау;

Д) операция аралық әдіптерді есептеу;

Е) кесу режімдерді есептеу;

Ж) операциялық сүреттемелерді және эскиз сүреттемелерді толтыру2 Тісті доңғалақтарды жасаудын технологиялық процесің құрастыру:

А) Дайындаманы тандауды экономикалық негіздеу;

Б) берілген тапсырма бойынша механикалық өндеудің маршрутті технологиялық процесің құрастыру;

В) өндеудің операциялық эскиздерің құрастыру;

С) айлабұйым, кескіш құралдарды, қосымша құралдарды, өлшеу аспаптарды таңдау;

Д) операция аралық әдіптерді есептеу;

Е) кесу режімдерді есептеу;

Ж) операциялық сүреттемелерді және эскиз сүреттемелерді толтыру3 Иінтірек, бұлғақтарды жасаудын технологиялық процесің құрастыру:

А) Дайындаманы тандауды экономикалық негіздеу;

Б) берілген тапсырма бойынша механикалық өндеудің маршрутті технологиялық процесің құрастыру;

В) өндеудің операциялық эскиздерің құрастыру;

С) айлабұйым, кескіш құралдарды, қосымша құралдарды, өлшеу аспаптарды таңдау;

Д) операция аралық әдіптерді есептеу;

Е) кесу режімдерді есептеу;

Ж) операциялық сүреттемелерді және эскиз сүреттемелерді толтыру4 Тұрқы тетіктерді жасаудын технологиялық процесің құрастыру:

А) Дайындаманы тандауды экономикалық негіздеу;

Б) берілген тапсырма бойынша механикалық өндеудің маршрутті технологиялық процесің құрастыру;

В) өндеудің операциялық эскиздерің құрастыру;

С) айлабұйым, кескіш құралдарды, қосымша құралдарды, өлшеу аспаптарды таңдау;

Д) операция аралық әдіптерді есептеу;

Е) кесу режімдерді есептеу;

Ж) операциялық сүреттемелерді және эскиз сүреттемелерді толтыру


050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Машина шығару технологиясы» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі
Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу

1 рейтинг (6 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

11

11

11

11

14

14

14

14

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ1

ҮТ2

ҮТ3

ҮТ4

16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. Балл

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ПҮТ1

ПҮТ1

ПҮТ1

ПҮТ1

32

Бақылау түрі
Е

Е

Е

Е

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО1


ҮТ

ӨО2


ҮТ ӨО3

ҮТ ӨО4

52

Бақылау түріБ

Б

Б

Макс. балл

5

5

5

5

5

8

8

8

8

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түріМБ1

Макс. балл


2 рейтинг (6 семестр)


Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Всего

Максималды балл

11

11

11

11

14

14

14

14

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД 5

ҮТД6

ҮТД7
16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ПҮТ2

ПҮТ2

ПҮТ2

ПҮТ2

32

Бақылау түрі
Е

Е

Е

Е

Макс. Балл


4

4

4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО5


ҮТ

ӨО6


ҮТ

ӨО7

52

Бақылау түрі
Т

Т

Т

Т

Макс. балл

5

5

5

5

5

8

8

8

8

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түріМБ2

Макс. балл

Шартты белгілеулер: ҮТ1 – үй тапсырмасы №1, Қ – оқу үрдісіне қатысуы, ПҮТ1 - №1 практикалық жұмыс, Е – Есеп, Т – Тексеру, Т1 - №1 дәріске дайындалу; МБ1 - №1 межелік бақылау.


«__»_________ 20___ ж. Кафедра отырысында ұсынылған. №____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ___________ Шумейко И.А. «__»_______ 20___ж.
050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Машина шығару технологиясы» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі
Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу

1 рейтинг (7 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

11

11

11

11

14

14

14

14

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД8

ҮТД8,9

ҮТД9

ҮТД10

16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. Балл

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ПҮТ3

ПҮТ3

ПҮТ3

ПҮТ3

24

Бақылау түрі
Е

Е

Е

Е

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалуСӨЖ түрі/есеп нысаны
З1

З 1,2

З 2

З 2,3

24


Бақылау түрі
ЗҚ

ЗҚ

ЗҚ

ЗҚ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО8


ҮТ

ӨО8


ҮТ ӨО9

ҮТ ӨО9

36

Бақылау түріБ

Б

Б

Макс. балл

4,5

9

9

9

9

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түріМБ1

Макс. балл


2 рейтинг (7 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Всего

Максималды балл

25

25

25

25

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД 10,11

ҮТД11

ҮТД12
16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. Балл


2

2

2

2

2

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ПҮТ4

ПҮТ4

ПҮТ5

ПҮТ5

32

Бақылау түрі
Е

Е

Е

Е

Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
З 3

З 4

З 4,5

З 5

24


Бақылау түрі
ЗҚ

ЗҚ

ЗҚ

ЗҚ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО10


ҮТ

ӨО11


ҮТ

ӨО11


ҮТ

ӨО12


28

Бақылау түрі
Б

Б

Б

Б

Макс. балл

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түріМБ2

Макс. балл


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет