Құрастырушы: доцент, ф м.ғ. к. Досанов Т. СДата13.06.2016
өлшемі264.18 Kb.


Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика және аспап жасау кафедрасы

5B060800 Экология мамандығының студенттеріне арналған

«Физика»
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультенің деканы

________ Нурбекова Ж.К.

«____»_____________20__ ж.


Құрастырушы: доцент, ф.-м.ғ.к. __________ Досанов Т.С.
Физика және аспап жасау кафедрасы
5B060800 Экология мамандығының күндізгі жалпы орта білім негізінде оқу нысанының студенттеріне арналған «Физика»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ ж. __________ «____» бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ ж. _____«____» кафедра отырысында ұсынылған

Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі__________Биболов Ш.К. 20___ ж. _______ «____»
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған 20___ ж. «____»_____________

Хаттама №_____


ОӘК төрағасы _______________________Муканова Ж.Г.
КЕЛІСІЛГЕН
БжЭ кафедрасының меңгерушісі______ Исимбеков Ж.М. 20__ ж. _____ «___»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Досанов Талғат Сапарғалиевич ф.-м.ғ.к., физика және аспап жасау кафедрасының доценті – дәріс және тәжірибе сабақтары.

Байгулова Гульзира Сапаргалиевна физика және аспап жасау кафедрасының оқытушысы – зертханалық және СӨЖМ сабақтары.

Қабылдау сағаттары: А-313, сабақ кестесі бойынша консультациялар.


2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің ұзақтылығы 15 апта, 2 семестрде оқытылады. Пәннің жалпы көлемі 90 сағат, олардың ішінде 30 сағат –аудиториялық, 60 сағат – студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) арналған.

Аудиториялық сағаттардың үлесуі календарлық жоспарда көрсетілген.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтар

түрі бойынша сағаттар саныСтуденттің өздік жұмысының сағаттары

Бақылау түрі

Барлығы

дәріс

тәжірибелік

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СӨЖМ

2

2

90

7,5

15

7,560

30

Р1, Р2, емтихан


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты:

Студентті физиканың әртүрлі салаларындагы жетістіктерімен таныстырып, элемнің физикалық керінісі туралы тұсінікті қалыптастыру. Физиканың іргелі зерттеулердегі, техникадағы, келелі ғылыми-техникалық мәселелерді шешудегі маңызды рөлі туралы түсінік беріп, студенттерге физика жетістіктерін өз мамандығы бойынша ғылыми жэне педагогикалық қызметінде нәтижелі пайдалану мүмкіндіктерін көрсету.

Бұл жағдайда экология мамандығы бойынша оқитын студенттерге өз мамандығына қатысты тақырыптарға ерекше маңыз беріледі. Физика заңдарының экожүйелердегі биологиялық процестерге қолдану мысалдары келтіріледі. Мәселен, биологиялық ырғақтардың физикалық табигаты, тірі организмдердегі жылу алмасу түрлері, инфрадыбыстың, электрмагнит сәулеленуінің тірі организмдерге әсері, радиациялық сэулеленудің тірі организмдерге зиян келтірудің физикалық негіздері қарастырылады. Гидрологиялық және атмосфералық процестерге кеңіл бөлінеді.

Міндеттері:

Пәнді оқу нәтижесінде студент

- классикалық жэне қазіргі заманғы физиканың негізгі зандары мен эдістерін білуге;

- физиканың тек қана әр түрлі бөлімдерін емес, бүл бөлімдер арасындағы байланысын білуге;

- физиканың заңдары, үлгілері мен теориларының жарамдылық шектерін анық түсінуге;

- тәжірибелік зерттеулерді жүргізуге жэне елшеу нэтижелерін еңдеп, елшеу дәлдігін бағалауды үйренуге;

- физиканың принциптері мен заңдарын езінің мамандыгының мәселелерін шешу үшін пайдалануды үйренуге тиісті.
5 Студенттердің біліміне, шеберлігіне және дағдыларына қойылатын талаптар

Пәнді жоғары деңгейде меңгеру үшін сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия, математикалық талдау, диффренциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика элементтері саласында білімдер қажет.


6 Пререквизиттер

Пәнді толық ұғу үшін студент физиканы мен математиканы орта мектеп көлемінде білуі қажет. Дифференциалды, интегралды есептеулерді және векторлық алгебраның негізгі әдістерімен таныс болуы керек.


7 Постреквизиттер

«Биология», «Химия», «Биогеохимия және экотоксикология»


8 Тақырыптық жоспар


п/п

Бөлімдердің атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6Кіріспе. Механиканың физикалық негіздері.

2

4

2

10Электр және магнетизм

2

4

2

10Тербелістер мен толқындар физикасы.

1

2

1

10Кванттық физика

1

2

1

10Статистикалық физика мен термодинамика.

1

2

1

10Ядролық физика

0,5

1

0,5

10

Барлығы

7,5

15

7,5

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Физика» курсы болашақ экология маманын дайындауда жетекші орындардың бірін алады және онсыз мамандырды дайындау мүмкін болмайтын іргелі міндеттерді атқарады.


10 Курстың компоненттері

10.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Механиканың физикалық негіздері. Материя және оның қозғалысы. Физика - материя қозғалысының негұрлым жалпы формаларын зерттейтін ғылым. Физикалық зерттеулердің әдістері (тәжірибе, модельдеу, байқау, гипотеза, заң, теория) . Физиканың басқа ғылымдармен байланысы.

Механиканыц физикалық негіздері. Материялық нүктенің кинематикасы. Векторлық алгебра элементтері. Векторлардың скалярлық және векторлық кебейтіндісі. Механикалық қозғалыс. Механикадағы модельдер. Санақ жүйесі. Траектория, жол ұзындығы, орын ауыстыру векторы. Түзу сызықты қозғалыс. Орташа және лездік жылдамдық. Үдеу. Түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс. Түзу сызықты бір қалыпты айнымалы қозғалыс. Қисық сызықты қозгалыс. Нормальді және тангенциалды үдеулер.

Материялық нүктенің динамикасы. Классикалық механика. Ньютонның заңдары. Инерциялык күштер Кориолис күші, оның мұхиттегі ағыстарға, атмосферадағы ауа массаларынның қозғалысына әсері. Серпімді күштер. Үйкеліс күштер. Бүкіл элемдік тартылыс заңы. Космостық жылдамдықтар. Ауырлық күші және салмақ. Салмақсыздық күйі. Салмақсыздық және асқын салмақ, олардың тірі организмге тигізетін әсері.

Сақталу заңдары. Импульс. Импульстің сақталу заңы. Жұмыс. Куат. Кинетикалық энергия. Консервативті күштер. Потенциалдық энергия. Механикалық энергияның сақталу заңы. Екі дененің соқтығысуы. Импульс моментті, оның сақталу заңы. Центрифуга және оны қолдану.

Салыстырмалы принципі. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының элементтері. Галилей түрлендірулері. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Үдеудің сақталымы (инварианты). Релятивистік механика. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Материялық нүктенің релятивистік механикадағы негізгі заңы. Масса мен энергияның ара қатынасы.

Қатты дененің, сұйықтар мен газдар динамикасы. Инерция моменті және күш моменті. Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуі. Айналған қатты дененің кинетикалық энергиясы. Қатты дененің серпімді деформациялары.

Сұйықтың қозғалысы. Ағьшның сызықтары мен түтіктері. Агыншаның үздіксіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Ішкі үйкеліс күштері. Ламинарлы және турбулентті ағыс. Түтікшенің ішіндегі сү_йықтың қозғалысы. Жүректің қуаты және механикалық жұмысы. Газ бен сұйықтағы денелердің қозгалысы. Стокс формуласы.Тақырып 2. Электр және магнетизм. Электрстатика. Кулон заңы. Электрстатикалық ерісі, оның кернеулігі. Гаусс теоремасы. Электр диполі. Электрстатикалық өрісітегі диэлектриктер. Электрстатикалық индукция векторы. Екі диэлектриктердің шекарасы. Электрстатикалық ерістегі өткізгіштер. Кулон күштерінің жүмысы. Потенциалды энергия. Потенциал. Электрлік сыйымдылық. Конденсаторлар және оларды қосу. Электр өрісінің энергиясы.

Электр тогы. Электр тогы және оның күші мен тығыздығы. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Өткізгіштердің кедергісі, олардың температураға тәулділігі. Асқын өткізгіштік. Ток көздердің ЭҚК. Толық тізбек үшін Ом заңы. Тармақталган тізбек үшін Кирхгоф ережелері, Ом және Джоуль-Ленц заңдарының дифференциалдық түрі.

Магнитостатика. Токгардың магнит өрісі. Магнит индукциясы. Токтың магнит моменті. Магнит өрісінің кернеулігі. Био-Савар-Лаплас заңы. Ампер күші. Параллель токтардың өзара әсерлері. Магнит ағыны. Магнит өрісіндегі механикалық жұмыс. Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісі. Лоренц күші. Холл эффектісі. Магнит индукция векторының вакуумдегі циркуляциясы. Құйынды магнит өрісі. Соленоидтың магнит өрісі.

Заттың магниттік қасиеттері. Магнетиктер. Диамагнетизм, парамагнетизм, ферромагнетизм. Тірі дене клеткаларының магниттік қасиеттері. Магнито-биологияның физикалық негіздері.

Электрмагниттік индукция. Максвелл теңдеулер. Электрмагниттік индукция. Фарадей-Ленц заңы. Өздік және өзара индукция. Магнит өрісінің энергиясы. Ығысу тогы. Максвелл теңцеулері. Биологиялык клеткалардың импедансы. Реография. Клеткалардың эквиваленттік электрлік схемасы.

Тақырып 3. Тербелістер мен толқындар физикасы. толқындардың әртүрлі ортада таралуы. Механикалық тербелістер мен толқындар. Еркін механикалық тербелістер. Гармониялық тербелістер. Тербелмелі қозғалыстың энергиясы. Гармониялық тербелістерді қосу. Күрделі тербеліс, оның гармониялық спектрі. Еріксіз тербелістер. Резонанс. Автотербелістер. Бейсызық маятник. Ангармониялық осциллятор. Динамикалық бейберекеттік ұғымы. Толқындар теңдеуі. Толқынның энергия ағыны. Умов векторы. Толқындардың интерференциясы. Дыбыстық тербелістер. Допплер эффектісі. Соққы мен автотолқындар. Ультрадыбыс және оны гидролокацияда қолдану. Инфрадыбыстың тірі денеге беретін эсері. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар

Еркін электрмагниттік тербелістер. Айнымалы электр тогы. Электрмагниттік толқындар. Электрмагниттік толқындар шкаласы. Радиобайланыс принциптері. Толқындардың тірі денеге әсері, жогары жиіліктегі толқындардың денеге тигізетін зиянды эсері.

Жарықтың интерференциясы. Когерентгі толқындар. Жарықтың жұқа қабыршақтарда интерференциялануы. Интерферометрлер, олардың қолдануы. Интерференциялық микроскоп бойынша түсінік.

Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс-Френель принципі. Френельдің зоналар эдісі. Френельдің дөнгелек тесіктегі дифракциясы. Фраунгоффердің дифракциялық тордағы дифракциясы. Рентгенқұрылымдық талдау негізі. Голография бойынша түсінік.

Жарықтың поляризациясы. Табиғи және поляризацияланган жарық. Малюс заңы. Екі диэлектрик шекарасынан жарықтын өтуі. Жарық сэулесінің қосарланып сынуы. Поляризацияланған жарықты шығару.

Геометриялық оптика. Изотроптық ортада жарықтың таралуы, шағылуы, сынуы. Жұқа линзалар. Лупа. Микроскоп. Талшықтық оптика. Электрмагниттік толқынның заттармен өзара эсерлесуі. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы, шашырауы.Тақырып 4. Кванттық физика. Жылулық сәулелену. Жылулық сәулелену, оның сипаттамалары. Қара дене. Кирхгоф заңы. Абсолют қара дененің сэуле шығару заңдары. Күннің сэулеленуі. Тірі организмдердің жылу беруі. Термография бойынша түсінік. Жарықтың кванттық қасиеті. Фотоэффект. Сыртқы фотоэффект заңдары. Фотондардың энергиясы мен импульсі. Жарықтың қысымы. Комптон эффекті. Жарықтың екі жақтылығы. Бор теориясы. Атом құрылысының Томсон және Резерфорд модельдері. Спектрлік сипаттамалар. Бор постулаттары. Бор жасаған сутегі атомының моделі. Кванттық механиканың негізі. Де Бройль гипотезасы. Толқындық функция, оның физикалық қасиеттері. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатынасы. Физикалық шамалар операторлары. Шредингер тендеуі. Потенциалдық шұнқырдагы электрон. Шредингер теңдеуін сутегі атомына қолдану. Кванттық сандар. Паули принципі. Курделі атомдардың электрондық қабықшалары. Менделеевтің периодты жүйесі. Химиялық байланыс. Молекулалардың энергетикалық деңгейлері. Оптикалық атомдық спектрлер. Молекулалық спектрлер. Фотобиологикалық процестер. Лазерлар. Оптикадағы бейсызық құбылыстар. Электрондық парамагниттік резонанс, оны бос радикалдарды зерттеу үшін колдану.

Тақырып 5. Статистикалық физика мен термодинамика. Идеал газдың молекулалы-кинетикалық теориясы

Статистикалық және термодинамикалық зерттеу эдістері. Идеал газдың тэжірибелік заңдары. Идеал газдың тендеуі. Молекулалы-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Молекулалардың жылдамдықтары бойынша улестірілуі. Барометрлік формула. Больцман таралуы. Атмосфералық қысым және оның тірі организмдерге беретін эсері. Молекуланың еркін жүру жолының орташа үзындыгы.

Термодинамиканың негіздері. Молекулалардың еркіндік дәрежелерінің саны. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Жүйенің ішкі энергиясы. Газ көлемі өзгергендегі істелетін жүмыс. Идеал газдың ішкі энергиясы, жылусыйымдылыгы. Термодинамиканың бірінші бастамасын эртүрлі изопроцестерге қолдану. Адиабаттық процесс. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Оралымды процестер (циклдер). Жүйенің энтропиясы, оның статистикалық маңызы, термодинамикалық ықтималдыгымен байланысы. Термодинамиканың екінші және үшінші бастамалары. Жылу машинасы. Жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті. Карно теоремасы. Карно циклы. Тоңазытқыш машина. Термодинамикалық потенциалдар. Бөлшектерің сандары айнымалы жүйелері. Химиялық және электрохимиялық потенциалдар. Түрақсыз термодинамиканың элементтері. Ашық жүйелерде өзқауым кезінде энтропияның азаюы. Информация және энтропия.

Кванттық статистика элементтері. Фазалық кеңістік. Үлестірілу функциясы. Бозе-Эйнштейн және Ферми-л Дирак статистикасы бойынша түсінік. Тасымалдау қүбылыстары: диффузия, жылуеткізгіштік, түтқырлық. Газдың ішкі үйкелісі, түтқырлыгы. Дененің жылу реттеу (терморегуляция) механизмдерінің физикалық негізі.

Өткізгіштердегі электрондардың айныған газы. Кванттық жылусыйымдылық теориясы. Фонондар. Метаддардың кванттық электронды теориясы. Асқын өткізгіштік.

Термоэлектрондық эмиссия. Вакуумдағы электр тогы. Газ бен сүйықтағы электр тогы. Электркинетикалық қүбылыстар. Электрфорез. Электросмос.

Қатты денелердің аумақтық теориясы. Осы теория бойынша металдардың, шалаөткізгіштердің, диэлектриктердің өткізгіштік қасиеттері. Шалаөткізгіштердегі электр тогы. Екі өткішгіштердің түйіспесі. Термоэлектр қүбылыстары. Диод және транзистор.

Фазалық тепе-теңдік және ауысулар. Газ молекулаларының өзара әрекеттесу күштері. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Реалды газдың изотермасы. Гелийдің аса аққыштығы. Реалды газдың ішкі энергиясы. Джоуль-Томсон эффекті. Сұйықтардагы молекулалық қүбылыстар. Молекулалық қысым. Беттік керілу. Капиллярлық қүбылыстар. Ерітінділер. Осмостық қысым.

Булану және конденсация. Сүйық пен қаныққан будың тепе-теңдігі. Кризистік күйі. Аса қаныққан бу және аса қыздырылған сұйық. Балқу және кристалдану. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Үштік нүкте. Күй диаграммасы. Фазалық түрлену. 1 және 2 шекті фазалық ауысу. Өзұқсас кұбылыстар. Фрактал ұғымы.Тақырып 6. Ядролық физика. Элементар бөлшектер. Ядролардың құрылымы. Ядролық белшектердің байланыс энергиясы. Орнықты және орнықсыз ядролар. Радиоактивтік. Радиациялық сэулеленудің гірі организмдерге эсері. Ядролық реакциялар. Тізбекті реакциялар. Термоядролық реакциялар.

Элементар бөлшектер. Лептондар, адрондар. Бөлшектердің электрмагниттік, күшті және әлсіз әрекеттесуі. Ғарыштық сәулелену, оның Жердегі экологиялық жағдайға әсері.


10.2 Тәжірибелік сабақтар тізімі және мазмұны
Тақ-дың аталуы

Мазмұны

1

2

3

1

Механиканың физикалық негіздері.

Материялық нүктенің кинематикасы. Материялық нүктенің динамикасы. Жұмыс және механикалық энергия. Қатты дененің механикасы. Гидродинамика. ■ -■••■■

Арнаулы салыстырмалы теорияның негіздері. Тербелістер мен толқындар.2

Электр және магнетизм

Электростатикалық оріс. Электрсыйымдылық. Электр өрісінің энергиясы. Тұрақты электр тогы. Магнит өрісі. Зарядталган бөлшектердің электр және магнит орістеріндегі қозғалысы. Электрмагниттік құбылысы. Электрмагниттік тербелістер мен толқындар. Айнымалы электр тогы.

3

Тербелістер мен толқындар физикасы.

Жарықтың интерференциясы мен дифракциясы.

4

Кванттық физика

Фотондар. Резерфорд формуласы. Бор атомы.

5

Статистикалық физика мен термодинамика.

Молекулалық физика және термодинамика.

6

Ядролық физика

Атом ядросы, ядролық реакциялар.


10.3 Зертханалық сабақтардың тізімі және мазмұны
Тақ-дың аталуы

Сабақтардың мазмұны

1

2

3

1

Механиканың физикалық негіздері.

Математикалық және физикалық маятниктердің тербеліс заңдарың зерттеу. Дененің айналмалы қоз5алысын Обербек маятнигі көмегімен зерттеу.

2

Электр және магнетизм

Амперметр және вольтметр көмегімен кедергіні өлшеу. Жартылай еткізгішті түзеткіштерді зерттеу. Электронды осциллографты зерттеу. Тізбекті тербелмелі контурды зерттеу.

3

Тербелістер мен толқындар физикасы.

Бейсызық маятник. Жарықтың интерференциясын Френель бипризмасының көмегімен аныктау. Дифракциялық тор көмегімен жарықтың дифракциясын зерттеу. Жарықтың поляризациясын зерттеу. Малюс заңын тексеру. Спектроскопты градуирлеу. Микроскоп және рефрактометр көмегімен дене сыну көрсеткіштеріц өлшеу.

4

Кванттық физика

Сыртқы фотоэффект құбылысының негізгі заңдарын зерттеу.

5

Статистикалық физика мен термодинамика.

Импульстердің информациялық энтропиясы. Сұйықтардың ішкі үйкеліс коэффициентн Стокс әдісімен анықтау. Көлденең қимасы айнымалы түтік ішіндегі сұйықтың стационар қозгалысын зерттеу. Клеман-Дезорм әдісі бойынша ауаның Ср/Сv қатынасын анықтау. Фракталдық объектілердің модельдері.


10.4 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

10.4.1 СӨЖ түрі


п/п

СӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда көлемі

1

2

3

4

5Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

10Практикалық сабақтарына дайындалу, үй жұмысын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

10Зертханалық сабақтарына дайындалу

Конспект

Зертханалық жұмыстарды тапсыру

10Аудиториялық сабақтарына кірмеген материалды зерттеу

Конспект (және т.б.)

Коллоквиум (және т.б.)

10Бақылау жұмыстарына дайындалу
МБ 1, МБ 2, коллоквиум (тестілеу және т.б.)

20

Барлығы

60


10.4.2 Студенттер өз бетімен игеруге берілетін тақырыптардың тізімі
Тақырыптардың аталуы

Мазмұны

Ұсын.

әдебиетМеханиканың физикалық негіздері.

Механиканың физикалық негіздері.

[5,10]Электр және магнетизм

Электр және магнетизм

[5,10]Тербелістер мен толқындар физикасы.

Тербелістер мен толқындар физикасы.

[5,10]Кванттық физика

Кванттық физика

[5,10]Статистикалық физика мен термодинамика.

Статистикалық физика мен термодинамика.

[5,10]Ядролық физика

Ядролық физика

[5,10]


11 Курстың саясаты

Талаптар жүйесі:

 • оқу процесіне белсенді қатысу;

 • тапсырмаларды уақытымен және толық орындау;

 • ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

 • сабаққа кешікпеу және сабақты босатпау.

 • босатылған сабақтарды оқытушымен белгілеген уақытта өтеу;

 • курстастарымен және оқытушылармен тілектес, іскер стильді ұстану.

Әрбір сабаққа дайындалу ұсынылған материалды толық оқу сияқты міндетті.

Студенттердің білімін тексеру тәртібі

Сіздердің дайындықтарыңыз бақылау жұмыстарымен, тест тапсырмаларымен, ауызша және жазбаша сұраулармен тексеріледі.

Курсты оқу барысында студенттердің білімін рейтингілік бағалау жүйесі қолданылады.

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің оқылған модулі бойынша студенттің ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

1) дәрістік бақылау рейтингісі;

2) зертханалық сабақтар рейтингісі;

3) үй тапсырмасын орындау рейтингісі;

4) өздік жұмыс рейтингісі кіреді.

Дәрістік бақылау рейтингісіне дәріске қатысу және дәріс сабақтарының тапсырмаларын орындау кіреді.

Зертханалық сабақтар рейтингісі – бұл зертханалық сабақтарда зертханалық жұмыстарды орындау, қорғау.

Үй тапсырмасының рейтингісі – бұл үй тапсырмасын орындауды бағалау.

Өздік жұмыс рейтингісі – бұл өздік жұмыстарын орындауға және қорғауға қойылатын баға.

Барлық тапсырмалар белгіленген мерзімде орындалу қажет. Егер студент сабақ үстінде тәртіп ережесін бұзса, ол қатаң түрде жазаланылады, тіпті аудиториядан босатылады. Сабақты босатқан үшін келесідей айып салынады:

Сабақ себепсіз босатылса - 0 балл; әрбір өтелмеген сабақ үшін 0 балл; уақытында тапсырылмаған тапсырмаға төмен балл қойылады.

Егер де сіз қандайда бір себептермен бақылау шарасына қатыспасаңыз, онда сізге оқытушымен кеңесу кезінде бақылауды жазуға мүмкіндік беріледі, керісінше жағдайда 0 балл қойылады.

Рейтингілік балдар бақылау шараларының күнтізбелік графигінде көрсетілген.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Студенттің пән бойынша (Р1 және Р2) рейтингтері АҮ және МБ бағаларының қорытындысы бойынша анықталады


Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 балдан төмен алса, рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан МБ тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

3. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтингісінің (РР) бағасы семестр бойынша мынаған тең:

РР=(Р1+Р2)/2.

4. Студенттердің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды рейтингісімен (Қ) анықталады. Қорытынды рейтинг салмақтық үлестерін ескерумен рұқсат рейтинг (РР) және қорытынды бақылау (ҚБ) бағаларының қосындысынан құраладыҚ=РР*0,6+ҚБ*0,4
Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ол РР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.
Ескерту: АҮ – ағымдағы үлгерім; МБ – межелік бақылау; РР – рұқсат рейтингісі; СӨЖ – студенттің өздік жұмысы; СӨЖМ – студенттің оқытушымен бірге өздік жұмысы; ҚБ – қорытынды бақылау; Қ – қорытынды рейтинг.
Пән бойынша қорытынды рейтинг 1 кестеге сәйкес сандық, әріптік және дәстүрлік бағаға аударылып, «Студенттердің оқу жетістіктерінің журналы» мен «Рейтинг парағына» енгізіледі.
Кесте 1

Балл түріндегі қорытынды бағалау (Қ)

Балдардың сандық белгілері (С)

Әріптік жүйеде бағалау

Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Сынақ-талды

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ-талған жоқ


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсы бойынша есептер жинағы. Алматы, 1977.

 2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2000 .

 3. Жаңабаев З.Ж, Ильясов Н.И., Темірқұлова Н.И. Бейсызық физика практикумы. Алматы: Қазақ университеті, 2003.

 4. Ремизов А.Н., Потапенко А.Я. Курс физики: Учеб. Для вузов. М.: Дрофа, 2002.

 5. Савельев И.В. Жалпы физика курсы: 3 т. Алматы, 2003.

 6. Савельев И.В. Курс общей физики: В 5 книгах. М.: Астрель. АСТ, 2003.

 7. Темірқұлова Н.И., Тауасаров Қ.Ә., Изтлеуов Н.Т., Абдраймова Р.Қ. Механика және молекулалық физика курсының практикумы. Алматы: Қазақ университеті, 2004.

Қосымша

 1. Қадыров Н., Қойшыбаев Н. Механика, молекулалық физика. Алматы: Қазақ университеті, 2001.

 2. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики: Учебн. пособ.: В 2 т. М.: Наука, 1981.

 3. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебн. пособие для вузов. М.: Академия, 2004.

 4. Қожанов Т.С., Рысменде С.С. Физика курсы: 2 т. Алматы, 2001.

 5. Темиркулова Н.И. Система самостоятельных заданий по атомной физике. Алматы, 2000.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет